Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

17 Ağustos 1950 CÜMHUBfYET MAZON MEYVA TUZU KABIZLIK HAZINSIZLIK MIDE Bulantısı, şişkinlik ve bozukluğunda BARSAK S ANDIK İMALAT TAKıM ÇELIÛI tembelliğinde, mide ekşilik ve yanmalannda emniyetle kullanılır. Mülâyün ve müshildir. Horos markasına dikkat rİMANÎMFZA GELEN GİDEN VAPURLAR KHEDİVİAL " MAİL LÎNE Khedive İsmail Transatlantik Vapuru 24 Ağustosta muvasalat ve 26 Ağustosta yolcu ve eşyayi ticariye alarak doğru İ S K E N D E R İ V E Î E hareket edecektir. Fnzla tafsilât için Galatada Karaköyde Yeni Handa ikinci katta GİLCHRİST WALKER et Co. Ltd. Acentahğına müracaat. Tel: 42964 UDDEH0LM HİOROLİK VAV c BtDlMİN ÇILİtl »AlUtNMAZ ÇEÜK UB K AZ AN BOMULAI •OIII'LK BİP KÜRK MANTO İ Ü B/R ROBLUK KUMAJ veya 50 hediyelerde1» biri Ruj kutulan içınde bulunan numarayı saklayınız. Yakmda Noter huzurunda çekilecek kur'ada bu hediyelerin birine sahib olabilirsin;? NOT: Şimdiye kadar Ruj alanU; kutulann içindeki kuponun (P. K 83 İstanbul) adresine gönderdikleri takdirde kendilerine yeni bir ıvımaralı kupon gönderilecektir. STOKLARIMIZ YENİDEN TAMAMLANMIŞTIR, ZİYARETİNİZİ BEKLERİZ. TRANSTÜRK LiMİTEO ŞiRKETİ ISTtNBUL. G»l»T». TUNEL CftDDESl. TKANSTÜRH TEIEFON 4283341SII Ihım Nebıoğlu fevııptl' Bulvın No 116 £SKt$EHWd* Ymı Oogın Hıtdtvt Ptltn. Smılutar ctd H» X. İDANA dt Mürpl Tıetrethtıtftı. £ı»ı PotuhtKt Sohtk No '3 a RADYOLiN diş macunlarına konan JLieam Nâne esansı nedir? Hususî surette yetiştirilen nâne filiz yapraklannın imbikten geçirilmiş ve imbiğın yalnız orta kısmından çıkan Dünyaca meşhur esansdır. Meşhur. KAZANABİLİRSİNİZ BÜTÜN PARFÜMERİ dükkânlannda satılır. ILAN Yunan hükumeti, Pire'de bulunan Yunan donanmasından tamir 1 Ordu sağlık müesseseleri için 34335216 ve bu kanunlann muedilmiş eski Kilkis zırhhsını 4 tddel hükumleri dairesinde hastabakıcı hemşire yetiştirilmek üzere Ekim 1950 tarihinde Atinada açık oğrenci ahnacaktır. arttırma ile satacaktır. HACCÜLEKBER ZİYARETİNİZİ RAHAT ve UCÜZ yapmak isterseniz 4000 Tonluk 12 mil süratU 2 Öğrencilerin eğitimleri şimdilik M.S.B. hesabına Kmlay DerAçık arttırma hakkında bütün neği İstanbul Hastabakıcı Hemşireler Okulunda yapılacaktır. V) tafsilât ve diğer hususlar her gün 3 Ksbul edilen öğrrnciler okulda kaMıkları müddetçe bu okuo o 11 ilâ 13 arasında Beyoğlu, Ağaha lun yönetmeliğindeki kayıd va şartlara tâbi olacaklardır. m 4 Okulu başarı ile tbitıren!er askeri sağlık müesseselerinde üç yıl mamda, Yunan General Konsolos' luğunda Ticaret Muşavirliğinden n.ecburî hizmete tâbi tutulacaklardır. 5 Tahsıl müddetince giyim, yatma, yemeleri okul idaresince kaalınabilir. u İstanhulda müracaat: VEYSF.L SAİT AKBAŞOĞLU KARDEŞLER o: nunen ve tayin edilen şekilde temin ve aynca her ay harçlık da veriGalata, Tünel caddesi No. 68 Telefon: 42273 49469 lecektir. z ! • Operatör Okula gireceklerde aranacak şartlar ve belgeler: uı a) T.C. tebaasından olmak (nüfus tezkeresi tasdikli örneği), Türkiyenin en biiyük Müzik Holv b) Herhangi yaşta olursa olsun, ortaokul tahsilini bitirmiî ve bu cerece tahsil gördüğünü ves'kalanle isbat etmek (şahadetname veya tdrar yotlan ve tenasfil hastasdikli ömeği), talıkhtn (iktMarsızhk, belc) 26 yaşına basmamış olmak, gevşekliği) Mütehasısı Bahçenin mevcud 60 kisilik büyük artist kadrosuna ilâveten d) Kendisi, ana ve babası iffet ehli ve iyi ahlâklı olmak (polU ve Beyoğlu, Tokatbyan karsıa, emnivetçe tevsik edilecek), Suterazi Çalıs Apt Tel: 41438 e) Evlı veya nisanlı olmamak, çocuksuz dul kabul edilir. Ancak nıedenî hali ve çocuklan olmadığına dair müsbet evrak eklenecektir. DİŞ TABİBÎ Okulu bitirdikten sonra evlenebilirler. Bu akşam saat 3 e kadar Ege, Erzurum, Erzincan, Siird ve Karadeniz millî oyunlan. f) Sıhhi ânzalan dışında okulu kendiliğinden terkettiği veya evSayan ve Baylardan husuöî bir şekilde yetiştirilmiş yurddan sesler korosu vs birçok sürprizler. CnMİL ESAD lenmek suretile veya diğer inzıbatî sebeblerle okuldan çıkanldığı (ilk 6 H^^^^^m^^^^^K^^mmm T E L E F O N : 42690 ^ ^ M ^ ^ H M B M B H ^ H H İ ÇATALOGLU aylık tecrübe devresinde hemşire olabilecek nitelikleri haiz ohnadıklanndan dolayı inzıbatî sebebler dışında okulca tahsillerinden fayda L A L E I İ Harikzedeler Sok. umulmıyanlar haric) ve üç yıllık mecburî hizmetini tamamlamadan ayNo. 8 (Türk Ticaret Bankası DOKTOR OPERATOR nldığı takdirde tahakkuk ettirilecek masran tamamen ödiyeceğine ve sokağında) çarşamba günleri gösterdiği vesikalann doğru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli parasız bakılır. bir taahhüd senedi verecektir. Dojhım ve Kadın Hastalıklan 6 Girme jartlarını taşıyanlar imtihansız olarak kabul edilir. SağMütehassısı lık ve her iklimde vazife görmeğe müsaid bulunduğu tam teşekküllü 1 Türk Oo.ı nmasır.ın Gedkli Erbaş kaynağı olan «DeBeyoglu Mıs sokak No 1 sskeri hastanesi sağlık kurulunca verilecek raporla tesbit edilecektir. niz Gedikli Erba* Ortaoku'u* ve nV)en\? Gd Erbaş sınıl okuluna» Fizik ve Elektrik tedavileri Tel: 40273. Ev: 82949 7 Okula girme isteğinde bulunanlar dilekçe ile yukarıda yazılı öğrenci yazunına 1 haziran 950 den 1 eylul 950 gününe kadar demütehassısı lüzumlu helgeleri de eklemjk suretile en geç 15 eylul 950 tarihine vam edlecektır. Basur memelerinin elektrikle Dk Beherinin tahmin Yapılacak işin ve alınacak kadar doğruca İstanbul Beyazıd As. Tıbbiye Okulu Müdürlüğüne mü2 Birınci sınıfa hu vıl ilk okulu oitirenler II. «nnıfa or § "Dr. ETHEM URAS \ ameliyatsız tedavileri. Galatateminatı fiatı Miktan racaat etmeleri. ejyanın cinsi ta okullarda ikinct sınıfa geçenler, üçüncü sınıfa da orta okulda saray, İngtliz sefareti karşısı, Doğum ve kadın hastalıklan Lira Krş. Kuru? 8 Okulca durumlan tetkik edilen isteklilere Müdürlukçe kabul 111 cu sınıta ö eçmış bulunanJar ve Gedikli Erlığe de orta okulu mütehassısı ve operatörü İşman Apt. 65/3. 630. 1200 Kışhk elbise dikimi (takım) 700 edilip edilmiyecekleri derhal bildirilecektir. bıtırerek dıploma alanlar kabul edılırler HasU kabulü 1519 Kadıköy, Moda Cad. 72 337 50 600 750 9 Kabul edllenler kendiierine yapılacak tebliğat üzerine 1 ekim İs elbisesi dikimi (takım) 3 Bırinci sınıfa 1316. tkind sınıfa 1417 ve üçüncü sınıfa 1518 H Noterin karşı sırası. • 10125 900 (aded) 150 950 taııhinde Hemşire Okuluna katılmak üzere İst. As. Tbb. Okulu Çocuk dikimi yaşlan tçinrle olanları kabul edilirler. 602000 40 Md. lüğütıe müracaat'edecekler ve Müdürlukçe Kızılay Hemşireler Ö Tayyör Etek dikimi (aded) Gedikli er olacakiarın 16 yasındao lcfiçük olmamalan »arttır. 90 3000 40 kuluna tesüm edileceklerdir. (353610903) Manto dikimi (aded) 5 Isteklılerden İstanbulda bulunanlar Kasımpaşadaki 225. 200 Frenk gömleği dikimi (aded) 1500 Okul Müdurluğüne başka yerlerde bulunanların bulundukları ye28.15 25 Atlet iç gömleği dikimi (aded) 1500 rın Askerlık Şubesı Başkanhğına asagıda yazılı vesikalarla mtira33 75 30 İç kilotu dikimi (aded) 1500 caatlen. (6316) 1 Eksiltmeye konulan iş: Değişmez birim fiatı üzerinden ve bir 131.25 250 Okul kasketi dikimi (aded) 700 A Dilekçe 956» 1700 taahhüo mevzuunda olmak üzere 150 ekmekli bir aded fırın inFotin (çift) 750 B Nüfus cüzdanı Fotoğraflı 735 1400 şaatıdır. Erkek iskarpini (çift) 700 C Bir seneyı geçmemış aşı kâğıdı 1950 1300 Kız iskarpini (çift) 20 2 Oranılmış ilk keşif tutan (15359) lira (02) kuruştur. D Ailesınin ve kendısinin iyı ahlâk sahlbi olduğuna dair 67.50 Verem Savaşı Hemşire Okulu öğrenci kayıdlanna başlanmıştır: 120 Yüz havlusu (aded) 750 3 Eksiltme 28/8/950 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Bandırma ıyı hal kâğıdı. J801 Okul yatılı parasızdır. Öğrencilerin hemen bütün ih120 Erkek çorabı (çift) 2000 Merinos Yetiştirme Çiftligi Müdürlüğü İnşaat Eksiltme KomisE 11.25 150 Okul tastiknamesi veya diploma tiyaçları Okulca temin olunur. Aynca kendilerine 1520 lira Fitilli kız çorabı (çift) 100 yonu odasmda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Postada vâki F 12 aded vesikalık fotoğral. ceb harçlığı verilir. gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. Teklif mektubları 2490 1 Yukanda cins. miktar, tahmin fiatlarile ilk teminatlan yazilı Z Tahsil müddeti iki senedir. Mezun olan hemşireler İst. sayılı kanun geçerliklerine göre belirli günde saat on dörde ka(15) on beş kdlem giyim eşyası, her kal«ni ayrı ayn obnak üzere 2490 Veram Savaşı Demeğinin İstanbuldaki müessese ve teşkilâtındar Xomisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. sayılı kanun hükümlerine göre açık eksiltmeye konmuftur. Uzun yıllarm tcrübesile Uutün tecnık evsafı haiz im'Atımızdan da vazife alırlar. i Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı kâğıdlar İstanbul Bursa 2 Elbise, çocuk, tayyör etek, manto ve iç çamaşırlan ile frenk 3 Okula kız orta okul mezunlan ile buna muadil tahsil Bahkesir Veteriner Müdürlükleri ile Çiftlik Müdürlüğünde ve gömlekleri enstitü dahilinde diktirilecektir. görnıüs olduğunu belirten belge sahibleri kabul edilir. Ankara Tarım Bakanhğı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünde 3 Eksiltmeler 28 Ağustos 1950 pazartesi günü saat 14 te Adaİsteklilerin ve daha fazla malumat sahibi olmak istiyenlerin görülebilinir. pazan Halkevinde toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. (Verem Savaşı Hemşire Okulu Müdürlüğü Erenköy Sanator( Kütahya Vagonda Teslim ) 5 Eksiltmeye girebilmek tçin isteklilerin usulüne göre (1151) lira 4 Nümuneler Arifiye Köy En&ütüsünde. jartnameler Adapavomu İstanbul) adresine müracaatleri. (11178) (93) 1uruşluk geçici teminat vermeleri lâzımdır. V ü 7 b i n e kadar Yüz binden vukarı zan Malmüdürlüğunde ve Arifiye Köy Enstitüsünde tatil günleri hariç : 6 İstekliierin bu işin tekn '< öneminde bir mukavele ile en az on mesai saatleri dahilinde görülebilir. bin liırlık bir vapı i?inin kat'i kabulünü yalnız ortak veya şirket 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin, ilk teminat makbuzlan v« olarak yaptırdjğıru veya idare ve denetlediğini isbata yarar bel1950 Ticaret Odası belgelerile birlikte tayin olunan gün ve saatte Adagelerı ile ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce 1 Çankır; Şabanözü yolunun 14J5OO23+00025+000 ind kilo(10643) metreleıde (20891) lira (01) kunıs keşif bedelli üç aded beton pazan Halkevi binasında hazır bulunmalan ilân olunur. Tanm Bakanhğı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne başvurarak Derhal Sevkedilir arme köpıünün inşaatı açık ek=iltmeye konulmuştur. bu iş'n eksiltmesine girebılmek için yeterlik belgesi alması ve eksiltme komisyonuna 1950 yılı ticaret odası belgesi ibraz etmesi 2 Bu işe aid eksiltme sartnamesi, mukavele projesi. bayrndurhk USiimcrbank Kütahya Keranıîk leri genel sartnamesile fennî sartname ve keşif cetvelleri ve reşarttır. Fabrikası simler Daimî Komisyon Kaleminde her gün görülebilir. ' Posta ile müracaat halinde istekliler eksiltme kâğıdlannın kül teşkil eden her paı^sına 50 kuruşluk pul yapıştırıp imza ettik 3 Eksiltme 24 ağustos 950 tarihine rastlıyan perşembe günü «aat 15 de İl Daimi Komisyonunda yapılacaktır. ten sonra lüzumlu belgeleri ile eksiltme komisyonuna ibraz etiçin meleri lâzımdır. (10315) 4 Geçici teminat (1566) lira (83) kuruştur. • Eksil'meye girmek istiyenlerin yukarıda yazılı gün ve saatte ge5 çici teminatı bankaya yatırdıklanna dair banka makbuzlan ve • Saç dökülmesi ve kepeklenmesine karşı • 950 yıhnda ticaret odasmda kayıdlı bulunduklanna dair vesikalan ile birlikte Daim! Komisyonda hazır bulunmalan ilân olunur. (10012) Belediyemiz için iki aded kamyon kapalı zarfla eksiltme suretile MUHTEREM HACILAR . İL A N As. Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden: SELCUK VAPURU İLE GİDİNİZ C1DDEYE GİDİŞ GELİŞ 2 9 0 LİRADIR. TEPEBASI BELEDİYE BAHCESİNDE KEMAL ÇAĞLAR İSTANBUL SENLİKLERİ Deniz GediEdi Erbaş Orta Okulu K. lığından: M, HİDAİ RONA /Dr. NECİB DİNÇ \ Elbise ile iç çamaşırı diktirilecek ve ayakkabı. havlu ve çorap alınacaktır Kocaeli Arifiye Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: I Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftügi Müdürlüğünden: PARASIZ YATILI KIZ ÖĞRENCİ ALINACAK K İ R E 13 KURUS İ T 12 KURUŞ Çankırı İli Daimî Komisyonundan: HAC SEFERLERİ 4 Motörlü 72 Kişilik Zonguldak Belediye Başkanlığından: satın alınacaktır. Beherinin muhammen berleli 14 000 lira olup ikisinin tutarlan 28.000 yirmi sekiz bin liradir Gcçici teminatı 2100 liradır. Eksiltmesi 31 Ağustos 1950 Perşeırbe günü saat 15 te Belediye Komisyonunda yapılacaktır. Kamyonlarm şoför mahalleri fabrikasınca vapılmış olacaktır. Kaır.yonJar beşer tonluk olacaktır. Markası serbesttir. Fabrika kataloğu ve izahnamesi beraber verilecektir. Fabrikasınca verilmig malzerae ve parçalar beraber verilecektir. Taliblerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektublarını ihale saatinden bir saat önce Belediye Başkanhğına vermeleri. Postada vukubulacak gecikmeler nazan dıkkate alınmaz Kam yonlar benzinli ve mazotlu olabilir. (11130) PETROLE HAHN Yeniden piyasaya gelmiştir. EGZANE YE ITRİYATÇILARDA ARAYINIZ Etablisements F. Vibert Lyon France Zonguldak Belediye Başkanlığından: Belediyemiz için kapalı zarfla eksiltme suretile bir aded komple p nakliye otomobili satın alınacaktır. Muhammen bedeli 10000 on bin lira olup geçici teminatı 750 li radır. Eksiltmesi 31 ağustos 1950 Perşembe günü saat 15 te Belediye Komisyonunda yapılacaktır. Şoför mahalli ve hasta karöseri yekpâre olup fabrika mamulâtı olacaktır. Markası serbesttir. Taliblerin 2490 sayılı kanuna göre hazırbyacaklan teklif mek tublarını ihale saatinden bir saat önce Zonguldak Belediye Başkanhğına vermeleri. Postada vukubulacak gecikmeler nazan dikkate alın maz. (11131) TİKU KURSUN KALEM GİBİ H A F İ F YAZAN MEŞHUR D O LMA KALEMLERİ İNGİLİZ DEV UÇAKLARI İstanbuldan Ciddeye 5 Saat Ucuş GİDİŞ • DÖNÜŞ FİATI: T. L. 7,50 KAMYONET SATIN ALINACAK 695 LİRA NAKLİYAT Sirkeci İstanbul DOKTOROĞtU ÂOAÇLI LINYIT KÖMÜRÜ Vasıtaya teslim tonu Zonguldak Belediye Başkanlığından: Belediye itfaiye hizmetinde kullanılmak üzere kapalı zarf eksiltme suretile bir kamyonet satın alınacaktır. Muhammen bedeli 14.600 lira olup eeçici teminab 1095 liradır. Eksiltmesi 4 eylul 1950 pazartesi günü saat 15 te Belediye Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenler 2490 sayıh kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektublarile teminat makbuzlannı ihale saatinden bir saat önce başkanlığa vermeleri. Postada vukubulacak gecikmeler dikkat nazara alınmaz. Buna aid sartname Zonguldak Belediye Başkanlığından istenebilir. (11039) A MB A R I | Telgraf: Doktoroğlu İstanbul İstanbul Emmyet Sandığından: 50 680 Emniyet Sandığına borçlu ölü Rjina Özüpek (Bedros kızı) varislerine ilân yolile tebliğ: Bayan Rejina Özüpek sağlıgında: Beyoğlu Şehidmuhtar Mah. Kireçhane sokak eski 26. yeni 48 numaralı kârgir evin tamamını Sandığımıza birinci derecede jpotek göstererek 22 2'1949 tarihinde A.6540 hesab numaıasile Sandığımızdan aldığı 2500 lira borcu 22.2'950 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 2747 lira 88 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında iera takibi başlamak üzeıe tanzim olunan ihbamame borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgâhma gönderilmişse de borçlu Rejina Özüp°kin öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 ınci ms'Hesi vrfat halinHe tebligatm ilân suretile yapılmasını âmirdir. Borçlu Rejina Öüpekin muascılan işbu ilân tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatle murislerinin borcunu ödemeieri veya kanunen kahule şayan bir itirazlan varsa bildirmeleri lâzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahud başlıyan takibi usul dairesinde durdurm^zlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılpcaktır Bu cihctler alâkadarlarca bilinip ona göre hareket edümek ve her birine ayn ayrı ihbamame tebligi makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (11196) Eksiltmeye konulan iş: 1 Yeni Gördes ilçesinde yaptınlacak 85 evin inşaaü olup keşif Beyoğlunda, Asmalımescid sokağmda (pafta 1. ada 312 ve Kuruçeşme ve Kadıköy Depolarunızda satılmaktadır. bedeli fiat birimleri esası üzerinden 516.639 lira 80 kuruştur. parsel 20) eski 27. 29 ve yeni 35 kapı numaralı ve her türlü inTürkiye Kömür Satış ve 2 Eksiltme 5/9/950 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de Maşaata müsaid 404 metre karelik a n a satılıktır. İsteklilerin 18 ağusnisada Hükumet Konağı içinde toplanacak olan Bayındırlık Eksiltme tos 1950 Cuma akşamına kadar. teklif edecekleri bedeli istanbul Tevzi Müessesesi Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. posta kutusu 359 a mektubla bildirmeleri ilân olunur. 3 isteklilerin bu işe aid keşü evraklannı Manisa Bayındırlık Müdürlüğünde görebilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24415.59 liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir 1 16fil2fi6 lim keşif bedelli rnetkp7 hiikumet konagı onanmı işi muvaffakıyetle başardığını veya idare ve denetlediğini isbata yarar açık eksiltmeye konııltn'iştur helgelerile birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az «tatil gün2 İhale, 21 8/950 pazartesi güiıü saat 15 te Defterdarlıktaki leri hariç» üç gün evvel yazıyla Manisa Vilâyetine başvurarak bu Beşiktaşta bulunan İstanbul Devlet Kâğıd Deposu ihtiyaa için komisyonda vapılaraktır. için eksiltmesine gırmek için yeterlik belgesi almalan ve bu bel ıçık eksiltme ile 12.000 aded zamk fırçası satın alınacaktır Nümune ve 3 Keşif ve sartnameleı Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğün geyi göstermeleri şarttır. şartnamesi depoda mevcuddur. de her taman eörülehı'ir ' I 5 isteklilerin teklif mektublarını 2 nci maddede yazılı saatten İsteklilerin 108 lira geçici teminat ile birlikte 17 Ağustos 1950 4 Istekhlerin belirH gün ve saatte eeçici teminat makbuzu ve bL saat öncesine kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz karşılı(10681) diğer belgelerile komisyooa basvurmalan ilân olunur. (10010) 1 ğtnda vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (10815) Perşembe günü saat 14 te mezkur depoda haar bulunmalan. 25 LSRADAN Manisa Bayındırlık Müdürlüğünden SATILIK ARSA Edirne Defferdarlığından: Zamk Fırçası Alınacak Maliye Bakanlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog