Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

16 Ağustos 1950 CUMHURIYET Iktibaslar Harb 6 ay evvel atom bombası kullanmadan bitecekti Bir Âmerikan Amiralının Mühim İfşaatı Rusvanın Ses İlstO Av HAVACILIK Fakat, maaîesef, oyle olmadı. Bılâkis, Amerikan hükumeti Rusyanın Uzakdoğu harbine kanşması ve demokrasilerın yjtıştirdiklerı meyva'arı toplaması için elınden geleni yaptl. Dnuçlas Fairbanks'a verilen rol Bununla beraber Amerikan bah riyesı, Rusya ışe karışmadan Ja ponya ile sulh vapmak husrusundaki gavret'erıne butun aimıle devam edıyordu. Hazırlanan plânlardan birine göre, drnizaltı'arîa yap'lan huyük bı ak'n netıcesınde Japonya'a bır yere asker çıkarıhcaktı Subaylardan murekkeb olan bu grup, Japon kıDunya vazı>etnın son aylar zar Rus havacılık arpştırrna.arı çjk Kızıllar harbin son gunleım toptur. Beherı 1000 Klg. ıtıci kuv uçağın kanad yapısı ÇOK mce okıpl l'Onda, rr^m'eketın ıcerılerme ka fında aldığı şekıl Rus havacılığı parlak bazı buiuşlarla süslenmiş de ellerıne geçirdıklerı Alman vet veren iki motörle teçhiz edil aerodinaraik evsafı üstün görünj dar sokulacak ve, kuvvctlı bır sulh hakkınHa malumat edınme ar se de bürokrasi, bunları sdndür ha%acılık dokümanları ve plân miş olup alçak irtifalarda saatte mektedir. Şeklen Ingilizlerin Su1 taıaftarı oian Valıde Imparatoriç zularını kamçılamış ve bu yolda muş ve gayretın sadece bılınen ları sayesınde uyandılar ve o 829836 Km. gibi bir azamî surat permarine 510 larına benzemek' iie temasa geleceklerdi. da kısmon muvaffak olunmuştur. ve kullanılan tıpler üzerine tek gunlerden sonra yaptıklan sıkı yapmaktadır. tedir. Pılot yeri buruna çok yal Eu subivlar arasnda meşhur siYazımıza başlarken şunu der sif eJılmesini istemıştır. Ikınci çalışmalar netıcesmde Amerikan Düşman uçaklarını önlemek kın olup çok iyi bir görü} sahaj ncma artıstı Douglas Faırbanks hal söylivehm ki mütekâmıl Rus Dünya Harbinden önce de yeni ve İngilız havacılığı ile kalıte ve için yapılan daha küçük ve hafıf sjna maliktir. da bulunncaktı O zaman donanmauçaklarında sadece Alman yem araştırmalardan ziycde eski tıp kantıte bakımından rekabete baş YAK15 avları daha süratli olup Sovyet tepkili motörlerine geJ da binbaşı rutbesıle vazıfe almış lıklerı olnıayıp Rusların kendi lerle açık kadroların serian dol ladılar. Her ne kadar, ikinci Dun 900920 Km. yapabileceği tahmin lince, pek sarih malumat ahnamal o!an artıst Imparatoriçenm ahpagehştıHıklerı bazı incelıkler de durulrnası istenmıstır. Rusların o ya Harbinden evvel tepkılı uçak edıhvor. İçındekı âlet ve silâhlar mış olmakla beraber zannedildiğii bıvdı. vardır. Sov\et a/ uçaklarının ba gunku duşüncelerı uçağın muha lar üzerinde çalıştılarsa da bu Rus harb tecrubelerine gore olup ne göre, aslı Alman olan iki tıp] Fakat, bu plânın tatbıkına imkân sıt, kaba ve fakat kullanışlı ol rebe kudretmden zıyade mevcu yuk bır muvaffakıyet elde ede asgarî hadde tutulmuştur. Tek tepkili motörü tekâmül ettirmeklel bulunamadı. tepkili motörle teçhiz edilmiş o meşgul oluyorlar ve bugün 4000 I duklarını tereddü^sıizce söylive divrtı ve mıktarı idi. Gayretın medıler. Ruslar uçaklarındakı Ortadan ka\bo!an elçi bılirız. Bu gunün kara kuvvetle büyük kısmı, özel işlere fazlasıle esas tekâmulu Almanlardan ele lup takrıben 1200 Klg. lik bir ıti 3500 Klg. tepki tevlid edecek b ü { Daha «rcahst» gorulen ıkınci bir rını destekleme gayesıni gudcn elverışli birkaç basit tıp üzerıne geçirdıklerı bır motoru bır ıki ay cı kuvvete maliktir. Silâhlan bir yüklükte motorler jrapmışlardır. plân daha tasarlandı. 20 mm, lık top ile iki 12.7 mm. lik bu uçaklar çabuk hazırlanan ba teksif edilmiştır. Harbin son safBugün Rus av alaylan tekâmull içerisinde kopya edıp uçurmağa makıneli tufektir. Bu plâna gore, ara bulma rolu sıt, ilerı makıneler olup mey halannda bu uçaklar sadece eski attirilmi? MİG9 ve Rus Thunderf muvaifak olarak elde ettıler. Bu, Japonyanın Berlın buyuk elçıs Her iki tıp de Rus hava kuv jet'ı denılen YAK17 lerle teçhizl dan'arJan Amerikan ve Ingiiiz tip ve mahdud adette Alman ualttan kanadiı ve ıki motorlu bır Hıroşı Oşırr.a'ja verılecektı. Hıroş vetlenndeki boşluğu doldurmak edılmıjlerdir. Bu YAK17 nin dışJ lepkıli uçaklarına nazaran daha çaklarıle karşılaşmışlardı. Çünuçaktı. Motorlerden biri bildığı için seri halinde inşa edılmişlerOşima o anda Amerikan ordusunun kolay harekât yapabil'rler. Ba kü Almanlar yeni ve ıyi uçaklagıjrünüşü Amerikan F84 (Thun1 miz penanehlerden olup burun dir. elınde esir bulunuyordu. kımları son derece kolay olduğu rınm buyük kısmmı Muttefıklederjet) ine benzemekle beraber] Fakat plân, Kara Ordusu mügıbi süratleri de iyidır. İkinci rın Batıdan yaptıkları korkunc da, dığeri ise govde içinde gende Bugünlerde Ruslar, biraz du bazı hususlarda daha üstün o l | idı ve tepkısını tadıl edılen kuy rup dığer memleketlerdeki tekâmessıllerıne açıldığı zaman, hiç Dunya Harbı sonlarına doğru akınları karşıiamağa tahsıs etduğu sanılmaktadır. Meselâ maj beklenmedık bir şey oldu: Hiroşi ruk takımmın altından yapıyor mülü ve Almanlardan miras kakendi uçaklarını eski Alman u mişlerdi. nevra kabiliyeti, tırmanması, ba1 Oşıma esıarengiz bir surette ortadu. Bu çalışmalar sonunda mey lanlan yenıden inceleyıp tetkık kımı ve küçük toprak meydan] çaklarının evsafından düşuk gödan kayboldu ve izi ancak, harbHaro sonlarında Ruslann, ro dana getınlen en ıyi av uçağı sağ etmeye bajladılar ve neticede lardan havalanabilmesi gibi... ren Kremlin mühendisleri ele geden sonra bulundu. çırdıklerinden faydalanmasını ket taşıyan moderr. av uçaklari lam, basıt ve iyi »ilâhlandırılan geriye doğru zaviyeli kanadlarm Rusların yeni plânladıklan uçakj Amiral Zacharias gayreti elden bıldiler ve netice itıbarile ses üs le, fazla sılâhlı ve süratü orta MİG9 av uçağı olmuş ve Sovyet yüksek süratli önleme avlan için lar daha ziyade ses üstünde uçaI bırakmıyor, bir teşebbüsü akim tü araştırmalanna Amerıka ile bombardıman ve gece gündüz hava kuvvetlerınde en iyi mev eeas olacağı kararma vardılar. cak tiptendirler. Bütün Baüh asj Nagazaki'ye atılan atom bombasınuı palla^ışt kalınca bır yenisine geçiyordu Yukanda resimde görülen uçak keri mahfilleri en çok düşündürenj bersber başladılar ve bugun de durmadan harekât yapan dort ta kıi almıştır. Bu, orduyu destekİkinci Dür.ya Harbi biteli tam İmparatorun Rusj aya miiracaati Son çare olarak, gidıp Rooseveltaynı sevıyeyı muhafaza etmekte rafı silâhlı uçankale ve Lancaster leme bakımından da bir çok ıyi ses ustü sürat tecrübelen için in şey Sovyetlerin aeronotik bilgileJ Amerikan bahriyesinin teşebbüsü le başbaşa konuşmayı düşündü. bcş sene oldu Takvimde «14 ağustipındeki ağır bombardımanlarla hassalan üzerinde toplamaktadır. H edilen ılk Rus uça^ı olup ele rini askerl uçaklar üzerine kısaj dirler. tos 1145» tarıhli yaprağı yırtıp a suya duşünce, Japon İmparatoru bu Fakat, Beyaz Saraydakıler ona, nasıl başa çıkılabileceği hakkında Sılâhlan bir 30 mm. lık yahud 53 geçirilen fotograflardan yeniden zamanda tatbik edebilmeleridir. tsnların çoğu bunu belkı hatırla sefer kendıhğınden bir sulh imkâ Başkanla konuşmak imkânuu bir mm. lik ve iki aded 20 mm. lik tanzim edilerek basılmıştır. Bu İkinci Dünya Harbi esnasında bılgi ve tecrübelen yoktu. (Flytej) den mamıslardır. Çünkü zihinler şimdi nı aranıağa koyuldu. Çünkü harb turlü vermedıler. Ikınci Dunya Harbmin ne zaman bütun şiddetile devam ediyor ve Amiralın başını istiyenler b'Hığinden zıyade, uçüncüsünun Japonya günden güne tahribata Roosevelt öldukten sonra Amiral soylüyorlar, başmı istemeğe kadar ne zaman başlayacağını duşunmekle uğrayordu. Zacharias hükumete karşı adeta varıyorlardı. Nihayet araya Forrestal gırdi, İmparator Hirohito Moskovaya ayaklandı ve kendi baFina teşebbüFpkat. ıstikbali düşünmekle be muracaat ederken, Yalta'da Rusya se geçmeğe karar vcrdi. Radyodaki hâdısenin büyümesme mâni oldu. rabpr. maıye bakmak da her za nın Uzakdoğu harbme girmesınin bir söylevinde Japon milletıne de Truman da Amiralın tarafmı tutumın içın faydahdır. Amerıkan do kararlaştırıldığından acaba haber ğıl, bu sefer doğrudan doğruya yor, onun haklı olduğunu kabul nanm.ısının 11 inci fılosuna harb dar değıl miydi? yoksa asıl bunu İmparator Hırohito'ya ve Japon edıyordu. Onun bu hareketi, Rooseesnasında kurmay başkanhğı etmiş bıldıği için mi boyle bır müracaat Harb Meclisine hitab etti. velt sıvasetmi değiştırmek yolunolan Emeklı Amıral Ellıs M. Zacha te bulunmuştu? Bu da malum deJapon İmparatoru bu davete der daki ilk adımı oldu. rıas'ın son gunlerde bır Amerikan ğıldir. Fakat, iş ışten geçmişti. Rusya hal cevab verdi ve muzakerelere gımecmuasırıdakı yazılarıle yaptığı nşmek üzere bir Amerikan mümes Japonyaya karşı taarruza geçmış. Yalnız, malum olan bir şey var silini beklediğini bıldirdi. ifşaat bu bakımdan alâkayla müUzakdoğuda ve bilhassa Çinde nütalea edılecek bır mahiyet taşımak ki o da şudur: Rusya Japon ImpaBöylece, Yalta ve Potsdam ka fuz ve ıtibarmı arttırmağa başlater'ır. ratorunun kendisine böyle bir mü rarlan suya düşmek tehlikesini mıştı. Amiral Zacharia» dün işlenen bu Amiral Zacharias'a göre, İkinci racaatte bulunduğunu Amerıkaya gösteriyordu. Bu v.ıziyet, şuphesiz, Sehir Tiyatrosundayım Bedia Yeni yetijecek artistlere üç Dunya Harbi boşuna uzamıştır; bildirmemiştir. Rusyayı hiç de memnun etmezdi. atavı bu «uretle işaret ettikten bır taraftan jübıle hazırlıklarınm tavsiyem var. Hepsi de biribirinden arzu ^ttıklerinin bir noksanma razı Sahneye kimler çıkacak? Ha burası çok mühim, seneoldukları gün daima mesud olabiharbı en aşağı altı ay evvel bıtıradamlarıle, onra, Kore harbmin bugun değıl, Rusyanın bu hareketi üzerine, Rusyanın dışandaki teferruatile meşgul oluyor, bir ta mühımdir Lisan, lisan, lisan. Bu lırler. Işte benim saadet parolam lerden sonra kıvmetli arkadaşım, mek kabıldı; o takdırde atom bom Beyaz Sarayuı gözünü açması ve ona inanmış olan Amerıkalılar, zaman başiamıj olduğunu ileri raftan da suallerımi cevablandırı sahada yükselebilmek için garb li budur. Hayatını bu formüle göre Raşid Rıza da piyeste rol alacak. hası kullanmağa luzum kalmıya Amiral Zacharias'm raporu üze nümayışler yaptılar. Amiral Zacha ürmektedır. sanlarından birine vâkıf olmak ar ayar etmesini bilen kimse artist Bırinci Kerameti Raşid Rıza, İkincl yor: cak. bundan başka, Rusya da U rinde dikkatle durması beklenırdi. rias'm salâhiyetleri dışına çıktığını (Tempo'dan) tık şarttır. Dünyada sanat cereyan de olsa, gazeteci de, yaşamasından Kerameti Vasfi Rıza oynayacaklar. zakdoğu içın bır tehlıke haline gellarının ne tarafa doğru gittığıni, zevkalabılir ve hayatuıdan mem Şimdiden ne kadar heyecanlanıyonrvecektı. nasıl bir inkişai seyri takib ettiği nun kahr. rum bilseniz. Behzad, Mahmud, ReEllıs Zacharias'm ifşaatım şu şeni bılmek, bugünun sanatkân ıçın Bu sırada Yaşar kapıdan başını şid, Şaziye, Perihan velhasıl bütün kı'de hulâsa edebıliriz: bir zarurettir. Zaten hayatm her uzattı. Bedia onu gorür görmez âni arkadaşlar o gece rol alacaklardır. 1944 un son aylannda, Amerikan safhasmda öyle değil mi? Hele hele bir hareketle: Komedinin tamamını oynayacapızİ! istıhbarat teşkilâtı Japonyanın sizin meslckte..s Aman Yaşar dedi, çabuk git, ğız.» tcslım olmağa hazır bulunduğuna Sanatkâr, bu fikrini hararetle tıraş ol da gel. Seni bu halde göJübilenin hazırlık ve teferruatı diır bir hayli delil elde etmişti. HlımimmlmllmimııiMMiımmımmı tasdik etmediğımi sezer gibi olun remem. kıymetli sanatkân hakikaten yorZacharias'm ikinci başkan bulunea dayanamıyarak sordu: îizim mülâkata biraz ara ver muş, şaşkına çevırmişti. Sözün duğu bu teşkilât, elindeki malumat, Doğru değıl mi söyledikle dik. Reşıd, Yaşara yeni pıyesteki mecrasmı değiştirerek biraz havadelıl ve vesıkalara dayanarak, murim? rolünü tarife başladı: iyattan bahsetmek istedim: fassal bir rapor hazırladı, o zaman Oo.. haklısınız yerden göke Daha iyisı can sağlığı.. Oh, Merak ettiğim bir şey var, dekı Millî Müdafaa Bakanı James kadar. Fakat müsaade ederseniz, ne âlâ sey, mis gibi.. tam yeni ev dim. Bedia Hanım senelerdenberi F>rrestal'a gonderdi. Forrestal da sizin üç tavsiyenin başma üç tane liler için hazırlanmış bir rol. Saat bu yorucu sahne hayatına rağmen raporu o sırada Yalta'da bulunan de ben ekleyim de reçeteyi tamam 9 oldu mu tamam.. ceketini giydiğm taravetini ve zindehğini nasıl muRoisevelt'e gonderecekti. layalım: Türkçe, türkçe, türkçe. gibi evin yolunu tut. Sonra; bir a hafaza etti acaba, bunun s ı m neRaporda, ayrıca, Japonyaya inOndan sonra lisan, lisan, lisan. damın üç sene evvel ölmüş babası dir? dınlecek olan son darbe için RusŞimdiye kadar hangi artistle ko nı yaşatacaksm.. yani dunyada olBedia düşünmeden cevab verdi: yanm yardımına lüzum olmadığına nin yüzde üç oluşu, da pek büyük nuşmak fırsatır.ı buldumsa, bana mıyan bir faninin rolü. Düşün bir Su, yalnız su.. bütün hayatım işaret ediliyordu. Rica ederim, zahmet etmeyin. bir şey ıfade etmıyor Zıra, aynı daima hayatından şikâyetçi oldu. kere. az şey mi b u . müddetınce su en iyi arkadaşım J^pon İmparatorıle temasa geçiliyor Bana kahve yapmayın. Hadi hadi, alayı buak, Olen bir oldu. Gece gündüz duş yaparım. nisbette insan sütu gıbi, yumurta İçlerinde kendi hallerim unutanlarForrestal raporu dikkatle gozden Canım ne zahmeti.. hemen gibi, bazı meyva çeşidleri gibi en dan bazılan da vergiden, belediye adamı nasıl yaşatırım ben?. Deli Butun arkadaşlarıma da sık sık g rdi, üzerinde bir hayli düşün şimdi.. faydalı sayılan gıda maddelerinden den, kanun ve nızamlardan derd misin yahu!. Git işine Allahı sever banyo ve duş tavsiye edenm. du ve nihayet, anlatılanların doğru Yok, yok, ben bu sabah günyandılar. Ne saklayım. Ona 25 yıl sen. Ver şu notlan bakayım. zarar görmektedir. Sıcak mı, soğuk mu?. oliuğuna kanaat getirdi. delik taymımı içtim. Bir daha içerhk sahne faaliyetinden sonra, haOnlar yeni rollerinin münakaşaGene yapılan incelemelerin umu Yaz kış buz, gibi soğuk su ile.. Fakat Kara Kuvvetleri, yani sem, bu akşam uyuyamam.. yatından memnun olup olmadığını sına daldıklan sırada Bedıaya sormî neticesi, kahvenin insanlar üzeİliklerime kadar ürperdim ve bu Buna benzer konuşmalarla heGenelkurmay, bu fıkirde değildi. sorarken biraz çekindim. dum: rindeki tesirinin, insanına göre debahsi bir daha açrnamak üzere h e Japonya ile sulh yapmadan evvel men hepimiz, her zaman karşılaşı Şimdiye kadar acaba kaç muh men kapadım. Çok, dedi. Hem de pek çok ğiştiğini gösteriyor. Meselâ uyumak misafire Uzakdoğu harbıne Rusyanın da iş rız. Usuldendir. Gelen bahsinde, tecrübeye tâbi tutulan memnunum. Esasen ömrümün hiç telif role çıktınız? ti'akini ve Yalta'da verılen kararın bir fincan kahve ikram edıp kırk Zindelik, sanata karşı sevgi v» Sualime bu defa da Bedianın yekimsenin üzüntusü, sıkıntısı, derdi bır safhasından şikâyetçi ohnadım yıl içın değilse bile bir nebzecık hnrfi harfine tatbıkını istiyordu. heyecan bu hasletler Bedıada ilk olmadıkça, bir hayli bol sayılabile ki.. Sonra ılâve etti: Zaten insanlar. rine tiyatro müdürü cevab verdi: Ondan sonra Kara Kuvvetlerile hatır almak isteriz. Fakat, çokluk, Jübıle münasebetıle arşivleri senelennde olduğu gıbi taze ve cek miktarda kahve veya kafein Der.ız Kuvvetleri arasmda sessiz kimısi uykusunu kaçırdığı için, kıKahvenin beyin üzerindeki mü mizden bunu çıkardık. Tam 250 kuvvetli. Rolunu daima ilk defa aldığı halde, uykusundan mahrum bır harb başladı. Deniz Kuvvetleri misi çarpmtı yaptığı içın, kimisi kalmamaktadır. Diğer taraftan, rıebbih tesiri, beynin motör hare muhtelıf tip ve karakterde rol al vazan odur. Ezberleyen o, provaya ve bu arada Amiral Zacharias Ja yemekten evvel iştihasını keseceği ilk gelen o, kadın kıyafetine girekahvenin uykusu üzerinde müessir ket faaliyetleri üzerinde süratli ve mış. pon İmparatoru Hırohito ile temasa için, kimisi ise, tam tersine, perhizcek erkeklerm elbiselerini hazırla Muazzam şey... olacağına inanan kimse, gerçekten, geçici, düşünme üzerindeki tesiri gecmekten bile geri kalmadılar. de olduğundan, halbuki kahvenm yatmazdan evvel yüksük kadar bir ise yavaş fakat devamlı oluyor Öyle, bu rollerin içinde kome yan o, arkadaşlannın tıraşile, kıraBıtaraf elçiler yolıle İmparatora, iştihasını açtığı için.. velhasıl birvatile velhasıl herşeyle meşgul olan fincanla kahve içse, saatlerce yata muş. Kahvenin münebbıh tesirıni, di, dram, operet velhasıl sahne hakendısi sulh talebınde bulunduğu birini tutan, tutmıyan çeşidli zaşığınm içinde gözünü kırpmadan sa şeker, süt katmak azaltıyormuş, yatının her çeşid ve orneğine daır gene odur. Turkçeyı bir su kotak^ırde, muzakerelerin açılması rarlarma inandıkları için bir finbuna karşılık, aç kamına tesiri çok roller var. İşın en mühim tarafı da nltısı gibi temız ve puruzsüz ğa sola dönmekte, buna karşılık, VP harbin, daha fazla kan dokülme cancık kahveyi reddederler. nuşan. fransızcayı ve rumcayı kahvenin uykusuna dokunmadığı daha süratü ve fazla oluyormuş. Bedia Hanımm bu rollerin hepsine den. sona ermesı mümkün olduğuKahvenin, hemen en çok şikâBu arada. kahvenin bu münebbıh intıbak ederek birınci derecede gene aynı makemmelıyetle tekelkanaatini besleyenler ise, bardak nıı bildırdıler yet edilen tarafı uykuya mâni ollum eden gene bu eşsiz sanmesabesinde bir fincanla kahve iç olarak lehıne kaydedılecek nokta, muvaffak olmasıdır. Hırohito, düşmanın gizlice uzat dugudur. Halbuki, bu satırlann nâ içimin zevk vermesi içenin memBu sırada tiyatro müstahdemı atkârımız değil mı? Ben Beditikten hemen biraz sonra mışıl mıtığı bu dost elıru kabul etti ve, Pa kili, geceleri çalıştığı sıralarda, işnuniyetle daha fazla içmek isteme ninden biri Bedianın önüne bir to anın sanat kudretmi belirtmeğe şıl uyuyabiliyormuş. Yani anlayapanın tavassvtunu temın ıçın te ten çıkıp eve giderken bir çay finsi ve münebbih olarak kullanılan mar zarfla, bilet ve davetıye şek kendımı yetkılı bulmuyorum. Çuncağmız, kahve sizi uyutmuyor zanmasa geçmek vazıfesiıii Tokyo canı dolusu kahve içmeği itiyad ediğer ilâclar gıbi, sonradan âsab lınde basılmış kartlar bıraktı. Kıy ku evvelâ ihtısasım olan bir iş denediyorsanız, sakın geceleri mübaBaıskcposu Totsuo Doy'a verdi. dinmiş ve, çok şükür, rahat rahat üzerinde çokuntü tesun yapmama metli sanatkâr gaynıhtıyari yerın ğıl, ikmcısi bu, butun vatandaşlareğe elinizi sürmeyin. Aksi halde sıdır. Bununla beraber doktorlar, da uyuyabilmişti. Diğer taraftan, rın bildiğı bır hakıkattır. Bedıay» Roosevelt niçin itiraz etti? keyfinıze bakın.. zira, bu bahiste vücude dışarıdan verilen herhangi den fırladı: Tesebbusten, Başkan Roosevelt Amerikalılann meşhur «Coca Co Of aman Allahım çıldıracağım. bütun memleket benım kadar tanır yapılan tecrubeler o derece ilerıye bir munebbihin tesırini karşılayave sever. Ben onun sahne dışında ve Dış Işleri Bakanlığı haberdar a» içkisinin bir bardağmdaki kagitmiş ki, kafeini alınmış kahveyi bilmek için dinlenmenin, bir müd Bu onumüzdeki on gün nasıl geçe geçirdiğı bır kaç dakikanın hıkâedılmıstı Fakat Roosevelt mem fem mıktarı hemen bir fincan kahalelâde kahve zannederek içenler det için lüzumundan fazla sarfedıl cek? Şu jubıle işı bir bıtse .. Reşıd yesini buraya nakletmeğe çalıştım nun gorunmüyordu. Bılâkıs. boyle vedeki kadar olduğu halde, pek çok Davetıyelerm zarflann, Amerikalılann da «uyutmaz» diye arasmda, kahvenin uykulanna mâ miş olan enerjiyi yenilemenin luzu ciğım!. bır sulh teşebbusune muarız olduhepsi hazır mı? Bir kaç yazı vardı. ve aksiliğe bakın ki, en ziyade meş kahveyi bırakıp «dokunmaz, ferahni olduğunu zannedenler, gene de muna kanidirler. gul ve şaşkın olduğu bır zamanı seç ğunu hıldırdi ve Dış İşleri BakanOnlar ne oldu?. Bana donerek: bir türlü uyuyamamışlar, buna kar lığıra bu hususta menfı bir emir latır» diye bardak bardak «Coca Doktorlann pek çoğu tansiyonu Demin hayattan memnun mu mişim. Anlatayım da hak verin: şılık, aynı kimselere kafeinsiz kahİhtiyar bir kahve tiryakisi ola» içtıklerini de görmüştü. Şu ve Hi Benden az evvel Dr Neşet Halil fazla olanlara, kafeinin kan deve sunuz diye sormuştunuz. İşte haKoosevelt'e gore, Amerikan ef halde?. muş. Fakat bu da kahvesıne göre adam öldüğü görülmemiştir. Bu ve diye bayağı kahve verildiği za ranını arttudığı için, kahveyi men yatımın en sıkıntıh günlerinden Bedianın ziyaretine gelmiş. Şehir Reader's Digest dergisindeki bir değişiyor ve, kahveden kahveye arada, bir mukayese yapmak ister man rahat rahat gözlerini kapayı etmektedirler. Damar sertliği için bazılannı yaşıyorum. Ne teferruat, Tiyatrosunda yakında temsil edikân umumiyesi katolik kilisesinin seniz, aynı esaslar dahilinde yapı vermişlermiş. tavassutıle yapılacak bir sulhu is tetkık yazısı bu birbirile çarpışan % 50 farkedıyormuş. de aynı şekilde de memnuiyet var ne teferruat bilemezsiniz. Jübile lecek «İhtiras Tramvayı» piyesiniddialann gerçek mahiyetini araşKafein, saf halinde beyaz bir lan bir tahlil bir fincan kahvede 90 Kahve bahsindeki tecrübeler, in dır. münasebetile uvkulanm kaçtı. Ha de, Bedia hasta, melânkolik bir kaBu ıddıa ne 'îereceye kadar doğ tırıyor, kahvenin ne olduğunu, in tozdur. Gerek beyin, geıekse kalb miligram kafein bulunmasına kar celemeler sadece uyku mevzuuna Diğer taraftan, kahvenin yapıhş yatım adeta intizamım kaybetti. dın tipini canlandıracaktır. Bu sedoktordan Bakırköydeki rudur, bılınmez Fakat sulhun ka sana ne tesir yaptığını meydana üzerinde olduğu gibi, idrar üzerin şılık bir fincan çayda 67 miligram, inhisar etmiyor. Meselâ bir Ameri şeklinin de mühim bir rolü varmış. Gerçi eksik olmasmlar, bütün ar beble tolıjı, protestanı olmıyacağma ve çıkarmağa çalışıyor. de de «Stimulant» ( = münebbıh) iki parmak eninde bir çikolatada 78 kalı doktor, az miktarda kahve iç En iyi tarz, kahvenin taze taze kadaşlanma minnettanm. Başta hasta tipleri tetkik için bir ranBu tetkikler netıcesinde, daha ilk tesiri icra eder. Bir fincan kahve miligram ve bir bardak «Coca Co menin daktilolarm daha süratle ça kavrulması, taze taze öğütülmesi saym Cumhur Başkanımız Celâl devu rica edince, sabahtanberi BeAmerikan mıLetinin de sulh istedığine gore, «efkârı umumiye» yı adımda ggze çarpan nokta, kahve içindeki kafein miktan, tabiî hal la» da ise 54 miligram kafein bu lışabilmelerini sağiadığını, buna ve taze taze pişirilerek içilmesi lâ Bayar olmak üzere, Meclis Başkanı dianm şaşkın ve telâşh halınden sıkılan Vasfi. gözluklerini kaldıraboyle bır tema\ulle suçlandırmak nin tesırleri şoyle dursun, kendisi lerde, iki tutam tuz kadardu. Tıbda lunduğunu gösteriyor. Acaba, beni karşılık, fazla miktarlann ise, tam zunmış. Bu bakımdan, alaturka Refık Koraltan, Valimiz GÖkay, herhalde doğru bır hareket veya run ne iduğü pek bekrlı nesne ol kullanıldığı takdırde ise, kafein uyutmaz diye, akşamlan çikolata tersine daktilo ile yazı yazanlan ya kahve, en iyiye en yakın çeşid gö Refık Ahmed Sevengıl, gazeteciler rak: madığıdır. Mubarek nesnenm kım miktarı, üç kahve fincanındakine yemekten çekinen birisine rastladı Ayol demiş, Bakırköyüne gityennde bır teşhıs sa>ilamaz. vaşlattığmı tesbit etmiş. Hesab if rünmektedir. Yalnız, bir çok kım ve butun arkadaşlanmdan gördü meğe ne lüzum var Bır ayna al da Amerikan hukumetırın, Papa evî yapısı o derece giriftmiş ki, muadıldir. Kafein'in öldürucü mık nız mı? selerin «çifte kaynamış» kahveyi ğüm samimi alâka ve yardımı ömlerinde çalışanlar üzermde de, kahtaıafından yap a ak bır tavasîut mutehassıslar arasında dahi bu hu tarda vıicude girmesi için, aynı zaYapılan incelemeler, kahvenin, venin beyın üzerindeki münebbıh tercih etmelerıne karşılık. Ameri rüm oldukça unatamam. Fakat şu kendıne bak. susta anlaşmazlık mevcudmuş manda, 100 kahve fincanma muadil İşte Bedıayı boyle telâşlı bir gütan zıyade asıl Japonya ile o anda yüz kişiden 97 si üzerinde zararh tesire hâkim obnakta ve kahve kalılar fazla kaynatmanın kahve on gun geçse bir. suiha taraftar olmadığı çok geçme Yahıız. hepımızın bildığı gıbi, kah kafein almak lâzım gelmektedir. bir tesır yapmadığını Jübile münasebetile Çifte Ke nünde zıyaret ettım ve aynldım. gosteriyor. içenler daha sürath hesab yapabil nm tadını bir hayli bozduğunu idvenin ozünu kafein teçkü ediyor Bu yüzden. çok sükür, kahveden Atıf SAKAK den anlaşıldı: rametleri oynayacağınızı ijittim. dia etmektedirler. Kahveden zarar görenler nisbeti Şehirden Röportajiar: Bedia ile mülâkat Yazan: Atıf Sakar TECESSÜSLER Nakleden: M. Kenaıt Kan Kahve hakikaten zararh mıdır?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog