Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

17 Ağttrta» tm CUMHURIYEY SON Başbakan Yalovadan geldi ve gazetecilerle görüştü BİR DAKİKA: Türkiye ile Yunanıstanın bazı komulgar hükumetinin 2S# Son iki hafta zarfında Şimalî Afşularının durumu pek emin bir man rika ulkelerinden Mekkeye gitmek bin ırkdaşımızı Türkizara arzetmeditinden garbla sıkı bırlık üzere yola çıkan bin kadar hacı Kahlyeye göndermek niyetinher ikısi için temenniye şayandır Bir rcye varmıştır. Yaya olarak gelen bu Baştarafı 1 inci sahifede sürülen fikre Başbakan, böyle bu çatışma vukuunda Yugoslavyanın ne adamlar 3, 4 hattâ 30 ve 50 kişilik de olduğunu, bunun için de hükuBugün bir «Formoza çıbanı» ndan variyet alacağmı şimdiden kimse kes gruplar halinde seyahat etrr.ektedırler. metimize bir nota verdiğini gaze»ahsedilmektedir Koredeki mu mışlardır. Bu arada şehrimizde bu ihtimalin henüz tetkik edilmediği tiremez. çunku bu devlet peşin taahhüd Bunlardan bazıları bir senedenberi yol teler yazdL Şimdi, hükumet ba harebenin Asyanın diğer bölgele lunan Diyanet İşleri Başkanı Ah cevabını vermiştir. Sarsıntının Birmanyanm kuzeler altına gırmek ve kendmi baflamak lardadırlar. Çoğu Fastan, Cezayirden, notayı tetkik etmektedir. med Hamdi Akseki, Başbakanı ziBaşbakan ve Dış İşlari Bakarv rine de yayümasını isliyen Sovistemiyor. Orta Doğuda da durum pek Tunustan gelmektedir. yinde henüz lâyıkile tanınmamış yaret etmiştir. bu sabah motörle Gölcüğe gidecekaydınlık sayılamaz. Her ne kadar İran, yetlerin milliyetçi Çinlilerin elinde cebinde ne bir pasaport, Bb'yle nota teatisi hükumetlerin bir böglede vuku bulduğu Başbakanın demeci ler, orada Cumhur Başkanma müİsrail ve Arab devleüerinm çoğu garb neEkserisinin vardır. Çünkü bunlar ka işidir, biz ona kanşmayız; lâkin kalan bu son toprak parçasınm sabir kâğıd bildiriliyor lıların siyasetine meyletmis görünuyor çak olarak Başbakan, görüşmek müracaatın lâki olarak hep birlikte Gölcük tev sunması ile ilgili Truman karansa da bazı Arab liderleri Sovyet Rus sadları herseyahat etmektedirler. Mak ustünde ısrar ile durmak istediğide bulunan basın mümessillerin! sanelerini gezeceklerdir. Hükumet, ne pahasına olursa olsun miz bir nokta var ki; onu belirtnın istismara çalıştıklan zannedilLondra 16 (a.a.) (Afp) Londraya yanın gözetilmesi lehindedir. Bu pokabul etmiş ve bir muharririmıziu tersanelerimizi modern harb gemımek isteriz. tnektedir. lltika. boylelikle belki de her iki ka Hac farizesinı yerine getirmektir. gelen malumata göre, bütün dün/a Bu zavallılar bazı misafirhanelerde. sorduğu suallere şu cevablan ver leri inşa edebilecek bir hale ifraŞ nadını tehdid altında gören Türkiyeye cami avlularmda. hattâ ka'dırımlarda Bulgaristanda bir milyona yakm sismograflan tarafından dün kayGüvenlik Konseyi, Sovyet dele miştir: azminde olduğundan, yapılacak Dij dedilen depremin merkez üstü Birendişe vermekten geri kalamaz. kimisi yay» gesinin başkanlığında toplandığı Vâkıa Birleşik Amerika için. Tür uyumaktadırlar. Hacıların yelkenlilerle Türk vardır. 1'ani bu memleketin a Dün Yalovada yapılan top tetkikler neticesinde inşaat işi koor manyanın kuzeyinde henüz lâyıkile olarak, kimisi kayık vakit Batılı delegeler, Jacob Ma lantı ve bu toplantıda görüşülen dine edilerek hükumet fabrikalakiye ve Yunanist?na karşı yapılacak maceralarına devam veya niyetinde altıda bir nüfusu Türktür. Bu dereetmek tanınmamış bir bölgede vuku bulherhangı bir tecavüzün bir harb sebebi dirler. Fakat asıl müskülât Suudî A. ce kuvvetli bir azınlığın izalesine lik'in propagandasında bilhassa hususlar gayet açıktır. Biliyorsu rile işbirliği temin olunacaktır. muştur. teşkil etmesl muhakkaktır. Fakat aynı rabistana ayak bastıktan sonra çıka. kalknıak tamamen gayri insanî bir Formoza meselesine muhim yer a nuz ki Dış İşleri Bakanı arkadaşım; Bakanlar Kurulu toplanıyor Hindistanın müteaddid doğu e Başmakaleden devam hal Atlanttk Paktını imza eden dîğer cak. Çünkü Arablar, hacıların behe harekettir. Buna cihanın dikkat yıracağını tahmin etmişlerdi. Fa seyahatten dönmüş bulunuyor; ken Ankara 16 (Telefonla) Başba yaletlerinde ve bilhassa batı Ben hükumetinde, bakan olarak mevki memleketler için de variddir denilebilir rinden 30 Ingiliz lirası kadar blr giriş kat beklenen nlmamış ve Jacnb dileri bu seyahatlerinde bir çok sinazannı çekmek elzemdir. kan Adnan Menderesin yarm şeh gale, Assam ve Biham'da şiddetli almış iken başında rahmetli Mare ret? Öyle anlaşılıyor ki Türkıye ve resmi almaktadırlar. Halbukl bu zaMalik »Formoza» kelimesini ağzma yasî temaslarda bulundular. BunYunanistan bu devletîerfln de yardımml vallıların çoğunda bu kadar para yok. Bu işe şimdi 250 bin ile başlıyan rimize döneceşi anlaşılmaktadır. sarsıntılar olmuştur. sal Fevzi Çakmak'm bulunduğu bu temin etrr.ek gayesile Birleşmiş Milletdahi almamıştır. Bu hal, Moskova lar hakkmda sayın Cumhur BaşKomünist Bulgar hükumeti yann tur. Bakanlar Kurulu yann veya öbür Kalkütada deprem bir dakika de bakanlık, bir müddet sonra lâğve lerinkinden mahdud olmakla beraber nın Formoza etrafında bazı siyas! kanımıza ve kabine arkadaşlarına gün toplanarak Dış Işleri Bakanı vam etmiş ve binlerce insan evle dilmiştir ve Erkânıharbiyei Umu çok daha müessir ve emin bir pakta Bizim hacılar her ne olursa olsun geri kalan bir kısmını daha Türkientrikalar çevirmekte olduğu ka izahat verdiler. iş<irak etmek lstiyorlar. yoüarına devama karar vermişlerdir. yeye dönmeye icbar edecek. geri Fuad Köprülünün son seyahati rinden sokaklara fırlamışlardır. miye Reisi olarsk orduda kalmış naatini büsbütün kuvvetlendirMuhtemel mütecavizle Peykleri San H.ç bir manianın onları yollarına de kusurunu da demirperde memleBulgar notası işini Yalovada ko hakkmda vereceği izahat üzerinde Henüz teeyyüd etmiyen haberle olan Mareşal da ordunun siyasetle Francisco devrinde olduğundan çok da vamdan aJakoyamıyacağı anlaşılıyor. nvştir. ketlerine mahsus yollarla belki de nuştuğumuz doğru değildir. Nota görüşmeler yapacaktır. re göre, Assamda Siliguride ve meşgul olmaması için alınan ka ha açık bir şekilde ortadadır. Acaba (Images'dan) tasfiye edecektir. 2î haziranda Korede teravüz baş hükumetin eline gelmiştir. Bunu Bulgarlar tarafından verilen son Darjeelingin çay yetiştirilen saha rarlan itina ile tatbik etmiştir. bunların tehdidine maruz kalanları bir * * * ladiktan iki gün sonra Birleşik A Ankarada tetkik ederek gerekep notanm metni DÎŞ işleri BakanlığıBiz orada yaşayan ve bin türlü lannda büyük zararlar olmuştur. 1923 ten itibaren, bugünlere gelin araya toplamanın zamsnı gelmedl mi» merika Başkanı. Formoza adasımn cevabı hazırhyacağız.» na gelmiş bulunuyor. Memleketi(Le Mmde'dan) İngilterede rehberlik yapan zahmet ve meşakkat içinde. ölüm Gene Assam'da Shillong posta ceye kadar geçen 27 yıl içüıde, savunması ile ilgili şu iki karan Dış İşleri Bakanı da, fazla telâşf» mize ahnması teklif edilen 250 bin *** tehdidi altında bulunan ırkdaşlanbir Türk binası ve bir çok evler yıkılmıştır. Türk ordusu siyasetten tamamile alıyordu: mahal olmadığım, ahdî hükümle ırkdaşımız hakkmda ne yolda bir Rasadhane Müdürünün izahatı uzak kalmıştır. O kadar ki yukanda Bu seneki moda Londra 16 (Nafen) İngilterede zl mızm böyle kötü muamelelere ma1 Formozaya karşı yapılacak rin ihlâl edileceğine ihtimal veril cevab verileceği şimdiden bilinmeParis 16 (Nafen) Moda tefsirclleri yaret maksadile bulunan bir Türk ruz kalmasına asla razı değiliz. Biz Evvelki gün saat 17,19 da vuku söylediğimiz gibi silâh altında bubir taarruz Amerikan >edinci do mediğini söylemiş ve Bulgarların nıekle beraber, alâkalı bazı daire bulan ve Kandilli Rasadhanesi ta lunan ordu mensublanna, milletve umuma arzedilen kolleksiyonlara naza. Kambriç Üniver^itesinin kolejlerıni gez. bir taraftan haksız tecavüze uğradı rgn bu nanması tarafından önlenecektfr. ahdî hükümleri ihlâl etmeleri kar lerin bu hususta hazırlıklarda bu rafından kaydedilen büyük zelzele kili seçimlerinde rey vermek hak ş.klikler seneki modalarda mühim degi mek üzere gelen İngilizlerden murek diye Cenub Korelilere suf insaniolmıyacağı kanaatine vâsıl keb bir seyyah grupunu gezdirmek su2 Milliyetçi Çin hava kuvvıt şısında alınacak tedbirlerin ne olunduklan anlaşılmaktadır. Her hakkmda dün Kandilli Rasadhanesi kı dahi tanmmamıştır. olmaktadırlar. retile eşine rastlanmamış bir kılavuz yet namına savaş birlikleri göndeleri Çin kıtasına karşt taarruzları lacağı sunline de «O zaman du hangi bir emri vaki yapıldığı tak müdürü Kemal H3cmen bir arkaEteklenn uzunluga bu seneki ebadı luk yapmıştır. Turgud Erem ismindekl rirken kendi davamız olan Bulgaİktidarda iken bu kadar ehemmina ara vereceklerdir. etmekte rum büsbütün başka olur» demiş dirde ırkdaşlarımızuı ilk zaman daşımıza şunlan söylemiştir: yet ve itina ile ordnya aiyaset sok muhafaza seyirclleri ve fakat modellerin bu Türk, üniversiteyi 194548 senelert ristan Tiirkleri işinde yalnız kaltenevvüü hayran bırakmak. Birleşik Amerika Hariciyesinin tir. larda nerelerde ve nasıl iskân edi« 6160 kilometre kadar uzak mamağa çalışan ve muvaffak da tadır. Şimdiye kadar önümüzdeki mev zarfında kültür ataşesi olarak Londra mamalıyız ve hükumetten bu davabu karan alırken güttüğü hedef saBaşbakan Adnan Menderes, gene lecekleri tetkik edilen bir mevzu bir mesafede olan bu zelzele, alet olan Cumhuriyet Halk Partisi, simler için modellerinl umuma arze sefarethanemizde vazifeyle bulunduğu da, bütün milletin kendi arkasınrihti: Formozayı bitaraf bir bölge muharririmizin böyle mecburî biı halindedir. Konya civarında bazı lerimizin son iki senedir kaydettiği şimdi muhalefet mevkiine geçtikten denler «rasında, Parısln meşhur terzi. sıralarda gayet iyi b:r jekilde öjren da olduğunu bilerek çok enerjik mek fırsatını bulmuştu. haline getirmek ve bu adanın ko muhaceret vukuunda hükumetin kamplar kurulması ve bir nevi >;a en büyük zelzeledir. Aletlerimiz, sonra nasıl olur da, 27 yıldır yürii lerinden ve Fransız giyim zevkinln Oniversiteyl gezmeğe gelen turlstler, hareket etmesini istiyonız. miinist emperyalizminin kontrolu tedbir ahp almıyacağı sualine de: dırlı iskân bölgesi tesisi hatıra gel zelezleyi kaydederken az kalsın düğii yoldan birdenbire soldan ge mümessilleri olan Fath ve Dior 11» Griffe, Lecomte ve Carven bulunmak görmek lstedikleri kolejin nerede buBu memleket zaman zaman hualtına düşmesine mâni olmak. Hu «Bittabi sokak ortasında bırakacai mektedir. Tanm Bakanlığında ol bozuluyordu. Bu şiddetteki zelzele ri ederek orduyu siyasete kanştır tadır. lunduğunu bilmediklerinden Turgut E dud ötesinde kalmış olan zavallı kukî bakımdan Amerika bu karan değiliz» cevabını vermiştir. duğu kadar Sağlık Bakanlığında da ler büyük tahribat yapar. Fakat, mak gibi akıbeti vahim olacagı Her terzinin hlç şüpheslz hususıyet rem kendllerjıe yardıın maksadile kaalmakta tamamile haklı idi. ÇünBazı kimselerin Bulgarlann bu bu hususta ilk hazırlıklara geçil beşeriyetin büyük şansı varmış ki muhakkak bulunan, çok tehlikeli leri mevcud olmakla beraber büyük he> tılmıj ve bütün üniversiteyi gezdirmlj Tiirkleri bağrına basmak için büyük sıkmtılara uğramıştır. Artık kii Japonya ile sulh andlaşması itn muhacirler arasmda komünistlen miş olduğu söyleniyor. Bununla be zelzelenin merkezi bir şehrin altına bir yola girer? 14 mayıs seçimle yecan uyandıran bir yenllik de mevcud tir. Ziyaret sonunda kendlslne hararetls bir karışını bile kimseye vermeza edilinciye kadar Formoza diiş memlekete sokmak ihtimalleri ol raber hatıra gelenler henüz tasav isabet etmedi. Evvelki günkü zel rinden sonra, iktidan, tam demok değildir. Yegâne yenilik saç tuvaletlemandan istirdad edilmiş, bir topzele Erzincan ve 1909 San Fraa ratik bir şekilde Demokrat Partiye rinde nazarı dlkkatt üzertne eelbet teşekkür edip ayrılan bu İngiliz sey meye, bir avuc toprağına başkaladuğundan bahsettiklerine dair ileti vur halindedir. yahlar Turgudun Türk oldugunun zerr» rak addedilmektedir. Fakat bu si"»»MmııiMlllimilllllllllllllllllnniIlllllllllllllllllllllllimmııı HII»..,. cisco zelzelelerinden çok daha şid teslim eden, bu suretle demokrasi mektedir. Bu sene saçlar daha uzun olup kadar farkına varmamışlar, bilâkı» biı nnın göz dikmesine tahammül etarkada toplanmakta ve Gisele balerinmemeye karar verdiğimiz bu vatan yasetin ciddî teblikeler arzettiğı de detli bir zelzeledir.» ye riayetkârhğmı, vatanseverliği lerini andırarak daha ziyade rotnantik tnglliz tarsfından yardım gördükleri errafını çevirmiş namerd komşulasaklanmamıştı. Siyasî çevreler gabir bava yaratmaktadır. kanaatine vamuslardır. ni ispat etmiş bulunan bir partinin * * * nn tazyikmdan kaçan ve canmı yet dikkatli davranılması gerektiği orduyu siyasete sokmak istiyeceğini * * * kurtaran kimsesiz ve himayesiz noktasmda miittefik bulunuyorlaıNylon eller akd ve mantık kabul etmez. O halYeni bir yanş otomobili Türkleri hağruıa basarken, onlan dı. ÇanKayŞek'i, komünistlcrin NewYork 16 (Nafen) Internatiode, Koreye müretteb birliğe iltihak nal Buslness Machines Corporation BaştaTafı 1 inci sahifede adaya taamız etmelerini önliyecek Baştarafı 1 inci sahifeae Lcndra 16 (Nafen) 1923 seneslnde bu hale getirenlere hâlâ .Eyvallah» için İzmirden Ankaraya giden as Kumpanyası harbde kollarını kaybetmi} tngilterenin kazanamadıiı büyük mükâ mi diyecektir. Yurdnn hangi tarakadar silâhlandırmak lâzımdı. Bu lerdir. Komünistler her halde bü rim. Vaziyetin ne derece tehlikeli kerlerünizin trenine bu yazılan ya maluller için nylon elli bir eJektrikli fat yariîi için burada yeni blr varıj silâhlandırmanın aşın bir nisbette yük akını müteakıb bir Amerikan olduğunu gayet iyi idrak ediyoruz. fına gitsek 93 harbinden Balkan zan ve levhalan asanlar ' kimler kol tcad etmiştir. otomobiU inşa edilmlstlr. Korede giriştiğimiz hareketin yapılması Kızü Çin lideri Mao Tse taarruzu başlıyacağını zannetmekmuharebesine. Birinci cihan harbiBu kolun muharrik kuvveti ufak bir olabilir? İki ihtimal hatıra geliyor: B R.M. rümuzlan altında alınan bu Güvenlik Konseyince vanlan kaTsung'u kışkırtabilirdi. Bidayette tedirler. edilmektedir. Omuz 1 Müfrit ve yaptıklan işin va bataryadan teminküçük motör işletil otomobil saatte 320 kilometre sürate ne kadar her harbden birer haile hareketlerile bu rara uygun olduğunu ve Formoza Washingtonun hedefine ulaşmakt» ve 250.000 İngiliz Diğer taraftan Birleşik Amerihametini idrak edemiyecek kadar mekte ve normal blr kolun vazifesinJ kadar çıkabilmekte da ilâv edilmekte anlatan göçmen köylerine, göçmen lirasına mal olduğu e kadan sevkedilen ilk büyük tak ile asla alâkası olmadığım açıkça kasabalarma, göçmen kütlelerine kısa düşünceli ban Cumhuriyet lâyıkile görebllmektedir. dir. olduğu görüldü. Fakat son iki haf viye kuvvetlerinin cepheye vardık ifade ettik. Washington 16 (a.a.) Altı Batı rastlanz. t Halk Partisi mensublan; ta zarfında cereyan eden hâdiseler lan bildirilmektedir. Keyfiyetin Çin hükumetince an Avrupa memleketine Marshall plâBiz bunlann hicranını henüz sön«Formoza çıbanı» ndan bahsedil2 Orduya aiyaset sokmak ve nı yardım fonundan yeniden Koreye gidecek alaya katılan laşıldığı kanaatindeyim.» mesine yol açtı. Evvelâ milliyetçi dürememişken şimdi 250 bin Türkü 14,329,000 dolarlık tahsisat ayrü' askeri ihtilâl ve isyanlar çıkarmak Molotov'un Pekinde yaptığı birlikleriıniz Çinliler Asya kıt'asma karşı bomsuretile milli birliği parçalamak, mıştır. Baştaraft 1 inci sahifede letlerinin W.A.Y. e kabul edildiği evinden, harkından toprağından ve anlaşma bardımanlaruıa yeniden başlamışvatanından söküp buraya gebneye Marshall plâru Washington büro memleketin huzur ve sükununu men W.A.Y. e mensub bir AmeriAnkara, 16 (Telefonla) Koreye anlaşılmıştır. Müracaat eden devHongkong 16 (a.a.} (Afp) lar ve sonra da General MacArthur, gidecek alaya katılmak üzere İzicbar etmenin insanlık dilinde adına sunun bild^diğine göre, bu altı bozmak istiyen müfsid ve hain ko kan delegesinin Birleşmiş Milletleletlerden İran ve Yeni KaledonyaWashingtonu hsberdar ctmek liizu mirden yola çıkan kafile bu sabah Formozadaki milliyetçi Çin çevre memleket Türkiye, Avusturya, Fe miinist beşinci kol ajanlan. rin çalışmalannı takib ve W.A.Y nuı giriş şartlarını haiz olmadığı hâlâ muhaceret mi diyeceğiz? Hamunu hissetmeden Formozada Çan erkenden şehrimize varmıştır. AJ lerinden çıkarılan ve teyid edilmi lemenk, Belçika ve Irgilteredsn Her iki ihtimal de varid olmak sekreterliğini daimî surette haberniya Birleşmiş Milletler Anayasası? görühnüştür. KayŞek ile dedikodulara yol açan kerleri taşıyan vagonlann tizerin yen bir habere göre, Molotov ile ibarettir. la beraber kanaatimizce ikinci şdı dar ettiğini söylemiştir. tşte muazzam bir kütleye zulüm Pekin hükumeti üyeleri arasındaki İranın durumu münakaşalan bir miilâkatta bulunmuştur. Bu son tahsisatla temin edılecek daha kuvvetli görünüyor. O yazıde şevk, neşe ve kahramanlığ:n Raporda, çalışmalann bir kısrm mucib olmuş, Türk delegesi ^n ediliyor. Onlar en basit yaşama ve görüşmeler aşağıda yazıh anlaş olan mallarm takriben yüzde 85 i lan ve levhalan, askerlerimize atBu görüşmeleri müteakıb Gene ifadesi olan bir çok yazılar bulun malarla neticelenmiştir : nm da millî komitelerce yapıldığı, man, İranm W.A.Y. e ahnmasını is insanlık haklanndan mahrum bıraAmerika Birleşik devletlerinden ve fetmenin tamamile yanlış ve yersiz ral MacArthur tarafından yapılan makla beraber Halk Partisi propamillî komitelerin gene halkı ay tiyen bir konuşma yapmış, bu ko kılıyor. Birleşmiş Milletler kuvvetleri beyanat Amerikanın miliiyetçi Çin gandası tarafından gurur verici i muhtemel olarak girişecekleri ta mütebakisi de Kanadadan temin c hattâ tehlikeli olduğunu bir defa dınlatma bakımından mütemadiyen nuşmayı diğer devletler de destek Hükumetimizden bu işte son dedilmektedir. daha kaydettikten sonra, bu işi ya çalıştığı ve çalışmaların hep aynı ile aynı siyaseti takib ettiğini, aynı barelere rastlanmıyordu. rece enerjik davranmasını tekrar arruzda 38 inci arz dairesini geçBu tahsisattan Türkiye içm panları hükumetin esaslı surette ruh birliği ve WA.Y. prensiplerine lemişlerdir. Bunun üzerine İranın i^terken bu memlekete en az 300 Gazetecilerin yaptıklan soruştur tikleri takdirde Kore harbine 150 hedefler uğrunda çarpışıldığmı bedurumunun yeniden gözden geçiril lirtmiştir. Bu sözler Ingiliz ve Fran malara göre, filhakika İzmirden ha bin kişilik bir komünist Çi.ı kuv 346,000 dolar ayrılmıştır. Bu mik tahkik ettirerek meydana çıkarma uygun olarak icra olunduğu bildi mesi için rapor, komisyona iade o milyon liraya mal olacak ve bir çok tarın 184,000 doları ile ufak gemı sını diler; orduyu siyaset yapar rilmekte yeniden bir çok millî kosız hükumetlerini olduğu kadar reket sırasında particilik ve şeyh vetinin müdahilesinin temini. ocaklann sönüp harab ohnasına 1er alınacaktır. Bu gemiler büyük göstermek ve böylece orduyu po mitelerin kurulduğu, bu arada ye lunmuştur çilik kokan bazı yazılar görülWashingtondaki idarecileri de şayol açacak bu büyük ameliyeyi, denizlerde seyreden tipte değildir. litikaya karıştırmak istiyenlerin niden genclik liderlerinin W.A.Y. e Oğleden sonra, komisyon çalışgırtmış ve Harriman'ın süratle Tok müşse de vagondakiler bunun farBulgarlara, hiç bir ukubet, haydi İlk Hacı kaf ilesi Türkiye için ayrılan tahsisatjn cezalandınlmasuu isteriz . yoya gönderilmesine yol açmıştır. kına varır varmaı inerek bunlan müracaat etmekte olduğu yazıl malanna devam edilmiştir. Geliş daha hafif tabirle hiç bir külfet me komisyonu, teşkilâtı daha praABİDİN DAV'ER maktadır. Bundan sonra General MacArthur silmişlerdir. Ankara 16 (a.a.) Bize verilen 162,000 doları ile de elektrik maltik neticelere götürecek tedbirler tahmil etmeden kabul etmemesinl neşretmek mecburiyetinde kaldığı Koreye gidecek piyade alayı ko malumata göre, Devlet Havayollarj zemesi temin edilecektir. İlk senenin eksiklerinin malî sı ahnmasını istemiştir. Güney doğu yedisinden yetmişine kadar bütün Türkiyeye gelecek olan bütün bir izahnamede «Formoza göriiş mutan muavinliğine yarbay Nazmi Genel Müdürlüğü, bu hac mevsikıntılardan ileri geldiği, W. A Asya ve Batı Afrikada acele olarak, yurddaşlarmm namına ehemmiyetStrasbourg'ta Cihad melerinde» siyasî meselelere temas Poyrazoğlu, topçu komutanlığına minde hacı taşımak üzere bütün bu mallar Amerikan menşelidir. Y. ın ağızdan ağıza ve elden ele ge Yakm ve Orta Şarkta da zaman le istiyor ve kendisinden kuvvetli edilmediğini ve vabıız adanın sa da yarbay Tahsin Kortay tayin e hazırlıklarını ikmal etmiştir. İlk Babanın konuşması çen şeylerle yaşadığı, bir ay ileri müsaid olur olmaz seminerler top bir kiyaseti siyasiye bekliyoruz. Şikago'da satışlarımız vunması etrafında temaslar yapıl dilmişlerdir. hacı kafilesi bugün bir Devlet HaStarsbourg, 16 (a.a.) (Afp): sinden fazla plân hazırlanamadığı lanmasına karar verilmiştir. Bu seChicago 16 (a.a.) (Unitcd pressl Dünyada bir çıban başı olan ba dığını kaydetmiştir. Fakat bu izahvayolları uçağile İstanbuldan hare Birleşik Amerikanın ilk milletler Adalet komisyonunda, insan hak söylenmekte ve millî komitelere minerlerde, bölge gencliklerinin ih Bulgar tahriklerine biraz sertçe name mevcud endişeyi izale etmeketle Şam tarikile 9 saatlik bir u arası fuarı başkanı Anoff, iştirak e ları üzerinde bir konvansiyon ha teşekkür edilmektedir. tiyaclarmın tesbiti istenmekte ve mukabelenin bibnem hâlâ sırası miştir. çuştan sonra salimen Ciddeye ulaş denlerden bazılarının uzatılmasl zırlanmasını derpiş eden raporuRapor, kısa bir müzakereden iştirak edeceklerin de yalnız genc gelmedi mi? Şimdi Birleşik Amerikanın Formıştır. İkinci kafile 18 ağustosta yolundaki taleblerine rağmen fua nun müzakeresi sırasında Türkiye sonra ittüakla kabul edilmiştir. ik liderleri değil, aynı zamanda B. FELEK moza çıbanını ne şekilde tedavi erın ev\7elce kararlaştırıldığı gibi 20 temsilcisi ve bu komisyon üyelegidecektir. Bundan sonra vesikalan tahkik gene halktan da olması, alınan kaNOT: deceği merakla beklcnmektedir ağustosta kapanacağını bugün söy rinden Cihad Baban, istişare meo komisyonunun raporu okunmuştur. ar iktizasındandır. Bu arada, deDublin 16 (a a.) (Ozel muhabiriMersinli okuyucumuz Güngör Sovyetlerin Pekinde siyasî entrika mizden) Diblindeki milletlerara Mr. Dorr Ankaraya döndü lemiştir. lisine insan hakları ve temel hür Raporda W.A.Y. e âza olmak için egelerin de seminer çalışmalan Yendeşe: lar çevirmekte olduklarını ve ko atletizm müsabakalarının son gü Ankara, 16 (Telefonla) Bir Türkiye Haberler Bürosu başka riyetlerin korunması hakkmdaki müracaat eden ve müracaatleri ka inkişaf ederken, bölgelerin de tetsı Pazar yazılannın Içinde muaymünist Çin ile Birleşik Amerika a nünde atletlerimiz çok iyi dereceler müddettenberi Yalovada bulunan nı Türk firmalannın fuarda şim müzakerelerin Türkiyede büyük bul edilen devletlerin isimleri zik kikler yapmalan arzu edilmekteyen hakikat parçalan daima var rasmda bir harbin patlak vermesi elde etmişlerdir. İktisadî İşbirliği Türkiye idarecisi diye kadar 200,000 dolar kıymetin bir dikkatle takib edilmekte oldu redilmektedir. Kameron, Yukan dir. dır. Teşekkür ve sevgiler. için çalıştıklannı belirten Batılı siKongo, Senegal ve Lübnan devde mal sattıklaruıı söylemiştir. 440 yarda manialıda Doğan A Mr. Dorr, Ankaraya dönmüştür. ğunu bildirmiştir. Haberleşme ve vesikalar komiteyasî çevreler bunun behemehal ön carbay Amerikalı Haldeman'ı bir B. F. i okuma yazma seferberliği üzelenmesi lâzım gelen bir tehliks ol metre farkla geçerek birinci gelmiş PROF. NİMBUS'ÜN MACERALARk inde bilhassa durmuş ve gene iş lışması kararlaştınlmıştır. duğunu kaydetmektedirler. Sovyet tir. Iyi bir koşu çıkaran Kemal çilerin korunması bakımından ted W A. Y. toplanülanna bugün için lerin Birleşik Amerikayı Asyada Horolu da az fatkla üçüncü olbirler alınmasının lâzım geldiğini ara verilecek ve delegeler Büyükuzun ve yıpratıcı bir savaşla baş muştur. leri sürmüştür. Kurulan tâli bir adaya bir gezinti yapacaklardır, l#>a bırakarak uzun müddettenPistin, bütün gün yağan yağkomitenin de esas eğitim ve halk Toplantılara yanndan itibaren geberi ilerlemeler kaydedemedikleri kültürünün gelişmesi üzerinde ça I ne devam olunacaktır. Avrupa ve Balkanlar sahnesine dön murdan. ağırlaşmış olmasına rağmeleri de kuvvetli bir ihtimaldir. men Doğan bu mesafeyi 558'10 da koşarak çok iki bir derece elde etFormaza adasmın derhal ve vamiştir. kit kaybetmeden Birleşmiş Millet440 yarda manialıda yorulmus. ler vesayeti altına konulması ikri olan Doğan Acarbay, Amerikalı sürülmektedir. Boylelikle Kızıl Çin olimpiyad şampiyonu Mel Whitediktatöriinün Kremlin'in oyunlan field'in 31. 4/10 ile kazandığı 300 na âlet olmaktan kurtanlacağı da yardada üçüncü gelmiştir. Bu müHac için yolcu biletlerinde bütün piyasada geçen seneye nazaran jlâve edilmektedir. sabakanın ikincisi Irlandah Paul Ömer Sami COŞAR Dolan'dır. büyük tenzilât sağlanuş olmakla Formoza çıbanı Miithiş zelzelenin merkezi Ebedî takvira Kış: Odun kömür derdi, vesait güçlüğü, telefon bozukluğu vesaire... İlkbahar: Sebze meyva pahalilığı, yer yer seylâblar, sayjiye karaborsast vesaire... Yaz: Toz toprak âfeti, su yokluğu, buz kıtlığı vesaire... Sonbahar: Ev apartıman kiralarının artması, çamur başlangıcı vesaire... D. N. Atlantik Paktı ve Türkiye ile ' Yunanistan Arabistana yaya giden hacı namzedlerinin macerası Bulgarîslan Türkleri meselesi Orduya siyaset sokmak istiyenler Kore'de 60 bin kızıl İngilterenin Formohavadan bombalandı za'ya karşı vaziyeti 6 memlekete yeni Marshall tahsisatı W,A.Y. foplantıları Dublin'de atletlerimizin muvaffakıyetleri HAC YOLCULARI TÜRK EKSPRES Çok bahtiyardır. sizliğe bir tesiri olup olmıyacağını lann ve kestane ağaclarının loşlaş makhğının da alt kısımdan kesil JSana soluk aldırmıyacağım artık. kestirmek güçtü. tırdığı o geniş bahçeye girince ru miş olduğunu görünce düştüm. Bu Yüz nasıl kana boyanırmış, gör de hum tath bir heyecanla doluvermiş; katın pencereleri zemine yakın ol öğren!. Şahizerle başbaşa kalmak için duy duğundan, yukarıdan aşağı demır Kendimi müdafaaya vakit bulaMevsimsiz olarak günlerdenberi duğum şiddetli arzu bütün menfi parmaklıklarla örülü idi. madan, o demir yumruklann çesürekli bir şekilde yağan yağmur duygulanmı bastırmış ve bu arzu Evet, bu demir çubuklardan biri nemde trampet çaldığını duydum. lar, şehre bir sonbahar iklimi ge beni canlı tutan tek hayat unsuru kesilmiş ve bir insan geçebilecek Gözlerimin önünde yıldızlar uçuşaEn lüks kolruklarda oturarak 4 motörlü en büyük Amerikan haline gelmişti. tirmişti. kadar yana doğru bükülmüştü. De rak iki kere yere kapandım ve her uçaklarile doğru Cidde'ye 7 saatte tayyarelerimizle yapacağınız Bir akşam, gene bir sağnak altınYanımda evin bir anahtan var mek ki, buradan birisi içeriye gir defasında canavarın pençesi beni gidiş geliş yolculuğu için yabıız Yazan: KERİME NADte mek istemişti; yahud da girmişti. yakalayıp ayağa dikiyor ve tekrar da, mutad saatteki Haydarpaşa va dı. Kapıyı açıp içeriye girdim. puruna yetişmek üzere BankalarGeniş sofaya benirale birlikte Hem de demirin panl parıl yanan hücuma geçiyordu. Ve bu mektubu derhal yazdım. mektuba nihayet veriyordum. Doğrusu yenip yutubnaz bir mekBu mektubdan Şahizere hiç bah dan Köprüye doğru iniyordum. Yo dalan nemli rüzgâr, tavandaki a taze kesiği, bunun pek yeni bir Gafil avlanışım mukabeleye hetubdu bu! Ona, temiz insanlar ara setmemiştim; çünkü fcana mâni o lumun üzerindeki küçük tütün vizeyi hafifçe şıngırdattı. Bu evin vak'a olduğunu gösteriyordu. men hiç imkân vermemişti. Şaşkın bir halde kesiği muayene smda ne aradığını soruyordum. lacağından emindim. Nitekim onucüden akşam gazetemi alırken, ço metrukiyetinde daima ruhumun en T Erce dövüşmek bu mu? Bu Mübeccelle niçin evlendiğini, ai'e postaya verdikten sonra, sadece D.T cuk bana, benim için bırakılmış bir mahrem ihtirasmı gıcıklaj an bir etmek üzere eğilirken, arkamda bü* soluk hissettim ve başımı çevirme alçaklık! diyebildim. mefhumundan ne anladığını soru tasavvurdan ibaretmiş gibi şöyle pusula uzattı. Bunda, Şahizerin el tesir mevcuddu. ödersiniz. ycrdum ve kendisini şerefsizliğin bir bahsedince, kaşlarını çattığı yazısile şöyle bir not vardı: Poğruca salona girdim. Şahizer ğe vakit kalmadan enseme öyle bir Bu da alçaklığın şerefine, al! Neden sonra kendime gelebilbir nümunesi, bayağı cibilliyetin nı ve: «Bu akşam Yıldızdayım. • Istersen orada değildi. Islak şapkamla trenç yumruk indi ki ,beynim vınladı. Yere çökecek gibi oldum. Fakat miştim ve vücudümü sarmış olan timsali diye vasıflandmyordum. Hiç doğru olmaz. Hem değ oraya gel.» kotumu çıkarıp ocağa yakm bir Uçak yolculuğu rahattır, emniyetlidir ve kısadır Kâğıdı gazete ile birlikte cebime yere bıraktım. Günlerdenberi peri demir gibi iki kol beni omuzlarım sıcak bir çöl iklimi içinde hafızamı Mektub içimi dolduran o şiddstli mez! dediğini gördüm. dan yakalayıp geri çekti. Aynı za bulmaya çalışırken, yüzümden sel kinin bütün taşkınlığını ihtiva eHer şey benim yüzümden olduğu sokarak hemen bir tramvaya atla şan bulunan benliğim bu atmosfer gibi kan indiğini farkettim. Canadij'ordu. Bunda Kamiy'ye aid bir için kendisinden af dilemiştim. O dım. Bu sürpriz beni hem çok se içinde bir huzur hissetmişti. O acımanda vahşi bir sesin: safha da vardı. Bu kadını kendi ise, her ikimizde de kabahat oldu vindirmiş, hem de biraz ürkütmüş hâdisenin kâbusu üzerimden sıy Gidi alçak! Şimdi elimdesin! var adam karşımda duruyordu ve sinden daha evvel tanıdığımı, o ğunda ısrar etmişti. Ama, hiç birtü. Zihnimi kaplayan düşünceler, nlmak üzere bulunuyordu ve badediğini duydum. sırıtan yüzünde muzaffer bir d riunla yaşadığımı, onunla bütün şeye esef etmediğini de ilâve edip bir yandan tath hülyaların, hattâ ruh haleti içinde bir musibet şekGözlerimin önünde şimşekler çak manın neşesi vardı: fevkalhayal ihtimallerin tahakkuku linde görünen hâdiselerin karan tıran ikinci bir darbenin sersemiierkeklerin yaşadığını; lâkin bir eşbahsi kısa kesmişti. Işte ödeştik monşer!. Çeneni olarak ancak kendisine lâyık olŞimdi daha sakin; daha korku yolunda gelişiyor, diğer taraftan lığından çok defa en büyük saadet ği arasında Müeyyed Turhanın ka dağıtmadığıma şükret!. Ama onun duğunu söylüyordum ve nihayet suz bir hali vardı. Hattâ hâdise ge da, bu durumda göze alacağımız leri getiren günlerin doğabileceğine ra hayalini seçebilmiştim. nasıl kısılacağını öğrendin ya! Bir Hem bir hava yolculuğu acentasıdır, hem de en büyük yabancı uçak son mel'anetini de ele alarak bun cesi beni uzun zaman yanında a tehlikenin endişesile bulanıyordu. inanıyordum. Belki yann bizim de kumpanyalannın meydan hizmetlerini yapan şirkettir. Köpek! diyordu. O tezvirleri daha ağzıru açayım deme! Artık dan umduğu intikam tesellisile a lıkoyarak, Werther'den pasajlar oŞüphe yok ki, Şahizerle bu bu hayatımız yeni bir çehre ile yeni kâğıda dökmek marifet değil! Er vedalaşabiliriz. BEYOĞLU TARAFINDA : GaJatasaray meydanı, Yeniçarşı No. 141» lay ediyor; yuva bozumunu hedef kutmuştu ve bunlan dinlerken luşmamız, üzerine titrediğimiz en bir ufka yönelecek, şimdiye kadar olan hasmile erce hesablaşır. Kalem Gittiğini duymadım; tekrar batutan aşağılık maksadının hayfa yanımızda Ecmel bulunduğu hal nazik bir mevzuu incitmeye mü tayin edemediği selâmet yolunu tut tutmasını beceremiyen o güzelim Telefon: 43194 yıhruştım ve bu defa ayılışımda ki (!) tahakkuk etmediğini, esasen de, başbaşa olduğumuz zamanla saiddi. Eğer her şeye meydan oku rr.uş olacakb. ellerinin kudretini şimdi kendini etrafıma iyice akşam gölgeleri dolCSTANBUL TARAFINDA Bahcekapı, Yapı ve Kredi Bankası üstünbu derece aşağılık hareketlerin an nn en hissî anlannda olduğu gibi, mak istiyorsak, bunu da gene dü Köşedeki bir pencerenin tülü müdafaada göster bakalım. O davet cak böyle bozuma uğrayabileceğini, doğrudan doğruya ruhuma hitab e rüst bir şekilde yapmamız icab e rüzgârla kabarıyordu. Camın açık pusulası seni kimbilir ne tath ha muş olduğunu gördüm. Beni kuşade No. 34, Hacıbaba Kurban. tan o çöl sıcakhğı da kalmamıştı binnetice kötülüğünü içinde saıc der şekilde konuşmuştu. derdi. kalmış olduğunu sanarak, kapamik yallere düşürmüştür, değil mi? Na Şimdi başımm şiddetli ağnsile vüZlraat Bankası şubelerile Yapı ve Kredl DIGER YERLERDE laması gerektiğini bildiriyor ve a Ondaki bu değişiklikte manevî Evin kapısma kadar beni üzen üzere yaklaştım. Fakat cam açık sıl, sevgilinin el yazısını iyi taklid ilenin kendisinden temizlenmesi bir istikrar var gibiydi. Fakat bu bir takım hislerle mücadele ettim. değil, kırıktı. Hayret ettim. Lâkin edebilmiş miyim? Ahmak! Ne gü cudümün sızılarını duyuyordum. Bankası şnbelerine müracaat edİIebiMr. keyfiyetine şükranla isaret ederekg I nun, maddî cephedeki muvazene Fakat, birbirine kol vermiş iri çam asıl büyük hayrete, pencere par zel de tuzağıma düftün!. Ha ha ha! Arkast var «CUMHURİYET» In EDEBÎ TEFRİKASI: ST UVERCİ 699 Lira TÜRK EKSPRES
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog