Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

I I 16 Ağustos 1950 COMHUItlYEl BELEDİYECİLERİN NAZARI DİKKATİNEÜ! Balıkesir yangını gibi ikinci bir âfeti önlemek için derhal FERUNİON BUOAPEST 53 P. 0. B. 74 MAGİRUS IT FA IY E Motopomplarından Almanızı tavsiye ederiz. A* L M A N Gillette Bir GIUETTE Traj mökcnosında Movi GILLETTE dunyanın bıçoğını en mukemmel kullondığınızda, sıstemınden GlllETTE ıstıfade etmı} olorsunuz. Troj makıno ve brçaklon. bıri dığen ıçın yapılmıjtır Değerı bıroz yüksek olabılır, fakat doha uzun muddet dayanır. Aşağıdaki Malzemeleri ihraç eder: Kilit ve asma kilitler • Metal ve demirden seri mâmulât Ziraat âletleri Mekanik ve Pnömatik âletler • Fayansdan sıhhi malzeme • Banyolar Musluklar • Motosikletler Bisikletler Oikis Makineleri Çini, Alüminium ve Emaye mutbak takımiarı • 8üro Levâzımatı • Cam işleri Bıliur takımiarı. izmir Fuarında Macar Pavyonunu ziyaret ediniz. D î K K A T !.. D î K K A T !.. HACI NAZİF ÇELEBİ İdar e s i n d e k i D Ü N Y A C A T A N I N M I ? 4 MOTÖRLÜ, LÜKS, 56 KİŞİLİK K.LM. uçaklarile İstanbul Cidde gidij dönüf 6 99 Türkiye Tevzi Merkezi LİRADIR ilk sefer 10/8/950 günü yapılmıştır. Muntazam seferlerimiz için yerlerinizi ayırtmalrta acel* «diniz. 29 Ağustos 1950 keşidesindeki binlerce liralık ikramiyelerden faydalanabilmek için OKLAR LİNİTED ŞİRKETİ İstanbul, Galata. Voyvoda Caddesi 132 Tel: 41085 Telgraf: OKLARLİMİT İstanbul 9000 Tonluk T A H A R ' d a YER AZALDI6INDAPI llâveteı NAZIM K A P T A N Vapuru da sefere komıldu. Fiaflar 2 9 0 Liradan başlar. .aaM. •••••••• •%•*• E B I Sultanhamam Aşlrefendi Has No. 7/20 GARANTİ BANKASI na Enaz 100 liralık bir hesab açmakta Acele ediniz. Mevcud hesablarımzı arttırmayı unutmayınız. Tafsiiât: HACI NAZİF ÇELEBİ Aa üs To dB e f Edirae Valiliğinden: Yapılacak is Uzunköprü İstasyon Değirmenci köyü yolunun 0x400 1x000 kilometrelerine toprak tesviyesi, bozuk yerlerin ıslahı ve > kum üzerine ocak tasından adî kaldırım yapılması. 12032 32 902 42 Uzunköprü İstasyon Değirmenci köyü yolunun 0v700 ve 0X745 kilometreleri arasma 5 mt açıkhğında betonarme tabliyeli iki aded köorii inşası, Yukanda keşif bedeli ile teminatı yazılı işler ayn, ayn açık eksiltmeye konulmuşlardır. İhaleleri 22'8/1950 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te yapılacakür. isteklilerin ihale tarihinden üç gün evvel (tatil günleri hariç) Valilik makamına müracaatle yeterlik belgesi almalan, Ticaret Odası vesikası, makbuz veya teminat mektublarile birlikte Daimî Komişyona gelmeleri (10546) Keşif bedeli Teminaü Lira Krs. Lira Krs. 13482 10U 15 TÜRHOL Seyahat Bürosn K.LM Fllhaklka daima L U K S ile ytkandıklan için yeni görünüyor... lÜKS bütün nazik kumojların eliğini muhofoza eder ve dayanıklığtnı arttırır. LÜKS o kadar emin ve nazik bir dosttur ki tekmil çomaşırlarınızı mükemmelen yıkar. LÜKS'ü ipekliler, sun'i ipek liler, yünlülerv* büfön nazik kuma}lar İçin kullanınız. UÜKS BÜTÜN NAZİK KUMAŞLARIN TAZELİĞİNİ MUHAFAZA EDER VK rnoDUtT LEVEJt Manisa Bayındırlık M ü d i i r l ü ğ ü n d e n j A H M E D Eksiltmeye konulan is: 1 Ycni Gördes ilçesinde yaptınlacak 85 evin inşaatı olup kejif bedeli fiat birimleri esası üzerinden 516.639 lıra 80 kuruştur. 2 FKsıltme 5/9/950 tanhine rastlıyan salı günü saat 11 de Marisada Hukumet Konağı içinde toplanacak olan Bayındırlık Eksiltme Komısyonu huzurunda kapalı zarf usulıle yapılacaktır. 3 Isteklilerin bu işe aid keşif evraklarını Manisa Bayındırlık Müdürlüğunde görebilirler. 4 E'ssiltmeye girebilmek için isteklilerin 24415.59 liralık geçici teminat veımeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan dığer bu işi muvaffakıyetle başardığını veya idare ve denetlediğini isbata yarar belgelerile birlikte eksiltraenin yapılacağı günden en az «tatil günleri hariç» üç gün evvel yazıyla Manisa Vılâyetine bagvurarak bu işin eksıltmesıne gırmek için yeterlik belgesi almalan ve bu belgeyi gostenr.eleri şarttır. 5 isteklilerin teklif mektublannı 2 n d maddede yazıh saatten bi. saat öncesine kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz karşılığında vermeeri lâzımdır. Postada olan gecıkmeler kabul edılmez. (10815) Ev ve muayenehane: Çarşıkapı. Tel: 25616. Halebli Sünnetçibaşızade Soydan TEMJZ SÜNNETÇİ B Doktor Operatör • HALİT AKYÜZ Kadm hastalıklan ve doğum mütehassısı Kadıköy Moda Caddesi, Sarrafali No. 9 Tel. I Muayene saatleri: 912, 1519 SATILIK KATRAKT ve DİEZEL MOTÖRÜ T O. Robenson marka 60 lık bir aded Katrakt ve tefernıab ile R.A. Lister marka dık üç silindirli 30 bevgir 1500 devirli kullanılmi} Diezel motörü uygun şartlarla satılıktır. Müracaat: FAİK ÖZ D \ M AR Küçük sanayi mınlakasmda keresteci No 3 Balıkesir Tel: 1245 Açık eksiltme ilânı Çatalca Malmüdürlüğünden: 1 Çatalca Hükumet Konağının yangın tesisatile onarımının keşif bedeli 3040 lira 82 kuruştur. Eksiltme 22/8/1950 Salı günü saat 15 te Çatalca Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: Mukavele, sözleşme projesi, açık eksiltme şartnamesi, genel hususî ve fennî şartnameleri, proje keşif hülâsasj ile buna aid diğer evrak Çatalca Malmüdürlüğünde görülecektir. 3 Eksiltmeye iştırak için taliblerin 228 lira 8 kuruşluk muvakkat teminatı yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve 950 yılında Ticaret Odasında kayıdlı bulunduğuna dair belgeyi hamil olması eksiltme gününden tatil günleri hariç üç gün evvel Vilâyet makamına müracaat ederek ehliyet vesikası alması ve yukanda ikinci maddede yazılan evrakı görüp eksiltme sartnamesinde yazılı kayda göre kabul ettiğine dair imzalaması şarttır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (11016) Elektrik Malzemesi Satın Alınacak Samsun Belediye Başkanlığından: Beled.vemız elektrik şebekesi için aşağıda cins ve miktan yazılı nalzeme teklif verme usulü ile satın alınacaktır. Taliblerin gerekli malumatı havi teklif mektublannı 21/8/950 gününe kadar Belediya Başkanlığına vermeleri ilân oltaıur. (11135) Satın alınacak malzemenin cinsi ve nev'i: Miktan 5000 V. aiçaV tevettür N. K. B. A. 15 nv«tre Yeralü kablosu 3X120 MM2. yeraltı kablosu 3X70+50 MM2. 100 metre N. G. A. tıpi kablo 70 MM2. ayakh kablo sigortası 200 metre Komple 100 amp. 25 aded Havaî haı kampana izelâtör N. 60 500 aded Çıplak bakır tel 10 MM2. 500 aded Çıplak örgülü bakır tel 16 MM2. 500 âded Kablosü /0 MM2. 200 aded Kablosu 120 50 aded Çelık orguK> tel kutru 8 MM. 200 metre Nişan, Nlkâh Düğün ve biluronm siparişleri. kendi bahçesinde yetiştirdiği nadide çiçeklerle yapar. Beyoğlu İstiklâl Caddesi T E L E F O N : 41747 AÇIK EKSİLTME İLANI MİLÂS BELEDİYESİNDEN; 1 Açık ek=iltmevc çıkanlan i? 1400 metre uzunlu&unda büz kaır tızasyon inşas'dır. ? Munammen bedeli 20149 lira S8 kunış ohıp muvakkpt teminatı 1512 lıradır 3 fnalesi 22 8/950 salı günü saat 15 30 da Belediye Daimî Komis*, onunda yap'hraktır. 4 Istekhleı fennî ve hususi şartnameyı her gün iş saa^erinde Fen lşlerınde görcbilirlcr. • Eksıltmeye girpceklerin, kanunda yazılı evsafı haiz olmalan 5 şarttır 6 Her türiü vergi, resim ve harçlar vesair masraflar yükleniciye aiddır 7 Belediye ihaleyi yapıp yapmamaktâ veya dilediğine vermekte serbesitır. (IO947) TiKU KURŞUN KALEM GİBİ HAFİF YAZAN MEŞHUR D O L MA KALEMLERİ FİAÎI: T. L. 7,50 SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Çekoslovakyadan ithal ettiğımiz «Birleşmiş Müstahzarat Fabrikası Birliği» müstahzarlarından adlan aşağıda gösterilen ilâçlann bütün ecza depolanna ve eczanelere bol miktarda tevzi edilmiş oldugu ilân olunur. Alkiron Tabl. 100X0.05 Gr. Axuris draç. 50X0,02 Gr. Pelentan tabl. 10X0,30 Gr. Ultraren amp. 1X20 cc. Bellaspon 25 drag. Coretonin sol. 10 cc. Myon amp. 5X1,1 cc. Myon sol. 15 cc. 1 Trabzon Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığındavı: 1 Trabzon Stadyomunda duvâr ve tel kafes işleri 35727 lira 51 kuruş muhammen bedel üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 31/8/1950 Perşembe günü saat 15 te Vali muavinliği makamında yapılacaktır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: Bölge başkanlığında ve Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. A Mukavele projesi. B Plânı kat'l C Birind keşif D Hususî gartnarrr 4 Eksiltmeye girecekler, Bayındırlık Müdürlüğünden 15000 lîralık emsali taahhüd işleri yaptıklarını gösterir vesika ibraz etmeleri lâzundır. 5 İstekliler dış zarfa muvakkat teminat mektubu veya makbuzunu 4 üncu maddede yazılı ehliyet vesikasmı ve 1950 yılı Ticaret Odası vesikasmı koymalan esas tekliflerini aynca kapalı iç zarfa koymalan lâzımdır. e PARASIZ YATILI ^ Verem Savaşı Hemşire Okulu öğrencı kayıdlanna başlanmıştır. 1 Okul yatılı parasızdır. Öğrencilerin hemen bütün ihtiyaçlârı Okulca temin olunur. Aynca kendılerine 1520 lira ceb rarçlığı verilir. 2 Tahsil müddeti iki senedir. Mezun olan hemşireler İst. Ver^m Savaşı Derneğinin İstanbuldaki muessese ve teşkilâtında vazıfe alırlar 3 Okula kız orta okul mezunları ile buna muadil tahsil görmus olduğunu belirten belge sahibleri kabul edilir. Isteklilerin ve daha fazla malumat sahibi olmak istiyenlerin (Verem Savaşı Hemşire Okulu Müdürlüğü Erenköy SanatorJ^ojma^Jstanbul)adreşjne müracaatleri. (11178) KIZ ÖĞRENCİ ALINACAK Usines Pharmaceutiqnes Reunies S P O F A Türkiye Genel Mümessili: T E l s r a r l a 1N a r a n a n MEHMET KÂVALA Tahir Han Galata Telefon: 40430 42673 Telgraf: Laroet İstanbul Tevlid eylediği rahatsızlık ve elbiselere yaptığı tahribatı önlemesi dolayısile her zarif kadının takdirine mazhardır. 6 Muvakkat teminat 2679 lira 56 kurustur. 7 Teklif mektublannı 31/8/950 Fersembe günü saat 14 e kadar Trabzon Vali muavinliği makamında teşekkül edscek komisyon başAmasya Kayabaşı Yozgad yolunun 21+700 27+300 Km. ara kanbğına vermesi veya bu saatte varacak posta ile göndermesi şarttır. smda ve 26865.74 lira keşifli stablize yol ve büz yapımı 23/8/950 çar8 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (11149) şamba günü saat 16 da İl Daimî Komisyon tarafından ihale edilmek üzere açıs eksiltmeye konulmuştur. W^^m AMERİCAN EXPORT LİNES İnc. NewYork Bu işe aid dosya: Keşif, fiat sıra çizelgesi, hususî ve fennî şartname >STON NEWYOBK FİLÂDELFİYA y BALTİMOR BOSTON • eksiltme genel şartnamesi ve sözleşme projesinden ıbaıet olup isteyenarasında 15 giınde bir muntazam azimet ve avdet postası ler Daimî Komisyonda ve Bayındırlık Müdürlüğünde görebılır Limanımızda bulunan Istekliıer 2014.93 liralık geçici teminat vermeleri ve bu seneye mahsus Ticaret ve Sanayi Odası belgesile İl Bayındırlık MüdürlüEXTON, E X E M P L A B , E X M İ N S T E R günden bu iş için alacaklan yeterlik vesikasmı komısyona ibraz etVapuriarı lıamulelerini boşalttıktan sonra ayni limanlar içm meleri şarttır. eşyayi ticariye alarak hareket edeceklerdir. Vapur kumpanyası PİRE NAPOLİ ve CENOVA'dan NEW . YetertJc belgesi almak için en az 20 bin liralık bir şose yapmış ve kesın k?bulü bitmiş olduğuna dair tanıtma belgesile birlikte" ihaleYORK için LA GUARDA EXOCHORDA, EXETER, EXCAM den üç gfın evvel vilâyete müracaat etmeleri lâzımdır. BİON, EXCALİBUR lüks transotlantik vapurlanna yolcu kabul eder. Fazla tafsilât için Galatada Tahir hanmda 3 üncü katta Bu şçraiti haiz taliblerin ihale saatinde komisyonda hazır bulunmalan ilia olunur. (10833) HAYRJ ARABOGLU ve ŞSJ. na müracaat olunması. Tel: 4439321 Amasya İl Daimî Komisyon Başkanlığından: • v 1 Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesinde yapılacak tecrübe ha>vanlan ahın işi, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bu işin Tceşif bedeli 119802S lira olup geçici garantisi 898.53 Marka Kumaş boyalanndan 22 renkte yeni bir bradır. parti gelmiştir. Yeniucuz fiatlanmızla Anadolu 2 H>ale 21/8/950 gününe müsadif pazartesi günü saat 16 da Aavilâyetlerinde satıcıbk için müracaat kabul olunkara Vilâyet konağmdaki Bayındırlık Müdürlüğü odasında yapılamaktadır. caktır. Türkiye Genel Satıcısı: TEGENSO Ltd. Şti. 3 Bu işe talib olanlann 2490 sayılı kanunun ilgili hükümlen Katırcıoğlu Hanı İstanbul. dahilinde rıazırhyacaklan teklif mektublannı 950 senesine aid ticaret odası vesikasile Bavmdırlık Bakarîhğına bir dilekçe ile (tatil günleri haric) en az ihale gününden üç gün evvel müracaat ederek alacaklan fennî yeterlik belgelerıni bağlamalan şarttır. Dilekçelerine bağhyacaklan belgelerin de buna mümasil işleri yapmış olduğuna dair devlet müesseselerinden alınmış olması lâzımdır. 4 Kapalı zarflar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ihale günu olan 21/5/950 pazartesi günü saat 15 e kadar verümi* olacaktır. 5 Bb işe aid keşif. şartname ilgili evrak her gün mesai saatleri aahilinde Bayınd'rl'k Mü^ürlıiğü kaleminde görülebilir Bu husustaki şartname 29/8/950 ak§anuna kadar Satınalma ser6 Fosta ve telgraila vâkı olan müracaatlerde her nevi gedkm* U 0 4 8 ) visinden temin edilebilir. ^ ^ lcabul edümez. <10350> HOLSTINA ANKARA VALİLİĞİNDEN: 5 ton beyaz, 10 ton yeşil sabun satın alınacaktır. Efibank İstanbul Subesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog