Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanm en büyük patronlu, elişi ve model mecmuası 116 sahife 100 kuruş 360 ıncı sayısı ÇIRTI umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ 97 • . FÜR BEYER'S MODE ÂLLE Haşet Kitabevi tırafmdan yayınlanmakta olan en mejhur,' Patronlu moda mecmuasını her yerden arayınız. QQAQ 3043 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu tstantml No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı Işleri: 24299, Matbaa: 24290 Cumhur Başkanı, Başbakan ve Dış İşleri Bakanı bugün Hava Kurutnu filosu gösteri uçuşlan Gölcüğe giderek Tersanemizde tetkikler yapacaklar , esnasında bu beyannameleri attığındatt Ankaraya avdet etmesi emredildi Başbakan Yaloyadan geldi Milll Çeften bahseden ve gazeteciler ile görüştu H.K. nun beyannamesi lantıda bulunduktan sonra dün sabah şehrimize gelen Başbakan Adnan Menderes ile Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü öğleden evvel Demokrat Parti İl merkezini ziyaret etmişler, öğle üzeri Park Oteldt parti il idare heyeti tarafından verilen öğle yemeğinde hazır bulunmuşlardır. Bu yemekte partilile'rle Başbakan ve Dış İşleri Bakanı arasında samimî hasbıhaller olmuştur. Başbakan ve Dış İşleri Bakaru öğleden sonra saat üç buçukta Vilâyete gelmişler ve geç vakte kadar kalarak Vilâyet ve Belediye işleri hakkında Vali ve Belediye Başkanmdan gereken izahatı alAnkara, 16 (Telefonla) Yurd içinde bir propaganda turuna çıkmış olan Türk Hava Kurumu filosuna Ankaraya dönmesi için emir verildiği bildiriliyor. Mesele, yurdda havaalığa karşı rağbeti arttırmak ve Türk Hava Kurumunun başanlannı göstermek üzere tertib edilen bu seyahate maalesef bir parti propagandasının kanştmldığırun anlaşılmış olmasıdır. Filo, muhtelif sehir ve kasabalar üzerinde gösteri uçuşlan yapmakta, beyannameler atmakta idi. Kurumun genel merkezi tarafından havacılanmıza verilen beyannameler arasmda hâlâ Millî Şeften bahseden kâğıdlann bulunduğu da görülmüştür. Filhakika Türk Hava Kurumu tarafından bundan önce tertib edilen bu gibi uçuşlarda CJIP. nin dolayısile propagandasını yapmak gayesini güdenler de olmusrur. Bu seferki turnede bilhassa Erzıncan halkı, havadan düşen beyannamelerden bir kaç tanesini ele geçirerek merkeze göndermişjer. hayret ve teessürlerini izhar etmişlerdir. C. H. P. çevreleri bunlann hususi bir maksadla atılmadığmı, eskiden basılmış beyannamelerin her nasılsa araya kanşmış olduğunu ileri sürmektedirler. Hâdisenin Kore alayına katılmak üzere İzmirden yola çıkan askerlerin vagonlanna particilik aşılamağa çalışan iharelerin yazıldığı bir sıraya tesadüf etmesi manidar görülmüştür. Hâdisenin ortaya çıkması üzerine müşkül bir durumda kalan Türk Hava Kurumu Başkanı Şükrü Sökmensüer bu vazifesinden kendıliğin ı den çekilmiştir. 17 Arîlicfnc 1 λOU \l AgUSHJS IQKfl Fiatı 120 kuruştur. Orduya siyaset sokmak istiyenler Adnan Menderes, Yalovada Bulgar notası meselesinin konuşulmadığım söyledi, Fuad Köprülüde Filonun seyahatine parti propagandası karıştırıldıgi Bulgarların ahdi hükümleri ihlâl edeceklerine ihtimal verilmediğini kaydetti Evvelki akşam Yalovada Cumhur bildiriliyor, Şükrü Sökmensüer istifa etti Başkanının nezdinde yapılan top 5 zmirdeki ordu birliklerinden II Koreye gidecek tugaya aynlan " askerlerimiz, büyük tezahüratla uğurlandı. Onları Ankaraya götüren trene asılan levhalar arasında, siyasi mahiyet ve mana taşıyanları da varmış: «Yaşasın İsmet İnönü»; «İnönU sana lâvık evlâdlar olmağa gidiyoruz.» İnönü senin izindeyiz»; «Adnan Menderes sen düşün» gibi . Ankara hususî muhabirimiz, Ulus ve Ankara gazetelerinin Izmirdeki uğurlama hâdisesini «gurur veren tezahürler» olarak yayınladıklannı ve «Koreye gidecek kahharamanlarımız vagonlaruıa şunları yazdılar» diye yukandaki siyasi hilabeleri büyük manşetlerle yayınladıklannı bildiriyor. Arkadaşımız, verdiği haberde, «Bazı olaylaruı şimdi hükumeti daha ziyade dikkatli ve uyanık olmağa sevkettiği müşahede ediliyor. Uzerinde bilhassa durulan cihet, iç politika tartışraalannı orduya bulaşmış göstermek yolundaki gayretlere meydan vermemektir. Alâkalı makam^ r u ı Tu "bakımda* b«« tetkiklere ba'Iamış olduğu anlaşılıyor» diyor. Orduyu siyasete kanşmış göstermek ve kanştrrmak arzusuna belirten o yazılan ve levhalan askeri bir katarın vagonlaruıa yazanlar ve asanlar kimlerdir? Biz, Ankaralı refiklerimizin «Koreye gidecek kahramanlarımız vagonlanna şunları yazdjlar» iddiasını doğru bulmuyoruz. Çünkü Türk ordusu, siyaset yapmaklan hattâ seçimlere iştirakten menedilmiştir. Bu itibarla kanunlara, nizamlara ve emirlere karşı tam bir ilaat gösteren'askerlerimizin, subay, erbaş ve er olsun hiç birinin siyasî nümayişler mahiyetindeki bu yazılan vagonlara yazmadığına/ ve asmadığına şüphe etmiyoruz. Hitabelerin ifade ettiği manaya göre bunları Cumhuriyet Halk Partisi mensublannın yazmış ve asmış olmalan icab ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundanberi oxdudan siyaseti çıkaımak ve orduya siyaset girmesini önlemek için, her türlü tedbirleri almış bir partidir. 1908 de Meşrutiyetin ilânmda büyük rol oynayan ordunun, sonra da siyasctten elini eteğini çekmemiş ve bu yüzden memleketin felâketlere uğramış olduğunu pek iyi bilen Atatürk ve arkadaşları, Millî Mııcadele ve İstiklâl Harbi sıralarında hâdiselerin sevkile siyasete kanşmış olan orduyu, zaferden sonra siyasetlen uzaklaştırmak yoluna gitmişler; ilk iş olarak Büyük Millet Meclisinde mebus olarak bulunan muvazzaf ordu mensublarını iki vazifeden birini tercihe davet etmişierdir. Bu davet karşısmda kalanlardan bir kısmı mebusluktan çekilerek orduya dönmüş; bir kısmı da Mecliste kalmayı tercih ederek ordudan aynlımştır. Gene aynı tedbirler cümlesinden olmak üzere, İstiklâl Harbi sırasmda kabineye dahil bulunan Erkânıharbiyei Umumiye Reisi. Cumhuriyet devrinin ilk kabinesinde, 30 Ekim 1923 te teşekkül eden birinci İsmet Paşa Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Başbakan dün Vilâyetten çıkarken kendisine derd yanan bir vatandaşı dinliyor İstanbulda muhtar seçimlerini H. Partisinin kazandıgı tahakkuy tti Bu netice Demokrat Partilileri, Şehir Meclisi seçîmi arifesinde, harekete geçmek mecburiyetinde bırakıyor İstanbulda muhtar seçim neticeleri Partisi aday'an muhtar ve ihtiyar seçimini kazanmışlardır. anlaşılmıştır. Buna nazaran 95 ma heyeti halle ve 150 köyde Demokratlar, Bundan başka 1 mahalle ve 5 köy Arkası Sa. 4. Sü. 3 te 162 mahalle, 92 köyde de C. H. Devredilecek devlet fabrikaları İşletmeler Bakanı, Sümerba'".'i fabrikalannm hepsinin satışa çıkanlacağını söyledi Bir müddettenberi şehrimizde bulunan işletmeler Bakanı Murjig THISUSÎ teşebbüse o!evrediletek let fabrikalan mevzuunda Türk Ajansına aşağıdaki beyanatı verm;ş tir: « Hususî teşebbüse devredüecek devlet fabrikalarına her gün yeni yeni müşteriler çıkmaktadıf Hali hazırda elimizde mevcud fab» Arkast Sa. 4, Sü. 2 de W.A.Y. toplantıları Dünkü toplantıda îcra Komitesinin çalışma raporu ve W.A.Y'e girmek için müracaat eden devletlerin durumu görüşüldü Dünya Genclik Birliğinin II. konsey toplantısma dün sabahtan itıbaren Yıldız Sarayı Şale Köşkünde devam edilmiştir. Sabah 9 da başlıyan umumi açık toplantıda icra komitesinin çalışma raporu ve W.A.Y. e girmek için müracaat eden devletlerin durumu görüşülmuştür. İcra komıtesi başkanı M. Sauve', 1949 Brüksel toplantısından sonra hemen yapılması icab eden işlerin ne olduğunu izah etmiş, altı kişilik sekreterliğin nerede, nasıl çabştığını anlatmıştır. WA.Y. ın Milletlerarası teşekküllerde temsili meselesinin nasıl olduğunu, fakat temsilin WAY. in vazifeleri arasında bulunmadığını, buna rağ Rusyada 13 milyon var Acı bir kayıb Güney Rusyadaki Türklerden üç milyon kişinin mecburi iş kamplarına sürüldüğrü açıklandı Kore alayına katılmak üzere İzmirden gelen erlerimiz Ankara sokaklarında İngilterenin Formoza'ya karşı vazıyeti Koreye yardımın Formoza ile alâkası olmadığı açıklandı Londra 16 (a.a.) United Press: Avam Kamarası işçi üyelerinden Fenner Brockwy, Başbakan Attleeye aşağıdaki telgrafı göndenniştir: Korede yapılan Ingiliz yardımınm Çine karşı girişüecek ve Bir« Jeşmiş Milletlerin müsaadesi dışında bir hareket teşmil edilemiyeceği keyfiyetinin tasrihini sizden rica ediyorum. Başbakan Attlee, şu cevabı vermiştir: «Formoza hakkında gönderdiğiniz telgraf için size teşekkür eden Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Hürriyet kahramanlanndan Eyüb Sabri Akgöl vefat etti Kore'de 60 bin kızıl havadan bombalandı Büyük bir taarruza hazırlanan bu kuvvetlerin üzerine 2 saatte 3500 ton bomba atıldı, sağ kalanlar paniğe tutuldular Tokyo, 16 (A.P.) Kore harb cephesinden alınan son haberlere göre, Amerikan üstün uçarkalelerin bugün yaptıklan geniş ölçüde bom bardunan akınlan neticesinde 60 bin mevcudlu komünist kuvvetlerinin bulunduğu bir kesim tamamile tahrib edilmiştir. Bu kesimde yığuıak yapmış olan komünist kuvvetler Nagtong nehri cephesinde büyük bir taarruza hazırlanırlarken yakalanmıştır. 99 Amerikan üstün uçarkalenin giriştikleri bu bombardımanlar arasında 2 saatte 3.500 ton bomba atılmıştır. Akuılan müteakıb bu kesim üzerinde dolaşan rasat uçaklan pilotlan, düşman kuvvetlerinden sağ kalanlann panik halinde kaçmakta olduklannı gördüklerini söylemişlerdir. Büyük akın, imha ve tahrib bakımından şiddetli bir atom taarruzuna benzetilmiştir. Harekâtın gayesi, Vaegvan yakınlannda yığınak yapan ve büyük bir taarruza girişmek üzere bulunan komünist kuvvetlerinin belkemığini kırmakü. Bombardımanlardan bir kaç saat eonra bu kesimde nehri aşan Amerikan devriyeleri bir hayli gerilerde ban kızıl birliklerin istihkâmIar kazmağa giriştiklerini gönnüş Cenevre, 16 (a.a.) (United Press): Birleşmış Milletler iktisadî ve sosyal konseyindeki İngiltere murahhası Corley Smith, Sovyet Rusyada İ3 milyon köle işçi bulun Arkası Sa. 3, Sü. 6 da duğunu bildirmiş ve Birleşik Araerika murahhası Walter Kostsching ise hür dünya milletlerini bu zalim ve gayrıinsani sisteme karşı müştereken harekete geçmeğe davet etmiştir. İngiltere murahhası, Sovyet Rusyanın son üç sene zarfında Baltık devletlerinden ve güney Rusyadaki Türk camialanndan üç milyon kişiyi mecburî çalışma kamplarına sürdüğünü açıklamıştır. Corley Smith. bundan başka 1948 yılında on milyon kişinin Sibiryaya ve diğer bölgelerdeki çalışma kamplarına sevkedildiklerini belirtmiştir. Amerikan murahhası Kostsching, askeri tecavüze karşı koyma çarelerini bulan Birleşmiş Milletlerin Bir müddettenberi şehrimizde bu iş verenler sendikası mümessilleşahıslara karşı girişilen tecavüz halunan Çalışma Bakanı Hasan Po rile görüşmüştür. ABİOİN DAVEB reketlerini de önlemesi gerektiğini Fabrikatörlerin bulunduğu toplar Arkası Sa. 3. Sü. 5 te latkan, dün saat 15 de Ticaret ve Odasında mensucat sanayü Arkası Sa. 4, Sü. 8 de beyan etmiştir. Çalışma Bakanının dünkü temasları Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Merbum Eyüb Sabri Meşrutiyetin ilânı sıralannda dağa çıkan hürriyet kahramanlanndan Eyüb Sabri Akgölün bir müddettenberi mustanb bulunduğu karaciğer kanserinden kurtulamıyarak dün saat 19,15 te hayaia gözlenni yumduğunu teessürle haber aldık. 78 yaşında bulunan merhum Meşrutiyet inkılâbmda mühim rol oynamış, 1908 de Hareket ordusile birlikte Istanbula gelmiş ve bir ara Ittihad ve Terakki umu Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Hasan Polatkan, Mensucat Sanayîi İşverenler Sendikası mümessillerile görüştü, şikâyetlere cevab verdi Müslüman Milletler Kongresi ve biz Diyanet İşleri Reisimiz, Kongreye başkanlık etmek üzere davet olundu Şehrimizde bulunan Diyanet Is Fahreddin Kerim Gökgyı ziyaret leri Başkanı Ahmed Hamdi Akseki etmiştir. Diyanet Işleri Başkanı oır dün de tetkiklerde bulunmuş ve muharririmize şunlan söylemiştır: Vilâyette Vali ve Beledıye Başkanı Arkası Sa. 4, Sü. lde Türkiye Güzeli Güzeller düüden itibaren matbaamızr gelerek kayıd numarası ve giriş kartı almağa başladılar «Türkiye Güzellik Kraliçesi» "nusabakamıza katılacak güzeller, Jünden ıtibaren matbaamıza geierek kayıd numarası ve giriş ka'l lannı almağa başlamışlardır. Ka/ıd muamelesi ağustosun 21 ine kadar her gün saat 1618 arasınia gazetemızde yapılacak ve o tanhten sonraki müracaatler sureti 'cat'ıyede nazarı ıtıbara alınmı ,a:aktır. Kayıd numarası ve aırış kartı almıyan güzeller, resimlerı gazetemızde neşredilmiş olsa dahi, büyük jürinin önüne çıkamıyacaklardır. GüzeMerin kayıd muamelelerini yaptırmak üzeı e, ı herhangi bir yanlışlığa mahal kai maması için, mutlaka bizzat müracaatleri şarttır. Tertib komitesinin kararlan ı Musabakanm Abidin Dav'er, Bu Arkatı Sa. 4. Sü. 7 de Causma Bakanı dünkü toplantıda konusaalan dinlerken Ahmed Hamdi Akseki, dün ziyaret ettiği Vali ve Belediye Rcisimizle birlikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog