Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

f e n i Ç ı k t ı Bizde Idarenin Murakabesi Şadık Artukmaç Çorlu Kaymakann Idarenin, idarî, siyasî, kazaî murakabesi Danıştay ve diğer idarî kaza mercileri İdare davalannın nevıleri, açüma ve ka'oul şartlan Kaza mercileri arasındaki uyuşmazhklar ve uyuşmazlık mahkemesi. Hukukçulan, idare âmir ve memurlannı vc halkımızı ilgilendirir. 568 büyük sahıfe. 12 lira. İstanbul ve Ankara Kitabcılannda. umhuri 27 nciyılSayı: 9351 KURUCUSU.'YUNUS NADİ Teîgraf ve mektub adresi: Cvunhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santrai Numarası: 24298. Yaa Işleri: 24299, Matbaa: 24290 JMSuuma çttiKUiV UPHJW tâSBtauajutt (SİK9İ PAl n £ m Cumartesi 19 Agustos 1950 anın Ankara iderken verdisi izatia r î Basın toplantısında Köprülü de sualleri cevablandırarak: «Vaziyet ciddidir, fakat yakmda bir tehlike yoktur» dedi Adnan Menderes, Butgar notası hakkındaki sualîer karşısmdâ hükumetin bu notayı nasıl karşıladtğtm ve ne cevab vereceğini anlattı Kabine toplantısı Bugün yapılacak toplantıda Bulgar notasına verilecek cevab tesbit edilecek Ankara Ifi (Telefonla) Beklenen kabme toplantılanna yarın b=.slanacaktır. Dün de bıldirdiğm gib: bu toplantıda bilhassa Bulgarların son notasına verılecek ce^ab tesbit edilecektir. Ba?bakan Adnan Menderesle Dış Işleri Bakam Fuad Körulü beraberlerinde Basın Yayın ve Turızm Genel müdürü Halim Aıyot olduğu hald» bugün saat 18,45 te uçakla şehrımıze gelmişlprdir. Başbakan ve Dış Işleri Bakam hava alanında Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, hususlar hakkında izahlarda bulun Devlet Bakam Feyzi Lutfi Karamuşlardır. osmanoğlu, şehrimizde bulunan BaBaşbakan Adnan Menderes, >;a kanlar, Başbakanlık Musteşarı, Dış Arkası Sa. 4. Sü. 7 de Işleri Bakanlığı Umumi kâtibi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı mvisteşan, Emniyet umum müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Ankara Emniyet müdürü, kusın mensııö lan ve dostlan tarafından karşılan mışlardır. Celâl Bayar Golcük Tersanesinde izahat alırken Amerikan Yardım Heyetinin Bayara verdiği teminat Heyetin Deniz Başkanı: "Eleman itibarile donanmamzla ittihar edebilirsiniz. Yardınınu devaaı edecektir, size yeni gemiler vereceğiz» dedi Russel Dorr Amerikaya kalkınmamızla alâkalı yeni ve büyük bir proje götürüyor Cumhur Başkanı Celâl Bayar Ya lovadan Ankaraya dönerken Golcükte yapacağı tetkıkleri takıb etmek üzere Yalovaya giden bız gaeetecileri bindiği Aear motörüna kabul etti. Henuz gelen İstanbul gazetelerini okumamış olan sayın £.umhur Başkaru, bizden İstanbul gazetelerinin o günkü neşriyatı hakkında malümat istedi. Gazete baslıklarını hulâsaten bildirdiğimiî* zaman tYalova toplantısı hakkında Dış İşleri Bakammn beyanatmı kâfi gördünüz mü?» diyerek Puad Koprülünün son se/a« hatinin önemine işaret ettı. Bayar, çok ümidli görünüyordu. Bu aısda Koreye askerî birlik gonderrr.eroiz hakkındaki karann «büyük karar» diye vasıflandınldığım anla» dık. Bu karann faydalan şimdiden görülmeğe başlarumştır. Amerikan Yardım Heyeti Başkarurun Ameri Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Marshall yardımının arttırılraasî ir müddertenberi Ctımhur Başkanımız sayın Celâl Bayarla beraber Izmit ve Bursada gezintiler yapan, Uludağı, Hereke Fabrikasını, Gölciik Tersane ve deniz üssünii gören Marshall Plânı Türkiye Icr* Koınitcsi Başkanı Mr. Russel Dorr'un pek yakmda seyahate çıkacağı haber verilerek «Mr. Russel'in bu anî seyahatinin Bayar Dorr müzakerelerile ilgili olduğu sanılmakta ve Marshall plânından Türkiyeye yapılmakta olan yardımı. 1951 malî yılı içinde. daha ziyade arttırabilmek için imkânlar aramak gavesile alâkadar olduğu tahınin edilmektedir» deniliyor. Dünkıi basın toplantısında Fuad Kdprülü izabat verirken Başbakan Adnan Menderes ve Başbakan ve Dış Işleri Bakam mes Dış Işleri Bakam Fuad Köprülu lekdaşlarınuzla muhtelıf mevzular dun saat 15,30 da istanbul Gazete etrafında ve bilhassa son siyasi ociler Cemiyetini zyaret etmislerdir. laylar konusunda gdrüşmüşler, bazı Amerika ve Kore'ye yardım feklifimiz ^ Başbakanlık Alaym nakli işi etrafında Ankarada görüşmeler yapıldığı bildiriliyor To the ?r«si&est of îar& tfeat you are e«ading your troop» ey»p to us to help figfetiag a ^ i a s t fee inYaders of the Sovtet dict&tor« snâ th« »İr pîrpp#tfi, '*« wsst ^rtftpc n s . ¥e are figiıtiag with our l>a.re \ Îİ sts, W thank you for your brotfeerly helî> or«T the botfrda^y i i a e e tv*en your coiıetrîr end ours , ¥e will firht vdth a l i our aight a o c t a ^ jBfecalâ be prot«cted 'by TΫ. "rfe do not wsat the cruel life of the Sorth ZorsR, th.* sort.fc of ÎSth rallel, #e aust win. Mr. Dorr'un Amerikaya yapacağı sryahat, Marshall plânından Türkiycye yapılan yardımın arttırılmasile alâkalı olsa da olmasa tla, 1952 de sona ernıesi mukarrer olan bu iktisadî yardım plânından Türkivrnin daha ziyade faydalanması gerekmekte olduğuna şıiphe yoktur. Deviet Başkanı. Bursada Cennetka^ada gazetecile.ri kabul ettiçi sırada Marshall yardımma temas ederek şöyle demiştir: «Marshall yardımından. şimdive ka'Iar lâyık olduğu ehemmıyette iotıfade edılememiştir. Ikı yıldanUoreac T&uth ^ s o c i s t l c n i beri Cumhuriyet Halk Fartisi hüîteîju'blic of X$rsş, kumetleri lüzumsuz yere kirbirlerılo çekişerek Marshall yardımından hakkıle istifade imkânını bu Kore Genclik Teşkilâtmdan Tuıkiye Genclik Teşkilâtuıa dira bir mektub gelmiştir. Suretini yukarıda lamamışlardır. Bir sene sonra Mar gördüğünüz mektubda, Kore'de savaşmak üzere Birleşmiş Mületler emrine bir askerî birlik vennek karashall yardım tahsisatı kesilecektir nmız hararetle övülerek teşekkür edilmekte, Korelılerin sonuna kadar mücadele azmi belirtilmektedir. B'zler yardımm geriye kalan bir (Yazıst üçüncü sahıfemızde) yılı içinde ne yapabiliriz?» Devlet Reisinin bu sozleri, Avrupanın iktisadi kalkınmasını sağlamak için Birleşik Amerika devlefi tarafından kabul ve tatbik edilmiş olan Marshall yardım plânından hİ7İm. diğer devletlere nisbetle az yard:m görmüş olmamızdan sabık iMidarın mesul olduğu merkezindedir. Ankara 18 (TeBu vaziyetten kim mesul olursa lefonla) Yakınolsuıı hakikat 5u merkezdedir ki da memleketimizMarshall plânından istifade eden den ayrılacak olan Askerî memleketler arasmda Türkiye son Amerikan Yardım Heyeti esdan 4 üncüdür. ki Başkatu TümğeMarshall plânının ikinci yılı soneral McBride bununda yapılan bilânçodan sonra, gün Askerî Yardım vanvette büyuk bir değişiklik oiHeyeti binasında duğıınu sanmıyoruz. Demokrasi bir basın toplantısı dunj;asının Yakuı ve Ortadoğudaki tertib etmiş ve bu kalesi olduğu söyleııip duru toplantıda Askerî Gaz maske fabrikasındaki dünkü lan Türkiyeye yapılan yardım Yardım Heyeti yeyangın söndürülürken gene diğer memleketlere yapılana ni Başkanı General nicbetle azdu ve iktisadî kalkınmaArnold'u gazetecimı/ı süratle gerçekleştirecek kifalere takdim eylermş jette olmaktan uzaktır. Bunun tir. General Amold bo\le olmasmın s«>beb re hikmefini gazetecılere, Türk anlamak kolay değildir. Fikrimizce ordusu ve mensubsabık iktidann bazı hataları olduğu larile çalışmaktan kadar Marshall yardım plânını idaduyduğu zevki bere edenlerin de her nedense Turlirtmiştir. kijeye övey evlâd muamelesi yaptıklarını kabul etmek yanlış olma General MacBride Mamaktaki fabrikada çık^n ise askerlik hayatısa gerektir. yangın genişlemeden Yeni iktidann Marshall plânınm nın en enteresan ve General McBride, dün gazetecilerle görüşürken söndürüldü geriye kalan bir yılı içinde ne ya zevkli 28 ayını Tür pacağı meselesine geliııce: her hal kiyede geçirdiğini kaydetmiş, Türk olan modern Amerikan malzemesi Bu suretle silâh altındaki personeAnkara 18 (Telefonla) Bu de yardunı arttırmak yolunda ya ordusunun durumuna temasla şöy ve tatbik edılen eğıtim programı lin azaltılması imkânı hasıl olmuşbah saat 8,30 sıralarmda Mani' gereğince Türk silâhh kuvvetleri, tur » le demiştir: CL'MHURİYET General MacBride Türk silâhlı gaz maske fabrıkasuıın hurda a. Benim şahsi kanaatime göre, üç sene evveline nazaran, farke Ark.as\ Sa. 3, Su. 2 do Sa. 2, Sü. 1de Arkası Sa. 3, Sıi. 5 te Türkiyeye verilmj§ ve verilmekte debüecek şekJde kuvvetlenmişür. Arkası İzmir, 18 (Telefonla) D.P. İzmir İl Başkanı Rauf Onursal Ankaradan gelmiştir. Gazeted ere An karadaki çalışmalannı ve ıntıbalannı anlrtırken Adnan Menderes Başbakan olunca, masasının gozüne Musteşarın 3500 lira kojduğunu, Menderesın: «Bu nedir? diye sorunca: «İş istıyenlere ve zıyaretçılere verilmek üzere her ay buraya 3500 lira konulması âdet olduğu» cevabını aldığını, Menderesin parayı iade ve bu âdeti ılga ettiğini soylemiştir. masasına konan 3500 lira Cumhur Başkanı ve tetkiklerini takib clmek üzere Gölcüğe giden arkadaşımız Yunaıt kabinesi çekildi Yeni Hükumeti kurmak yazifesi Venizelos'a verildi Atina 18 (R.) Plâstiras'ın başkanlıjındaki Yunan koalısyon kabinesi bu akşam istifa etmiştir. Yu« nan Kralı Paul yeni kabineyi loırmak vazıfesini Liberal lider Venizelos'a vermiştir. Orduya siyaset sokmak istiyenlere karşı tedbirler Ankara 18 (Telefonla) Politı olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususkaya orduyu bulaştırma yolunda ta bazı sistemli çalışmalann mevtahrik ve telkinlere karsı hükume cud olduğu hissini uyandıran belirtin esaslı tedbirler almak üzere Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Hükumetin, bu hususta, esaslı tedbirler aldığı atılaşılıyor, Ali Erfekinin idamı islendi İzmitten yola çıkan katarda da bazı yazılar görüldü Sabahaddin Alıyi öldürmekte» Ceneraî McBride'in basın toplantısı sanık Ali Ertekinin muhakemesi bitmiş, savcı, sanığın idanuıu ıstemiştır. Muhakeme, müdafaayı din lemek üzere 22 eylule tâlik edilmiştir. Türkiye Giizeli Müsabakaya katılacak kraliçe namzedlerinin kayıdlarını yapfırmaları için yalnız üç günleri kaldı fabrikasındâ ittCilak Gaz maske I>ün kayıdlaruu japtıran guzel kızlanmızdan ikisi arki.da§ınuzdan giriş kartLannı alırlarken (Yazısı 2 mcı sahıfemızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog