Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BEYAZ ÜSTÜPÜ ÜPÜ RENKL1 ÜSTÜPÜ KATRANLI ÜSTÜPÜ Gelmiştir. PANZO STAVROPULO MAHDUMLARI Galata, Karamustaiapaşa 79. umhuri KURUCUSU: YUNUS NADÎ Memur, Asker, İşçi Her smd rmeklihri içine alan, yardımlar yapan T.C. EMEKL1 SANDIĞI KANUNU tZ\H ve MhSALLERLE AH Kemal Aksüt Salih Sanoff îf«jdmun n« yolda Te kimler* yapıl»ca^ftot, yardım» müstahak mirasçılann na j t edileceğini madde maddt açdcFiatı 200, cildlisi 250 Krş. tur. Toplantıda, bilhassa, Bulgar notasına verilecek tevah tesbit Bayar, hareketinden önce Gökükte edilecek ve ırkdaşlanmızın mal ve mülkletdne sahib olarak fabrika ve atölyelerde 4 saat Türkiyeye gelme imkânları araştırılacak devam eden tetkikler yaptı Kabine bugiln beklenen Cumhur Başkanı dün mühim içtimaım yapıyor gece Ankaraya döndü Kore iilseri Ankara, 17 (Telefonla) İç ve dıs politika bakımından hararetli faaliyet ve karar gunlerinin arifesinde bulunulduğu hissini veren bir hava Ankara siyasî çevrelerıne yerleşmis bulunuyor. Hükumet, mühını mevzular üzerinde kararlaı ve tedbirler almak mevkiınde bulunduğu gibi, iç politika bakımından bazı olaylann dıkkati çekecek şekilde inkişafı da. alâkablan tarafından her halde incelenecektir. Seyahatinden ve temaslanndan müsaid intibalarla döndüğü anlaşılan Dış İşleri Bakanı Fuad ' Köpriılü, çeşidli konularda Bakanlar Kuruluna verdiği izahata ehemmiyet atfedilmektedir. Koreye gıdecek Türk savas birliği ile alâkaJı bazı cihetler de karara bağlanacaktır. Bulgar notasına verilecek cevabımız da günüo mühim meselelerinin başında bulunuyor. Bulgaristanın bu ırkdaşlanmızı sefil ve perisan bir halde kapı dışan etmesine her halde müsamaha Arkast Sa. 3, Sü. 4 te 11 QOCn UOOV Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan işleri: 24293, Matbaa: 24290 Cuma 18 Agustos 1950 tNKlL%& KİTABEVİ Celâl Bayarın Baskanlık edeceği toplantıların 4 gün devam edeceği ve bu arada iç politikaya Cumhur Başkanı tetkikleri sırasında Amerikan Yardıml dair bazı olaylaım da gözden geçirileceği tahmin edfliyor Deniz Grupu Başkanı ile de göriiştü ore harbi, Amerikan stratejisi prensiplerine gore devam ediyor. Elde her an harbe hazır mühim miktarda da silâhlı kuvvetler bulundunnıyan Amerika İngiltere de öyledir bir duşman tecavüz ve taarruzu karşısında, evvelâ bir müdafaa stratejisi takib eder; mağlubiyetlere uğrar; fakat askerî ve smai bütün harb gucünü seferber ederek hazırlıklanna devam eder. Bu seferberliğin ilk meyvalannı elde ettikten ve bir miktar kuvvetlendikten sonra, tedafüi taarruzî bir strateji takibine başlar. Mücadelenin bu safhasındaki hedef düşmanı durdurmak, tamamile durdurmak mümkün olmasa bile ileri hareketini ağırlaştınnak, aynı zamanda onu yormak ve yıpratmaktır. Bu sırada Amerikan seferberliği bütün hızile devam eder; milyonlarca insan asker olur; fabrikalar, oynncak yapar fibi silâh, malzeme, uçak yapar; tersaneler her gün binlerce tonluk harb v» ticaret gemisini denize indirir. S«ferberlik tam verimli bir hale jelince, Ameökan stratejisl taarmza geçer ve buyük Amerikan knvvetleri denizasın seferlerle diigmaom elindeki adalara ve araziye çıkarak son darbeyi indirirler. Ikinci Dünya Harbinde, ayneo boyle olmuştu. Pearl Harbour baskuıında, Filipinlerde, Cava denizinde mağlubiyetten mağlubiyete uğrayan Amerikan kuvvetleri müdafaa devresini ellerinden geldiği kadar uzatmağa çalıştılar. Sonra Mercan denizi, Midvvay deniz savaşlarında tedafü! taarruzî hareketlerde bulunmağa ve Japon yıldırım taarruzunu ağırlaşhnnağa ve kısmen durdurmağa muvaffak oldular. Daha sonra 1942 ağustosunda Salomon adalannda Tulagi'de ve Guadalcanal'da ilk defa taarruza geçtiler. Boylece Pearl Harbour baskınından ve felâketinden 8 ay sonra başlayan Amerikan taarruzu, Pasifikte Japonyayı mağlub edinceye kadar devam ettiği gibi gene 1942 senesinin kasımında, Şimal Afrikada İngilizlerle beraber, Almanlarla İtalyanlara karşı da taarruza geçti; 1943 eylulünde İtalyayı, 1945 mayısında da Almanyayı kayıdsız şartsız teslime mecbur ettL Yedek subayların ferhisi Bu ay sonunda terhisin yapılması takarrür etti, aynı zamanda 928 doğumlular da terhis edllecekler Ankara 17 (Telefonla) Normal olarak 29 ekimde müddetlerini dolduran, halen kıta Tüzmetindeki vedck subayların daha önce terhisi düşünülmüş, fakat görülen lüzum uzerine terhis işi bir müddet durdurulmuşru. Haber verildiğine göTe, terhisin yapılması takarrür temiştır. Dıj işleri Bakanı Fuad Köprülünün seyahatinden iyi inübalarla dönmüj olmasının da kararın tatbıkatma geçilmesinde müessir olduğu sanılmaktadır. Yedek subay larla birlıkte 928 doğumlular da bu ay sonunda terhis edilecektir. İzmit 17 (Hususî surette giden arkadaşımız Fuad Duyar bıldıriyor) Cumhur Başkanı Celâl Bayar bugün saat 14 te Yalova ıskelesine gelmiş ve oradan Acar motorile Gölcüğe hareket etmıştır. Cum hur Başkanı Acar motoründe İstanbul gazetecılerım kabul etm.ş ve Gölcüğe gelınceye kadar kendılerile samimi hasbıhallerde bulun Arkası Sa. 3, Su. 2 de H.Kurumumın şefciliğe dair beyannameleri Filoda mevcud bütün beyannameler Erzincan Savcılığı tarafından tetkik edildi Tanm Bakanı Nihad Eğribos makammdm Ziraa++arihimizJe misli görülmemiş bir âfet Dün fece hâdise yerinde yapılan keşiften bir göriinüş: Resimde Ömer İnönü hâdisenin cereyan ettiği mahalde görülüyor Kayalıbay hâdisesi Yamyamlık hâdisesinin yerinde keşif yapıldı ıçyuzu üü Dün gece yapılan keşifte hâdise bütün teferruatile canlandırıldı, boğuşma sahneleri tatbikî şekilde tekrarlandı Öldürüldüğü iddia edilen Rıfat bulundu, saruklar da tahliye edildi Güney doğu bölgesinde yüz binlerce hektarlık araziyi çekirgeden daha korkunç bir böcek istilâ etti, Tarım Bakanı mücadele işlerini yerinde takib edecek Kore'de durum Ankara 17 (Telefonla) Mahsulâtın çekirgeden daha korkunc bir düşmanı olan Kımıl böceğinin, bilhassa yurdun güney doğu bölgesinde yüz binlerce hektarlık araziyi istilâ ettiği haber ahnmıştır. Müthis tahribat yapan bu muzır haşere Adana ve Konya ovasını da tehdid etmektedir. Bu istilânın, ziraat tarihimlzd* misli görülmemij derecede geni» olduğu söyleniyor. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Şükrü Sokmensüer Ankara 17 (Telefonla) Türk Hava Kurumu uçaklannın attıklan beyannameler arasında sefcılıga dair olanların zuhur etmesi dolayısıle tahkikata devam edılmektedri. Filoda mevcud bütün beyannameler Erzincan savalığı tarafmdan tetkik edilmiştir. Diğer taraftan Kurum Başkanhğından çekilen Şükrü Sökrtıensüerin de ifadesl ahnmıştır. Karasu 17 (a.a.) Bir müddetGeneral MacArthur, tenberi matbuatı ve efkân umusüratle kara kuvvetleri miyeyi alâkadar eden yamyamlık hâdisesinin mahiyeti ardaşılmi} bugönderilmesini istiyor Muzaffer Kayalıbaym esrarlı ö Şaban Adliyeye celbedilerek Üçün lunmaktadır. Yamyamlar tarafından lüm hâdisesinin tahkikatına Üçün cü Sorgu Yargıcı İrfan Özkan tara öldürülerek yenildiği iddia edilen NewYork 17 (R.) Bu geee Korede çok daha küçük ölçüde cu Sorgu Yargıçhğınca devam olun fından ifadelerıne muracaat edılmiş Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Kore cephesinden alınan haberlere olmakla beraber, vaziyet aynıdır. maktadır. Bu arada dün akşarn üs ve tekrar muvaceheleri yapılmışür. göre, kuzey Kore kuvvetleri Taegu Amerikan stratejisi önce müdafaa tü de Olga Ümid, Ömer İnönü, Tahkikat gittikçe derinleştirilkesiminde şiddetli bir taarruza ba| muharebeleri vermiş; şimdi tedafüî Haldun Tandoğan, Mustafa K.t ve Arkası Sa. 3, Sü. 6 da lamışlardır. Bu taarruza 30,000 kotaarruzî safhaya geçmiş ve bir tamunist iştirak etmekte ve bu kuvraftan ağır hava hucumlarile düşNewYork 17 (R.) Güvenlik delegelerf görüşmüşler T« bunlar vet tank ve topçu tarafından desmanı yıpratırken diğer taraftan taKonseyi bu aksam Sovyet delegesi Sovyetlerin baltalama siyasetini it Basm Yaym ve Turizm Geoıei teklenmektedir. Muhabirler, komüarruz devresi için hazırlanmakta ham etmişlerdir. Müdürti bir buçnk ayhk nıstlerin 1 kilometre flerlediklerini Jacob MaUk'in başkanhğmda doku bulunmuştur. Bundan sonra söx alan Sorçahşmalan izah etti ve Taegu'yu yakından tehdid etmey» zuncu defa toplanmiftır. Bu toplanKızıl Kore kuklasının iplerini tıdan evvel Jacob Malflc, Konaey yet delegesi d« yapılan itfaamİMi başladıklannı bildirmektedirler. ABasın, Yaym r» Turizm Genel Mü fiyelerini gizli bir celseya davat «t cevablandırmayıp eskl Mdialanm elinde tutan Sovyet Rusya da, Kore merikan tebliği, güney Kor« tumıştir. Bu top'anhda hangi mes« ortava atnuf v» flci saat süren tar dürü Dr. Halim Alyot, dün bir baharbini mümkün olduğu kadar Liberal Bakanlar hüku menleri tarafından tutulmakta o lelerin görüşüldüğü açıklanmamıştır tışmalardan sonra katt hiç bir ne sın toplantısı yaparak çalışmalan uzatmak ve Birleşmiş Milletlerden lan bu kesimin şimdi Kore cephepek fazla yardım görmiyen AmeBugünkü açık celsede Küba, Ame ticeye vanlmadan toplantı «alı gü hakkında izahat vermistir. metten çekildiler sinin en nazik ve tehlikeli noktan Arkası Sa. 4, Sü. 2 de rikayı uğraştırmak, yormak, yıpratrika, Çin, Yugotlavya v« Norveç nüne talik olunmııstur. Arkan Sa. 3, Sü. 1 de mak, bezdirmek ve bu arada Kızıl' Atina 17 (R.) Yunan koallsyon ordudan tek nefer vermeden bu İşi kabinesindeki 8 liberal Bakan bupeyklerine gördürmek istiyor. Kızıl gün istifa etmişlerdir. Çarlığın maksadı Koreyi bir ulser, Basbakan General Plastiras'ın e«hattâ kanser haline getirmektir. ki âsilere karsı takib ettiği mülftNapoleon, İngilizlerin uzatmağa yim siyasete diğer partilerin mani muvaffak olduklan İspanya savaşBir müddettenberi sehrimizde bu Bakanlar, hareketlerinden evvel, olduğunu söylemeal uzerine Liberal larını bir ülsere benzetmiş ve bu lunan Çahşma Bakanı Hasan Polat saat 17 de, Eminönü Halkevinde Parti Lideri Venizelos, Yunan koasavaşların kendi kuvvetlerini yorup kan ve İşletmeler Bakanı Prot Sendika temsUcileri ve iş mümessillisyon kabinesüıden kendi partisinl j ıprattığmdan, mağlubiyetini hazır Muhlis Ete, dün akşamki ekspresle lerile görüşmüşlerdir. Arkast Sa. 3, Sü. 4 te ladığmdan şikâyet etmişti. Ankaraya dönmüşlerdir. A r k a s ı S a . 4, S ü . lde Geçenlerde bir ajans haberi, koMfisabakaya girecek güzelmjnist Çinin Kızıl Koreye yardım lerin büyiik kısmı kayıdteklifinde bulunduğunu ve şimal lannı yapürdılar, diğerleriKorelilerin şimdilik yarduna ihtinin acele etmelerl lâzMndır yaMarı olmadığı cevabını verdiklerini bildirmişti. HongKong'dan ve«Türkiye Güzellik Kraliçesi» rilen yeni bir haber ise, Molotov ile müsabakamıza katılacak namkomunist Çin liderleri arasında Pezedlere kayıd numarası ve giriş kinde Kore meselesi hakkında şu kartı verilmesi işine gazetemiz aniaşmaya vanldığını bildirmektede dün de devam edılmiştir. dir. Gerek resmi gazetede çıkan «1 Birleşmiş Milletler kuvvetlardan, gerekse resim neşrettir leri. giriştıkleri taarruz sonunda, meden müsabakaya dahil ola 38 ınci arz dairesini aşıp Şimal Kocaklardan pek çoğu müracaai reye gırecek olurlarsa, Kızıl Çinin ederek muamelelerini ikmal etlıderı MaoTseTsung, Şimal Koretirmişlerdir. Henüz müracaa hlerin yanında çarpışmak üzere, etmiyenlerin de şu bir kaç gü^ 150.000 komunist Çin askeri gondezarfında bizzat gelerek kayıd numaralan ve giriş kartlann] recek, ağır silâhlar ve cephane Sovalmaları lânmdır. Bu muame yet Rusya tarafından temin edilelelerini ikmal ettirmiyenler, re cektir. sımleri gazetemizde neşredilmiş 2 Üçüncü bir dünya harbine Sclimiye teknik kurslarında dun yapılan diploma tevzü töreninden bir goranuş dahi olsa, müsabakaya dahil eyol açmamak için Çin kızılları, dilmiyecekle» dır. Kpyıd muaSelımiye Tekmk kurslarında dün ıende Turk ve İngiliz komutanlan oğretmenhk ettıkleri Tank, Optüt, acıktan açığa komunist kuvvetler melesi 21 ağustosa kadar heı Top kurlanndan parlak bir toren yapılmış ve kurs ile basm mensubları hazır bulun Elektrık ve gondermekten ziyade, Güney Doğu bu dönem, 34 haftalık eğitünded ların altmcı donemini bitiren oğren muşlardır Arkası Sa. 3, Sü 4 te CUMHURİYET Arkası Sa. 4, Su. 1 de Ingüız askerî mütehassıslannın cılere dıplomalan verılmi§tır. TdÇalısma ve İılejnaeler Bakanları konusanlan dinlerlerkev Sa. 3, ŞiL S H Sendika temsilcilerile dün yapılan toplantı I Atiııada siyasî bnhraıı Dun de Konseyde boş yere iki saat tartışmalar yapıldı Güvenlik Konseyinde netice alınamıyor Dr.H.Alyot'uB dünkü basııt toplantısı Çahşma ve İşletmeler Bakanları işçi mümessillerile görüştuler, içtima çok hararetli oldu Türkiye Güzeli Selfariye i Teknik Knrslarmda Diploaa Töreni j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog