Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

"(CÜMHURİYET 16 Ağustos 1950 t> o RADYO f Bugünku Program J İSTANBUL İstanbul atletizm birincilikkri Dün başlıyan müsabakaların finali bugün yapılacak Uzun Petro Santamarin (Kurîstanbul atletizm birincilıklerine dün İnonu stadırıda başlandı. Bu tuluş) 4 94. Gokçe (Fenerbahçe) müsabakalarda. üçüncü kategonye 4.75, Özler (ferdi) 4 70. Yuksek Hayri Pekozer (GalsGalatasaray, Beşiktaş., Fenerbahçe, Unkapanı, Kurtuluş ve Beyoğluspor tasaray) 1.50, İstematyadıs (Beyoğkulubleri iştirak ettiler. Pördünca luspor 150, Tunç (Fenerbah^tj kategori müsabakalarına Galatasa 1.50. 110 mania İstematyadis (Beyray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kurtuluş ve Beyoğiuspor kulublermdcn oğluspor) 19 1, Çetın Emre (Fenerba=ka ferdî olarak da gıren atletler bahçe) 19 8, Hayrı Pekozer (Galatasaray) 20 4. oldu. Disk Palasis (Beyoğluspor) Dun yapılan müsabakalarda geiı" Valsamopulos (Kurtuluş) atletler gerek koşularda, gerek^s 29 23, atma ve atlamalarda yarın ıçin 27 62, Aykut (Fenerbahçe) 24.36 Cırid Santamar (Kurtuluş) •ürnıd verici olgun dereceler elde et2814, Yohanidıs (Kurtuluş) 25.1!i, mıslerdır. .Puvan vaziyeti: Fenerbahçe 28, Çıtonis (Beyoğluspor) 16.49. 1000 metre Metın Erman (BeBeşiktaş 21. Beyoğluspor G puvanla şiktaş) 2 50.2, (yenı rekor), Huriruçuncu kumede yer almışlardır. yadıs (Kurtuluş) 2.51.1, Holevas Alınan dereceler (Kurtuluş) 3 05. Üçüncü kategorr 4X100 Beyoğluspor 49 7, Fe400 manıa Oztekin (Beşiktaş) 60 5, Hansoy (Fenerbahçe) 61 6 Bıl nerbahçe 50 1, Kurtuluş 52. gıtay (Beşiktaş) 62 Puvan vaziyeti: Beyoğlu 28, KurS00 metre Özer Ali (Fenerbah tuluş 27, Fenerbahçe 14 puvan aldıçe) 2.12, Tahsin (Beşiktaş) 212 6, lar. Sozer (Beşiktaş) 214 Final müsabakaları bugün saat Gulle Mmnetoğlu (Galatasa 17 de İnonu stadında yapılacaktır Omer Besim ray) 10 88, Bılgıtay (Beşiktaş) 10 63, Madenlıoğlu (Beyoğluspor) 9 61. Dün yapılan şarpi y a n ş l a n Yüksek Akkan (Fenerbahçe) Susporlan Ajanlığınuı hazırladığı 1.70, Uğurmm (Beşiktaş) 165, Ti şarpı yarışları dun Moda açıkları.ırimıs (Kuıtu'us) 150. da yapılmıştır. Sert bır ruzgârıa Uzun Kupıdıs (Beyoğluspoı) mücadele eden 6 yelkenden ıkısi 5 87. Uğur Önel (Fenerbahçe) 5 81, yarışı terketmıştır Netıcede GalataAkkan (Fenerbahçe) 5 34. saraydan Mahmud birinci, Demır5000 metre Edıb (Fenerbahçe) spordan Seyyal de ıkıncı olmuşlar17 07 3, Toluntosun (Beşiktaş) dır. 17 52.1, Zekı Surel (Unkapanı) 19 04. Millî takım antrcnörii bugün 4x100 Bayrak Beyoğluspor gelijor 47.5, Fenerbahçe 47 5, Beşiktaş 49. Futbol mıllî takım antrenörü InDörduncü kume: Gulle Vasamapulos (Kurtuluş > gılız Mıster Cormik bugün saat 1187, Palasılı (Beyoğluspor) 11.67, 15 50 de Londradan uçakla şehrimıze gelecektir. Keçehdıs (Beyoğluspor) 10.47. Millı piyango Dünkü keşidede ikramiye kazanan numaralar 12.57 Açılıs ve programlar 13 00 Haberler 1315 Çeşıdli hafıf oğle muzığ. (PL) 13.45 Şarkılar; olruyan Belma Ülman; çalanlar. Sadı Işılay, İzzeddın Okte, Yorgo Bacanos 14 20 Millî Piyangonun 15 ağustos 9501420901 443643 444549 449858 4513«5 Serbest saat 14 30 Perıhan Altındağ çekılişi dün Ankarada saat 13 te 451862 460025 460824 4S2373 466070 Sozerlden şarkı ve turkuler (Pl ) yapılmıştır. Kazanan numaral 468377 474740 4?4155 487606 491003 14 45 Guney Amerıkadan muzık (Pl.) şunlardır: 100 lira kazanan numaralar 15 00 Kapanış. 100 bin lira kazanan numara Son üç rakamı (293, £23) ıle nihayet bulan 1000 numara yüzer Iıra 277689 20 bin lira kazanan numara 40 lira kazanan numaralar 17 57 AçUış ve programlar 18 00 George Wnght Reginald Dixin'dan Son uç rakarnı (156, 177, 207, 311) 124509 orgla Frank Banta'dan pıyano :1e haile nıhayet bulan 2000 numara kır10 bin lira kazanan numaralar fıf muzık (Pl ) 18 20 Şarkılar. okuyan Cemal Kâmıl Gonenç çalanlar 138967 166863 429021 471869 489866 kaı lira. 5000 lira kazanan numaralar 20 lira kazanan numaralar Cevdet Çağla. izzeddın Okte. Vecdı Seyhun 19 00 Haberler 19 15 is 000973 022356 065834 073704 202087 Son ıkı rakamı K58) ıle nıhaye' tanbul haberler! 19 20 Turkuler, oku 219793 275592 346869 406398 449659 bulan 5000 numara yırmışer lira. yanlar Azıze Tozem Azız Şenses ca1000 lira kazanan numaralar 10 lira kazanan numaralar lan Bayram Aracı 19 45 Radyo salon Son iki rakamı (63, 85) ile niharrkestrası konserı 20 15 Konser sa 003278 017139 024712 03S941 043305 04686S 050493 05ı916 052278 05?559 yet bulan 10,000 numara onar lira. loriarından buyuk ısımler (Pl ) 20 30 Mahmud Yesari hakkmda; konu 063225 075323 C82815 083186 084âl3 5 lira kazanan numaralar ' i i Afıf Yesarı 20 40 Istanbul Kon 10SS25 115751 115753 125953 171504 Son rakamı (', 9) ile nıhayet b u senaruarı Turk Musıkısl Icra Heyeti 18902 199110 208813 210166 220İ25 lan 100,000 numara beşer lira ıkkonserı, ldare eden Alı Jîıza Sengeİ 2120 Derdiı kaval (Rad>cfrak temsıl) 233911 236856 23S232 246274 252069 ramive alırlar. 22 30 Arp st Max Hnllander ve yavlı 253477 266453 269609 277073 28S25S 1000 lira teselli miikâfaıı kazaımn sa?lar orkestrasından muzık (Pl ) 294646 298959 312209 315346 313451 numaralar 22 45 Haberler 23 00 Dans muzıgı 319858 321749 322257 327315 328451 27T680 277681 2T76S2 277683 2775S4 ( P l ) 23 30 Kaparış. 344006 349012 S35802 36S900 372711 ' 277685 277686 277687 277688 277609 393251 ANKARA 7 2S Acılış ve prorram 7 31 Marş 426236 500 lar (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Fllm melcdılerı (Pl ı g 25 Gunun progra 000954 m 8 30 Çeşıdli melodıler (Pl ) 014024 9 00 Kapanış 039899 0.3052 12 2S Açıhş ve pr~gram 12 30 Şar 087197 k.lar n o o Habeler 13 15 Allen 26123 R^th orkestrası ( P l ) 1330 o*le 51S64 Gazetesı 13 45 Gondol şarkıları (Pl 1 14 00 Kapani}. 406710 410460 424451 425964 438S27 4J4133 477350 482'.71 lira kazanan numaralar ' 002685 009870 0105S2 012418 040293 052191 054831 060132 068977 070023 074690 078360 093861 096494 104624 119'20 127024 :35486 13S396 151552 159599 160425 160880 170803 277619 277629 277639 277649 277659 277669 277679 277699 277089 277139 277289 277389 J77489 277589 2777M 277889 277989 270689 271689 2726*) r^«89 279689 207689 217639 227C3 ^76S9 247689 257689 :'676S9 2S76S3 297689 077689 177689 3.7689 477589 lkramiyelcrin satıldığı yerler 100 bin lıra ikramiye ka'.anan 020191 C:2506 02P526 033370,273669 274689 275689 276^1 172309 172529 176918 186876 183799 191748 192059 195470 205265 210940 211616 2128S6 215345 227925 241005 250820 279543 296053 324696 251910 CS0611 302058 329110 ÇAPAMARKA ÖLÜM Emeklı Albay (Tugbay) Fehml Ulugolun annesi ve Saffet Ulugolun kayınvalıdesı 17 5? Açılıs ve program 18 00 Şark'iar İS 30 Kermjma 18 45 Caz orkestralarından Chaılie Earent (Pl ) 19 00 Haberler 19 15 Tanhten b r yaprak 19 20 Çeşıdlı sololar (Pl ) 20 00 Şarkılar 2015 Radyo Gazeteîi 20 30 Serbest saat 20 35 Tarlhi Tırk muzığı 21 15 Korıuşma 21 30 Dans muzıgl (Pl ) 22 00 Konuşma 22 15 Varyete müziklerı (Pl ) 22 30 Halk turkulerl 22 45 Haberler 23 00 Kapanış. 245245 276415 294610 323917 bîlet Istanbula, 20 bın lıra ikı~nvve kazanan biletlerin iki parça^i «'a gene Istanbula, 10 bin lira 270968 274701 \ biletler Izmir, istanbul, E zurum, 285930 290931 i Samsun, Çorlu ve Devreğe. 50P0 305874 307615 lira ikramiye kazanan biletlcrden 330315 331942 üçer tanesi Ankara ve Istpnbuıa, •35"12 344741 260199 361171 370731 diğerlerı Adana, Eskısehır, Dıvar375275 386870 3?G351 390674 395687 bakır, Tirebolu ve Gönene sevke398979 404159 414914 415405 418020 1 dilmiştir. Tiirkiye Güzeli MEVLİD Sevgıli annemız İthalât Malı Çimento Alınacak Devlet Havayolları Yeşilköy Meydan Müdiirlüğünden: * BULMACA 1 3 4 0 < GÜLŞEN ULUGÖL Kadıköy S Ü R E Y Y A Sinemasında BU A K Ş A M kiymetli ses sanatkârımız vefat etınıstır. Namazı bugun ogleyin Aksaray Valide camıinde kılındıktan sonra Merkezefendl mezarlığına defnedılecektır. Allah rahmet eylesın. * * * Dul Bayan Lusıya Çandıyan ve oğlu Kırkor Ç&ndiyan. kcca ve babaları (C «0 1 * 1 1 1 9 SUZAN YAKA1 RUTKAY ve saz arkadaşları AGOP ÇANDlYAN'uı ölöugunu teessurler beyan ederler. Cenazemn 17/8 950 perşembe gumı saat 14 30 da Gedıkpaşa Surp Ohannes k lı=eslnden knldırılacağı ılân olunur Konseri Genc ses sanatkârlarımız LUTFI GUNERI ŞCKRAN ÖZER. 7 kisilik KONYA FESTİVAL HEYETİ. 1 Pszarlık yolu ile Yeşilköy hava meydanında teslim 50 ton ıt hal malı ç'mento alınacaktır ı 2 Muhammen bedeli 4500 lira olup kat'î teminatı 675 liradır. a 3 Pazarlık 18'8/950 cuma günü saat 14 de Yeşilköy hava meya cîanında müteşekkıl komisyonda icra edilecektir 4 Buna aid şartname heı gün Yeşilköy m ^ lanında görülebilir (11174) m * •1 m ş Soldcın sağa •L Edirne Valiliğinden: 1 Ha'sa Haskoy yohınun 1X^372X337 kılometreleri arasına şose onarımı için 600 M3 kırma taşm nakli, ihzan ışi bu kere gönılen lüzuma binaen yeniden açık eksiltmeye konulmustur. Keşıf bedeli 15498 lira ve geçıcı teminatı AA 1162 35 liradır. İhalesı 29/8/950 tarihine rasthyan salı günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarıhinden «tatıl günleri hariçr» en az üç gün evvel dılekçe ile Valılığe müracaat ederek bu iş için yeterlik belgesı almalan. tıcaret odası vesıkası, temınat makbuz vpya mektublarıle Kırlıkte yukanda yazılı gun ve saatte Daımî Komifyonda bulunmaları lâzımdır. 2 Şaıtname ve diğer evrak her gon Uaimî Komisyon Jraleminde gorüîebilır. (10740) 0 Uzun rrüddettenberi hazırhklan yapılan ve alâka ile beklenen' UCUZ FOTOGRAF makinelerimiz geimiştir Saf'ş Deposu : VEFALILAR GECESİ MÜZEYYEN SENAR IŞIL AHMED ÜSTÜN F*>hmı Dans Orkestrası Semıramia Raaf Vlııkut İnci Muzaffer Mürüvvet istirakile 19 Ağustos 19Î0 Cumartesi saat 20,30 dan sabaha kadar BFBEK BELEDİYE BAHÇESİNDE TAPILACAKTIR. Da\etıyeler Osman Güzel Mağazalan Baylan, Beyoğlu 9 I H TeKkollu gışesı Aynı gece kapıdan temin edilebilir. | B VAHE Ütüciyan Sultanhamam, Camcıbaşı ^mtm Han 10 İstanbul. ^ M 1 Tab ati ve karakteri fena (ıki ke'ımeh 2 Bır ırmağın yaptığı hareketı taklıd edememe. 3 Sonuna bır harf getırıhnce bır Ingılız olçusu olur. çevrıhnce bız m dunyamızla alâkasını kesmiş olan meydanrf çıkar. 4 Iyı yapraklar ve kâğıdlar (ıkı kelıme ve ikinci kellme eski usul çogul). 5 Her ış n boyle yapılmasl gerektır, bır sa\ının yarısı. 6 Meşhur bır Arab saırı ve kahramanı 7 O kuştan herkes bahseder amma kendısınl kımse gormemıştır, ncta 8 Bır harf n okunuşu, bır eddtın kısaltılmışı, bır emır. 1 Omru fazia değıl (ıki kelime) 2 Kendme aid o l m n a n ışlere burnunu sokmayı huy edınmış olanlar '»skl usul çoğul). bır soru edatı 3 Fa>dalı olmak '4 E^as ve temel fık.r ve kanaat deveye o ayakkabı gıydirılemez. 5 Bır harfın okunuşu. elektrık olçusu. 6 Hepimızinkiler ruya gıbi geç p gıdıyor (çoğul). 7 Tersl .arar'ar> marasına gelır (eski usul çoğulı, Beledıye seçımleri için vermeğe hazırlardığımız 8 Yaman tuzaklardan biri Evvelki bulmacanın haUedilmif Esklsehir Şeker Fabrikası Müdiirlüğiinden; Fabrikamıza aid aşağıda cins ve miktarlan yazılı hurda malzemeler açık arttırma ıle satılacaktır. İstekhlerin 21/8/950 pazartesi gunu saat 14 te fabrıkada hazır bulunmalan lüzumu ilân olunur. (11181) Malzemenin cinsi Demir çemberlı ve çıplak damacana Hurda oto dış lâstiği Hurda demir ve saç varıl Hurda Ş'am bezi Hurda çuval Hurda çuva! parcaları Muhtelıf eb'adda zımpara taşı Hurda demir ve saç parcaları Hurda ambaiâj teli ve çember Hurda çivi Kamyon Ford marka 1942 model Vahidi Ad. Ad. Ad. Ton Ton Ton YEN1KAPI BU H E R AKŞAMDAN G E C E MUAZZAM GAZINOSUNOA İTİBAREN görulmemiş PROGRAM Miktarı 500 20 120 3 3 3 50 100 3 12 3 4 5 6? 8 Aded Ton Ton Ton heyeti her ÇARŞAMBA gecesi ISMAIL DUMBULLU Muallâ Gökçay o. Aded 1 1 00 »•• TAŞRA ELEKTRİK İŞL ETMELERİNÎN •• NAZARI DİKKATÎNE: İçi dışı galvanizli çıfi çemberlı j'ovdeden kapaklı 200 250 ve 300 lıtrehk Alman rrenselı varıllerimız gelmış, satışa arzedilmişrir. HAKA Ltd. ORTAKLIĞI Oalata <\rs!*r, Han 2/1 Telefcn: 41885 Telgrf IIAKA istanbul B|O|G|U|N|T|U|W1 E|V|!|D|A|I|R|E D|A|R|İI| 1 İPİBİG AİLİEİVİLİHHİE VIA|N|a|E|L|I M |A|R|*|! H E İ B E C| İAİFİEİRHİN 1İSİLİAİKİMKİ» SaMb ve Bajmuharrtrt NADLR 8u nushada NADI fttlen y a n tflennı Bnştnratı 1 meı tah'İPde FATMA HATİCE URAY'ın Tertib komitesinin kararları Musabakanuı Abidin Dav'er, Bur olumunun k ı r k n c ı gunune tesadui eden han Felek, Cevad Fehmı, Doğan 17 ağustos 1950 perşembe gunu oğle muteakıb Beyoğlunda Aga Nadi, Metin Toker ve Nedim Ak namazını Mevlıdı Nevebi o k u t a o : ' 1?can,1 nds çerden murekkeb tertib komitesi dan akraba ve dostlarımızın teî flrrıru nin bir toplantı yaparak bazı ka rica ederız. rarlar aldığını yazmış ve dünkü Uray ailesi namına Haydarpaşa Gumruk Muduril sayımızda bu kararlardan okuyuFazh Uray cularımızı ve guzelleri alâkadar edenlerini tafsılâtile bıldirmıştık. Komitenin kararları Kısaca şunlardır: 1 Musabakaya, resimleri neşredılen 88 guzelden başka, resım londermemiş olanlar da, müracaat 15 Ağustos 1950 ttıklerı takdırde kabul edılecekAoh; Kau»n , erdir. 1 SterllD 7 90 50 7 87 2 Musabakaya girecek her gü100 Dolar 280 25 280 zel, gazeteden kayıd numarası ve 100 Fransıı tranBi 0 sı 0 80 100 Llrei '144 ı'>ı n • m < ırış kartı almak mecburıyetınde100 tsvıçrt rsnfp 64 03 64 03 dir. 100 PlorlD '3.66 41 İ3İHİP 3 Müsabakamızın ılk elemesi 100 Belçıka rrangı 5 6tı S 60 25 ağustos cuma gunu saat 10 da 100 Drahml 0.01 876 S.01.876 Saray sinemasında yapılacak, gü100 Çekoslovak Kut 10O Isvec Kur. 54 12 50 84 12 50 zeller Buyük Jürınin huzuruna 100 Eskude» İ.73M » 73 90 gundelık elbıselerile çıkacaklardır Esham ve Tahvilât 4 Türkiye Güzellik Kraliçesi % 1 faizli tahviller ile ikinci ve uçuncu guzeller Büyıik Jürinin 28 ağustos tarihinie Alıs Satıt yapacağı ikinci toplantıda sîçılo20 40 Sıvas • Erzururo J 20 40 20 7ö Sıvas • Erzurum 27 20 75 cektir. 20 05 20 05 1941 Demlryolu 5 Kraliçe 3 eylulde Romala 1941 Demiryolu 11 20 10 20 10 olacaktır. 1941 Demiryolu Q) 20 206 Resimleri gazetemizde çıkın Mıllî Mudafaa ı 20 35 20 35 ;üzellerden, Istanbuldan başka şe20 15 Mılll Mudafaa 11 20 15 20 45 r Mllll Mudafaa n i 20 45 hırlerde oturanlar 24 ağustosta şehMill) Müdafaı IV 20 50 20 50 • rimıze gelecekler ve gazetemız tarafından mısafır edıleceklerdır. GuJo 6 faizli istikrazlat zellere aılelerinden birının de .e96 25 Kalkınma Istıkrazı i 96 25 fakati şarttır. 96 25 96 25 KaiKınrna 11 7 Müsabakamızın şartlamı 96 25 96 25 Kalkınma Ul ilân ettiğımiz 6 hazıran 1950 ve di96.50 96 50 1940 Demlryolu IV 95 85 95 85 1941 Demiryolu Vı ha sonraki sayılarımızda, okuyucuI'J48 Tahvlli 1 96 96 • larımıza «musabaka müddetince 95 25 95 25 1948 Tahvü! U güzellerin resımlenni kesip sakla98 9S 1919 tahvüi 1 malanniB bıldirmıştik. Okuyucula98 65 93 65 4 1/5 faızil 1949 nmız şimdi bu resimleri, aralarm% 5 faizli ikramiyelilet dan en çok beğendıklerı birini de işaret etmek suretile bize göndere1933 Ergıınl I 22 50 22 50 ceklerdir. Okuyucularımızdan en 1938 Ikramıyell 20 70 20 70 Mllll Mııdafa» 1 20 70 20 70 fazla rey alacak guzelı beğenenleı IV 97 55 97 55 • arasında bır kur'a çekılecek ve ka Demlryolu Demiryolu V 9S 20 98 20 zanacak talıhli okuyucumuz gazetemız hesabına büyük iuri tarafınHisse senedleri dan seçilecek Kraliçe ile birlıkte 123Merkez Bankası 30. ttalyaya gidecektir. I; Bankası 5 Turk Tıcaret Bu kur'aya girecek okuyucuları15 50 Aslan Çimento mızın, evvelce de ilân ettiğımiz gıbi, Sarrafiarda altın fiatı butun resimleri kesip saklamış olmalan şarttır. Tek resim gonde36 40 36 50 Besad renler kur'aya dahil edilmiyecek33 25 33 35 Cumhuriyet 32 10 32 20 lerdir. Müsabakamıza katılacaklaGulden 43. 43 10 îngillz rın mektublarının en geç 24 ağus494 494 Kulce tosa kadar gazetemize gelmış ol• Muamele gormuşrur ması Jâzımdır. r r BORSA (darc eden: CEVAD FEHMİ Türk Kafkas buyük bale heyeti Konya gençalan kaşık oyunlan ekipi Cumhunyet Matbaan ÇİFTÇİLERE NUJDE Teşhir Yeri: K A V I Mağazası rini bulurdu. hatın bir yandan; şirket bugünlerde Diye yırtık yırtık gülecek olurSonra, bütün gece, yatağa girin paraca sıkıntıda, o da bir yandan .. sa, genc kadının en gizli yerinde ceye kadar, bir söyledığini bır da Yoksa böyle çoluk çocuğu aramıza anlaşılmaz bır üzüntü, bir öfke tuha, bir daha anlatır; hele hoşuna kim alırdı?. tuşur; daha yüzünü gormeden ba giden hikâyeler, kendı anlayışına Karısı, ilk günleri, bunlann hiç çocuğu kıskamrdı. gore nükteler olul'sa durup durup bırini dınlemezken yavaş yavaş o *** tekrarlar, hem söyler, hem gülerdi da alışmış, şimdi artık her akşara Salâhaddinin arkadaşları ikide Suheylâ, arada bir o kadar bu bu çocuktan haber beklemeğe baş birde tuttururlar; kışın rakı âlemı. : KEMAL RAGIB ENSON nalırdı ki: lamıştı. O kadar durgun geçen bır yazın kuzusile, helvasile kır gezinSuheylânın babası. şöyle kıyıda >amnda, yıllarca sıkıntı içinde, Bıliyorum Sonunda şöyle ol yaşayışm ortasmda, onun için bu, tisi, ramazanda da iftar yemeği isbucakta^ unutulmuş. eski paşalar yokluk ıçınde yaşamağa katlanmış; du, boyle bittı, hepsini dğrendık sankı bir değişiklik olmuş, hiç yok terlerdi. Elinin ne kadar sıkı oldudandı: Öyle ıken gene de gun gor hıç olmazsa sonradan, buaz ken Kaçtır dinliyoruz, duymıyan kal tan eğlence yerine geçmişti. Bu da ğunu bilirler; onu biraz daha üzmüş, ujanık bır adammış. herkes dini anlar anlamaz neden babası madj. olmasa, karı koca başbaşa kaldıkça mek. korkutmak için büsbütün üs oyle soylerdı. Nasıl olmuş da Sa nın evıne donmemıştı? . Anası, bane konuşacaklardı?. Salâhaddin ge tüne düşerlerdi. Dıye odadan kaçardı.. lâhaddin gıbı birıni kendme damad bası da onların arasındaki geçımne eskisi gıbi kendı kendine soyBır akşam gene gelmiş, anlatms Gene bir ramazandı. Salâhaddin etmışti Insan, evındeki beslemeyı sizliği, nasıl olmuş da sezip anlıya ya başlamıştı: lenecek, yahud da karşılıkh birer nasılsa boş bulunmuş; hepsini ifU bıle gelin ederken bovle yaşı da, mamış, buna boylece goz yummuş Hastanede iken benim yanım gazete alıp oturacaklardı. ra çağırmıştı. yaradılışı da ona denk olmıyan bır tu?.. da bir asıstan vardı ya, Fıkret . Fikretin her gün yazıhaneye Otekiler, onun her zamanki gikocaya vermezdı Üstehk. daba evBütün bunları bılenler, birbirle Haniya Sermed Beym yeğeni . Ga geç gelmesıni, akşamları erkenden bi gene bir kolayını bulup caylendıkleri yıllarcla Salâhaddımn ışı ııne füildayanlar: zetecı, mebus Sermed Bey yok mu savuşup gitmesini, sabahtan akşa masından korktular; söz almadan gücu de pek sonük, hele e~cımi Işın ıçınde kim bilir neler var' canım, ışte onun hala oğlu .. Şım ma kadar bırbırinin arkasından te bırakmadılar. Hangi akşam gelepek dardı Bunu bile hesaba katDıye dudaklarını buker, sınsı sın di de bızim şirkete para koyuyor lefon edip onu arayan kadınlann ceklerini hemen o günden konuşmadan, kızlarmı baştan atar gıbı. ^ı guluşurlerdı. lar, bundan sonra bizim yazıhanede sayısını, onlarla uzun uzun nelec rular, kestirdiler. dışarıya gelin vermışlerdi. Aniaşı 3 çahşacak. konuştuğunu, hep konuda komşudi lan: Fıkret de yanlarında idi; onu da Suheylâ da daha Fıkretin yüzünü O gece sofrada, yemekten sonra eksik olmıyan dedikodular gibi, çağırdılar. Genc çocuk ükönce git' Doktordur. ilerisi parlaktır i, rmeden ona düşman olmuştu Suheylâ da âvâre bir merakla din mek istemiyordu. Sonra: kahve içerken, yatak odalanna Parlak olmasa da bır kove gıder; Salâhaddin, akş^mları evden iç?n çekildıkten sonra, ıkide birde hep lıyordu. Hiç olmazsa şunlan bir de yabir hap, bır su dıve recete vazar, gırerken. sankı elı boş geldığını bunu tazelemiş: Hele arada bir Salâhaddin gelip kından görmüş olurum. gene evını şecmdiıır. Üstciık ıckı unutturmak ıçın. o gün sokakta Zuppenin birü. Böylelerile n=ı de: Diye düşündü, söz verdi. si, kuman da yok1. kımlen gormuş, yazıhaneye kimler sıl iş gorülür, bılmem ki?. Bizimki, dün gece kim bilir Arası bir kaç gün geçince hepsi/«i Demışler, olsa olsa buna tamah gehp gıtmış, ne olmuş, ne bitmiş Diye söylenıp durmuştu. gene nerelerde sabahlamış olacak etmişler; biraz da. hepsini, daha kapının onunde, an O gunden sonra da, her akşanı ki bütün gün yazıhanede uyukladı, unutmuştu. İftara gidecekleri gün Çöp çatan çatmış'.. latmaya başlardı. Karısını bulamaz eve gelir gelmez onu çekıştnıyordu: durdu. Dayanamadım: «Git yat ba kendi işlerine daldı. Neden sonra. ancak akşama doğru akluıa geldi. Diye takdiıe bel bağlamıslardı sa kaynanası ile, baldızı ıle, onlar Hıç bır ışi benımsemıyor, hıç ri » diyecek oldum. Tam kapıdan Üsküdara geçip de onların evüu Karı koca, daha ılk gununden da olmazsa Gulfıdan bacıya kadar işinin başında durmuyor. Bıraz iı\ çıkarken başka bır kadm telefon buluncaya kadar Selimiyenin topanl i'amaraib, sevi.sememifctı; bunu onune gelenle konuşurdu. O aralık biliyor, ışte o kadar . Kendıni beetti. Ne konuştuklarını bana belli ları çoktan atılmıştı. Yernek odada duyrruyan yoktu, herkes bili Ibrahim Paşa olmüştu; hep bir arağenmiş, hiç kimseyi adam yerine etmemeye uğraştı ama, yazıhaneden sından içeriye girerken otekiler yordu. Gene nasıl olmuş da bu da oturuyorlardı: doktor bey de ne koymu\or. Şimdi her işi bıraktık. çıkar çıkmaz, onunla bulusmaya güllâç yiyorlardı. kadın, kaynanasının. kaynatasırun yapar yapar. kendıni dınletecek bionunla uğraşıyoruz. Sermed Beyic gitti. Anlamaz olur muyum ben?. Fıkret, birazıcık olsun suçunu CUMHURfiETİn TEFRİKASI: yjep o mas Aktarma ve ekmeğe mahstıs 4 lü, 5 U. 6 b en yeni model örtmek için: traktör pulluklanmız gelmiştir. Evi bulamadım. Şoför beni • oradan oraya dolaştırdı. Diye bir masal uydurmaya çalıştıkça Salâhaddin buna inanmadıktan başka: Cumhuriyet Caddesi No. 6/1 Ünver apartımaru alta Taksırn Sen de bizimle birlikte geleydin!. Öğleden sonra sıvıştın, bir daha da yazıhaneye uğramadın. Mübarek günde gene nereye gittin, nerelerde kapandm, bilmem kü. Diye söyleniyordu. Fikret: 1 1950 1951 öğretim döneminde okulumuz Kolej I. sınıfına Hem, dedi; doktorlar pek sıkı alınacak kayıd ve kabul öğrencüerinin seçme sınavlan aşağıda belirlı bir perhiz verdi, kaç gündür yemek tarihlerde Heybelıadada Deruz Harb Okulu ve Koieji Komuteniıg.nda yiyemiyorum. Biraz da onun içiıı geç geldim; hiç olmazsa sizin işti her gün saat 9 da yapuacaK.ı.u:. ün saat 9 da yapılacaktır. ları ilân hanızı kaçırmıyayım diye .. 2 Kayıdlı öğrearilerin belirli günlerde okulda bulunmal U0798) Salâhaddin hiç sesini çıkarmadı: olunur. Fizik Kimya Canm isterse!. 21 Ağustos 950 Pazartesi Türkçe 22 Ağustos 950 Salı Dememek için kendini güç tutuMatematik 23 Ağustos 950 Çarşamba yor gıbıydi. O aralık kapmın arSpor 24 Ağustos 950 Perşembe kasından bir kadm sesi duyuldu: Beyefendinin yemeğini ayırdık şimdi gönderiyorum. Fıkret, Suheylânın sesini o gün ilk olarak işitiyordu. Konuşuyor mu, gulüyor mu, bırdenbıre ayırd edılemıyecek kadar kıvrak bir sesti öfke ile neşesi, hırçınlıkla oynaklığı LÜLEBURGAZ birbirine karışmış, fakat hepsiniı: Çifüiğimizde mevcud 121 baş domuz 31 Ağustos 1950 Perüstünde genchğini, canlılığını açığ. şembe günü saat 16 da Çıftlık İdare bınasmda açık arttırvuran pek tath bir ses .. Saygıscz ma suretile satılacaktır. bir misafir için yeni baştan yemek Şartname vs hayvanlar her gün Cıftlıkte gorulebılır çıkarmanm bezgınlıği bıle bu tatlılıguı içinde ortulup gıdiyordu. 3 Muvakkat teminat 315 luadır. Fıkret: 4 İhaleyi yapıp yapmamakte komisyon serbesttır Deniz Harb Okulu ve Koleji Komutanlığından: Türkgeldi Devlel Üretme Diffüği Alım Safım Komisyonu Başkanlığından: Arkası var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog