Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 17 Ağustos 1950 \ Baştaraft 1 inci sahifede libe, İşbay, Selim Emre, Figaro Fe=» han Felek, Cevad Fehmi, Doğan mina. İSTANBUL Baştarafı 1 inci sahifede Nadi, Metin Toker ve Nedim AkFotografçüar 12.57 Açılış ve programlar 13 00 çerden mürekkeb tertib komıtesiI de Millet Partisi, 12 mahalle ve 1 Süreyya Bükey, Âli Ersan, İsmail Haberler 13.15 Oğle konseri (Pl.) köyde bağımsızlar, 9 mahalle ve 10 13.45 ŞarkıUr, okuyan. Afife Edıhoğlu. nin bir toplantı yaparak bazı ka Insel. Salâhaddin Giz, Cemal Işıkköyde de kanşık adaylar kazançalanlar. Hakkı Derman, Şerif İçll, Şuk rarlar aldığım yazmış ve bu ka sel. mışlardır. ru Tunar 14 20 Serbest saat 14.30 rarlardan okuj uculanmızı ve güMuharrirler, gazeteciler Seçimlerde Halk Partisinin başMunır Nureddin Selçuktan şarkı ve tur zelleri alâkadar edenlerini tafsilâve mecmuacüar Beyoğluspor birinci, Kurtuluş ikinci. Fenerkuler (Pl) 14 45 Ray Mae Kinley tile bildirmiştik. ta gelişi mahalle halkj tarafından Âdile Ayda, Burhan Belge, Ceİsmail Dümbüllü Nevzad Akay Şevki Şakrak bahçe üçüncü oldular oıkestrasından dans muziği (Pl.) eski muhtarların iş başında kalBu kararlar kısaca şunlardır: vad Fehmi Başkut, Adalet Cimcoz, Muhterem halkın arzu ve ısrarları üzerine Nevzad Akayın ikinci 15 00 Kapanış. ması arzusundan ve seçime pek az 1 Müsabakaya, resimleri nej Rakım Çalapala, Abidin Dav'er, Ha büyük konseri. 30 sanatkâr sahnede. İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve İstanbul üçüncü ve dördüncü ka fından tertiblenen ve üç günden alâka gösterilmiş olmasmdan ileri arkadaşları tarafından GELİN ODASI Büyük komedi 3 perde 17.57 Açılış ve rrogramlar 1800 redilen 88 güzelden başka, ıesım san Âli Ediz, Hikmet Feridun Es, tegori atletizm müsabakaları dün beri Modada yapılmakta olan böl gelmektedir. Rr>r;rio Bourdon orkestrasmdan çeşidli göndermemiş olanlar da, müracaat Selim Ragıb Emeç, Mekki Said EHeyet bu hafta bir çok yeniliklerle geliyor. Yeni varyeteler Bu durum Demokrat Partilileri, İnönü stadmda yapılan müsabaka ge yelken şampiyonası müsabakahafıf müzik (Pl.) 18.30 Turkuler ge ettikleri takdirde kabul edilecek sen, Burhan Felek, Bedii Faik, Vah ve bir çok sürprizler. Şehir Meclisi seçimi dolayısile, haçid'. okuyanlar' 1) Coşkun kardeşler, lerdir. larla kapandı. Yalnız üçüncü kate lan dün sona ermiştir. det Gültekin, Faruk Gürtunca, Ah2) Hasan Tunç 19.00 Haberler gorinin çekiç atması cuma günuSert hava yüzünden her üç gün rekete getırmek mecburiyetinle 2 Müssbakaya girecek her gü med İhsan, Avni İnsel, Ali Naci 19.15 İstanbul haberleri 19 20 Radyo bırakmıştır. Şehir Meclisi seeimine bırakıldığından bu grupun bı de yapılan müsabakalar çok mükl^sık Turk musikisi birliğı konseri zel, gazeteden kayıd numarası ve Karacan, Refik Halid Karay, Sârâ rincisi henüz belli olmadı. cadeleli geçmiştir. Bilhassa Galata nin hararetli olacağı zannediliyor. 20 00 Kahramanhk Turkuleri. konuşan: giriş kartı almak mecburiyetınde Korle, Sinan Korle, Mithat Cemal Dün yapılan müsabakalar, ku 6araydan Samim ve Mahmud ile Ds Çünkü muhalif partinin adayları Naki Tezel 20.10 Kücuk orkestradan dir. Kuntay, Sacid Öget, Mithat Periıı, melodıler 20 30 Gehr vergısi lzahlübler arasında büyük bir reka mirspordan Safterin çekişmeler: ihmal edılecek gibi değildir. 3 Müsabakamızın ilk elemesi Şevket Rado, A. Hidayet Reel, Seları 20.45 Şarkılar. okuyan MuzeyD. P. İl Başkanının demeci bete sebeb olduğu içtn ckldî çe çok heyecanlı olmuştur. Neticede: yen Senar Isıl. çalan^ar Nubar Tekyay, 25 ağustos cuma günü saat 10 da zai Solelli, Tevfik Sadullah, Kemal D. P. il idare kurulu başkanı kişmeler oldu. Bilhassa 4x400 bay1 İstanbulda bulunan deniz okullan ihtiyacı için ingilizce ma Ealâhaddin Pır.pr, Ismsil Ş»nra!ar Saray Sinemasmda yapılacak, gü Salih Sel, Sadun Galib Savcı, ReGalatasaraydan Mahmud 236 purak yarışı stadyomu süsliyen ufak anla birinci, Galatasaraydan Samim Enver Safder OrJcr, dün il merke tematik ve fizik bilim dallarında askerî öğretmen yetiştirilmek üzere 21.15 Üç genc ve bir kız kurtetinden zeller Büyük Jürinin huzuruna fik Ahmed Sevengil, Atıf Sakar, caz şarkılan (Pl> 21 30 Fasıl heyeti gündelik elbiselerile çıkacaklardır bir kalabalığı heyecandan heyeca 196 puanla ikinci, Demirspordan zinde yaptığı bir basın toplantısın lise mezıuılarından öğrenci ahnacaktır. İsmail Habib Sevük, Eşref Şefık, Er na sürükledi. Safter de 194 puanla üçüncü olmuş da şehrimizdeki muhtar seçimleri 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ingilizce zümresi ile Fen konseri 22 10 Solclar. Çalanlar Bu4 Türkiye Güzellik Kraliçesi cumend Ekrem Talu, Zahir Törümhakkında şu izahlarda bulunmuş Fakültesi matematik ve fizik enstitülerinin yüksek sınıflarında olan lend Tarcan (kemanl. Haluk Tarcan Alman dereceler lardır. 22 25 Dans müziğı (Pl.) 22 45 Haber ile ikinci ve üçüncü güzeller Bü küney, Samih Tiryakioğlu, Enis Tah Üçüncü kategori: Açıkhava voleybol birincilikleri tur: lar tercih edilir. ler 23 00 Dans müzigi (Pl.) 23.30 yük Jürinin 28 ağustos tarihin^e sin Til, Ahmed Hamdi Tanpınar, « Bu defa yapılan muhtar ve 110 Mânia Emre (Fenerbahçe) 3 İsteklilerden Ankarada bulur.anlar M S.B. Deniz Kuvvetleri Kapanış. İstanbul Spor Oyunları Ajanhğ] yapacağı ikirci tcplantıda seçile Nuri Türen, Hakkı Tarık Us, Re18.9, Uğurman (Beşiktaş) 19.3, Gö tarafmdan tertiblenen Açıkhava ihtiyar heyetleri seçimlerinin vilâ K. lığına, başka yerlerde bulunanlar buhıriduklan yerin askerlik şubesi cektir. Bu toplantı Tarabyadaki Ko fıi Cevad Ulunay, Nazım Ulusay, ANKARA reç (Galatasaray) 19.8. Voleybol birinciliği müsabakalarına yetimizdeki neticelerine. karşı ta başkanlığma aşağıda yazılı vesıkalarla en geç 17 eylul 950 tarihine kaVâlâ Nureddin VâNu. Rezzan E. 7 28 Açılış ve program 7.31 Hafif nak Otelinde yapılacaktır. 100 metre Uğur Ünel (Fe 21 ağustos pazartesi akşamından itı rafça büyük bir siyasî kıymet ve dar müracaatleri. (10950) muzik (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 5 Kraliçe 3 eylulde Romada Yalman, Ahmed E. Yalman, Cavid atfedilmek istendigi nerbahçe) 11.5, Mitakidis (Beyoğ baren Şişli Halkevi spor sahasında ehemmiyet Turkııler (Pl ) 8.15 10 dakka tango olacaktir. A Dilekçe Yamaç, Reşad Fevzi Yüzüncü, Megörülüyor. Durum, arzedeceğim (Pl ) 8.25 Günün programı S 30 luspor) 11.8, Dirimyas (Beyoğlu başlanılacaktır. lih Yener. B Nüfus cüzdanı (Aslı veya tasdikli örneği) 6 Resimleri gazetemizde çıkan Beethoven Do majfr sonat (Pl.) spor) 12. İstanbul Açıkhava voleybol şam bilgi ve mütalealann ışığında tetC İyi hal kâğıdı Büyük jürinin toplantılarına İsgüzellerden, İstanbuldan başka :;e9.00 Kapanış. 400 metre Özengin (Beşiktaş) piyonasının fikstürü şu şekildedır. kik edildişi takdirde meselenin D Bir seneyi geçmemiş aşı kâğıdı hirlerde oturanlar 24 ağustosta şeh tanbulda bulunan bütün ecnebi ga55,2, Çetin (Beşiktaş) 57,5, Lam21/8/1950: Fenerbahçe Beyoö hakikî mahiyetinin daha iyi kavE Diploma (Fakültede okuyanlar için durumlannm tevsiki rimize gelecekler ve gazetemiz ta zete muhübirleri, müşahid sıfalıiî 12 2* Açılış ve prcgram 12 30 Sarbirindis (Beyoğluspor) 58.4. luspor; Altmordu Langa GencliK. ranmış olacaâırıa şüphe yoktur. hakkında yazı) rafından Beyoğlundaki Konak O davetliclirler. kılar 13.00 HabOTİer 13 15 Wals Disk Örgü (Fenerbahçe) 23/8/1950: Şişli Karagücü; Gaİlk üzerinde durularak nokta F 12 aded vesikalık fotoğraf Festıval orkestrası çalıyor (Pl.) 13 30 telinde misafir edileceklerdir. KenBir itiraz ve cevabı 32.16, Madenlioğlu (Beyoğluspor) latasaray Vefa. arzedeyim ki, iştirak nisbetinin çok G Tam teşekküllft askerî hastane raporu. Öğle Gazetesi 13 45 Hafıf melodıler dileri, şehrimize gelecekleri andan Müsabakamıza gıren ve re=Tii ga 28.82, Minnetoğlu (Galatasaray li(Pl.) 14 00 Kapanış. tibaren bizim mısafirimiz olacak25/8/1950: Fenerbahçe Karagü az olmasıdır. Bu, gosteriyor ki, halzetemizde çıkan güzellerden 'iırı, sesi) 28.28. kımız bilhassa İstanbul gibi büyük ardır. Güzellere ailelerinden biricü: Altınordu Vefa. bize yolladığı mektubda tertib koSınk Hansoy (Fenerbahçe) bir şehrimizde 'muhtar seçimlerine 17 58 Açılış ve program 18 00 İn nin de refakati şarttır. Tabıî arzu 28'8/950: Beyoğluspor Şişli; 320, Bilgitay (Beşiktaş) 3.00, Tobir siyasî kıymet ve ehemmiyet at1 Kara kuvvetleri İnşaat Grupu ihtiyacı için şimdilık 950 malî cesaz (Sultanıyegâh faslı) 18 45 2 edenler kendi akraba veya ahbsp mitesinin verdiği bir karardan şiGalatasaray Langa Genclik. kâyet etmektedır. Bu karar, resmî sun (Beşiktaş) 2.50. fetmemektedir. Bilhassa şehirleri yılı sonuna kadar istihdam edilmek üzere azamî 750 liraya kadar ay piyano ile melodıler (Pl.) 19 00 Ha arının yanmda kalabilırler. 30/8/1950: Fenerbahçe Şişli; gazetede çıkmıyanlarm da mü«a1500 metre Özarallı (Fenermizde muhtarlıkların siyasî bir lık ücretle diplomalı veya ruhsatnameli yüksek miıhendis veya inşaat berler 19.20 Yurddan sesler. idare 7 Müsabakamızın şartlanrıı eden Neriman Altındağ 19 45 Radyo b=>kaya kabul edilecekleri karanbahçe) 4.33.2, Aşkın (Beşiktaş 4.33.8 Altınordu Galatasaray. hüviyet taşımadığı malumdur. İşte mühendisi ve imtihanla 250 liraya kadar Sürveyan aluıacaktır ıie ingilizce 20 00 Schumann . Ço lân ettiğüniz 6 haziran 1950 ve da 2/9/1950: Karagücü BeyoğluSözer (Beşiktaş) 4.35.8. bu sebebdendir ki, muhtar ve hea) 788 sayılı Memurin Kanununun 4 iincü maddesindeki şart cuk sahnelerı (Pl.) 2015 Radyo Ga ha sonraki sayılarımızda, okuyucu dır. Üç adım Devekuşuoğlu (Fe spor, Vefa Langa Genclik. Tertib komitesini bu tedbiri alyetlerin seçiminde halkımız par lan haiz olup devlete karşı mecburî hizmeti bulunmıyacaktır. zetesi 20 30 Serbest saat 20.35 Beste !arımıza «müsabaka müddetince nerbahçe) 13.14, Dirimpas (Bey. tileri nazan itibara almaktan ziyave şarkılar 21 00 Konuşma 21.15 ;üzellerin resimlerini kesip sakla mağa sevkeden sebebler şurl'.ıdır: b) Yaşları 45 ten fazla olmıyacaktır. oğluspor) 12.75, Akkan (Fenerbah1 Resim neşrini 15 ağvstcsta de mahallelerde ve köylerde bu va c) Ecnebi okullardan mezun olan Y. Mühendis Mühendis veya Dsns orkes'ralan geçidi (Pl.) 21.45 malarını» bildiımiş'ik. Okuyucub.n Saglık 22 00 Müzikseverin çe) 12.48. zifeyi daha iyi görecek vatandaşlar Frn Memuru ve teknisyenlerin ruhsatnameleri Bayındırlık Bakanlığı saati saati Haberler 23 00 Knrarış. mız şimdi bu resimleri, aralarından kestiğimiz halde bu tarihîon evvel 22.45 200 metre Uğur (Fenerbahüzerinde durmuştur. veya Millî Eğitim Bakanhğınca tasdikli olacaktir. en çok beğendikleri birini de ışa postaya verilip de elimize 15 ağu'»çe) 24, Dirimçay (Beyoğluspor) 2 Müracaat sekli: "et etmek suretile bize gönderccek tostan sonra geçen resimler olmuşBu arada şahıslannın halkça se24.6, Mitakidis (Beyoğluspor) 24.8. Yukanda yazılı haüerden idaremiz tensib e^^^egi şubedeki meerdir. Okuyuculanmızdan en tazla tur. Mesulleri kendileri olmıyan vilmiş olması bakımından partimiz Cirid Emre (Fenerbahçe) 40 muriyete talib olduğuna dair dilekçesi. rey alacak güzeli beğenenler aıa bu gecikmeden dolayı bittabi bu teşkilâtınm ve parti mensublanmıEvren (Beşiktaş) 37.94, Örgü 35.74. Dilekçeye eklı olarak: sında bir kur'a çekilecek ve ka jüzelleri müsabakaya katılmak hsk zın, eskiden Halk Partisine kayıd4x400 Fenerbahçe takımı 3.422, İkamet tezkeresi. zanacak talihli okuyucumuz gaze kından mahrum edemezdik". lan düşürülmüş muhtarlan ve heBeşiktaş takımı 3.43,3, Beyoğluspor 2 Bizim bu müsabakayı tertib Hüsnühal kâğıdı temiz hesabına büyük jüri t^raf'.nyet azalarını da desteklediğini ve 4.07. Sıhhat raporu dan seçilecek Kraliçe ile birlıkte etmekten kasdimiz sadece en güzel bunların çok olduğunu açıklamak kızımızı seçmek ve Avrupa milletDördüncü kategori: İtalyaya gidecektir. Noterden tasdikli nüfus tezkeresi. yerinde olur. leri arasındaki müsabakada ka100 metre Daponte (BeyoğMaha'lî Savcılıktan mahkumiyeti olmadığma dair belge. Bu kur'aya girecek okuyuculan Filhakika. vaktile Demokrat Parzanmaktır. Bu şansl çoğaltacak bir luspor) 11.9, Engin (Fenerbahçe) Şimdiye kadar çalıştığı verlerden bonservislfri örneği. mızın, e\rvelce de ilân ettiğimiz gitiye tamamile mütemayil olduklan karar evvelce mevcud bulunmıyan 122, Atanasiyadis (Kurtuluş) 12.2. Kendisini tahkik için ıki daire veya müessese ismi bi, bütün resimleri kesip saklamı? halde o zaman yapılan şiddetli bir hüküm ortaya atmak pahasına 200 metre Atanasiyadis (KurÜzerinde müracaat edenin adresi yazılı 15 kuruşluk pul yapıştıolmaları şarttır. Tek resim gondebaskı tesirile kendilerini Halk Parda olsa ancak mazur görülebılır. tuluş) 25.1, Daponte (Beyoğluspor) renler kuraya dahil edilmiyeceKtisinden olarak göstermek suretile rılmış açık boş bir zarf. Güzel okuyucumuz, mektubunda, 25.2, Musakili (Beyoğluspor) 26.4. Noterlikten tasdikli diploma veya ruhsatname ömeği. lerdir. Müsabakamıza katılacakiaruı ancak muhtarlıklannı tasdik ettir«siz kraliçeyi zaten seçmişsiniz. Biz Puan vaziyeti: 3 Diğer şartlar: mektublarınuı en geç 24 ağusto=a meğe ve vazifelerinde devam edeleri figüran olarak kullanmak istiBeyoğluspor 37, Kurtuluj 33, FeMüracaatlere eldekı belgelere göre ücret takdiri ve seçimi Kara kadar gazetemize gelmiş olması bilmeğe imkân bulabilmiş olan bir yorsunuz» diyerek çok haksız ve nerbahçe Î7, Galatasaray Lisesi 6, Kuvvetleri Komutanlığ:na aiddir. lâzımdır. çok muhtar ve heyet azalan vardı. yersiz bir ithamda da bulunuyor. Beşiktaş 5 puanla derece almışlar4 Müracaat yeri ve tarihi: İşte bunlar bu sefer teşkilâtımız Jürinin toplantıları Kraliçeyi seçecek olan biz değiliz, dır. İkinci maddedeki dilekçeye ve buna bağlı 9 parça bel^eleri K. Soldan sağa: tarafından aynca desteklenerek Büyük Jürimiz 25 ağustos cunı? büyük jüridir. Jüri azalarının isım Genc atletler arasmda yapılan 1 Insanlara en çok ıstırab veren K. Inş. Gr. Başk. lığına bizzat veya posta ile göndermeleri ilân olunur kazandırılmışlardır.» ilk toplantısım yapacaktır. Aşağıd? lerini yukarıda okudunuz. Men>Efendısıne bu müsabakalar bu sporun kısa bir .(351210858) hallerden birı. 2 (ikı kehme). karşı Adlî Kurula 19 şikâyet gelen erkek hızmetçi 3 günü saat 10 da Saray Sinemasınna ketin en güzide sanat, fikir, ilim zaman içinde geniş bir inkişaf devHayat hareketı gostermeğe başlayış. isimleri yazılı clan saym jüri aza adamlarını ihtiva eden bu büyüx yapıldı resine gireceğine parlak bir işa4 Fasıla. tersl «aşagıya doğru yuMuhtar ve mahalle idare heyeti rettir Atletlerimizin sarfettiği gayrur*> m.nasına bir fııl S Ankara ci larının o saatte sinemada bulun heyetin hep birden bizim evvelden seçimlerile uğraşan Adlî Kurul çase^tiğimiz kraliçeye rey verecefî, varında bir gezınti yeri. S «Beyaz malarmı bilhassa rica ederiz. ret bu ana sporu yakın bir tarihte •V haneyi şereflenriir!» manasına mureklışmalarına dün de devam etmişböylece bizim mefruz suçumuza Büyük Jürimiz lâyık olduğu noktaya ulaşüracakMr. Cormik keb bir emır (üç kellme). 7 Üzerînde tir. tır. Büyük Jürimiz, alfabe sırasile iştirak edeceği nasıl kabul edileFutbol milll takımı antrenörü In rahat rahat nturduklarımızdan. S ED. P. Üyelcri: bilir? Adlt Kurula muhtar sçgimleri Ferzan Aras Ömer BESİM giliz Mr. Cormik dün jehrimiz» D.P. İl İdare Kurulu üyesi, avukat, lektrık veren kaynaklardan, ok (eski aşağıdaki zevattan müteşekkildir: Güzel kızımızm bu iddiasmı, ya?t terım). Yelken yanşlarınuı neticeleri gelmiş ve sporcular tarafından kar hakkında gelen şikâyetlerin adedi Ressamlar Türkiye Garanti Bankası A O. huicabı, fazla düşünmeden ortaya atYukarıdnn aşağtyabugüne kadar 19 u bulmuştur. Buİstanbul Su Sporlan Ajanlığı tara jılanmıştır. Nurullah Berk, İbrahim Çallı kuk müşaviri. 1 B r çeşid kan alma uruhı. 2 tığını anlıyor ve bu satırlarla kennun hemen hepsi partilerden gel Cahid Evranoz Tüccar, malî ve idarî müşavir, D P. Bir cıns cellâdın yaptıgı hareketı ya Naci Elif, Bedri Rahmi Eyüboğlu disini ikna etmiş olacağımızı sanımekte olup, kısmı azamı gösterilen İ! İdare Kurulu üyesı, p..rak. 3 Eskıden barsakları yumu Azra İnal. Cemal Tollu. yoruz. namzedlerin bir seneden az bir za Enver Kaya satnak için verılen !lâc. 4 Uzunluk Heykeltraşlar Mühendis. müteahhid mandanberi namzed gösterildikleri Orhan Mete (eski terim), avanağın arkadaşı 5 Zühtü Müridoğlu. Nejad Sirer. Gazeteci, muharrir, D.P. Matbuat Ü75r'nden atlavıp geçerken. 6 Ktıstın mahallede bulunduklanna dairdir. Akadcmi hocaları s Bürosu Şefi c rde jıımurtlayıp ya\TU çıkardıeı Adlî Kurul bu itirazları teker te Yekta Kazarcğil Zeki Faik İzer (müdür), Vedad Avukat, eski Beşiktaş Kaymakarm (eski terim). Hmdistar.riakt daıfl^rdan Baştarafı 1 inci sahifede ker tetkikten geçirdikten sonra bu Raşuırafı 1 inci sahifede 7 Bir emir. oldukça fazla. 8 Etm Ar, Emin Belling, Kenan Temizan Tüccar « Burada tetkiklerime devam rikalann maliyet fiatı ile bugünkii hususta gereker kararlan verecek Nazmi Ökteın puryan edilmek için saplandıkları (çoGüzel sanat mensublan Eski belediyecilerden ediyorum. Bun'.an ikmal ettikten rayice göre değerlerini tesbit et tir. İl scçim kurulu aynca Belediye Hüseyin Çamurop'.u gul). Baştarafı 1 inci sahifede Aziz Ogan, Burhan Toprak, Süİnşaatçı sonra bir basın toplantosı yapaca mekle meşgulüz. Muhakkak oîan seçimlerinin hazırhklarına geçmiş Salih Özbalır Evve'kt bulmaeanm halicdtlmi} sekU tıda iş verenler, Çalışma BakanlıZehra Şahin heyl Ünver. Ev kadını bir nokta varsa o da, bilhassa Sü tir. ğım. ğınm tek taraflı çalıştığını ve yal12 3 4 5 6? 8 Suzan Yanar Bakkal Yüksek mimarlar Toplanacak olan müslüman mil merbank Fabrikalannın kâffesinin nız işçılerin haklaruun korunduNeticeler C. H. P. üyeleri: letler kongresine başkanlık etmek peyderpey satışa arzedileceğidir. Seyfi Arkan, Sedad H. Elderr\ ğunu ve iş verenlerin içinde buAnkara 16 (a.a.) Adalet Ba Ragıb Devres Yüksek mühendis, müteahhid Halen Bursadaki Merinos Kumaş üzere davet edildim. Fakat bu kon Sedad Erkoğlu. lunduğu ağır külfetleri ihmal etİktisadçı, Genel Meclis Daimî Kogrenin mahiyeti sarih olmadığından Fabrikasma 2 talib vardır. Bilindi kanlığı Seçim Bürosundan muhtar Hamdi Rasim Bütün İlim adamları tiğini iddia etmişlerdir. misyon üyesi malumat istedik. Yeni malumat gel ği gibi Merinos Fabrikası, kurulu seçimleri hakkında verılen resmî Prof. Hulki Erem, (T. Ü. Reko* Muamele vergisinden şikâyet edikten sonra gereken cevabı vere şunda kabul edilen nizamnameye neticelere göre: Kütahya merke Muhiddin Güneşhan Avukat, C.H.P. ilçe idare kurulu törü), Prof. Said Kuran (Mimarî den sanayiciler, İşçi Hastanesinin göre ancak Anonim şirketlere sa zinde 14 D. P., Tavşanlı merkezinceğiz.n ikinci başkanı Fakültesi Dekanı), Prof. Abdullah yüksek tedavi ücreti aldığından, tılabilir. Bu hususta yapılan tet de 3 D. P., 2 C.H.P., Emet merke Kemal Güray Tüccar, Genel Meclis üyesi Türkmen (Mimari Fakültesi), Prof iki liralık filme sekiz lira istendizinde tamamen D. P., Gediz mer Fazıl Erim Köyağasıoğlu Gaziantebde bir cinayet kikler ilerlemektedir. Pek yakında Öğretmen Turgan Sabis (Mimarî Fakültesı) ğinden bahsetmişlerdir. Bu arada i% o» Tüccar Gazianteb, 16 (Telefonla) Bu bu fabrikamn maliyet değeri ile kezınde 4 D. P., 6 C. H. P.. Altm Halim Acar Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan veren sendikalarının artması için 15 Hububatçı gün şehrimizde Düztepe mevkünde bugünkü değeri alıcılara bildirile taş merkezinde tamamen C.H.P.. Ahmed Velioğlu (Dekan), Prof. Melih. Koçer (De kanununda tadilât yapılmasını te«a Sütçüler merkez ve köylerinde 23 Ferid Bora Avukat . bir kadm öldürülmüştür. Cinayetin cektir. kan), Dr. Ziyaeddin Maktav, Prof menni etmişlerdir. Bir fabrikatör, D. P., 3 C.HP, 3 "bağımsız, Kars Şerafeddin Berker Emekli defterdar ve İst. Esnaf Koosebebi. Türk İbrahim diye maruf Hamdi Peynircioğlu (Dekan), Prof. bizdeki işçi ücretlerinin yüksekümerkez ve köylerinde 42 D.P., 58 peratifleri Müdürü. sabıkalılardan karıkoca hayatı Kırtasiyeciliğin kaldmlması Ali Tanoğlu (Dekan), Prof. Muk'oi1 ğinden bahsederek İngilteredekı işC.H.P., 4 bağımsız. Kirdağ merkez M. P. üyeleri: yaşadığı 17 yaşlanndaki Güllü Gökdoğan (eski Dekan), Prof. Re çi ücretlerinin bize nazaran daha KAYIB istanbul gınş gumruğunve köylerinde 35 D.P., 16 C.HP., Nail H. Tipi için yapılan etüdler î Eczacı (Bağımsız) Altunu kafasından tabanca ile aden almıs oHuğumuz 11/11 ^949 tescıl fii Şükrü Suvla, Dr. Muzaffer Şev düşük olduğunu, bizim ücretlerın, 5 bağımsız, Tuğrulda 34 D. P., 15 ! Tüccar Ankara, 16 (Türk Ajansı) Dev C.H.P., 5 M. P., Alaşehir köylerin Avni Taylan ğır yaraladıktan sonra, bıçakla da gunlu ve 31254 sayılı kararnameye aid ki, Ferid Zühtü Örücü (İ. Ü. Ge85/1950 gun ve 38042 sayılı 5623 98 li nel Sekreteri), Dr. Hikmet Ar elinde bulunan istatistiğe nazaTüccar terzi yüzünü parçalamıştır. Ibrahim, ci let dairelerindeki işlerin günü gü de 45 D.P., 35 C.H.P. Van ve mer Harun Yıldırım ran, daha yüksek bulunduğunj ralık makbuzu kaybettık. Yenisini alaİthalâtçı nayeti, Güllü kendini bırakıp Meh nüne çıkması ve bugünkü kırtasi kez köylerinde 22 C. H. P., 14 D. Süleyman Teoman kun, Murad Uraz (Millî Eğitim söylemiştir. cagımızdan eskisınin hukmu yoktur. Nureddin O. Savcı Dr. röntgen mütehassısı med Uçar adında birine kaçmasına yeciliğin ortadan kaldırılması mev P., 42 kanşık, 33 bağımsız, Erciş KOÇ Tıcaret T.A.Ş. Beyoğlu Müdürü.) Bakanın sözleri İnşaat malzeme taciri kızarak işlemiştir. Güllü ölmüş, İb zuunda hükumetçe yapılan etüdler merkezinde tamamen C.H.P., se İsmet Toker Kadm doktorlan şubesi. Bankalar Cad. İ. Hakkı Çimen Bunun üzerine Çalışma Bak'.nı Müteahhid tamamlanmak üzeredir. rahim kaçmıştır. Prof. Dr. Naşid Erez, Prof. Dr. çimleri kazanmıştır. M. Sadık Aker Polatkan, söz alarak suallere ve diEmekli albay Askerî yargıç Sahib ve BafmuharriH Tevfik Kazancıgil. Ziya Uygur [eklere cevab vermiştir. Emekli yüzbaşı Diş doktorlan NADtR NADİ Tevfik Fikrcli anma töreni Sabri Anday Polatkan, Bakanlığın tek taraflı ~teessiitle bayılanlara, Çarpınuya, Sinir huRranlatına. Muallim Eczacı Feyzullah Doğruer, Ahmed DeBuyuk şaır Tevfik Fıkretin ölum yılBu nüthada yazı Iflerini Hilen hareket etmediğini, iş verenlerle işSiyasî partiler tarafından Şehir Meclisi Beşiktaş İlçesi üyeliği için niz. dönümü munasebetile 19 ağustos 1950 çilerin haklarının müsavi olarak Idar, eden: CEVAD FEHMİ Sahne sanatkârları cumartesi gunü saat 21.30 da. Beşiktaş gösterilen adaylann ad, soy adlan ve adreslen 5545 sayılı kanunun 38 Nevin Akkaya, İ. Galib Arcan korunduğunu, muamele vergisınin 20 DAMLAS1DERHAL F&İAHkANÛim. DA.ERİNİZDEMUTIAKA BUIUNOURUNUZ Halkevi konferans salonunda bir anma inci maddesi gereğince yukanda yazılı olduğu üzere ilân olunur. Cumhuriyet Matbaan toreni yapılacaktır, giriş serbesttlr. (11227) Talât Artemel, Ercümend Behzad, daha ziyade Maliye Bakanlığını aBehzad Butak, Muhsin Ertuğrul, lâkadar ettiğini söylemiş ve biri Au Hüseyin Kemal Gürmen, Mahmud karada, biri de İstanbulda olmak dj. Bütün gün evin içinde hep bu sonra Salâhaddin, sanki bütün gün kolay evlenmez. Hem evlenip de ne başh duruyordu. Başını çevirip, hiç CUMHURİYET'in TEFRÎKASI: 5 üzere iki iş veren sendikasının kuhevesle koşmuş, didinmişti. Akşam çırpınan, yorulan kendisi imiş gibi: yapacak? bir yere bakmıyor, hiç yüzü gül Moralı, Cahide Sonku, Bedia Ştatzer, Ferdi Tayfur, Perihan Yenal, rulduğunu, sendikalann adedinm olup da sofra başındakiler ellerin Bittim!.. Hiç duracak halim Ben ona bir kız buldum bi müyordu. de artmasında kanunî hiç bir ende saat bekleşirken, arada bir, iç yok!. Çok mu yedim, ne oldu?. le!.. Fikret ertesi günü Salâhaddini Vasfi Rıza Zobu. J ••> gel bulunmadığını anlatmıştır. lerinden birisi: Geleni gideai ben işte bunun için Bale mütehassıslan Canım, o senin bulduğun kızı görünce, belki biraz da alay olsun Bakan, işçi ücretlerinin artması istemem!.. Miss Newton (Yeşilköy Bale O Fikret Bey de nerede kaldı?. beğenir mi hiç?.. diye: kulu mütehassıs öğretmeni), Nedim meselesini de ele alarak ileri süDiye söylene söylene sedirin üsyoksa gelmiyecek mi?.. Salâhaddin bunu söylerken: Pek beğendim!. rülen iddialara cevab vermiş, memAkçer. Diye söylendikçe yavaş yavaş tüne uzanııken, karısı: Senin bulacağın kız, gene saDedi. Yazan: KEMAL RAGIB ENSON leketimizde işçi ücretlerinin vasaMüzisyenler öfkelenmeğe başlamıştı. Sonra, ka Bu Fikret Bey dediğiniz ço na benzer!. Kimi?. Öyleyse. iki kaşık çorba elve kendi elile pişirmiş, ortaya çıkar pının önünde duran bir otomobilin cuk evli mi?.. Cemal Reşid Rey, Ferdi Ştatzer. tisini gösteren bir istatistiğin mevDemeğe getirir, böylelerine de Sizin hanımın bana bulduğu cud olmadığını ve ücretlerin İngiltir. Diyecek oldu. Gene o kapının ar mıştı. O aralık kendisi de oruc tu homurtusımu, anlaşılmaz bir yürek Ses sanatkârları Diye sormuştu. Fikretin başını bile çevirip bakmı kıa. •iasmdan gelen ses, artık açıktarı tardı: ayaküstü bir bardak su ile çarpmtısile dinlemiş; içinde birdenSalâhaddin ilkönce: Necmi Rıza Ahıskan, Can Akçit, tereye nazaran daha az olduğunu yacağını anlatmak isterdi. Sen nerede gördün?. açığa onunla eğleniyordu: ağzmın mührünü çözmüş. sofrada bire kopan sevinci belli etmemek Sana ne?. Perihan Altındağ, Âkile Artun, Sa söyliyerek, eğer bir istatistik varsa Sonra ertesi günü gider, bunu Dün, konserde idiler. için de hrrçin bir sesle hizmetçi kı Ilkönce biraz iftarlık göndere hiç bir eksik kalmasın, diye mutDemek ister gibi onun yüzüne Fikrete de söylerdi: Konserde mi?. Öyle ya, dün fiye Aylâ, Zehra Bilir, Münir Nu kendisine verilmesini ist5mi?tır. yim de beyefendi orucunu bozsun!. fakla yemek odasınuı arasında çır za bağırmıştı: baktı. Sonra: Bizim hanım sana bir kız bul oraya gideceklerdi. Ne anlıyorlar reddin Selçuk, Müzeyyen Senar, Çok geçmedi, kapı yavaş yavss pınıp duruyordu. Dur bakahm, dedi; o yaşta ço muş!. Hazır ol!. Peyman!.. Koş, kapıya bak, bilmem ki?. Bereket versin, gene Hüdâdad Şakir, Hamiyet Yüceses aralandı. Çirişi üstünde yeni basma cuk evlenir mi?. Başında daha kaKimseye belli etmiyordu, açıktan kim geldi?. Derdi. Film prodüktörleri parasız bir loca bulduk da... entarisinin kuşağı yana kaçmış. açığa söylemiyordu, belki kendısı Yemek kablaruıı alıp verirken vak yelleri esiyor. NeciB1 Erses, İhsan İpekçi, Faruk Çok ince, hem de pek ağırbaş Bastarafı I incı za Gene o günlerdeydi; Süheylâ ile saçları ensesinin üstünden pembe de pek iyi bilmiyordu; fakat bu bir aralık gene odanın kapısı yarıSüheylâ, sözünü hiç sakınmazdı. Fikretin düğünde tanışmalanndan lı, doğrusu... Kenç. mî kâtibliğini yapmıştır. Istik'âl kordelâ ile bcğulmuş bir besleme, akşam bu sofrayı biraz da şu hiç ya kadar açıldı, çıplak bir kadın Hele ikide birde, sırasını getirip de daha önceydi. İstanbula bir piyanist mücadelesine iştirak eden Eyüb Şairler Kim?. elindeki tepsiyi sarsmamak için kimseyi beğenmiyor. her gördüğü kolu uzandı: Süheylâ gene orada kocasını incitirken, kendi çektik gelmiş, konser veriyordu. AnlayanYahya Kemal Beyatlı, Behçet Sabri Akgöl ilk Büyük Millet Mec Sizin hanımın yanındaki genc korka korka. adım adım yemek nün bir eksiğini buluyor diye adı kapının arkasmdaydı. Öteki misa lerinin acısını da sanki böylelikle dan çok anlamıyan, fakat hepsi de kız. Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çam lisi azasmdandı. Son devrede Erodasından içeriye girdi. Fikret, ken çıkan yabancı çocuk için yapmış, firler, belki aralıktan, onun yüzü çıkarmış olurdu: zurum milletvekili seçilmiştı. Ken Bizim hanımın yanmda bir de hbel. giyim kuşam gösterecek yer aradini tutamadı; kızın ayaklanna yakıştırmıştı. Ne de olsa, gösteriş nü de görüyorlardı. Fikret, kendidisi iyi bir asker, hakikî bir va Yoksa, dedi, o da evlenmek yan kadınh erkekli büyük bir ka genc kız mı vardı?. Kim acaba?. Güzellik Kraliçeleri baku, gene çcrabsız mı diye?. yapmayı, övünmeyi pek seviyor ni alamadı; başını çevirip bakacak için kırk beş yaşına gelmeyi mi labahk oraya toplanmışb. Fikret de Benim bildiğim, onlar iki kardeş Keriman Halis (1932 Dünya Gü tanseverdi. Cenazesi cuma günü Hiinnabdan frenküzümüne, fın du: Gelenlerin içinde kimisi çor oldu. O zaman kadm, sanki yalnız bekliyor?.. Herkesi kendine gül arkadaşlarına takılmış, o da git gideceklerdi; Nâzanla ikisi... zeli), Naşide Saffet (1931 Türkiye kaldınlacak' ve Hürriyeti Ebediyî tepesine defnedilecektir. dık büvülküğündeki limondan ge bayı. kimisi et yemeğini beğendik ondan kaçıyormuş, ona görünmek dürmek için mi?.. İşte o Nâzan Hanım dediğiniz Güzeli). mişti. İlk sıralarda oturuyorlardı. Ailesinin kederine iştirak eder, ne o iriiıkteki incire varıncaya ka çe. bunları kapının arkasından du istemiyormuş gibi birdenbire çekiBu, doğrudan doğruya kendi ko İçlerinden birisi, şöyle yanlara olacak. Kadın terzi ve şapkacılan dar renk renk reçellerle donatılmış yup sevinecek, hele iftarlık tepsi liverdi. Fikret, buna enikonu tu casınuı yüzünde şaklayan bir hın doğru bir locayı gösterdi: Nâzan bizimkinin küçüğü... Cemal Bürün, Sâra I. Coşar, Ca başsağlığı dileriz. bir ıftar tepsisı, ondan sonra da sinde minimini limonlardan ya tulmuştu: cın kamçısı idi. Öyle iken Salâhad Sizin Salâhaddin Beyin kan Hem o evli!. kırmızı biberle hârelenmiş bir dü pılmış reçelin ne olduğunu anla Sevsinler!.. din, hiç alınmadı; hiç kendi üstüne sile baldızı da burada... Evli mi?. Nasıl olur?. Pek ğün çorbası, pastırmalı Enderun mıyanlar çıkar da birbirlerine soDiye kendi kendine söylendi. alınmadı. Yalnız şimdi değil her Locadaki kadınlardan birisi pek genc görünüyor, hemen hemen çoyurnurtası. sıra ile bütün öteki ye racak olurlarsa genc kadm kendini Yemekten sonra kahveler, daha zaman böyle idi; Karısının en acı kıvrak, pek fıkırdak, etli canlı bir cuk denilecek yaşta... Ben, pek iyi mekler, yeni baştan sofranın üs tutamıyacak, gülecek, onlarla kim sonra şerbetler verilirken Süheylâ sözlerine bile aldırmazdı. taze idi. Yanmdakilerle konuşuyor, anlatamadım, sanırım. İkisi de birBorsamız tellâllanndan (Jale Baban), istifa etmiş olduğunbilir ne kadar eğlenecektü... Bü nın sesini hep öyle kapının arkatünp dizildi. O günden sonra Süheylâ. ikide bir tanıdık görünce uzaktan gü birine az çok benziyor ama birisi dan, mumaileyha ile Borsa muamelâtından dolayı ihtilâfı olanlatün eğlencesi bu kadarla kalan, an suıdan duymuş, yüzünü bir türlü bir, sırasını getirir: Snlâhaddinin eli o kadar sıkı ollümsüyor, olduğu yerde duramı kumraldı. Öteki koyu, ama çok koruı işbu ilân tarihinden itibaren on BÜn içinde yazı ile Borsaya masrna karçılık Süheylâ, misafir cak böyle şünlerde birazıcık olsun görememişti. Şu sizin Fikret Beyi evlendi yordu. Anlattıklarma bakıhrsa Sa yu siyah saçh bir genc kızdı. Arkamüracaat etmeleri ilân olunur. ağırlamayı pek ^cvHi O gece de avunan, birazıcık olsun kendini sında yeşil manto vardı; benim * * * relim, derdi. lâhaddinin karısı bu olacaktı. Öteki yenecek, içilecek ne varsa hepsini O gece misafirler dağıldıktan Benim bildiğim Fikret kolay kadın, daha genc, fakat pek ağır söylediğim o... Arkası var unutup yüzü gülen bir ev kadınıy Atletizm birinciliklerinin kısmı dün bitti I İsfanbulda muhfar seçimlerini H.P.nin kazandığı fahakkuk etfi » Bu akşam Büyükdere BEYAZ PARK'ta ™ f Şimdiye kadar emsali görülmemiş büyük müsamere Memleketimizin yegâne Halk Sanatkân İSMAİL DÜMBÜLLÜ ŞEVKİ ŞAKRAK BİRLEŞİĞİ RADYO / urkıye (juzelı Bugünkü Program ' M.S.B. Deniz Kuvvetleri Komulanlığından: ÖĞRENCİ ÂLINACAKTIR. M.SJ. K»ra Kuvvsfleri Komuhınhğından: Millî takım antrenörü dün geldi BULMACA 1 1 1 1 1 1 1 •1 • 1 1 « 1 Beşiktaş tlçesi Seçim Kurulu Başkanlığından: Müsüiman Milletler Kongresi ve biz Devredilecek devlet fabrikaları Çalışma Bakanının dünkü temasları H|U|Y|U|K|Öl"T|0 AİK|A|M|A|M|AİW YİAİRİDİPIOİLİÖ A L|A|E|V|R|A|K T:A|M|» A|L|»|S I *|A|N|T|E|R|E A NİKİA İ R İ E H Z E|*«İJLJJBYİE ep o mas Acı bir kayıb İstanbul TİCARET BORSASINDAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog