Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 16 Apiıitos 1950 Türklyede on'senedenberi tecrübe edilmiş, müşterilerinin rağbetinl kazanmış ve asnmızın en son tennî tekemmüllerile islâh edilmiş olan BEREC Pil ve Bataryaları yeni den piyasamıza gelmiş, satışa arzedilmiştir. EREC 1;25 Beygitden 5 Beygire kadar ELEN HAVA YOLLARI İSTANBULATİNA Her Cuma günleri YEŞİLKÖY'den kalkış 09.00 ATİNA'ya vanş 10.00 İSTANBUL ATİNA gidiş dönüş bileti 180 T.L. İSTANBUL ATİNA yolculanna Yunanistamn dahilî hava hatlannda % 25 tenzilât yapılır. PHILIP5 MODELLERÎ Arka amortisör İSTANBUL UMUMÎ MÜMESSİLLİĞt ile [, motosiklerierin en serî, en iktisadî ve en rahat olanıdır. ıBSA motosikletini atan, Bikt Satış Bürosu Karaköy Tel: 42877 42885 Ayrıca bütün seyahat acentalarından bilet ve izahat m aı a ii . ^H^^^i ln blr DEVLET HAVA YOLLARI •ı I I , '}• ı İ LA N S&B'AT Yunan hükumeti, Pire'de bulunan Yunan donanmasmdan tamir edilmiş eski Kilkis zırhhsını 4 Ekim 1950 tarihinde Atinada açık arttırma ile satacaktır. Açık arttırma hakkında bütün tafsilât ve diğer hususlar her gün 11 ilâ 13 arasında Beyoğlu, Ağahaarıamda, Yunan General Konsolos' luğrunda Ticaret Müşavirliğinden alınabilir. CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR. HERKESİN ELDE ETMEK İSTEDİĞİ PİLLİ RADYOLAR P h i l i p s radyoların1 gorüp dinleyenler bu ahizelerdcn bîrînc muhakkak sahip olmak îsterlcr, çünku Philîps radyoları modern yapılmış teknîğin bfltOo icablarına uyularak Şehîr ahhclerdît» yaşıyanlar bütün ömrünce sadakaHa işini görecek kusursuz ve emin bir nakil vasıtasına sahip olur. • ! I V Istanbulda TAKSITLE SATIŞ OT T A Q \J* 1 * 1 »t\»*Dt OTOMOBİL TICARETI T.A.Ç. Bcyoğlu. Istfkr&l Caddesl 239 Tip: BN 3 9 1 5 Dört l a m b a ccreyanı olmayan yerlcrde ifîn husud olarak ımâl edilen Philips radcereyanh ıud yolarla, radyo neşrîyatından yolar gibî mükemmel istîfade edifir. Sağlamlık ve ses bakımından eşsiz olan bu cihaz Teessürle bayılanlam. Çarpıntıya, Sinir bufiranlanna 1VIAS/ DERHAL FERAHLANDIRIR. EVLERINIZDEMUTLAKA BULUNDURUNUZ L İ Dr. HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKIM Uahiliye Mülehassısı Oivanyolu 104. larda, îcsbında ikinci opaılör pikap çalmak için tertibat vardır. Pilli bîr radyo almaya karar verirsenîz engayet az pil sarfeden bu iki isabetlî hareket bÜNYANIN EN MEŞHVR DİESEL TRAKTÖRLERİ ELEKTROJEN GBUPLARI SABİT ve DENİ2 MOTÖRLERİ . YOL İNŞASI İÇİN MOTÖR GREDER BULDOZER SCRAPEB MAKİNELERİ erpillar cihazdaa birini seçnıektir. Bir fen memaruna ihtiyacımız vardır. Galata, Arslan han 2 nci kat 1 numaraya müracaat. lamba DDNYANIN EN BDYDK RADYO FABRiKALARI PHİLİPS 6 5 7 5 Beygir kuvvetinde D 6 traktör D 8 kablo v e 70 Beygir kuvvetinde M O T Ö R G R E D E R G E L M İ Ş T İ R Erkcklcr niçin traş oluri Çevabı gayet basittir : temiz ve yakışıklı görünmekıiçin^ Fakat bundan maada, ekseriferkekleriiçin, her gün traş olmak adetâ bir itiyat olmuştur,o derecc ki(traşstz geçen bir. gün, onlara taksi bir gün gibi görünür.' T ürki y e U m u mî M üme s s î 1 i: Traş olmanTn7 insanm Bu fevkalâde bıçagı kulmaneviyatı üzerine de lanmakla traş olmanın lesir etligine.şüpheyoktam zevkine kavuşacaktur. Mamaafih iyi Iraş sınız. olmanın bahşettiği tazelik ve rahatlık hissi, bilhassâ kullanılan bıçagın kalitesine bağlıdır. EırJyisi, oyulmuş, yeni C U K U R O V A İ I H A l A l ve İH R AC A T T. A. O. Telgraf: ÇUKURTAŞ Şubeleri: Adana Hava Meydanı İstanbul Tepebaşı Acentalarr. ANKARA İZMİR ANTALYA KONYA EREĞLİ (Konya) İSKENDERUN IÇEL (Tarsus) ESKİŞEHİR POLATLI bıçaklarını kullanmakfır. STAR MARŞAL YARDIMINDAN CATERPİLLER TRAKTÖRLERİNİN YAKINDA GELECECİNİSAYIN ÇİFTÇİLERE MÜJDELERİZ. STAR Pyulmu? STAR btçaklannı ısrarla^isteyinizf l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog