Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET { 17 Çe/mistir. Tekel Istanbul Başmüdürlüğünden: Yalova Mudıriyetine aid 14 8 1950 tarihinde eksıltmesi yapılacak olan denız npkhyat işı lâyık fıatta gdrulmedığınden ayni şerait dahilınde 15 gün muddetle uzatılmıştır. Isteklılerın 30 8 1950 Çarşamba £Ünü saat 15 te Başmüdiriyet Muhasebe Şubesuıe muracaat'eri. (11250) HAC Muhterem YOLCULARINA Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: İzmırde Nazmi Akat, Hac seferleri bürosu ıle yapılan snlaşma uzerme her türlu istırahati cami ve surath 6500 tonluk TAŞKÖPRÜ Vapuru Bu sefere tahsis edilmiştir. B £ YR U T A 1 Eylul Cuma günü İstanbuldan hareketle İzmir ve Mersine uğrıyarak doğru Cidde'ye gidecektir. Muhterem Hacıların Şam ziyaretleri gözonünde tutularak avdette uğnyacaktu1. 1 İJkokulu V u yıl bitirenlerden lisemizin (yetiştirici sınıfına > girmeğe isteKİı olanlar, diploma derecelerine bakilmıyarak yazılı seçme imtiham geçireceklefdir. Çiftehavuzların en giızel yerinde, asfalt cadde üzerinde, 2 Bu imtjhan aşağıda yazılı giınlerde saat tam doku/.da yapıtramvay durağına 165 metre yakınlıkta, villâ veya apartıman lacak tır. yapmağa elverişli arsalar metresi 12 liradan satılıktır. Türkçeden 21 Eylul Perşembe Müracaat: Karakoy, otobus durağı, Demırbağ han No. 18 Tel: 40304 Matematikten 22 Eylul Cuma 3 İsteklilerın evrakı 21 Ağustos 1950 den 20 Eylul 930 gunüne kadar kabul edilecektir. 4 Diğer sınıflara girmeğe istekhlerin aday kaydına 21 Ağui5 8 950 taııhınde gızetelerde 21 8 1950 de eksilhnesi yapılacağl tos 1S50 sabahı saat dokuzda başlanacaktır. ılân edılen 2497 ton ray, 2554 ton demır travers ve 20 ton poz malze5 Eski öğrencı'erin taksıtleri 22 Ağustostan 20 Eylule kadar mesmın Erecjlıye nakıl ışınden şımdılık sarfınazar edılmiştır. abnarak kayıdları yenilenecektir. (11090) Keyııyet ayııca ılân edilecektir. (11112) KELEPIR ARSÂLÂR ACELE SATIUK Bayındırlık Bakanlığından: Bilef Safıs Yerlerh ¥ Istanbul İlinden: Silivri ilçesinin Fete ve Selimpaşa köyleri sınırları içinde linyit madeni arama ıçin Hami Batum adına verilen 2/34 sayılı ruhsatnamenin yürürlük süresi ıçınde ıhale muamelesine tesebbüs edılmedığinden maadin nizamnamesinin 22 nci maddesi uyannca ve İl İdare Kurulundan sadir olan 25/7/950 gün va 100 sayılı karar gereğince iptal edıldiği ilân olunur. (11189) İSTANBUUda İSTANBUUda İSTANBUL'da İSTANBUL^da İ Z M İ R ' de Salâhaddin Doğan ve Ortaklan Kol. Şirketi, Yolcu Salonu karşısı Muradiye Han kat 4, No. 27 Telefon: 49438. Emek Nakliyatı Umumiye Amban, Yalıköşkü Cad. No. 30 Sirkeci. Tel: 20144 Doktoroğlu Nakliyat Amban, İstasyon meydanı, Sirkeci Tel: 20475. ,, Meserret Oteli, Ankara Cad. 87. Tel: 20829. Nazmi AKAT Hac seferleri büıosu. Hisar camii civan, Bakır bedesteni No. 44. İthalât Malı Çimento Alınacak Devlet Havayolları Yeşilköy Meydan Müdürlüğünden: 1 Pazarlık yolu ile Yeşilköy hava meydanında tesliın 50 ton ithal malı çrnento alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 4500 lira olup kat'î teminah 675 liradır. 3 Pazarlık 18 '8/950 cuma günü saat 14 de Yeşilköy hava meydanında müteşekkil komisyonda icra edilecektir. 4 Buna aid şartname her gün Yeşilköy m^iamnda görülebilir (11174) • KUORET ve KAÜTE BAKIMINDAN EŞSİZ HUBERTUS MARKA AV va SPOR MA1.ZEMES' Malumat almak Içln : adrese müracaat edlniı Tıp: 6 6 0 B Son kittr»nsformalörlü Umb&: 6 Dal£&: 4 ,t uzun SOCIETE HONOROISE POUR LE COMMERCF fXTERIEUR DES PRODUITS TECHNIQUES BUDAPEST 53, P.O.B. 74. felegraf Adrsı: FERÜNION Budapeşte. AKTAŞ T.A.Ş SVLTAH HAMİM KfHPtOS HtH t P.K.4S4 İSTAHSVl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog