Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

16 Ağustos 1950 ACELE DenizyoIIarmın H A C C A gidecek L ü k s yolcu gemilerinde yer kalmıyor. İNİZ!.. BRİTİSH İNSULATED GALLENDER'S GABLES LİMİTED ğunu söylemekten sevinç duymaktayım. Geçen sene sıze yeni mahreçler temin ve idamesi hususunBritish İnsulated Callender's Cab da azmimizi ifade etmiştim ki bu les Limited'in beşinci yıllık genel hedefımiz hararetli bir şekilde tatoplantısı 13 temmuzda Londrada kib oîunmuş ve halen her zamankinden daha fazla bır ehemmıyet toplanmıştır. Aşağıdaki izahat, Başkan Sir kesbetmiştir. En eski ve kıymet'i Alexander Roger, K C 1E., tarafın mahreçlerımizde bazı mamullerimidan verılen ve rapor ve hesablarla zın mahallinde imâlleri günden gü bırlikte dağıtılan demecın bir hu ne daha ziyade inkişaf etmektedir. Bu ımalât yerli fabrıkalarımız talâsasıdır. Senelık muamelenin hem hacim rafından yapılmış olsaydı, hiç şüpve hem de kıymetındeki gelişme, he yoktur kı vazıyet bızim için da1949 yılı zarfında huküm süren u ha kârh olurdu Dış piyasalarımızmumiyetle müsaıd ticarî şartların dan bazılarında hüküm süren sibir neticesi olarak Ana Şirketin •asi şartlar ve doviz darlığı ithalât keyfıyetini ticarî muameleleri, sermaye gelirı mallarımn mubayaası ve dığer gelirlerden mutevelhd kâr şiddetle tahdid etmekte, hattâ baDiğer £ 4,828,954 olmuş ve bu yekun zan imkânsız kılmaktadır. £ 283, 743 lik bir inkişaf kaydet taraftan rekabet imkânlan gün geç tıkçe şiddet kesbetmekte ve bilhassa miştir. Geçen yıl kurulunuza gayrımen Almanya, Italya ve hattâ Japonkul mevcudatın aslî değerleri uzc •anın bu rekabete katılmalan dorinden hiç değilse fıat sevıyelerınin [ayısıle daha da çetin bir mahiyet istikrar bulmasına kadar bır kıy îlmaktadır. Elli yılı mütecaviz bir zamanmet tenzılıne tâbi tutulacağını :fade etmiştim. Bu munasebetle der danberı denizaşın memleketlerde uhde edilen kulfet £ 443315 olmuş iyi yetışmış ve teknik bilgiye satur ki bu miktar binalar ve tegısa hıb personelle çahşan geniş şutın aslî değerlermin yuvarlak he beler ve çok sayıda ajanslar açmış i ^ 7 5 unu temsıl etmektedir. »ulunuyoruz. Bir taraftan bu şube Bu nisbet gayrımenkul mevcudatın e ajanslar ile. dığer taraftan debeklenilen amortısman mıadına ki lizaşırı memleketlerdeki müşterılefayet eder mahıyettedır. Amortıs rimizle en sıkı munasebetler temiman karşıbğı olarak ayrılan me nini de ihmal etmedık. Bugüne kabaliği gayrımenkul mevcudatın ye dar beş kıt'ada idare meclisi üyenılenmesı için gereken maliyet se lerimizden veya yuksek memurlavıyelerine ulaştırabılecek büyuk rımızdan biri tarafından ziyaret «meblâğ halen sermaye ve gelır ih dılmemış tek memleket tasavvur tıyat akçeleri ile karşılanmakta o edemıyorum. Bu seyahatlerin önelup İdare Meclisı üyelerınız bv mi çok buyuktur. BİLVASITA İHRACAT £ 16,500,000 390 Liraya en emjn ve rahat vapurla H A C C A gidip gelmek fırsatını kaçırmayınız. İdare Pasaport İslerini Yaptırmaktadır İZNİR vapuru 4 eylulde, ikinci vapur 6 eylulde İstanbuldan kalkacaktır. Sayın Hac yolculannı goturup getirecek DenizyoUan vapuru ııun yemek salonundan bir köşe Denİ7yoIlan vapurlarında husu*î ibadet yerleri, istpnildıçi kadar sıcak. soğuk su. rnr nevi yhecck bıızlu meşrubat ve su, doktor, sağlık ekipi, revir mevcuddur. DIKKAT Hac seyahatine tahsis edilen DenizyoUan vapunmun . istirahat salonlarmdan biri Devlet DenizyoUan ve tâlî acentalanndan biletlerinizi alırken pasaport ve döviz işlerinizi de parasız yaptırabilirsiniz. GAYKIMENKUL SATIŞ İLANI 950 494 Hac yolculuğunun en ucuz, en rahat süratli vasıtaları Denizyolları gemileridir. Arpa ve Yulaf Alınacaktır. KARACABEY Türkiyenin en büyük Müzik Holü Batı Anadolu Aygır Deposu Müdürlüğünden: Ilk Muhammen Miktan Fiatı Teminat Tntan kilo Lira kr. kuruş Lira kr. C î NS İ 200 000 21 42000 3150 Yulaf 80 000 20 16000 1200 Arpa 1 Karaoabey Baü Anadolu Aygır, Koç ve Boğa Depolan ihtiyaçlan için yukanda yazılı arpa ve yu'af satm alınacaktır. 2 Kapah zarf usulile yapılacak eksiltme ve ihalesi 28 ağustos 1950 pazartesi günü saat 10 30 da Bandırma Hükumet Veterinerliği binasında toplanan Satınalma Komisyonu marıfetile yapılacaktır. 3 Şartnameler, «tatil günleri hariç» Bandırma Hükumet Veterinerliğinde gorülebilir. 4 Muvakkat teminat rruhammen bedelin % 7,5 udur. Kat'î teminat ise, ihale bedelının % 15 idir 5 İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel 2490 sayılı kanun gereğince aranılan belgelerile teklif mektublannı Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. Postada gecikmeler muteber sayılmaz. (10687) Yüzünüz Çamaşır Değİldir! Bol KöpüklüNefis Kokulu PURO tjuvalet Sabunları Saftır. Erbaa Belediye Başkanlığından: 1 Erbaa ilçesinin muhtelif kısımlannda yaptınlacak 6971 M2. amavud kaldırımı işi, 2490 sayılı kanun gereğince, kapalı zarfla tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhale, 28 '8 '950 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 İşin keşıf bedeli 25104 lira 97 kuruş, muvakkat teminatı 1882 Iira 87 kuruştur. 4 Keşif ve şartnameler her gün belediye kaleminde gorülebilir 5 Taliblerin en az 20 büı liralık bir yol işini muvaffakıyetle yaptıklanna ve bu eksiltmeye iştirak edebileceklerine dair, Tokad Bayındırhk Müdürlüğünden tasdikli belge ibraz etmeleri ve Ticaret Odaema kayıdh bulunmalan şarttır. 6 Teklif mektublannın ihale günü saat 10 a kadar makbuz mukabılinde Belediye Başkanlığına teslim «ulmesi lâzımdır. 7 Postada vukubulacak gecikmenin sayılmıyacağı ve ihaleyi yapıp yapmamakta belediyenin serbest olduğu ilân olunur. (11136) Yazarlannın Di TİYATRO İzmir Belediye Başkanlığından: İzmir Şehir Tiyatrosu edebî heyeti 1 Eylulden sonraki devrede oynamak ve aynı zamanda millî tiyatro edebiyatımızı teşvik etmek üzere bugüne kadar oynamamış yerli eserleri tetkike hazır bulunmaktadır Elinde böyle eserleri bulunan yazarlarm bunlan daktilo ile dört nüsha olarak yazdırıp İzmir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne j?ecıkmeden getirme veya yollamalan ilân olunur. (11139) İzmir l Giitnrük Muhafaza Alayı Satınalma Komisyonundan: Muhammen fiatı Lira kr. 5 Geçici Cinsi Miktan teminatı Eksiltmenin gün ve saati kilo Lira kr. Odun 500 000 1875 00 24 ağustos 950 perşembe günü saat 11 de 1 A'dyımızın birükleri ihtiyacı için 500 000 kilo odun kapalı zarf usulile satm ahnacaHır. 10 ton kuru ot kapalı zarfla eksiltme suretile satın alınacaktır. 2 Şortnamesi Komisyonumuzda olup istiyenlere her gün gösMuhammen bedeli: Yulaf 26 kuruş, saman 10 kuruş. Kuru ot terilebilir. 15 kuruş olup geçici teminat 787 lira 50 kuruştur. 3 I^teklilerin 1875 liralık geçici teminatı İzmir Gümrükleri Başİhale, 10 Eylul 1950 Pazartesi günü saat 15 te Belediye Komisrnüdürlü*iı sorumlu saymanlık veznesıne yatırrlıklarına dair vezne yonunrla yapılacaktır mskbuzu i'e biılikte t°klif nektublarmı ve kanunî belgplerıni eksiltİsteklilerin telif mektubları ile tpminat makbuzlarmı ihale saamf saatinHer bir saat evvelin» kadar makbuz mıi'»hılinrle İzmir Pa tinden bir saat önce beleHive başkm''§ına vermeleri lâzımdır. eaport Yoıcu Salomı üst katındaki Komı>=' • numuza müracaatleri Bu i§e aid şartname Zonguldak Belediye Komisyonunda görü4 Postada gecikmeler kabul edilmez. (10145) lebilir. (11137) Kadıkoy Icra Memurluğundan: Kadıkoy Içerenkoy Uskudar caddesı 324/4 sahıfe 198 pafta 810 ada 5 parsel Bahçenin mevcud 60 kişilık büyük artist kadrosuna ilâveten... ve 23 jcnı 72 esk. taj 58 sayıh gayrımenkul Omer Osman namına kajıdh olup Ismaıl Bindaldan aldığı 600 lira bcrca mukabıl bırıncı derec£de ıpotekli ışbu gayrımenkul ıpotek borcundan doljyı açık arttırma ıle satışa çıkarılmış Yarın akşam saat 3 e kadar Eğe, Erzurum, Erzıp~an, Snrrl ve Karadeniz nııllî oyunları. ve arttırma şartnamesı herkes tarafınBayan ve Baylardan husuai bir şekilde yetiştirılıniş vurddnn sesler korosu v= bircok sıirprizler. dan gorulmek uzere 14'8/950 pazartesi • • • ^ ^ • ^ • ^ H T E L E F O N • 4 6 0 MB^^HHİH^HHHHBHH 29 gunu saat 10 dan Itlbaren icramı^da açık bulunmaktadır. EENERBAHÇE SPOR KILL'BÜ MENFA\Tİ\E Gayrımenkulun evsafı Içerenkoyde İçerenkoy Üskudar caddesınde 58 nuİstanbul Türk Musikisi Yüksek Sanatkârları Cernıyetı azaları tarafından maratajlı ahşab ev olup sol yan cepÜstad Eyyubî Alı Riza Şçngel idaresinde hesi taş duvarlı sıvasız tek kanatlı ahB Ü Y Ü K T Ü R K M U S İ K İ S İ K O N S E R I şab kapıdan gırılen 2emnıı toprak avluda gomulu kup ve ahşab uç basamakla 24 Ağustos Pfrşembe akşamı saat 21,30 da AÇIKHAVA Tivatrosunda çıkılan sofa uzerırje karşılıkh ikı oda Kur a sırasına gore konsere iştirak edecek solistler: Şııkriye Gokçer Mııstafa Ktıvanoı Muallâ helâ olup elektrık tey^îtı mevcud arYakar Ekrem Kongar Zehra Bilir Mııstafa Çağlar Mefharet Yıldırtm A7İ7 Şenses ka eephede çamur harcla yapılmış bır Ahmed Ustün Hamiyet Yüccses Zeki Çağlarman Su?an Oııvcn Muallâ Gokçay goz ahır ve evın sol yan cepheslndeki arslıktan gırüdıkte bahçe kısmmda bır Necmi Rıza Ahıskan Perihan S^eri Mıizeyycn Senar Işıl. dut ağacı olup 40 metresı ahşab ev ve BILET SATIŞ YERLERİ: Bahçekapı Mıllî Spor Zekı Rıza Mağazası Te".. 20t85 20 metresi ahır olup tamamı 4650 lira Babıâlide Öz Fenerbahçe İdarehanesi Tel: 25387 değerind£ ve borclunun ışgalındedır Beyoğlunda Necmi Rıza Mağazası Tel: 40633 Işbu gayrımenKiılnn bınncl açık artırGalatasarayda KERVAN SEYAHAT ACENTASI Tel: 40758 ma ıle safşı 11'9 950 tarihine rastlıyan pazartesi gıınu saat 10 dan 12 ye Beyoğlunda: TANCA KUNDURA MAĞAZASI Tel: 43536 kadar Kadıkoy Icra Dairesınde yapıla^^mm^^^mm^^mm^^mam^m Fiatlar 2 4 6 Liradır B i ^ ^ caktır Bu arîtırmada arttırma bedelinin mala konulan kıymetin % 75 ini tuidugu takdirde tellâl tarafından uç 'Belçika menseli 6 defa baSmlarak en çok arttıranın ustıınde İhale. aksi takdırde son «trttıranın taahhudu bakı kalmak şartıle satışına devam 21 9 950 perşembe gunu aynı yer ve edılmektedir. saatte ı^ıncı arttırma*ı yapılmak uzere srttırma blrıncı antırma gımu 10 gun ıMuracaat: Galata Büyük Tünel Han No. 16 uzatılacaktır Ikıncı arttırmada gaynmenkul muayyen saatte teUâl tarafından uç defa bağırılırak en çok arttıra İstanbul Asliye 12 nci ; nın ııstupde ihale olunacoktır ihale Hukuk Yargıçlığından: bedeli peşındır Muşterjye ihaleden sorra .hale becielml yatırmsk uzere takEsas 950 238 dıri olarak 20 gunu geçmemek şartıle Beyoğlu Tarlabaşı Kuflüçıkı 'îokak mıınasıb mehıl ^erılehılır Muşterl der 9 No da oturan davacı Danayı Nemejız hal veya verılecek mehil içinde ihale tarafından Bejtoğlu Tarlahaşı Tekır bedelmi yatırmadığı takdırde satıs 2004 sokak 17 No da orurmakta ıken şımdt sayılı Icra ve tflâs Kanununun hııkum yerı bıllnemjyen da\>elı Gustav Nemenz len dairesınde yapıldığından bu kanu aleyhme açılan bosanma davasında tarun 133 uncu madde'i murıbınce mu rafların boşanmalarına daır verılen kaamele ıfa olunur. Arttırmaya ışttrak rarın ilân suretıle teblığıne karar veiçin muştPnlenn arttırrr.ya ışt rakten rıldigınden hukıım fıkrasının bır spe\vel gaynmentul kıymetinin <* 7.5 gu reimin mahkeme dıvanhanes ne asıldığı nısbetınde pey akçesini nakden veya ve llândan on beg gun içinde kanun bu değerde muteber bartka temtnat mektubunu ıcra veznesme veya satış yoluna muracaat etmedığı takdırde memuruna vermek suretıle arttırmaya hukmıın kesınleşeceği ilân olunur isiirak ederlsr Arttıımaya iştirak eden mıışterılerîn arttırma şartnamesını okumuş bıırun vecıbelerı kabul etmış ve savılır. Tellâl].^ resmı ıle alâkalı ıse 20 yılhk vakıf tavız bedeli ve ıcaresi ANTt JENİ ihale pulu muşterı namına tescll ve tesDevlet tarafından kontrol lım ma":raflarının alıcıya bunun haricınde kalan saır harc res m ve masrafedilmiş gayet hassas bir frenve arkad?.*larınm istirakile ların satış rutarmdan odenmek uzere gi antijenidir Yapıldığı yer: nVÜZFVYEV SENAR IŞIL PERİHAN ALTINDAĞ borcluya aıddır Alacakları tapu kayıdh Dr. ZEKÂİ MUAMMER olmıyan alacakhlarla saır alâkajaranın MEFHARET YILniRrvi SVZAN YAK\R AIT>IED T U NÇ MA N ırtıfak hakkı sahiblerınln bu hjklarını ÜSTÜN LÜTFİ GÜNERİ. Bu seckin saz heveti refakatinde hususıle faız ve masrafa daır idd alaBakteriyoloji Lâboratuan rınj ilân tarıhınden itibaren 15 gun Divanyolu No. 103. K. 2. İçinde icramiîa muracaatle kaydettırRnçhan Çamay'dan FİLM ŞARKn.ARI. TAKSIM Tel: 29125 melerı aksı halde alacakları tapuda BELEDİYE GAZİNOŞU CAZ ORKESTRASI kayıdh olmadıkça satış rutarjnın payMISIRL1 AKEF KARDESLER: Beynelmilel akrobatlrsmasından mahrum kalacaklardır Ta İst. 4 üncii Icra Memurluğundan: lıblerın ve daha ziyade bilgl almak lslatın çok tehlikeli hünerleri 950 3679 tıyenlerın 950/494 dosya numaramızla ZTT KARDESLER: «En yeni proçramlan ile). Cemal Kalana Şehrepııni Beyazıd rpemuriyetimize muracaatleri ve satış gunlerl muayyen saatİCTde satış yerınde rr.ahallesi Karakol sokak 40 sayılı evın bizzat veya bılvekâle hazır bulunma ikinci katında klracı iken hali hazır lkametgâhı meçhul. KONYA FESTTVAL HEVETİ: (Millî oyunlar) ları lüzumu İlân oltmıtr. Fatıh Bırıncı Sullı HuHuk YargıçlıŞitıasi Özonukıın (isitilnıemiş siupri/lerî) ğının 9/6950 gun ve 949/587 esas İSMAİL DÜMBÜLLÜ (Yerli Filra Çeviriyor) 950/465 karar sayılı ilâmına ıstinaden Halis Sercan tarafından aleyhinize yaSatılık Otomobil pılan Karakol sokağındakl 40 sayılı A y r ı c a : Müsa»nereye gclcnlerih fılmi cekilecek ve gayımenkulün ikinci katındaki ikı programın hitanımdan evvel gösterilip hur'a nericesinde Hususide az kullanılmış odanın tahliyesi 70 liranuı 36 liTa » r talihlisine verUecektir. kalorifer, soğukhava ve diğer gılama gıderinin üçte ikisinin ve 40 lira N O T : Geçen defaki müsameremizde çekilen film de gösteavukathk ücretinin tahsilı hakkındakı tertibatı olan tam konforlu rilecek ve gene aynı şekilde talihlisine hediye edilecektir. icra takibi üzerine tahliye Icra emrı yeni 1949 modeli Landkruiser ikametgâhınızın mechul bulunuşundan Biletler Saray Sineması gişesinde 5 3 2 T.L. sına satılmakStüdebaker otomobil seyahat tebhgsız iade ed lmiş olduğundan icra tadır. Üniversitelilere bir mevkide yüzde elli tenzilât. emrinin bir gazetede de 20 gün sure dolavısile satdıktır. Taliblerin verilerek tcra ve İflâs kanununun 57 1 vvikiye Cad Maçka garave H ü . M. K. num 141 ve müteakıb jına müracaatleri. Tel 84604 maddeleri gerfğince ilânen teblığıne veya 56J97 numaraya. karar verilmiş olduğjmdan borcun tutarmı 20 gun içinde odemeniz ve gene 20 gun içinde mecuru tahliye etmemz İstanbul Asliye Birinci bu müddet lçerismde tahliye ve teslim Ticaret Mahkeme,sinden: etmezsenız hukmün zorla icra olunacağî ve ic^bında 26 ncı maddede yazılı 950'367 hükumler n tatbık olunscağı ve borc Devlet Denizyollan ve Limanları Iş edfnmedlği takdirde haciz yolu ile tah1 İdaremize aid bir aded deniz motörü açık arttırma suretıle letme Genel MudurHığunun Dumlupmar sil edılecegi icra emrmin teblığı ma 21/8'950 Pazartesi günü saat 15 te Yeşilköy meydanmda müteşekkil namındakı vapunmun 30 sefermde kamına kaim'olmak uzere ilân olunur Alım Satım Komisyonunda satılacaktır. Trabzondan Kolaylık Şırketı tarafından Ba>ram Ozturk namına Istanbula yuk2 Muhammen bedeli 8700 lira olup muvakkat teminatı 652 lira İLK DERSLER ler en B O markada 25 tenekede 450 50 kuruştur, küo sadeyağına aid 6439 sayılı ve FranHzca, ingilizce konus3 Bu hususta daha fazla bilgi almak ve motörü görmek istiyen9 2 "950 tarihli konşmento zayi oldumağa ahştıran ciddî, terbiyeli ğundan iptahne karar verılmesı mahkelerin Yeşilköy Meydan Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (11079) meden istenmlş ve mahkemece ziya bayan büyükleri hayata, takeyfıyetinin 45 gun sure Ile ılânına lebeleri ımtihanlara hazırlar. karar ver.lmış ve durusrnası 6/10/950 saat 14 e bırakılmıstır Zayi konşımenUygun şartlar, Bankalar, Oktoyu bulanın işbu sure içinde mahkeçumusa, 112 «Madam S.» n a meye geürmesl aksi takdırde iptaline mg^B m ı n a yazılması. • • • karar verıleceSı ilân olunur. Bugün saat üçte Odamız içtima salonunda İşletme ve Çalışma Bakanlan huzuru ile iş verenlerden mürekkeb bir top'.antı yapılacağından Odamızda kayıdlı iş verenlerin bu toplantıya gelmeleri rıca olunur. (11223) Belediyemiz temizlik hayvanlan için 20 ton yulaf, 20 ton saman TEPEBASI BELEDİYE BAHCESİNDE İSTANBUL SKM İKIIIÎİ BETON DEMİKLERİN r YERLİ FİLM YAPANLAR CEMİYETİNİN MUHTESEM GEGESİ AÇIKHAYA TİYATROSUNDA 19 A ğ u s t o s Cumartesi 21,30 d a Üstad: M Ü N İ R NUREDDİN SELCUK Deniz Motörü Satılacaktır Devlef Havayoüarı Yeşilköy Meydan Müdürüieünden: TIGARET VE SANAYİ ODASI İLÂNLAR! ıhtıyatlann muhtemel zararlara Araştırma ve Gelişme karşı daha fazla yukseltümesi luAraştırma ve gelıştırme bahsinzumunu bir kere daha ifade etmek de buyuk gayretler sarfana devam tedırler. ediyoruz. Dahılî ve denizaşın t i Şirketin gelirlerinden büyük bi 1 caretımızm gelişmesi namına kısmı hs'on hükumet tarafındar teknıfiımizi yalnız ıdame değil, ayvergi su^tinde alınmaktadır ki bu nı zamanda durmadan inkişaf e t suretle verılen meblâğ £ 2,079,095 tirmek mecburiyetindeyiz. Şuras» bulmaktadır. Buna mukabıl. Safı açıkça gorulmek^tedir ki, umumî o. kârımız £ 2,058,660 dır. Bu, mem larak ihracatımızın gelişme imkânleketın kendı hayat standardını an lan yuksek teknik kıymette ma« cak kendi oz ıstıhsal ve kazanc ka mullere ve hattâ ileride tekniğimipasıtesmin devamlı arttınlması su zin daha büyük ölçüde doğrudan retıle temm ve idame olunacaıtı doğruya ihracına bağlıdır. yolunda endüstunın mütemadî ihTEŞKİLÂT tarlarına rağmen ki bu siyaset ds Geçen senenm martında idare endüstrıde kâfi derecede bir kâı temıni esasına dayanmaktadır M? mechsiniz Mr. W J î McFadzean lıye Bakanı, mevcud vergi yükünJ (Şirketin başkan yardımcısı) nı işhafıfletmeyi derpış eden bur plân letme başmüdürlüğüne tayin ethazırlamak için müsaid bir zemıı mıştır ki, bu vazıfe kendisınin hiç bulunamadığını, hattâ kazanç vef şuphesiz mümtaz bır dırayetle dolgısi nısbetlerının 1 ekim 1949 danduracağı çok ehemmiyetlı bir mevitibaren daha da arttınlması düşJ kidır. Şirketimızin denizaşın memleket nülduğunu ifade eylemiştır. lerde halen mevcud ve ılerıde vüElde edilen neticeler bize faalıyetlerl £ 1,500,000 tutannda bir meblâğın cud bulabılecek ımal ıhtıyatlarımıza ilâvesıne imkân ver daha büyuk olçüde dikkate ve fab mıştır kı bu mıktann £ 1,000,000 rıkalarm kâr getırır bır şekilde işler olması ve gehşmesıne bağlıdır. ununu muhtemel zararlar karşılı^ı Dığer taraftan dünyanın başka mera olarak ayıımış bulunuyoruz. B I C leketlerındekı bıze faydalı olabıleC. gıbı milletlerarası mahiyetı ha;z cek mahiyettekı teknik gelişmeleri bır teşebbuste muhtemel zararlaı muntazam bir surette ve zamanınkarşıhğı olarak büyuk bir meblâ da takib etmemiz icab eder. Mr. ğın ayrılması zarureti vardor. D.W. Aldridge idare meclisindekl Bılânçoda takriben £ 4.500,000 arkadaşlannuı ittıfakla verdikleri olarak kıymetlendırilen arazi, bi bır karar üzerine işletme mudurd nalar, tesısat vesair teçhizata mu olarak ışgal etmekte olduğu mev'<ıı kabil yerlerine yenilerının ikamesı terke muvafakat etmış ve bu suiçin £ 15,000,000 civarında bır mel retle bır idare meclisi uyesı ola lâğa ihtiyaç bulunduğu tahmm e rak uhdesinde bulunduruduğu vazidılmıştır. Bu tahmın bir çok ba feler yanında enerjısıni denızaşır» kımlardan tatmin edıci olmakl? memleketlere şahsî seyahatler yap beraber bunu gerçekleştırme zama mağa hasretmıstir. nı gelince muhtelif guçlukler doAynı zamanda Dr. L.G. Brazıer ğuracağı da söylenebilir. ve Mr. H.J. Ştone idare meclısuı» GRUP HESABLARI müdur üye olarak seçılmişlerdir. Grup hesablanmn Ana Şirketin Her ıkisinrn de uzun ve kıymetl» hesablarına muşabıh bır karakteı hizmetlerı mevcud olup idare mecmümkür» arzettığı gorulür. Filhakıka bu grup lisi üveleri meyanında hesablarmuı safî kârı 1948 yılınkı mertebe şirket içinde hizmet görne nazaran £ 212,063 fazla olmaV muş. tecrubeleri, kabıliyet ve uzuo üzere £ 2,881,797 dır. Bu safi kâı hizmetlerile faydalı olduklarını is£ 3,150,567 den aşağı olmamak ü bat etmış elemanların dahi bulun» zere vergıler için bır meblâğ çıka ması hususunda ifade olunan arzu nldıktan sonra alınan bır netıcediı bu suretle tatbık sahası bulmuştur ki bunun mustakbel mkışaf üzerin UMUMÎ DÜŞÜNCELER de felce uğratıcı tesirlerı olabıhr. Geçen bir yıl memleketimızin saBılânçoda, gayrımenkul mevcutıcı pıyasalardan alıcı piyasalara dat, sermaye yatırımları ve müte doğru ıstıkamet değıştirmesı bakıdavıl mevcudat £ 42,500.000 ı aşmından manıdardır, ve bu değişıkmaktadır İhtiyatlara yapılan ilâve' lığın sterlın kıymetinin düşürülm» lerın umumî vaziyetı daha da kuvsmi müteakıb hükumet tarahndan i'etlendirdıği, sermaye ve gelır i ıbaşlıca muşterı gruplarımızın sertıyatlarının da (B I C C için) halen maye sarfları üzerınde yapılan intakriben £ 10,600,000 ne vardığı dirmeler dolayısıle sanayıde daha gorulur. barız bır şekilde kendmi hissettırmıştır. DAHİLÎ İŞLER ve Kontrol sistemi. fiat mekanizmas» İHRACAT İŞLERİ ve hukumetçe yardımlarla vergıB.I.C.C. grupunun muamele hac ler üzerınde tedbir alınmadıkça pami 1948 senesininkine nazann ranm kıymetini düşürme haddi za£ 6,000,000 lik bir yükselme gos tında uzun vadeli bır hal suretı determıştır. Bu artışın bır kısmı ma ğıldu. den fıatlarındaki yukselmeden ılerı Elektriğin istihsal ve dağıtımı gelmekle beraber başlıca mamulle rekabete elverişli bir istıhsalın ınrimizden bazılaruıuı ıstıhsal hac kışafı bakımından hayatî bir maminde hakikî bir artış kaydedıhnış hıyeti haızdır. Filhakika elektrık işi tir. üzerinde hassasiyetle durulması ve İhracat işine gelince hissedarİ3 gerekli sermayenin aranıp bulunrımız, B.I.C.C. grupunun bilavasıta ması ıcabeden bir mevzudur. Ucuz ıhracatınm £ 16,500,000 e vardığıru ve bol bır elektrık temini imkânlan ve bunun geçen senenm rakamları sağlanmadıkça, ne bızim. ne de na nazaran büyük bir çoğalma ar memleketımızın dığer sanayı faazettiğrni görmekle memnunluk du liyetlerinm ucuz ve rekabete elveyacaklardır. İhracatın teşvik v rışlı pıyasa imkânlan temın eyletahrıki hususundaki yardımlarımız mesi ümid edilemez. hakkında tam bir fıkir vermek üDahılde faal bır ış imkânı hem zere bilâvasıta ihracatımızın da na bizim için, hem de memleketteki zarı itibara alınması icabetmekle dığer sanayi şubeleri ıçın aynı zaberaber bu konuda maalesef sahih manda kuvveth harıcî bır faalıyet ve kat'î rakamlar verecek durumda dolayısile de refah ve saadetın başdeğıhz. Maamafih bu rakamların lıca şartıdır dahildeki satışlarımızın büyuk bır Bu husus hiç bir zaman bugünku kısmının netice itıbarile denızaşın kadar ehemmıyet kesbetmemıstır memleketlere yapılmakta olması do Gerçekten denızaşırı pıyasalardaıd layısile büyük bir yekun tuttuğu rekabet büyük bir kat'ıyetle ken • ifade edilebilir. dını hıssettırmekte ve bu cıhet gitBilâvasıta ihracatımız uzun : tıkce artan sayıda bir çok memlenelerdenberi sıkı bir şekilde mü ketlerde dikkate çarpmaktadır Manasebette bulunduğumuz memleke1 kul ve muvazenclı bır dahılî piyalere müteveccih olmakla berabe sanm mevcudivetı şartıle bu rekabugüne kadar hiç muamele yapma beti karşılamağa ve bu yolda faadığımız veya pek az iş gördüğümüz liyetlerımıze hız vermeğe hazırırz. memleketlere de şamıl bulunduRapor kabul edılrr'ştır. Zonguldak Belediye Başkanlığından: 4 TAKSİTTE SATILIK BOŞ TESLİM KÂRGIR EV Kuıtuluş Sinemköy, Çıftefırınlardan inilince Derıcıler sokağı No 41, 4 oda, 2 hol. mutfak, duş. helâ. teras, bahçe, manzara. 17000 hra. Her gün 14 18 arasmda içındeki bekçiye muracaat. YapılacaJc onarun: Bakanlık binası kalorifer onarımı vaptmlacaktır. Keşif bedfch : (24.145) liradır. Geçici temiuat : (1810 88) lira. Eksiltme mahalli ve tarihi: 31/8/1950 çarşamba günü saat 10 da M*» lıye Bakrmhğı Millî Emlâk Genel Müdürlüsünde açık eksiltme sur#» tıle yapılacaktır Şartname mezkör mahalden bedeli mukabilinde alınabilir Ek=ıltiı.eye ıştııak etmek ittıyenler bu ış ıçın Bayındırlık Bakanı.ğından alacaklan ehliyet belgeslni komisyona ibraz etmeleri şarttır. MALİYE BAKANLIĞINDAN:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog