Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 17 Ağustos 1956 Ântaiya Umumî Nakliyat Türk Anonim Şirketi , UÇAK ve VAPIJR HAC SEFERLERİ 9000 TONAUK 12 MİL SÜRATLÎ HAKİKI UCÜZ KALİTENÎN MÜKEMMEÜYETİNİ MUHAFAZA ETMEK ŞARTİLE AYNI ZAMANDA FİATLARIN UCUZLAMASI DEMEKTİR. ÎŞTE: 10 TANESİ 50 Kuruş Olmasına Rağmen T A N AR Vapurunun hareket tarihleri tesbit edilen umumi arzuya uyularak HASAN TRAŞ BICAKLARI HASAN DEPOSU EMÎNÖNÜ KARAKÖY BEYOĞLU KADIKÖY Mağazaları ile Acentalarına ve tanınmış iyi dükkânlarda bulunur. YOL İNŞAAT İŞİ Yeşilkövde, Fener semtinHe Yeşüyurd Bahçelievler Yapı Kooperatifine aid arazi yollarının toprak tesviyesi işi pazarlık suretile talıbıne veriıecektir. İsteklılerin fennî ve malî ehliyetlerini musbıt v^sikalarile 21 ağustos 1950 pazartesi saat 10 da 4 üncü Vakıf handa asma katta 18 numaralı yazıhaneye gelmeleri rica olunur. Heyet, ihalede seıbesttir. (11080) Yeşilynrd Bahçelievler Konperatifi Mümessili avukat Hamid Çağıl İstanbuldan : 1 Eylul 950 Cuma fzmirden : 2 Eylul 950 Cumartesi • : 5 Eylul 950 Salı Iskenderundan DÖNÜŞ bütiin ziyaretlere kâfi gelecefc olarak âyarlanmış şekilde âyarlanmıştir. HALİS İSVEÇ ÇEÜĞİNDEN MAMUL OLUP ZEYKLE TRAŞ OLMAYI EDEN ÇOK İYİ EVSAFTA BIÇAKLARDIR. TEMİN G İ D İ P . . G E L M E fiatları 2 9 0 Liradan başlamaktadır Dört motörlü, koltnklu, emin ve rahat yolcu uçaklan ile foydalar '* * + TAM RANDIMAN PÜRÜZSOZ DAHA İJIEME Denizli Belediyesinden: 1 Eski santral'mıza aid Diesel motörleri ve muhtelif maklne ve elektrik âletleri, santralm hidroelektriğe çevrilmesi dolayısile saülacakhr. Satılacak malzemenin esasları şunlardın Muhammen bedeli T I * National Diesel motörü, çok iyi durumda, 90 beygir 230 devir Ganz Diesel Altematör grubu, 82 beygir, 1000 devir 400/231 V Deutz Diesel motörü, 25 beygir ASEA (İsveç) maıkalı altematör, 33 KW. 1000 devir 400/231 V Hepsi teferrüatile aynca kayışlar, kasnaklar, tevzi tablolan, muhtelif elektrik ölçü âletleri, bedelleri yekunu 20 000. Ş A MA da uğrıyarak Türk Lirasıdır CİDDEYE GİDİPGELME OOO AZ MASRAFl AutoLite EIEKTRİK AKSAMI 5 000. 1 000 2 000. Orijiatl TMly* MGımıill • ŞAM, KÜDÜS, BEYRUT ve civan ziyaretlerine imkân vermek üzere ŞAM"da 5 gün ikamet şartile hususî uçak seferleri de tertiblenmiştir. Pasaport vizesi, döviz takib işleri tarafımızdan görülmektedir. Türkiyenin her şehrindeki Şube ve Acentalarımız İstanbulda Sirkecide Seyahat Büromuz emrüüze âmadedir. T E L : 24220 tstanbul lkinci İflâs Memurluğundan: 950'12 Mahkem«ce iflâsına karar verilip tasfıye muamelesıne devara edılmekte olan Istanbul El Tezgâhları Dokumacılar Kooperatiflnin tahkıki duyun lşı iflâs idaresince bıtirilerek tanzün kılınan sıra cedveli daıreye bırakılmıştır Alacaklılar lkinci toplanması 6 9'950 çarşamba günu saat 10 da yapılacaktır. Alacağı kısmen veya tamamen reddedilenler ve lstediği sıraya kabul edil miyen ve kabul edilen bir alacağa iti raz etmek ısteyenler Ilândan itıbaren 7 gun zarfında Iflâsa karar veren mah keme veya alâkalı mercie müracaatle dava açmak hakları olduğu ilân olunur. (11279) O T O T O R K (Tak»im. «aop Pofo cod J) Safvlt i«ta«yonv ı Taktim, fiot Carajı ııroımdo / 1 428. 2 Satış 15/9/950 cuma günü saat 10 da açık arttırma ile Belediye Encümeninde yapılacak ve her kalem malzeme ayn ayn satılacaktır. Amasya İl Daimî Komîsyonundan: 3 Satın alınması istenen malzemenin % 7,5 u nisbetinde hesablanan geçici güvenlik akçesi makbuzu ihaleden bir saat önceye kadar satış komisyonuna ibraz edilecektir. 4 İhaleye aid mufassal malzeme listesi ve şartname ücretsia olarak Beledıyemizden temin edilebilir ve malzeme her gün görülebUir. (11114) UCUZ FOTOGRAF makinelerimiz ge'miştir. Satrş Deposu: VAHE Ütücyan Sultanbamam, Camcıbaşı mm Han 10 İstanbul. M M Aşağıdaki Kilit ve asma kilitler • Metal ve demirden seri mâmulât Ziraat âletleri Mekanık ve Pnömatik âletler Fayansdan sıhhi malzeme Banyolar Musluklar Motosikletler Bisikletler Oıkiş MakineleriÇini, Alüminium ve Emaye mutbak takımları • BOro Levâzımatı Cam işleri Billur takımları. Izmir Fuarında Macar Pavyonunu ziyaret ediniz. Amasys» Kayabaşı Yozgad yolunun 6+400 9+500 Km. arasında 20088 lira 63 kuruş keşif bedellı şose onarılması ve büz yapımı kapal 3 KW BENZİNLİ zarf usuliıe eksiltmeye konulnuştur. İstanbul Valiliğinin 17/5/1950 gün ve 2566 sayılı emirlerile tertib ve 20 ağustosta çekilecek olan Darülâceze Müessesesine aid eşya piİhale 22'8/950 salı günü saat 16 da hükumet binasında toplanan KAYIB Yedı koyunum kaybolmuşyango bileti 20 Aralık 950 tarihine talik edilmiştir Sayın halkımızın tur. Bilenlerln insaniyet namına b.l Daimî Komisyon odasında yapıiacaktır. Jer Jeneratörlerimiz Amerikadan gelmiştir. almış olduklan biletleri muhafaza etmeleri rica olunur. (10933) dirmelerinl rica ederim. Memnun edi. Bu işe aid keşif, fiat sıra çizelgesi, hususî ve fçnnî şartname, ek lecektır. Fenerbahçe. Mehmedcik sokak No. 8 siltme genel şartnamesile, sözleşme projesinden ibaret olup isteyenler Daimî Komisyonda ve Bayındırlık Müdürlüğünde görebilirler. Taliblerın: 2256 65 liralık geçici teminat makbuzu Ue Ticaret ve Galata, Havyar Han No. 48 Sanayi Odasında ksyıdlı bulunduğuna dair ve cari seneye mahsus belge ile hu işi yapacak durumda olduğuna dair İl Bayındırlık MüTaksimde Cumhuriyet meydanında kâin Kubatpaşa (Kris+al) bidürlüğünden yeterlik vesikasıro teklif zarflanna bağlamaları şarttır. nasınm İnönü gezisine bakan cephesiıyde halen asılı bulunan PURO taMüteahhidlik ehliyet belgesi almak için en az 20 bin liralık bîr belâsının hizasındaki tam kare kısım senelik 150 ve PURO tabelâsının strablize ŞOSG onarımı taahhüd ve kesin kabulü yapıldığma dair tanıtDemirsubaşı mahallesinde üstünde 19x80 eb'adındaki kısım senelik 900 lira ücretle reklâm tama belgesıre bağlanarak ihaleden üç gün evvel vilâyete müracaat edel.ci sınıf dahiliye mütehassısı belâsı asılmak üzere ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. ceklerdir. Usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfları ihaleden bir saat 1 Ortaokulu bitirmiş olanlar kabul edilirler. Lise 910 u biürİhalesi 21/8/1950 pazartesi günü saat 15 te yapılacağından istekevveline kadar (alındı) mukabilmde Daimî Komisyon Başkanlığma miş olanlar tercihan almır, eleme sınavına tâbi rutulmazlar. Lise 9 da tevdi edilmeüdir. lilerin o gün ve saate kadar nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte Müsınıfta kalanlaV ortaokulu bitirenler pibi işlem görürler. (Liseden herdürlük Akarat Bürosuna müracaatle geçici teminatlannı yaürmalan. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (10832) hangi bir sebebden kovulmuş olmamak şarttır.) (10899) 2 Türk tabüyetinde olanlar. Geçici teminat 3 Tam tegekküllü As. sıhhî kunıllardan sağlam raporu almış Lira Krj. olanlar. Manzara, su ve havası itibarile İstanbulun en güzel yeri olan 67 50 900 liralık yer için 4 Gerek kendisi ve gerek ailesinin kötö hal ve şöhrete sahib Küçiik Çamlıca tepesinde asfalt yol üzerinde kâin OTEL OL11 25 150 liralık yer için olmadığı Savcılık, polis ve muhtarlıkça tevsik edilenler. MAĞA elverişli köşk ile gazino yapmağa gayet müsaid hazır5 As. veya sivil okullardan gerek sağlık ve gerekse ahlâk dulanmış ve tanzim edilmiş güzel bir bahçeye ortak aranıyor. rumu dolayısile çıkarılmış olmıyanlar. Istekjilerin her gün Asmaaltı Laz Han No. 11 e müracaatleri. 6 16 yaşını bitirmiş olup 21 yaşından büyuk olmayanlar kabul Telefon: 23188. Müdürlüğümüzde açık bulunan 175 lira ücretli dakti'oluğa 25'8 edüirler. 1950 günü yapılacak imtüıanla memur alınacaktır. 7 İstekliler işlem görecek kâğıdlannı en geç 20 eylul 1950 Isteklilerin imtihan gününden evvel bir dilekçe ile (Sürurî magününe kadar okulda bulundurmağa mecburdurlar. Geç kalan kâğıdlar hallesi Sultanmekteb sokak 5/7) Müdürlüğümüze müracaatlen. (1J228) işlem görmiyecektir. 8 Eleme sınavı 25 eylul 950 günunü takib eden günler içinda yapılacağından isteklilerin 25 eylul 950 gününe kadar Ankarada bulunmalan zaruridir. Okulca yatacak yer sağlanmasına çahşılacaktır. Müessesemiz için, Gerekli evrak: Bir iicret masası memuru, 1 Dilekçe. 2 AŞJ kâğıdı. Bir demirbaş takib me muru ve, 3 Dogruluk kâğıdı. Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: , Ingilizce ve almanca lis anlanna âşina iyi tercüme 4 Fotoğrafk nüfus cüzdanı veya tasdikli suretL Örnekleri komisyonda mevcud 15 kalemde cem'an 3626 aded 5 Fotograflı okul diploması veya tasdikli sureti. yapabilen bir tercüman alın acaktır. muhtelif cins, eb'ad ve miktarlarda pirinç su ve buhar musluğu 6 Noterlikçe onaylı yüklenme senedi. Taliblerın evrakı müsbitelerini rıavl, durumlannı ve istiyecekleri açık eksiltme ile satın alınacaktır. 7 Alb aded vesikalık fotograf. 2 Muhammen bedeli 7678 lira 75 kuraş olup muvakkat teminab 575 ücret miktannı bildirir kendi el yazılarile yazılmış bir dilekçe ile 10'9' Müracaat: Askerlik şubelerine veya doğruca okul müdürlüğüne 1950 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaatleri rica olunur. (11201) lira 91 kuruştur. yapılır. 3 Buna aid şartname Komisyondan parasız olarak dağıtılma'|tadır. DİŞ M A C U N U N U 4 Eksiltme 5 Eylul 1950 Salı günü saat 10,30 da Haydarpaşa Gar Okul adresi: Gedikli Sıhhiye ve Teknisyen Okulu Cebeci Ankara (3164 9885) binası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma Komisyonunda yapılaMA6A7ALARIN0A ARAVIN1Z 1 İhalesi 28/7/950 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye kocağından arzu edenlerin vaktinde komisyonda hazır bulunmanulan Samandağ İlçesi çehir içme sııjru getırme işme talib çıkmadığınlan. (11253) dan ihalesi bir ay daha uzatılmıştıf. 28/8/950 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 e tâlik edilmistir. Anadolu Yakasında 2 İhale, sözü geçen gün ve saatte Belediye dairesinde müteHer traktörle işliyebilen 2 li, 3 lü ve 5 li en yeni model traktör şekkil encümen huzurunda icra edilecektir. pulluklanmız gelmiştir. 3 Keşif bedeli 52241 lira 90 kıırustur. 4 Geçici teminat 3862 lira 10 kuruştur. Telefon aranıyor. 5 İsteklilerin bu işe aid olan keşif ve proje dosyasını SamanMüracaat: Posta Kutusu dağ Belediye Başkanlığmda görebilirler. 1496 GALATA 6 Taliblerin verecekieri teminat, makbuz, yeterlik belgesi, TlCumhuriyet Caddesi No. 6/1 Ünver apartımanı alü Taksim Ezine Sulh Hukuk Yargıçh raret Odası vesikasile teklif tnakbuzlannı havi .2490 sayıb kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan zarfı ihaleden bir saat evvel Encüğından: men başkanlığma vermeleri lâzımdır. Esas No. 949/339 7 Postada vâki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. (10570) Trabzon Filânos köyü 10 myılı hanesinde Ezmeden Rasirne koeası Cemale. Ezınede kasab Halil karısı Fatma 1 Jandarma birlikleri flıtiyacı için tahminen beher metresi 170 Keçelı ve kardeşi Osman Canıtez tarafmdan Ezinenin Mormat koyunden Ibkuruştan 200.000 metre hâki renk er yazhk elbiselik kumaş kapalı zarf rahim Tuncer, Cahid, Fatma, Ay§e Sıeksiltme usulile satın ahnacakbr. dıka Guzel ve Rasime koeası Cemal ve 2 Muhammen bedeli 340.000 liradır. t k teminat miktan 17350 BUDAPEST 53 Ahmed kansı Nuriye Doğan aleyhleri. ne açılan ızaleı şuyu davasında adınıza liradır. P. O B. 74 çıkarılan davetye. yukarıki adreste ve 3 Eksiltmesi 23 Ağustos 1950 tarih Çarşamba günü saat 11 de hattâ gosterllen dığer adreslerde de buTaksim Ayazpaşadaki Kurulumuzda yapılacaktır. lunamadığmızdan ilânen davetiyeye 4 Şartnamesi her gün mesai saatlerinde Ankarada J. Sa Al. kaım olmak üzere tebliğat yapılmasına karar verilmiş ve yargılama 25 ağustos Malzemeleri ihraç eder: Ko. Bşk. Kurulumuzdan ve Izmirde İl J. KAığından 17 lira bedel kar950 cuma günu saat 14 e talik kılınşılığında verilir. mıştır. Muayyen gün ve eaatte Ezine Nişan, Nikâh, Diiğün ve bilumum siparişleri, kendi bahçesinde 5 İsteklilerin belli günü eksiltme saatin^en bir saat evveline Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bnyetiştirdiği nadide çiçeklerle yapar. Beyoğlu İstiklâl Caddesi lcadar 2490 sayılı kanunun alâkadar maddelerine göre hazırlıyacakları lunmanız ilânen tebliğ olunur. T E L E F O N : 41747 teklif mektublannı makbuz karşılığı kurulumuza vermeleri ve bu saatten sonra mektubların kabul edilmiyeceği. (10513) DİŞ TABİBİ II Darülâceze Müdürlüğünden: JENERATOR 10 ve 15 KW Mazutlu BEYOĞLU VAKIFLAR MD.LÜĞÜ İLÂNLARI Dr. AZİZ SÖZERİ GEMLİK C 0 K E Y Ltd. Ankara Gedikli Sıhhiye ve Teknisyen Okuluna öğrenci alınacak Otel ve Gazino için orlak aranıyor Bölge Çahsma Müdürlüğünden: | DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNLARI Divriği Demir Madenleri Müessesesi Müdürlüğünden: Muhtelif Musluk Alınacak Samandağ Belediye Başkanlığından: Traktör Sahiblerinin Nazarı Dikkatine BEYREN SATILIK Teşhir Yeri: K A V İ Nağazası RUNİON İsf. Jandarma Satınalma Komisyonu Başkan!ı|ından: Necdel Rifaf Afay Her gün öğleden sonra Cağaloğlu Babıâli Cad. No. 33 Tel: 20264 OOKTOB . OPEKATÖB İzmir Belediyesi Eshol İdaresi Umum Müdürlüğünden: İdaremizde mevcud listeleri mucibince galvanize boru ve hususl parçalar satın alınacaktır. İsteklilerin en son 11 Eylul 1950 pazartesi günü saat 14 e kadar fiat ve teslim şartlannı bildirir tekliflerini göndermeleri. (10747) Yaptırılacak Ucuz Evler İçin İlân istanbul Belediyesinden: Ucuz evler mahallesi, yolları, kaı\alizasyon, su ve elektrik tesi iatını yapmak hususunda alâkalı firmalar taraf'nHan yapılacak tekliferin 15 Ağustos 1950 Sab günü akşamma kadar kabul edileceği ilân ılunmuştu. Görülen lüzum üzerine bu müddet 15 Eylul 950 tarihine kadar ıir ay uzaülmıştır. (11212^ Ziyaeddin Maklav (Şisll Çocuk Hastapesl) Kolak, Bunnı, Boğsz (Agn, Diç) Bastahklan Müfebassısı Ankara Caddesl 15 Telefon; 23197. Ev: 84181 İstanbul Belediyesinden: Arteziyen kuyusu açtırmak teşebbüsü fikir teati edilmek üzere bu işlerle alâkalı messillerinin 22/8/1950 sab günü saat 15 te şısındaki Belediye Merkez binasında Dairaî olunur. üzerinde konuşulup bîr firmalann salâhiyetli müDivaayolunda Türbe karKomisyona gelmeleri rica (11213)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog