Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Kıçtan takma motörlerin Krolı 10 ÖÜ % 100 DENİZ MOTÖRU F r an sız G Oİ O T Deniz motörleri gelmiştir. Galata, Karamustafapaşa 79 PANZO STAVROPULO Mahdumlan umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Goılik Depos taml gfzlfik. Cam. kcütoğe tid bdtSn M İ z e m ı J. SARİCOSSİ (C.H.P.) Merkez Idare Heyetî dün toplanarak üd bağımsız Iki saatlik münakaşadan sonra ilk Rus mületvekilinin tesebbüs ünü desteklemeye karar verdi, fakat teklifi 3 c karşı 8 oyla reddedildi D.P. liler bunun muvaffak olamıyacağı kanaatinde Gündemin müzakeresine geçildiği zaman Rusya, Kore meselesinin evvelâ görüşülmesine dair Amerikan tekli "Zafer,, gazetesi kararın anayasaya uygun olduğunu izah ettikten sonra: "Bu kıt'a hemen fine veto gekeceğini bildirdi, toplantı bugüne kaldı hareket etmiş ve yola çıkmış da değildir. Muhtemeldir ki hiç hareket etmiyecektir,, diyor Giivenlik Konseyi serl Medisin içtimaa daVeti için imza toplanıyor tarfpalar ile Toplantıdan cıkan ilk netice New York 1 (R.) Güvenlik sil edemiyeceğine ve oturuma Konseyi bu akşam Sovyet de iştirak etmemesi lâzım geldiğıne leğesi Jacob Malik'in başkanlı karar vermiştir. Birleşik Ameriğında toplanmıştır. Böylelıkle ka delegesi Warren Austin deryedi aydanberi devam etmekte hal bu karara karşı gelmiş, buolan Sovyet boykotu sona er nun tek taraflı ve keyfî bir hamiştir. reket olduğunu belirtmiştir. InToplantı açılır açılmaz Sovyet giltere ve Fransa da Amerikaya delegesi, başkan sıfatile miliı desteklemişlerdir. yetçi Çın temsilcisinin Çini tem Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Ankara 1 (Telefonla) Korede ki savaşlara katılmak üzere Bir leşmiş Milletler emrine bir Türk askerî birliği gönderilmesi hakkın daki hükumet karan, günlerdenberi devam edegelen münakaşalardan sonra şimdi de partilerarası yeni bir faaliyetin ortaya çıkmasına sebeb olmuştur. Filhakika Halk Partisi idare heyeti bugün topla Arkast Sa. 3, Sü. 2 de 9 7 IIU Ifll Odfl . Ci flf»İ yil ÇflVI * Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 346 Telefonlar: ümunü Santral Numarası: 24298. Yazı Işlen: 24299, Matbaa : 24290 Pd r c a m h a g V '9<l"Jüa 9 Aniicfnc C. AgUSIOS edi aydanberi Birleşmiş Milletleri boykot eden Sovyet delegesi Jacob Mahk'in başkanhğında diin gecc toplanan Giivenlik Konseyi ilk ağızda eski günleri hatırlatan hâdiselere sahne olmuş, Moskovanın artık Birleşmiş MiIIetlerle samimî bir işbirliği arzulamakta olduğutıu zanneden aşırı iyimserler de böy Iece tekrar hayal kınklığına uğramışlardır. Sovyet Rusya Kore ihtilâfını bir vesile yaparak komünist Çüıin Birleşmis Milletlere alınmasına zemin hazırlamak hedefini gütmekte ve komünist basının da belirttiği gibi bu gaye ile Lake Success'e dönmiiş bulunmaktadır. Sovyet kontrolu altındaki komünist basının ısrarla ve göze batar bir şekilde ortaya koyduğu btr gaye, Moskovanm Birleşmiş Milletlere yeniden dönmesine belki bir sebeb teşkil etmistir Ama zannımızca buna âmil olmamıştır. Sovyetler, Birleşmiş Milletler dışında kalmakla İkinci Cihan Harbindenberi en büyük hatalannı işlemişlerdir. Şimdi bu hatayı tashibe çalışmaktadırlar. Yalnız, Jacob Malik'in Giivenlik Konseyine avde tile bu hata tashih edilebilecek mi dir? Rusya, dünyanm diğer bir bölgesinde Kore hâdisesini hatırlatacak yeni bir tecavüz hareketinı kışkırtırsa belki, Konseydeki Rus delegeleri, bir müddet için Birleşmiş Milletlerin müdahalesini önleyebileceklerdir. Fakat Kremlin, Kore hâdisesinde kaybetriği diplomatik inisiyativi bir daha kolay kolay ele geçiremiyecektir. Halbuk< 1945 senesindenberi Rusyanın inisiyativi elinde bulundunnası her vakit Batılılan müşkül durumlara düşürmüş ve Bolşeviklere devamlı kazanclar sağlamıştı. Hattâ Berlin meselesinde bile bu inisiyativ Rusyanın elinden koparılamanuştı. Şimdi ise tesebbüs faikiyeti ilt defa olarak Batıya geçmiştir. Güvenlik Konseyinde dün başlayan Rusya, Türkiyede panik yaratmaya çalışıyor Demir Perde gerisinden sızan yeni bir haber: Rus kara, deniz ve hava kuvvetleri senelerdenberi ilk defa Karadenizde manevralar yapmaya hazırîamyorîar Yazan: Doğan Nadi MUII Savunma Bakanı Refik Şevket İnce Bir ajansîn Başbakana 5 suali Menderes, International News Service'e Kore'ye niçin asker gönder , diğimizi anlattı ı Ankara 1 (a.a.) Amerikan Milletlerarası Haberler Ajansı «İntematıonal News Ser\ric«» ın Avrupa Genel Müdürü Kıng^bury Smıüı Paristen Başbakan Adnan ^îenderese şu telgrafı göndermıştir: < • «Ekselâns, Koredeki tecavüze karş» konul Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ı 1950 51 Yıınııs Nadi Mükâfatı Son günlerin, bilinen veya bilinmiyen, hâdiseleri Sovyet Rusya hükumetinin Balkanlarda ve bilhassa Türkiyede. bir «çıbanbaşı koparmak» siyaseti güttüğünü gösteriyor. Daha ziyade memleketlerin içinde panik yaratmak gayesini politikasına esas edindiği ötedenberi malum olan Rusyanın son hareketlerini, aklımıza geldiği kadar, şöyle bir sıralıyahm: 1 Balkanlarda Yugoslavya hududuna doğru asker tahşidatı. 2 Türkiye ve İran hududlannda askerî hazırhklar rivayeti. 3 Marmara denizinde esrarengız (!) denizaltı faaliyeti. 4 Kore harbinin sadece bir tecriıbe olduğunun, Amerikan kuvvetlerinin buna dahi mukavemet edemediğinin Rus ve peyk devlet radyolan tarafından her gün, defalarla tekran. Bütün bunlara ilâve olarak, eğer isittiğimiz doğru ise, Rusya, senelerdenberi ilk defa. Karadenizde büyük bir manevra tertib etmistir. Bir hafta kadar sürecek olan bu manevraya hava ve ihraç kuvvetleri de iştirak edecektir. Manevranın tarihi Amerikan filosunun İstanbul ve Ulaştırma Bakaru Tevfik İlerinin İzmir limanlannı terkettiklerinden hemen sonra, takriben ağustosun dün alman bir resmi 15 i olarak tesbit edilmiştir. Bunda dahı bir mâna aramak ve bulmak kolayca kabildir. Bu vaziyetler karşısında Tiirk hükumetinin soğukkanlj hareketi hakikî bir siyasî muvaffakıyet sayüabilir. Türkiyenin Kore harbine 4500 kişilık bir müsellâh kuvvetle iştiraki, Rus radyolannda, bir kelimelik bir bahis mevzuu teşkil etmemiştir. Amerikan Türk işbirliğme gelince burada biraz durmak lâ zımdır. Amerikanm İstar.bul konsolosunun, Türkiyeyi terketme halinde, malum olan tebliği ve Amerikanın Türkiyedeki kumandanlığınm CUMHURİYET asker izinlerinin kaldırılmasına dair emri artık herkesçe biliniyor. Bu Arkası Sa. 3, Sü. 5 te emirler memleketimiz için panik yaratmaya çalışan Rus propagandasına bir nevi yardımda bulunmaktan başka bir işe yaramamıştır. Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri Tekrar ediyoruz: Bütün bu alışverişte Türkiye hükumetinin so dün saat 17 de motörlü trenle Anka ğukkanlı hareketleri başta gelmektedir. Biz isbat ediyoruz ki, kuru gü radan şehrimize gelmiştir. rültüye pabuç bırakan bir millet değiliz. Alt tarafı, geleceği olanın gö Bakan, Haydarpaşa gannda Ünireceği de vardır. DOĞAN NADİ Arkast Sa. 4, Sü. 1 de Savunma Bakanına bir buçuk ay izin verildi Mezuniyet resmî olarak sıhhî sebeblere dayanıyorsa da dün bir Ankara gazetesinde çıkan fcreyanatın bu işe âmil olduğu söyleniyor Koprulunun temasları Dış İşleri Bakanınrz İcgiliz, İtalyan ve Franîiz meslekdaşlarüe mühim görüşmelerde bulundu Denizyollan İdaresinin istikbali Ilk yazıları yanndan itibaren neşre başhyoruz Yunus Nadi Mükâfatının 195051 devresine aid «Milli Mücadele ve İstiklâl Savaşmdan bir hatıra» müsabakası okuyuculanmız tarafından büyük bir alâka ile karşılandı. 20 temmuzdan itibaren her gün büyük birer yığın halinde gelen mektublar içerisinden gazetede basılmaya lâyık görülenler bir heyet tarafmdan seçilmektedir. Onlan yarından itibaren sırasiie neşre başlayacağız. Bu ve^ile ile tekrar edelim ki müsabakanın hedefi, Türklerin tekrar dünya milletleri arasındaki bağımsız ve şerefli mevkilerini alabilmek için atıldıklan bu ölüm dirim harbinin enteresan ve ulvî safhalarını tesbit ederek tarihe mal etmektir. Onun için müsabakaya iştirak edecek okuyuculanmızdan hayalî destanlar ve hikâyeler, beylik edebî cümlelerle süslenmiş fanteziler değil, ya bizzat yaşanılmış, yahud sözüne güvenilir kimselerden dinlenmiş hakikî fedakârlık ve kahramanlık vakaları bekliyoruz. Genelkurmay Başkanının piyade teğmenlerine öğüdü Çankırı Piyade Âtış Okulunun 40 ıncı tedris devresinin sona ermesi münasebetile Genelkurmay Baskanı Orgeneral Nuri Yamutla bir mülâkat Çankın Piyade Atış Okulunun 40 n a tedris devresi sona erdı. Türk ordusunun temeli piyade teğmenlerimiz bugün parlak bir törenle diplomalanm alacaklardır. Tıb sahasmda dahiliyecilik ne kadar esash ve şümullü bir branş ise, askerlikte de piyade smıfı onun kadar etraflı bir ana şubedir. Ekseri komutanlar bu sınıftan yetişirler. Türk tarihinin büyük askeri Atatürk de vaktile bir piyade subayı idi. Piyade teğmenleri Çankın Yüksek Piyadecilık okuluna intikal edince modern silâhlar üzerinde mütehassıs öğretmenlerden ders alarak artık mesleğin bütün incelıklerile tatbıkatıru görür, arazi üzerinde tabiye meselelerini hallederler. Maruf tabirile artık piyadecilikte yuğrulurlar. Imparatorluk devrinde piyadeciliğüı böyle bir ihtısas okulu mev Paris 1 (a.a.) (Özel muhabirimizden) Buyuk Elçimiz Numr.n Menemencioğlu, refakatınde Musteşar Orta Elçi Nureddin Vergın Ankara 1 (Telefonla) Millî 21 05 trenile Burssya müteveocihen olduğu halde, Avrupa Konseyi BaSavtınma Bakaru Refik Şevket Ince şehrimizden styrı'.mıştır. Refik Şev kanlar Komıtesınm Strasbourg'da bugün âni olarak bir buçuk aylık ket İnceye Başbakan Yardıması ve yapacağı tcplantıda bulunmak üzf!izin almış ve istirahat etmek üzere Arkası Sa. 3, Sü. 4 te re bu akşam Paristen hareket edecek ve perşembe gunü Strasbourgda Dış İşleri Bakanı Fuad Kdprülü ile buluşacaktır. 9 Fuad Köprülü, Fransız, İngiliz ve İtalyan meslekdaşlarüe yaptığı mühim görüşmelerden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin gıin deminde yazılı meselelerin tetkikini sona erdirmiştir. Dün yapılan büyük toplanfada, Kore meselesi dolayısile Dış İşleri Bakanımız bu gece PaNewYork (Hususî) Koreye ileri sürülen ithamlar karşı sında duyulan teessür belirtildi ris radyosunda yayınlanmak üzere Türkiyenin 4500 kişilik bir silâhlı Fransız radyosuna kısa bir demec kuvvet göndermek hususunda verC.H. Partisi istanbul il merke bakanla Dış Işleri Bakctru söylenti vermiştir diği karann buradaki tesirlerini Köprülü, bu demecinde, Koreye ölçmek için icab eden zaman geç zinde dün saat 17 de mühim bir leri tahrif ederek hukuk sahası dımiş bulunuyor. Kararın bilhassa toplantı yapılmjş, bu toplantıda şına çekmiş ve partimize yeni bir asker göndermekteki maksadlan Arkasî Sa. 3, Sü. 4 te mızı bir defa daha anlatmaktadır. âni olarak ilân edilmesi burada çok eski Bakanlardan Emin Erişirgil, Celâl Said Siren, Ali Rıza Türel, müsaid bir tesir hasıl etmistir. eski milletvekillerinden Ekrem ATrygve Lie'nin yardun talebile maç, Atıf Ödül ve yüze yakın parAmerikan efkân umumiyesi çok tili hazır bulunmuşrur. îl başkanı yakmdan alâkalı idi. Bu talebe Hhami Sançann başkanhğında yaBirleşik Milletlerden âni cevablar pılan bu toplantıda Kore mevzuu gelmemesi Amerikanın dostlan a üzerinde durulmuş ve toplantının eyhinde gazetelerde acı tenkidlere sonunda Ilhami Sancar şu demeci fol açmıştı. Türkiyenin ilk karar vermiştir: •erenlerden oluşu bu hava içinde en müsaid tesiri yaratmış, son se € Koreye silâhlı kuvvetler gön çimlerin umumî efkârda Türkiye derilmesi mevzuunda partimizle hü lehinde uyandırdığı müsbet intıba kumet arasında bazı noktalara bu kararla bir kere daha kuvvet münhasır göriiş farklan münasebelenmiştir. Eğer aradan bir müddet tile Başbakanla Dış Işleri Bakanıgeçtikten sonra böyle bir karara mn umumî efkân partimiz aleyhine vanlmış olsaydı tesiri bu derece tahrik «dici haksız ve ağır sözlerinden teşkilâümızın duyduğu ve ıüyük olmıyacaktı. Amerikablar Kore işini ileride türlü yollardan bize ulaştırdığı inbaşkalarma yapacaklan yardım için fiali bugün ihtiyar heyetleri seçim Arkast Sa. 4, Sü. 2 de leri dolayisile teşkilâtımızın yapbğı toplantıda belirttim. Bilindiği gibi partimiz bu mevzuu Devletler Hukuku ile Anayasa bakımmdan mütalea ederken Baş Kararın Amerikada akisleri istanbul C.H,P. lllerlnin iktidara cevabları Claude Farrere dün şehrimize geldi Maruf Fransız edibi, Türklere karşı duyduğu büyük dostluğu yeniden belirtti Çalışma Konferansının kararları Milletlerarası konferansa katılan delegemizin beyanata Bir Mısırlı bilginin kehaneti Uçüncü dünya harbi Türkiyeye sirayet etmiyecekmiş Genelkurmay Brşkanı Ovccneral Nuri Iimut Cumnur Bajkanı ile karşı karjıya Arkast Sa. 4, Su. 7 de Milletlerarası Çalışma Konferaniuıa Türkiye delegesi olarak katıan Hilmi Nailî Barlo, dün Ankara Adana 1 (Telefonla) Suriye •rapurile şehrimize gelmiştir. Ken ve cenub memleketleri, Mısırlı bir disile görüşen bir arkadaşımıza âlim tarafından ileri sürülen kehaBarlo şunlan söylemiştir: netle meşgul bulunmaktadırlar. tanınmış bilginlerinden « Cenevredeki konferansta mem Mısınn eketimizi temsil ettım. Toplantıda Şeyh Muhammed Afifî El Mağnbî memleketimizi ilgilendiren mev . ile yapılan bir mülâkat, halkı pek ular üzerinde görüştük. Bu arada ziyade alâkalandırmıştır. Bu âlım ; asgarî yevmiyelerin tesbiti ve ışçı 3 üncü dünya harbinin ne zaman > erle işverenler arasında teşrikı başlayacağı hakkmda sorulan bır | mesai mevzuları goruşüldu. Bu suale şu cevabı vermiştir: «1953 Claude Farrere (Ankara; nın kaptanı ve bir polis rr"muru tarafından mevzularda bir karara varı'ama yılmın Ekım ayının başında başlakollarına girjJıp vapurdan çıkarıloken Sa. 3, Su. 6 da Arkası Sa. 3, Sjıi. 6 da Yazısı 4. uncu sahtfe&e, ç »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog