Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

17 Ağustos 1950 CUMHURÎYET itiiîîîtîiıiîiiîîîiiiîinitiiniîîitniîîiniîîîitiintîîn! SİHHÎ BAHİSLER Kanser tedavisinde yeni bir usul K=mser tedavisinde şımdiye ka eden bu guddenin hormonunda ı;dar uç usul tatbik emliyordu: A retici bir kabiliyet vardır. Nıtekıın melıyat; X şualan; radyom. iâboratuarlarda tecrube farelerıne Bır müddet evvel Parıste top bu hormondan şırınga edilince te\lanan ve son günlerde çahşmasıru kalâde bir buyume hali müşahe''f bıtırerek kapanan Mılletlerarası edılmiş, fakat aynı zamanda bu Beşıncı Kanser Kongresınde bır hayvanlarda kanser başladığı aa dorduncü usul üzerinde duruldu: gorulmüştür. Kmya yolıle tedavi. Dığer tecrübelerde ise, hüpofu* Bu usulun nasıl tatbik edılece guddesi çıkarılmış bir fareye a^.j ğıni ve ne bakımdan faydalı netı hormon şırınga edılmiş, bu hayceler verebıleceğini ızah etmeden vanın fevkalâde bır gelışme arze.evvel, kanserın ne olduğunu kısaca tığı, fakat kansere tutulmadiğı go h=t'.rlatalım. rulmüştür. Sdırsuuz ki viıcudümuzun nesBu değısik netıcelerin mahıyeti c;nı teşkıl eden huceyreier daimı, henuz kat î olarak tesbit edilnıış. bı>den ıkıye, ıkıden dorde, dortten değıldır Fakat bırıncı netıceyı v°sekıze çıkarak, muntazam bir nıs ren tecıubeîerden, kanserın fazla bet dahılmde ürerler. Vucud bı» mıktarda hupofus hormonundin feKilde buyür, gehşır, ölen hucey ılerı geldiği hukmune varmak kare'»r tazelenir, yaralar kapanır bıMır Böyle bır hukum vermeW ^akat bazan oyle olur kı, hucey ecele etmesek bıle, kanserle bu h< r re.e>ın bu tabıi gehşmesı gayrita mon arasında bır münasebet b ıbıî bır şekıl alır; ureme ışı ınu lunduğu netıcesıne varabılınz. zammı kaybeder. Gelışiguzel çoMuhim bir ipucu ğalmaya baş'ar O zaman şışler haIşte, hormonlarm verdıği bu ıpsıl olur. Bu şışler ıkı turludur. ZH ucu. kanserın kimyevî ma.Hek", e rarsız, zararlı Zararsızlar vucude tedavi edilebıleceğı k?naatmı .vrhiç bir fenalık etmeden, olduklan mektedır. Esasen, yapılan daha bu yerde dururlar. Zararlılar ise cı çok tecrübeler de bu kanaat ve u varlarındakı sağlam nesıclerı istı'â mıdın boş oîmadığıru gosterecok ve tahrıb etmek temayulundedir k> mahiyettedir. Mılletlerarası Beşina ışte bunlara «kanser» denır. Kanser kongresınde, başta İngıltere Tütünden şuphe edilijor Kanser Araştırmaları Müesseoei» Bütün dığer huceyreler tabiî ha azasından Dr. Alexander Haddow yatlannı surup vucuddeki vazıfele olmak uzere, dünyaca tanınmış biı rını intiz^mla gorürlerken neden çok tıb âlimleri «kanser tadivisinds bazılan boyle gayrıtabıî bir yola kimyevî vasıtalarm bir kaç seneya sapıyor? Bu (yanı kanserın sebebi) kadar büyuk terakki kaydedeceğihenüz halledilememış bır muanr ni» söylemişlerdir. Bu âlimlerin madır. kanaatıne gore «bazı maddelerin Şüphesiz bir çok nazariye va hüceyrelerdeki üreme kabıliyetinin farazıyeler var. Fakat hiç biri he üıtizamını bozduğu ve bu suretle nüz ilmî bir hakıkat hdme gelme kansere sebeb olduğu» artık şüphe miştır Paris kongresınde Ameri edılmez bir hakikattir. kan mumessıllerinden Dr. W. L Bu görüş zaviyesinden hareket Watson bu nazariyeleri birer bi ederek girişilen tetkik ve tecrüberer gözden geçirmiş ve hiç birinia ler büyük bir ehemmiyetle takib fcat'i bır mahiyet arzetmedığini gös edilmektedir. Zira, kanserin kimya termıştir. yolu ile tedavisi kabil olduğu takYalnız, boğaz kanseri bahsinde dirde önlenmesi de bir dereceye bır nazariye vardır ki, kongcede kadar, belki de tamamile mümkün bunun üzerinde ehemmiyetle du olacaktır. Şimdiye kadar başvururulmuştur: Fazla tütün içraek ipti lan üç tedavi şekli, hastahğı iyi et* lâsı nıeğe çalışıyor, meydana gelmeden Hakıkaten, kanserın vücude gi önlenmesine dair bir çare gösterren bazı maddelerın tesıri altmda miyordu. Kanserin ne gibi maddehusul bulduğu, cidd! düşünceler» lerden ileri geldiği veya hangi yol açan bır gdriıştür; boğaz kan maddelerin hastahğa yol açtığı an serıne tutun müptelâlarında dah? laşılırsa bu korkunç âfetten koçok rastlandığını tesbit eden tet runmanuı da yolu bulunmuş olakıkler de bu göriişü takviye eaer caktır. mshiyettedir. «Acele edin!» Dr. Watson da elde mevcud de Şimdiki halde tıb kanser vakaIıller arasmda en fazla bunun ii larmın üçte birini tedaviye muvafzerınde ciddıyetle durmuş ve «tıi fak olmaktadır. Tedaviye en elvetunun boğaz kanserine gebeb ola rişli kanser, baslangıç devresinde bıleceğıni» soylemıştır. olanıdır. 0nun için doktorlar herBir hormon tecrübesi kese, kanserden çüphe eder etmez Kanserın vücude giren bazı mad derhBİ hekinıe başTçurmalarını tavdeler yiızünden husule geldi*ini siye etmekte ve: «Bu husus ihrnal düşur.enlerın bu iddıalannı takviyo edilmese kanser vakalarının üçte için ıleri sürdukleri bir jey daha ikisini iyi etmek kabil olacaktır» var: demektedirler. Beyindeki «hupofüs!) guddesi Hakikaten, kanserle mücadelede kımyada formulü HCST olan bir en faydalı netice veren faaliyetlerhormen ifraz eder ki bu hormorj den biri, halkın tenviridir. Ameriromatızma tedavisinde kullanılmak kada yapılan bir istatistiğe gore tadır. Vucudün büyümesıni temin 1927 de kanserü bir hasta, doktora ortalama bir hesabla hastalığın başlangıcından 6,5 ay sonra muracaat ederdi. Bu fasıla 1935 de 6 aya, 1940 da 4,5 aya, 1948 de de 4 aya düşmuş, tedavilerde alınan müsbet neticeler de bu nisbette artmıştır. İngilteredeki bir istatistikte kansere uğnyanlaruı % 55 i üç ay zarfında doktora müracaat etmektedırler. Bir seneyi geçirenler ise ancak % 16 nisbetındedır. Bir mukayese Bütün dunyadan gelen istatistıklere gore bugun yeryuzunde her sene 100 000 de 150 kişı kansere tutulmaktadır. Kanserın en fazla vücudün hangi uzuvlarında husule geldiği de Amerikan Kanser Araştırma Muessesesı tarafından şu şekılde tesbit edılmiştır: (Rakamlar yüzde üzerınedır ) Bir kadının maddî değeri nedir? : Son zamanlarda, Londrada bir • iekorun devrılmesıle dirseği kı• nlan korodakı kızlardan birine : mahkeme 2400 sterlin tazminat • verdinnıştir. Daha geçenlerde İ îaçlarını bir makmeye kaptıran • ?iizel bir kıza da mahkeme 7500 • Ingiliz lirası tazminat hakkı ta: nımıştır. • Bu iki hâdise meraklı bir me• seleyi ortaya atmaktadır: Bir ka: dının değeri ne olabilir? Ba?ında• ki hâleye 7500 sterlin kıymet bi• rılırse. Lloyd's ajanları bir dan• soztın goğsünü binde iki buçuk • prim almak şartile 12,500 İngiliz : lirasına sıgorta ederse, kanlan; TUZ ve sevgılileriraizin, etten, ke: mikten ve sinirden olmakla be: raber güzel ^cudlerinin tam de: ğeri ne olabilir acaba? • Bu mesele istifhamlarla doludur. ; 1852 senesinde bir adam karısının ; boynuna ip takarak Kentte Ay: lesford çarsı meydanına götürmüg ; ve zavallıyı orada yanm liraya î satmıştır. Bu hâdiseden sonra İn: gılterede kadmların mezada çı: kanldığı görülrnemiştir. Fakat. • Sinema yıldızı olan karısını bir : filra direktörünün baştan çıkar• dığını iddia eden asrî bir koca j 40 000 İngiliz lirası tazminat ko| parmağa muvaffak olmuştur .. ; Amerikada moda resimleri ya: pan bir İngiliz kadını, karnına : plâstik ameliyat yaparak düzelteİ ceğini temin eden bir operatör ta: rafından vücudünün berbad edil: dıği ve karnından fazla et çıkai'ilİ dığı iddıasında bulunmuştur. İ Mahkeme kadına 28,750 İngiliz : lirası verilmesine hükmetmiştir. İ Bir Maltalı kadın gene böyle bır : ameliyat neticssınde yuz guzel: lığini kaybettığmden 16,450 sterlin : almıştır. İ Kadının her tarafı dudaklan. • gözleri, hattâ sevımhlığı ezelden• beri kanunca kıyme*!endırılmış; tır. Kanunda bekâr bir kadının • sol bacağına 700, t»ğ bacagına 750 1 TECESSÜSLER Kadın Erkeklarda lerde Dudak ve ağız 9 2 Mıde 7 14 Barsak. mak'ad 11 15 Karacıjer 2 3 Akcığer 5 1 Gcğus 24 1 Bobrek, mesane 7 3 Deri 11 17 Beyin 1 1 Rahım 22 Prostat 10 Muhtelif uzuvlar 15 19 Görülüyor ki erkeklerde kanser en fazla cildde hasıl olmakta, ondan sonra barsak ve mide gelmektedir. Kadınlarda ise kanserin en fazla tehdid ettiği uzuv göğüs ve rahimdir. Kanser tehlikesini haber veren ârazın başında, şüphesiz, gayritabiî bir şiş gelir. D£er âraz da şunlardır: Vucudun tabiî mahreçlerinden gayrimuntazam şekilde kan gelmesi; müzmin bir hazımsulık; barsaklarm huyunda değişiklik; vucuddeki bir benin yayılması ve renginin değışnıesi; bir yaranın bir türlü kapanmak bilmeyişi; inadçı bir ses kısıklığı. Kendisinde bu gibi ârazdan biCeb telsiz âleti rini gorenlerin derhal doktora mu* Amerikan hava kuvvetleri tarayene olmaları ihmal edılmemesi lâfından orta bir kitab büyüklüğunzım gelen bir tedbirdir. de verici telsiz âleti imâl edilmiş(Unesco Bulletin'den) tir. Bu âlet, civalı pille işlemekte ve 100 kilometreye kadar mesaBelediyenin yaptıracağı evlerin feler için kullanılabilmektedir. Az eksiltme müddeti uzatıldı tadilâtla sivil halk için de imâlâta tstanbul Belediyesl tarafından dar ge. yakında başlanacaktır. lirliler İçin yapılacak 1000 evı en ucuza Beton buz dolabı inş» edecekler arasında açılan eksıltme muddetı sona emuştır. Bu musabaBir İngiliz firmasının son zaman kaya yerlı ve yabancı pek çok firma larda satışa çıkardığı buz dolablar lştlrak »rzusunu gostermıjler. fakat tekliflerini hazırlamak uzere eksıltme. lan, yapısı ve ucuzluğu dolayısile nın eylulun on beşıne tehırını ıstemlş. buyük rağbet gormüştür. Bu dolerdir. Beledıye d« bu arxuyu kabul lablar, köpuklü betondan yapılmıştır ve bu yüzden izolasyon kabıliyetleri porselen buz dolablarınkinPlâjda bulunan cesed Dun ögleden sonra Kuçuk Çekmece den daha büyüktur. dekı Hayiayf plâjında bır erkek cesedı Merihe işaret bulunmu^tur. Plâjda umumi bir heyeSovyet İlim Akademisi, Merih can yaratan bu eesedin hüvlyetı meçhul bulundugundan, muayeneslni yapan sâkınlerılş irtibat tesis etmek üzeAdlıye doktoru Morgt kaldırılmuına re Sıbiryada üçken şeklinde muluzum gormujtur. azzam bir onnan yetıştırmeğe başlamıştır. Rus âlımleri, Merihin zeKİ insanlarının üç kose ormanı görerek benzeri bir hendesî şekille cevab vereceklerinı ummaktadırlar. İnsan karakterini tetkik etmek, onun marazî, mütereddî hallenni ortaya koymak, bır süru hususivetlerini meydana çıkarmak uzere yapılan ıncelemeîer, nıhayet, musbet netirelerıni vermeğe başamış bulunuyo.. Butun bu yeni keşıfleri imkâu çerçevesıne sokan da beynin yayınlamış olduğu dalıgalardır. İlk defa, 1874 senesinde, Dr. Caton tarafından, kurbağa dimağannın bir galvanometre ıbresıni oynatacak şıdd^tte cereyan hasıl ettığı, meydana konmuş, bılâhare, 1028 senesınde Dr. Berger taraından, keyfıyet, insan dımağuıa ,da teşmil edilmiştir. Yayınlanan bu dalgalardaki frekansın, yani ianiyede tekerrur eden mıktaninın gehşi guzel olmadığı, bununla raber, herkesın ajnı frekansta dalgalar neşretmediği, na'zan dıkkatı celbetmış, bu noktayı istematık bir şekılde tetkik etmek luzumu hasıl olmuştur. Sayın Dr. Berger, neşrettiği ya:ılarda, beyin tarafından yayınanan bu dalgalan, iki sınıfa aırmış, ve saniyede 815 arasında olanlara alfa ve 1860 arasında olanlara da beta demiştir. Daha sonralan, beta nev'ınden olan lektrik dalgalarınuı daima hasalar tarafından neşrolunduğu meydana çıkanlmıştır. Bugüne kadar yüzlerce hasta, ııhhatli insanla yapılan elektro uısefalogramlar ki bunlar, hususî şekılde hassaslandınlmış kâğıdlar üzerine tersim ettirilmig elektrik ılgalandır, her çeşid hastahğa müptelâ olanlarm başka başka ışkâl arzettiğini ortaya koymuştur. İnsan dimağınuı neşrettiği elektrik dalgalan, bir volrun milyonia biri kadar zayıftır. Bunların ılektro ansefalograf isimli makiede milyonlarca defa şiddetlenlirilmesi icab eder. Hususi bir :amkla, kafatasına sıkısıkıya temas ettirihniş yirmi kadar elek Dimaiuı elektrik dalgalannı zabt ve hastalıklan tesbit eden makine şılmaktadır. Namzede, hayat arkadaşı olarak tasarladığı şahıslann isimleri bir liste halinde tekrarlandığı vakit, dimağı faaliyete geçmekte, dalgalar neşrederek, talıbin hangi namzede meyli ol| duğunu ortaya koymaktadır. Zira, yayınlanan dalgalar, talibin pek fazla zâf hissettiği kimsenin ismi okunduğu zaman, şiddetlenmektedır. ' Son gelişmeler, tetkiki yapılan kimsenin, tabiî bir şekılde, hissiyatını ölçmeği de kolaylaştırmıştır. Nitekim halecanlanmalar, bazan yanhş neticeler verdırmektedir. Halbuki, hasta üzerine takılan makine, muayyen bir megasikl frenkans üzerinden her an bu dalgalan, telsizle yayınlanmaktadır. Hastanede bulunan bir alıcı ve kaydedici makine, bu daigalan almakta ve bir jerid üzerine, mütemadi bir sekilde kaydetmektedir. Şu halde, hasta, veyahud tetkik olunan kimse, geçerken, uyurken, çakfirken, müdır. Sadece kalb hastalıklarını Daha ileri giderek bu afetin, bey temadl bir aekilde, gdzonfindı teşhise yarıyan elektro kardiyognin hangi nahiyesinde olacağını bulundurulmus olmaktadır. Gfinraftan, daha şümullü olan bu mada kestirmek kabildir. Fele tak lerce, devam eden bu kayıdlar, kinenm hangi hastalıklan teçhise dirinde, veyahud çocuk felcinde, incelendiği vakit, o jahu, gayet imkân verdiğini de zikretmeden ansefaloskopta görülen münna tabit bir feUlde, hiç bir tesir algeçemiyeceğız. niler, daıma müteakıb infilâklar tmda bnlmaAiin, teşhia ve tetkik resmetmekte, ve bu tip münhani, edilmis ohnaktadır. İsminden de anlaşılacağı veçbaska hiç bir hastalıkta müşahtde hile, elektro ansefalograf, sadece Yapılan baeka Mkikler de, olunmamaktadır. beyin hastalıklarını meydana çıdimağt ftallystf bızlandırmanın karan bir alet değildir. E. E. G. Son zamanlarda, bir de kappo veyahud yavaalatmanm, beyınden karakter üzerinde inceleme yapnev'i münhani müsahede olungeçen kanla, kandaki feker, oksima imkânını da bahşetmektedir. maktadır ki, bu, daha ziyade, ka]en ve kalaiyum mfletarile mute~! Meselâ, çocuklann niçin tembel rakter tetkiki imkânını veriyor. nasib olacağmı gtetermiştır. olduklannı, hırsızhk ettiklerini, Şahsının menfaarperest olüşu, Bu makine, tesbis ve tedavi gabavetlerinin sebebini meydana rekâketi oluşu, solak oluşu, âsaçıkarmak kabildir. Hattâ, tetkikbma hâkün olup olamadığı, şah imkânlannı verdiği cihetle, ınsaler, çocuğun bu düşük karakterisiyet sahibi oluşu, kadınlarda, nın iyisini kötusunü, ayırd ettireni babasından, anasından aldığıcinsiyet hislerinin zaytf veyahud bildiği dhetle, fizerinda ısrarla nı göstermektedir. Zira, babanın kuvVetli oluşu, zekâ, gabavet, hep durulan bir makine olmakta deveyahud ananın elektro ansefabirbirinden az çok farklı olan vam ediyor. önfimuzdeki yıllarlogramındaki anormalbkler çodalga şekillerinin tetkiki ile mey da, daha pek ileri glden katiyet cukta da, müsahede olunabilmek derecelerinin «lmınım mümkii dana çıkmaktadır. tedir. Daha garibi, aynı makinenin, görüldüğü gibi, bir çok meçhull Alet, beyinde hanl olacak tü bikarar, bekâr genclere, bir mür lerin de aydınlatdabileceği umulf mörleri evvelden haber veriyor. jid rolünü oynıyabileceği de anla maktadır. Fenni Bahisler Yazaıt: Rıdvan Tezel trod, makineye geldiği zaman, muhtelif elektronık ampullerden geçerek şiddetlenmekte, aletin, katot şuaı ile şekilleri gösteren penceresinde, tecessüm ettirilebildiği gibi, hassas kâğıd üzerinde de tersim ve tesbit olunabilmektedir. Aletin, tıbbî ismile E.EG. nin başka bir hususiysti kendine, elektrodlara merbut nâkillerle gelen elektrik dalgalannın bir kısmını tetkike imkân vermesidir. Yani böylece, beynin muhtelif bölgelerini, arazi haritası almağa ugraşan topograflar gibi, inceleme fırsatını bahşetmesidir. Toposcope diye de adlandınlan bu makinenin yakmda, ticarî ölçude imali beklenebilir. Bugün nasıl her doktor tansiyon ölçme ale'.ı edinmi? ve bazılan, elektro kardiyograf edinmeğe çalısıyorlarsa, yannın etıbbası da, bu aletten edinmek zorunda kalacaklar BİR İKİ SATIRLA İtalya Mektubları Onların ve bizim turizm anlayışımız Yazan: Samih Naffiz Tansu Tenvirath kadın el çantası NewYork'ta beynelmılel bır moda sergisınde, içten ve dıştan aydınlatılabilen bir el çantası teşhu edilmiştir. Almanya mamulâtmdaa olan bu çantanın, hafıf bir parmak tazyikile ıçi aydınlanmakta, bu retle anahtar, ayna, ruj gibi eşya daha çabuk bulunabilmektedir. Lstenıldığı zaman da dış taraftan aydınlanan çanta, bu sefer, karanuk sokaklarda elektrik feneri vaz'fesıni gormektedır. Ses dalgalarile çahşan çamaşır makineleri Londrada bir firma, yuksek frekanslı ses dalgalan neşretmek suretile susuz ve sabunsuz çamaşır temizliyen çamasır makinelerinin seri halinde ımâlıne başlamıştır. Çamaşırdaki kir ve yağ lekelen bir kaç dakika içinde temizlenmekte, bu arada kumaş, su ve sabunla yıkandığı zamandan çok daha az yıpranmaktadır. I ** * muştur. Büyükannemin zamanmda delikanlılann, genc kızlarm hissiyatile oynamalan kendilerine pahalıya mal olurdu. Bır tıyatro artısınin, bir lordu evlenme va dini tutmadı diye mahkemeye vermesi üzerine genc Lord 50,000 İngiliz lirası tazminat ödemege mahkum edilmişti. Bu rakam bir rekordur. Bugün bu yolda sozünü tutmamak o kadar ağır neticeler doğurmamaktadır. Fıat şimdiki halde 250 lira raddelerindedir. * * * Son seneler zarfında bir kocaya verilen en yüksek boşanma tazminatı 7500 sterlindir. Bu resmî rayic. Mahkeme dışında mesele 12,000 İngiliz vermekle esasen halledilmişti. Bir film şirketine hakaret davası açan Prenses Yusupof şirketten 25,000 sterlin koparmağa muvaffak olmuştur Buna mukabil karısının geceyansı motosikletle ve gecelık entarisile evden kaçtığını gören kocaya sadece 100 İngiliz lirası tazminat verilmesi kabul edilmiştir. Esasen adamcağız sonradan karısının bu kadar parası olmadığını anlayarak peşin verilmek şartıle 25 İngiliz lirasına sulh olmuştur. En az tazminat alan 15 yaşında zavalh bir kızdır. 19 yaşında biı delıkanlının evlenme va'dıne kendini kaptıran bu şirin çocuğa hâkim bir peni (3 kuruş) verilmesine hükmetmiştir. Bir zamanlar kumpanyalar Bette Davis'in zarafetini 10,000 sterline sigorta etmişlerdi. Rita Hay•vvorth'un bacaklan 30,000, Cora Goffin'inkiler 50,000 İngilizlik bir sigorta poliçesinin mevzuunu teşkil ediyordu. Bir çok studio'lar yıldızlannı analık «âfetine» karjı sigorta ettirmektedirler! Artık bütün bu rakamlan birbirına vurup mukayeseler yaparak bir kadının değerini siz hesab ediniz .. İtalyanlann turizm propaganda afişlerinde yer alan Venedik manzarası Roraa, Turizm davasının maal Sormayuı beyim, dedi, bak1. larca turizmin başında uyuyanlara istemez kendisine çeker. Buna gitmek, görmek, gezmek kolayhklan, esef memleketımizde henüz alfa nız İzmir Fuan tertib heyeti bu mı? .. besi okunmamış, grameri ise seneki Fuann resimlerini ve IzmıBurada her milletin bir turizm ucuzlukları da ilâve edıldi mi ve hiç anlaşılmamıştır. Bunun en gu rin manzaralarını bir broşüre bas acentası var. Hepsinin camlannda, rahathk da temin olundu mu, arbirbirme tık o memleketi ziyaret farzolur. zel mısalıni de Romada gorn.ekte tırmıs, gelen geçene burayı göste duvarlannda, hepsinin Bizde ise gelmek, görmek istiyen yiz. Türkiyeye gelmek istiyenler riyorum. İstanbul, Ankara yok a mütekabılen reklâmını yapmak ü hiç de az değildir. Fakat hiç ol ma, Izmir de onlardan aşağı kal zere gönderdiği dünyanm her ta var. Soranlann miktan kalabalık, rafından gelmij renkli, çeşidli fo gösterecek şeyi .zavallı bir takvımazsa gidecekleri memleketin naaz!. min anlatüğı bir zavallı Boğaz ve sıl bir yer olduğunu, görülmeğe İçimden bu adama karşı büyült tograflar, afişler var. Avrupanm, Amerikanın güzel sanki bulunmaz bir nesne gibi udeğer ne kıymetler taşıdığını, her bir «evgi doğdu. Fakat gayriihtiyari kes bilmek ister. O zaman bu me bır sual boğazıma kadar yükseldi memleketleri yanuıda, bizim mem zanan bir gemi manzarası veya rakhlar hemen hemen hiç bir şeyi (Yalnız Izmir mi?) dedim .. Hani leketimiz namına, o da şirketlerin klâsik Ayasofyanın kaba ve hanbulamazlar. Meraklannı bir türlü yeşil, güzel ve tarihî Bursamız, ha ve acentalann Istanbulu anlatmak tal silüeti... Işte bizim turizm antatmin edemezler. Ne basılmış a ni lâtif Karadeniz kıyılarımız, Ri kasdüe, senbolık olarak gösterdik layışımız... fışler, ne memleketimizin güzd zeden Trabzona, oradan Samsuna leri bir Ayasofya resminden başka taraflarını gösterir manzaralar, ne kadar İsviçreyi bile aratmıyan firin ne bulunmaktadır. Ayasafya ile ne Emniyet kıyafet ve teçhizat tüzüğünde değişLklik de herkesin kolaylıkla elme geçe ve yes.il sahillerimiz, hani Bodrum, Türkiye anlatılmış olur, ne de Emniyet teşkilâtı memur ve mustahbilecek broşürler vardır. Bir de Fethiye, hani Antalyanın çağlıyan Türklere bir iftihar vesilesi düşer. Eser, Bizans eseridir. Demek ki denüerinin kıyafet ve teçhizatı tuzufuniz kumpanyasında ç«lışır, aslen ları, hani Adananın portakal ve s nun 17 nci rr.addes.nde İstanbulda doğmuş, buyumüş bir pamuk ovalan, nerede güzel Mer istanbul hâlâ Bızanstan kalma bir pılmıştır. Bu maddeyebazı tadıl, t yagore polıslere Rum olan tanıdığım, bizi seven iyi sin, lakenderun, hani muz bahçe şehirdir. Demek ki Türk milleti için verılecek demirbaş esyalar şunlardıı kalbli bır Mosyo Nıko vardır. Bu lerine gömülü Hatayımız, hani övünülecek şey Bizans eserlerine Luzum ve ihtıyaca gore tulga palasnerede kahra malik olmakür, öyle mi? ka kemen, tabanca ve kılıfı, en sşiğı zat Türkiyeye gıtmek istiyen kim bozkırlanmız, Işte bizim turizm anlayışımız'. 14 fisek. Ikı şarjur, rehber çantası. selere elınden gelen iyiliği esirge manlık hikâyeleri söylenen Urzıncirle beraber duduk. saat, elektr k mez. Seyyahlar kendisine ne za fa, Anteb, Maraş, Malatya, nerede Gelelim bunların turizm anlayışına.. ceb fenen, çakı, kelepçe, kauçukt^n ajan Türkiyeyi sorsalar, bojnunu Selçuk tarıhile taşan Konya, 5ıItalyada her şehirde, her büroda veya beıuerl elâstıkl maddelerden \a. büker, duvarda asılı Denizyollan vas, Niğdemiz, nerede kalelerinin muhtelif şehirlerin göze hoş gorü pılmış çomak, kar gozluğu, mcraîım nın takviminde gorülen mavi renk önünde akınlar durdurulmuş Er nen, canı çeken manzaralan renkli ispaleti; atlı smıfa mahsus olarak da kılıc. mızrak, teferruatıle bırlıkte eğer teki silik Boğaz resmini gösterir. zurum, Kars, Diyarbakır, hani Do afişler halinde gösterilmektedir. takımı ğu Anadolunun ressamiarı çıldır Repallo'da mehtab, Venedıkte sa İşte burası Boğazıçidir, der. Bır Emniyet Mııdurluğu kadrosundan Çünkü Mösyö Nıko'nun elinde, tan başlan karlı dumanlı dağlan, bah, San Remo'da gece manzarası dığer ne tayın edilenlerden, palaskadan bu takvimden başka bir şey yok hani Van gölü, nerede bir mamu nı görenler bu kadar lâtıf bir ta gavrısı alınacaktır Ajrıca luzumu haîınae yuk^rıda >azılı o.anîardan başka tur. Yalnız bir kaç hafta evvel gelen re haline gelen Erzincan, hani yol biate gayruhtıyarî kavuşmak arzu dıfier sılâh ve teknık malzeme de vemekteblerimiz, hastane, sunu duyarlar. ve pek lüks basıldığı için ancak larımız, rılecektır. resımleri, nerede Fakat bunun yanında Amalfi ma mahdud yerlere Sefaretimız tara fabrikalarımızuı Muadde! madde bu pazartes) gununfından verilebilen bir takım brc Kastamonu ormanlan, Meriç kıyı bedi, Pombei harabelerı, Floransa den ıtıbaren yururluğe girmışt r şürlerde italyanca yazılmış ve o' larının berrak akan suları, Anado daki sanat galerüeri de gosterilİki kız kaçırma vak'ası dukça iyi hazırlanmış manzaralar lunun dereleri, Rumelinin ufukian mıştir. Velhasıl bır tarafta dağ gıi Son yırmı dort saat zarfında iki kız ve resimler görülmekte ise de bu kadar sürüp giden ovalan, hani in zelliği, diğer tarafta denizin leta kaçırma vsk ası olmuştur Heybe'.ıadada, Türkiyeyi merak eden bütün kılâblarımız, çahşan halkımız, nu fetı, berıde tarihî bır bmanın in da oruran Esma adıpda btr genc kız, seyyahlara da|ıtılamaz. Bundan iki dudlarda bır emniyet heykeli gıbı sana merak ve heyecan veren man gene aym adanın sakınlerınden Hasan Çalkı, Eyubde Otakı,ılarda uturan Muay evvel bir gün Mösyö Nıko yu duran askerlerimiz, nerede hür ve zarası, yollar, dağlar, lokanatlar, yes«#r adında bır genc kız da Hakkı guleryuzlu inssnlar güzel k'zlar, zıyaret etmiştim, çok sevinçli idi, istıklile and içmiş Türkıyemız? . Yilmaz adındakı sevgılısı tarafından Durdum ve duşündüm, bunu Ni lâtif meyvalar ve zarıf çiçekler'o kaçırılmışlarsa da çok geçmeden yaka>ı Ne var ne yok dedım, nasıl ko Efendiye mi sormab, yoksa yıl süslenmiş bu afişler, seyyahı ister ele vennişlerdır. Türkiyeye seyyah var mı? Sun'î teneffüs için yeni bir usul Viyanada Psikoterapi Enstitüsünden Nückl ve Jantsch adında iki doktor, kendi icadlan olan bir âlet yardımile, murdar iliğin giddetli iltihabı neticesınde teneffüs felcine tutulan 13 yaşında bir çocuğu 10 gün yaşatmağa ve sonunda tamamile kurtarmağa muvaffak olmuşlardır. Bu âlet, hastanm vücudünden hususî âyarlanmış bir elektrik cereyanı geçirmek suretile teneffüs adalelerini sun'î olarak çalıştırmak tadır. Dünyarun en hassas terazisl Amerikada Kuarts madeninden gramm milyonda birini tartacak kadar hassas terazi imâl edılmiştir. Bu terazide kullanılan Kuarts elyafı, saç telinden 50 defa daha incedir. Nubarın idaresındeki 6177 plAka sayılı hususî otomobıl Buyukdere asfaltından geçerken Muray lsmmde kuçuk bır kız çocugun* çarparak yaralanmaaına sebebiyet vermıçtır. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılmı; ve Nubar hakkında kanunl takibata geçılmıştır. Ayrıca. jofbr Burhamn İdaresındeki 2826 plâka sayılı taksl de LSleliden geçerken. trarovay duragında Huseynln idaresındeki yuk arabasına çırpmiftır. Musademe sonunda Huseyin yaralanmıstır. Yaralı arabacı tedavi ıltına alınını;, joför Bıırhan hakkında kanunl takibata başlanılmı^ır. İngiliz lirası kıymet biçilmiştir. Bir zamanlar evli kadmların sol bacağı sadece 300 İngiliz lirası etmekteydi. Bir lokomotif tarafından iki bacağı kesilen Manchester'h bir kadının kocasına «karısının hizmetlerinden mahrum» kaldığı mülâhazasıle 5000 İnsriliz lirası, kadının kend;sine 20,000 Tngıliz lirası tazminat verilmesine hükmolun İki taksi kazası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog