Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

18 Ağustos 1950 CtftlHÜRÎYET BlR DAKtKA Baştarafı 1 inci sahifede kanlığı Seçim Bürosundan muhtar kısım refiklerimizin yazdıkları gibi seçimleri neticelerine dair verilen şehrimiz ve mülhakatındaki muh resmî malumat: Bundan bir müddet evvel gazetetar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinı Pertek merkezi ve köylerinde 27 lerde çıkan bir ajans haberi şehriC.H.P. nin kazandığı yolundaki ha D.P.. 3 C.H.P., 20 karışık. Baştarafı 1 inci sahıfede berler hakikate uygun değildir. Ge Baştarafı 1 inci sahifede bu talimat karargâhtan alınacak yapmaması işi ele alınmıştır. Üsküdar merkezinde 16 C.H.P., 1.2 miz sosyetesine günlerce mevzu ne D.P. İl Başkanhğmdan gazete D.P., 8 karışık; köylerinde 4 D.P., teşkil etmişti. Bu telgrafta şöyle Arjantin, Şili, Peru, Birleşik A mesi gereken noktalara işaret etti. tır. Müstahsil mümessillcri Tekelin deniliyordu: mize ısrarla ifade edildiğine naza 3 karışık. merika ve Fransada General Jose Bu hasbıhaller sırasında harb mu5 Muhabirler ne vasıta ile gi yeni teşekkül kuruluncıya kadar «Amerikanın tanınmış film yılran; İstanbul ve mülhakatmda se • Bilecik merkezinde 3 D.P., 2 C.H. de SanMartin'in hatırasmı ebedi habirliği ede'cek gazeteciler için hu deceklerdir? destekleme mübayaasına devarrun çim neticeleri yüzde 58 nisbetindc P, merkez köylerinde 27 D.P, 26 dızlarından Virgina Burce, Türkişiddetle arzu ve müdafaa eden koleştiren bir çok abide yükselmek susî bir kurs açılması da bahis koBugünden bir şey söylemek kayede tanınmış bir ailenin oğlu Ali D.P. lehine inkişaf etmiş. müstaki! CHP. tedir. Cenubî Amerika devletlerin nusu olmuştur. bil değilse de muharib birliğimizin nuşmalar yapmışlar, buna mukabi Muvaffak İparla evlenmiştir.» ler yüzde 20 kazanmışlar. Halk ParYedek subayiarın terhis işinin nakli için kullanacağımız vasıta tacir mümessilleri Tekelin destekden üçünün kurtancısı olan bu Incesu merkez ve köylerinde 9 D Dört sene önce çıkan bu haberden tisi de yüzde 22 nisbetinde muhtar P., 5 C.H.P., 6 kanşık adam hakkında bir çok cildler ya ikinci bir emre kadar durduruldu lardan muhnbirlerin de istifade et leme mübayaasına bir diyecekleri sonra yeni evlilerin resimleri balık elde etmiştir. bulunmadığını, ancak destekleme 2ilmıştır. Yüzüncü ölüm yıldö.ıa ğuna dair haberler üzcrindc de ko mesi için çahşacağız. Şimdiük bir Beşiktaşta 7 D.P., 5 C.H.P., 1 M. sılmış, röportajları yapılmış, hulâsa mü münasebetile. General San nuşulmuşsa da Genelkurmay Baş va'd şeklinde telâkki edilmemes vesilesile Tekelin tüccara imtiyazb P.. 1 bağımsız. C.H.P. nin verdiği malumat bir hayli müddet gazetelere mevzu kanı buna doğradan doğruya cevab lâzım gelmekle beraber bu hususta durumdan faydalnnarak yersiz reMartin'in hatırası. bu büyük kahÇanakkale merkezinde 3 D.P., 2 teşkil etmişlerdi. Dün akşam C.H.P. alâkalı çevrekabet yapmamasını ileri sürmiişramanm vatanı olan Arjantinde ve vermekten ziyade gazeteciler ara her türlü kolaylığın gösterileceğinC.H.P., merkeze bağlı köylerde 32 lerinden aldığımız malumata g İşte bu hâdisenin kahramanlan lerdir. dünyada bulunan bütün Arjantin sında bir anket ynpmağı tercih et den şüphe edilmemelidir. şehrimizdeki mevcud 276 mahalle D.P., 14 C.HP. olan Ali İpar ile Virginia (Bruce) Başmakaleden devam den 157 sini C.HP., 98 ini D.P., 4 liler tarafından yarın taziz edile miştir. Orgenoral toplantıda buluBu Rörüşmeleri Gümıiik ve IeBozcaadada tamamen D.P. 6 Muhabirler Japonyaya veİpar dün Ankara vapurile şehrimize nanlara ayrı ayrı «terhis edelim rni, ya Koreve vardıklarında ne yapa kel Baknnı Nuri Ozsan cevablandırdı yiik gruplar halinde hududumuza ünü Millet Partisi. 16 sım müstakilcektir. Eceâbâd merkez ve köylerinde geldiler. etmiyelim mi?» diye sormuş ve 20 caklardır? ve ezcümle Tekelin zaten böyle bir yığarak silâh kuvvetile ve zorla ler, 1 ini de karma liste kazanmışGeneral SanMartin muasır ta6 D.P., 9 C H P . ' Vapur nhtıma yanaşırken karşıniyeti olmadığını, ancak kendi fab topraklarımıza girmeğe icbar etrihin en mühim simalarından biri den fazla gazeteciden ancak 3 ünün İmroz merkezinde 1 C.H.P., 1 ka layıcılar arasında bulunan sevimli Giden birliğimizin komutanlık rikasyonu için satın aldığı tütün meleri ihtimalinden bahsetmiş ve ür. müddet dolmadan terhisin yapıldir. O, kazandığı zaferlerle yalnız Köylerde ise 109 muhtarhğı C.H rışık, köylerinde 2 D.P., 2 kanşık yıldızın hayranlan parmaklaril» kararguhında bir irtibat grupu lerden artakalanını sadece satışa Kızılların Lehistana verilen Doğu büyük bir asker olduğunu ispat et masına taraftnr olduğu görülmüşP., 101 i D.P., 4 Millet Partisi, 2 müs 1 bağımsız. birbirlerine onu gösteriyorlardı. vnrdır. Bu firupu insiHzce bilir su scvkeUiuini ve bunun da pek a? Alman topraklarındaki Almanlaria takiller, 5 karma liste kazanmıştıı. mekle kalmadı, hürriyet davasına tür. Büyük ekseriyetin vakitsiz tcr Gelibolu merkez ve köylerinde Şimdi geminin arka güvertesind» baylar ttşkil edccek ve bu subny bir miktar olduğu için' ehemmiyetll gösterdiği bağlılık, tevazuu ve şah hisin a!eyhinde bulunması üzeıine Çekoslovakyadaki Almanlan topye C.H.P, mahfillerinin verdikleri bu rinde 18 D.P.. 10 C.H.P. Virginia Bruce ile kocasınuı yalardan birisi muhabirUre her hu olmadığını tebarüz ettirdi. sî menfaatlere karşı bigâneliği sa Orgeneral «O halde Millî Savunma kun Almanyaya sürdüklcrini de. rakamlara göre, netice şudur: Kırklareli merkez ve köylerinde nmdayız. Dış pazarlarda tütünlerimize karşı böyle bir ihtimale misal ve örnek yesinde aynı zamanda büyük bir lakanına bu neticeyi bildireceğim» susta rehberlik edectktir. Şehrimiz ve mülhakatmdaki 532 57 D.P., 25 C.H.P., 5 bağımsız. Vrginia İpar (Burce) etrafını aGeneral Talısin Yaz'cmuı yapılan rekabetin müzakeresine gösternıiştik. Amerikah olduğunu da cihana ka diye lâtife etmiştir. Demirköy merkez C.H.P., 9 köy lan gazetecilere seyahatini şöyle sandıktan 266 sını C.HP., 199 u D. aid dördüncü noktada umumî heGpnolkurmay Başkanının demeci hal ttTcüuıesi bul ettirdi. anlatıyor: İ.şle bütün bu düşüncelerdir ki P., 8 Millet Partisi. 18 müstakilleı C.H.P., 5 köy D.P. OrRcneral Nuri Yamutun bu topKoreye gidecek Türk askerî bir yet sert konuşmnlara sahne olmuşVize merkez D.P., 17 köy D.P., Bu büyük general hayatının her Türk matbuatının ve halk cfkârı kazanmışlardır. Geri kalan 41 s?n« California'dan NewYork'a l''4İr in komutnnhrnna tayin 9d"i°n tur. Amerikanın Avrupada bizim antıda yaptıf'i beynnnt şudur: dık hakkında kat'î netice alınama 9 köy C.H.P., 1 köy bağımsız. safhasında menfaatlerini istihkar gcldik. NewYork'tan «Queen ElipivasalaıımızOa günün nın Bulgar notasına pek haklı ola« Hükumetimızin almış olduÇu Tuğgeneral Tahsin Yazıcmın hal an'ancvî etmiştir. Şilide kendisine teklif o'.uLüleburgaz merkez ve köylerinde zabeth» transatlantiğile Londraya şartlarından faydalanarak giriftiği rak ehemmiyet vcrmesine sebcb mıştır. C.H.P. nin verdiği rakamlatcrrümesi aşo.ÜKİadır: nan Cumhıır Başkanhğını reddet tnrar mucibince Korey" bir Türk teşkil etmi^jtir. Bulgar notasına kısa a nazaran; ilçelerdeki parti kazan 27 D.P., 13 CHP., 2 bağımsız. geçtik. Londrada kısa bir zaman Doğum yeri Manastırdır. 58 ya rckabeti protesto eden bu konuşskerî birliği gönderilmckte olduğu mıştir. Çünkü o, herşeyden evvel malar kongre havasım elektriklen bir zamanda lâyık olduğu cevabı ma nisbetleri şudur: Babaeski merkez ve köylerinde kaldıktan sonra otomobille Fransaya geldik ve oradan da «Ankara» çizdiği yolun sonuna kadar gitmek iıcpinizin nıalumudur. Gerckli te şındadır C1S'>2). 1328 terihin le dirmiş ve sekiz on hatibin birbirn vermek kolay bir iştir. Bu cevabın Adalar: 3 C.H.P., 2 D.P.: Bakır 33 D.P., 14 CH P., 2 bağımsı'z. vapurile kocamın memleketi olan niyetindeydi. Esasen aslen Şilili ekküllori ihtiva eden 4500 mev Harb Okulundan mezun olnıuş ve den sert görüşmtlerini ve Ekonomi verileceğine de eminiz. Mesele, bir köy: 1 C.H.P., 6 D.P. Buradaki 16 Şarköy m°rkez D.P . 10 köy D.P., cudlü bir birliğe Tuğ^eneral Tah o tarihten itibaren Birinci Dünya olan O'Higgins'in bu vazifeye daha ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe nota yazıp vermekle biteeekse, bir köyden 5 C.H.P., 10 DP., 1 karış.k 18 köy ve Miresta buoağı C.H.P., güzel İstanbula gelmiş bulunuyoHarbi br.şlavıncaya kadar Erzurum rum.» elverişli bulunduğu kanaatini bes in Yazıcı komuta edeccktir. nin teskin cdici konuşması yatış diyeceğimiz yoklur. Fakat biziın liste; Beşiktaş: 5 C.H.P., 7 D.P., 1 karışık. Birliğin harckct günü kcsin o bölgesirıdeki süvari birliklerinde lıyordu Peru'nun hamisi olmak vakanaatimiz, davanın bir nota ile Mıllet Partisi, 1 müstakil; Beykoz: Türkiyede film çevirecek mitırmıştır. Sıvas merkez köyleri D.P. ve C. siniz? zifesinden sarfınazar etti. Çünkü larak henüz tayin edilmiş değildir. gürev almıştır. halledileıniyeceği merkezindedir. 2 CHP., 8 D.P.; Beyoğlu: 31 C.H. Bu ınevzu üzerinde delegelerd^n karışık. İspanyollan bu memleketten tek Hangi yol ve ne vasıta ile gidileTuğgeneral Tahsin Yazıcı 1940 Salâhaddin Sanver (Izmir Sanayi Çünkü Bulgar notası, hem Bulga« Şimdilik böyle bir fikrim yok, 13 D.P.; Eminönü: 25 CHP., 8 Sıv=s merkez 15 C.H.P, 7 D P 7 Maksadımız daha ziyade İstanbuld» başına defettiği iddiasmda olan Bo ceği henüz kararlaştırılmamıştır. tan sonra tank birliklerinde komu ve Ticaret Odası temsilcisi) demiş ristan Türklerine, hem memlekcti D.P.,; Eyüb: 6 C.H.P., 2 D.P.; Fatih: H.P. karışık. livar'ı kırmak istemiyordu. Andes Birleşmiş Milletlerden beklemckte ta Ror^vîerı almış olup süvari sını tir ki: mize karşı tertiblenen bir Kızıl 48 C.H.P., 3 D.P., 1 müstakil; Kâistirahat etmek ve aile efradile Efridir merkez ve köylerinde 23 kaynaşmaktır.» ordusu sayesinde kendi menıljkî olduğumuz bazı bilgiler geldikten fından tank sınıfına geçen tankçısuikasdin ilk adımı ve başlangıcı dıköy: 4 C.H.P., 7 D.P.; Üsküdar: Bugün gene haber ahyoruz ki, D.P., 27 C H P . tinde de siyasî sahada baş rolü oy sonra bu cihet bir karara bağlaııa larımızdandır. mahiyetincle görünüyor. Bu görüşüSenaryo yazan olan Ali İpara Paristeki çalışmnlaıımızda bize karşı miizün delili de, 250 bin Türkün 18 C.H.P., 16 D.P., 2 Millet Partisi. Arabkir merkez ve köylerinde 43 eordum: nayabilirdi. Fakat dahilî harbe se caktır. 194G yılında Gelibolu bölgesinde cephe ahnmıştır. Bizim Almanya, Resmî neticeler Bilindiği pibi gönderilen biriik D.P., 24 C.H.P. adayı seçimi kabeb olmak arzusunda değildi. Sanmuhacereti gibi mühim bir işirt, Türkiyeyi ilgilendiren veya ki birliklerimizde muhtelif komuAnkara 15 (a.a.) Adalet Ba zanmışlardır. Martin her zaman ve her fırsatta Birleşmiş Milletler sevk ve idare ta görevleri almış ve 1949 da da Avrupa ve hattâ son zamanlardaki üç ay gibi pek kısa bir zaman içinc memleketimizin muhtelif yerlerin» görüşmclere göre, Avrupalılar ara sığdırılmak şahsî menfaatini hizmetinde bu ine girecektir. Böyle olduğu için Ankaradaki birliklerde bulunmuşistenmesidir. Onun de cereyan edecek bir senaryo yazsında kendi istihsal ettikleri tütün içindir ki sayın Bakan Zühtü Velilunmakla iftihar ettiği memleketin •anlış anlama ihtimalini ortadan tur. mayı düşünüyor musunuz? ler yetişmczse, ondan sonra Araeri beşenin meseleyi mühim saymıyan kaldırmak maksadile er ve subayumumî menfaatine feda etmiştir. « Türkiyedeki imkânsızhğâ larımızın kendi üniformalarını gikan tütününün Avrupaya gelmesi görüşüne iştirak etmiyor; bilâkis Baştarafı 1 inci sahifede karşı mücadele edeceğim. Senaryo eceklerini tavzihe lüzum görüyohakkmdaki müşterek Türk, Yunan pek mühim görüyoruz. Hükumetibinbaşılarından Orvill Munson'un yazmak ise bu iş tamamile ilhama rum. Yalnız kollarına Birleşmiş tezi dahi suya düşrr.üş. Eğer bu mizin her ihtimali gözönünde bu Baştarafı 1 inci sahifede oğludur ve geçenlerde İstanbulda bağlıdır. Film operatörü olan ar Baştarafı 1 inci sahifede hakikat ise bizim için çok tehlike lundurarak Iüzumlu tedbirleri alMilletler alâmetini takacaklardır. kadaşım Turgud Demirağ ile anlaolan mesele Kore alayma katılmak doğmuştur. Gidilecek bölgenin iklim şartlarına duğunu tesbit edemediklerini kay lidir. Hükumetimiz siyasî cepheden mağa hazırlanmasını istiyoruz. * * * şırsak belki bir film de çeviririz.» üzere İzmirden hareket eden kafilegöre halen sağlık muayeneleri de detmişlerdir. ve muhlelif cephelerden tütün meAyazpaşada Marmaraya bakan Son olarak nerede film çevirCUMHURİYET nin bindiği vagonlara yazıldığı iddia vam etmektedir. Bu gece geç vakit alınan haber selesini mutlak surette ele almaedilen bazı ibarelerdir. Bugünkü güzel bir apartımanının birinci ka diniz? Bilhassa subaylarımız arasında ler zelzelenin doğu Hindistanda hdır. « Son filmimi Meksikoda çevirOrville Ulus ve Ankara gazeteleri «Gurur tmdayız .Burası binbaşı gönüllü olarak gitmek istiyenler vukua geldiğini bildirmektedir. TeMunson'un zevkle döşenmiş evidir. dim. Otomobil yarışlarına aid olan Görüyoruz ki birçok arkadnşlanveren tezahürlerN olarak şu haber Baştarafı 1 inci sahifede çok olduğu gibi erlerimizden de yid edilmiyen haberler, Batı Ben mız dahi burada Amerikan sigaraKapıyı açan binbaşınm en büyük bir senaryomu da Türkiyeye hareeri yayınlamışlardır: büyük bir kütle gönüllü gitmek ar gale'deki Siliguri şehrinde ağır ha sını keyifle içiycrlar. Arkadaşlar memnunum» demiştir. oğlu dört yaşmdaki Michael selis ket etmeden önce stüdyoya bıraksar olduğunu kaydetmektedir. «Koreye gidecek kahramanlan türkçesile <rMerhaba!» dedi. Biraz tım. Yakında filme alınacağını uDış İşleri Bakanı, Türkiyenin zusunu göstermektedirler. bunu, memlekete karşı işlenmiş Zelzele 17 yi 15 geçe kaydedilmız vagonlarma şunlan yazdılar: muyorum.» Gönderilecek miktarın mahdud Atlantik Paktına girmesi mevzuunclan büyük günah telâkki etmek Baştarafı 1 inci sahifede nonu, sana lavık evladlar olmağa sonra•Ahmedin. annesi Helen Mun. , ., ,. Bu sırada yamrmza 810 yaşlaolup bu büyük arzuyu yerine ge miştir. ; da da: lâzımdır. Ceza Mahkemesinde iki sahib ara i^diyoruz, senin izinde yürüyoruz | s o n ıçerıye gırerek «Ahmedı mi Diğer taraftan sahil ve jeolonk ... . . .... nnda olduğunu tahmin ettiğim sag ö m e ğ e g e l d i n İ 2 ? , d i y e a Bu, dünya sulhu için bir za tirmemize imkân bırakmamaktadır. Geçen ser.e memlekete 3035 bin sında bulunduğunu yazmaktadır. rı saçlı, cin gibi bir Amerikalı çorurettir.» dedikten sonra Türkiye Birliğimizin gidiş hazırlıklan ya tetkikat bürosu bugün Çinde bir kilo Amerikan sigarası girmiştir. Bunnu üzerine Bayan Semahat derBirkaç aydanberi Türkiyede olBüyük manşetlerle yapılan bu masına rağmen, bu memleketi ve cuk geldi. Sevimli artist Virginia nin Atlantik Paktına girmesi hak pılmakta ve gerekli diğer muame yerde belki de Çin Birmanya hu Hükumetten bunun için de bir ted hal İstanbula gelmiş ve bu işin tahilânlar iktidar çevrelerinde olduS'J insanlannı kısa zamanda pek sev Bruce küçüğü bize takdim etti: kında yürütülen söylentiler içın leler de ikmal edilmektedir. Bu hu dudu üzerinde bir yerde tarihin en bir almmasını rica ediyoruz. kikile uğraşmaya başlamıştır. « Oğlum Christofer.» «bunlar sadece birer tahmindir» susta basına ayrıca malumat veri büyük zezelelerinden birinin vuku kadar Millet Partililer arasında da diğini söyleyen Helen Munson oğCelsenin kapanışında söz alan Anlaşılan netice cidden orijinalbulduğunu bildirmiştir. Ali İpar söze kanşarak: lecektir. demiştir. rorumlara vesile verdi. İnönü Ko luna «Ahmed» ismi verilmesinin Sarsıntınm, mahallinde belki de kongre başkanı Ekonnmi ve Ticaret dir: « Kanmın bundan başka bir Harb muhabirleri eye bir savaş birliği gönderilmesi ;ebeb.ini de şöyle anlatıyor: r Fuad Köprülü bu Pakta iltihak anm dakikadan fazla sürmekle Bakanı Zühtü Velibeşe endişelerin de 16 yaşında Suzan isminde kızı Bayan Semahat broşunu kaybet ne muarız olan bir partinin lideri Şimdi diğer bir nokta hakkında için hükumetin lâzım geleni yapmıs. çalışacağını « Kocam benden önce geldi. var. Suzan, halen Amerikada tahberaber, meydana getirdiği yer bertaraf edilmesine tikten sonra, bunu bir resmî şahıs olduğuna göre, bu çevreler, onun bulunduğu ve Türkiyenin Koreye malumat verelim: okulundaki vazifesine ildedir.» dedi dalgaları burada üç saate yakın bir söylemiştir. bulmuş ve karısına hediye etmiştir. izinde yürümenin ne manaya alın 'stihkâm Bazı gazeteler Koreye harb ve müddet devam etmiştir. yardım işinin diğer devletlerce fevaşladıktan sonra bu apartımanı Evlilerin en büyük arzulan KaFakat aksilik bu ya kadın da muzip ması lâzım geleceğinin pek açık olkalâde iyi karşılanmış olduğuna foto muhabirleri göndermek arzuiralayarak beni de çağırttı. Oğlum dıköy tarafında bir golf kulübü Istanbul 15 (a.a.) Knndilli Rabroşu bir baloda düşürüvermiştir. duğu mütaleasındadır. işaretle Amerika seyahati hakkmda sunu izhar etmişlerdir. Millî Savun ki yaşındaki Bruce ve dört ya kurmak ve modern bir golf sahası Broşu ikinci bulan bir tüccar olma Bakanlığmca bu hususta icab ;adhanesinden bildirilmiştir: da şunlan söylemiştir: M. S. E. ındaki Michael ile geldim. Bu inşa ettirmektir. Bugün Tüıkiye yaz saatile 17 yi mustur. Bu zat da broşu karışına memleketi, gelir gehnez, çok sev« Amerikaya gidersem, bu se eden kolaylığın yapılacağı şüphoCemiyet hayatında bir erkegin 19 dakika 09 saniye geçe şidtletli Londra 15 (Nafen) Prenses hediye etmiştir. Fakat broşun yahat Birleşmiş Milletler toplantı sizdir. Harb ve foto muhabirliği dim. Kocam her akşam işinden bir kadına hiç bir zaman cesaret hakkında aydınlatıcı mahiyette ba bir zelzele kaydedilmiştir. Merkoz Elizabefh bu<4Ün Türkiye saati ile ikinci sahibi bunun farkına varmış sile alâkalı olacaktır. Atlantik Pak[eldikçe mjtemadiyen «Ahmed», edip soramıyacağı suali meslekî üstünün Rasadhaneden uzaklığı 13.50 de bir kız çocuğu dünyaya ve broşun karısına aid olduğunu zı bilgiler vermek isteriz: tı devletleri toplantısına gitmeiB Mehmed» diye isimlerile Türk as mecburiyetime sığınarak soruyo6160 kilometre olarak hesablanmış geürmiştir. Dört doktor tarafından söylemiştir. Tüccar ise bu iddiayı 1 Harb muhabirleri nasıl sebahis mevzuu değildir.» :erlerinin kabiliyetlerinden, onla ıım: tır. Zelzelenin Hindistan civarında neşredilen tebliğ, anne ile çocuğun sureü katiyede reddetmiş ve broçilir? Affedersiniz kaç yaşmdasınız? ın enteresan buluşlarmdan bahseYunanistanm da Atlantik PaktıNewLondon 15 (a.a.) (United Bunu seçmek hakkı basına aiddir olduğu tahmin edilmektedir. sıhhatte o'.duklarını bildirmoktedir. şun karısına aid olduğunda ısrar « Otuz sekiz.» diyordu. Hayalen cAhmed» ve na girip girmiyeceği sualine de demek lâzımgelir. Prenses Elizabeth ikinci çocuğu etmiştir. Bu yüzden paylaşılamıyan 'ress) Denizaltı tahlisiye gemisi Mehmed» ler gözünde canlanıyor Hayretle sesin geldiği tarafa bak böyie bir şey bilmediğini söylemişbroşun iki sahibesi de Beyoğlu 2 Ne kadar harb muhabiri seBird» karşılıklı ;ım. tir. Atletlerimizin Dublindeki nu dünyaya getirmeden biraz evvel Sulh Ceza mahkemesine düşmüş Blue gereğince, bugün yardımlaşma e bu kimseler artık evimize tu. Cevabı veren Ali İpar olmuşçilebilir? aktı Türk Deniz damakılh girmiş bulunuyorlardı. İngiltere Kraliçesi Bukhingham saAvrupa Birliğine dahil memleBunların sayısmı tayin hususu Nuyan YİĞİT karşılaşmalan raymdan Clarence House'e gelmiş lerdir... Mahkeme broşun hakiki Ordusuna devredilmiştir. Gemiye Doğurmak üzere hastaneye giderketlerin bir Avrupa Ordusu teş gene matbuatla halledilebilecek bir sr.hibini bu'.maya çalışırken, taşra Kurtaran» adı verilmiştir. Dublin 15 (a.a.) Üç gün süre ve kızmın yanı başında bulunmuşkili teklifine temasla, eğer böyle bir iştir. en kocam: «Haydi topuz gibi bir gelen Bayan Semahat da: tur. Tahta çıkış sırasında Prenses dan Kurtaran, yeni komutanı Binba5i Ahmed!» dedi. Onun istediği nihaordu kurulursa Türkiyenin de iştıBirleşmiş Milletler karargâhı, cek olan milletlerarası atletizm Eliznlieth ve Prens Charles'den son « Broş ne bunundur, ne onun, Alp Kuna, Atlantik filosunun deniz et oldu; doğan oğlandı ve Ahmed rak'edip etmiyeceği sualine ceva Birleşmiş Milletlere mensub mil karşılaşmalarının ikinci gününde Benimdir!..» diye ortaya atılmış ve takımımızda en iyi dereceyi Osman ra üçüncü mevkiini işgal etmekte ltı komutanı Amiral Stuart Mur îmini koyduk. Sade isimlerinize ben: letler için birer kontenjan tesbit clan bu kız çocuğun dünyaya gel Adliyeye bir istida vererek emanet ay tarafından teslim edilmiştir. eğil, yemeklerinize de pek bayılıBirleşmiş Milletlerdeki Coşgül almıştır. Sahnemizin en eski kadın sanat« Pek tabiidir ki böyle bir tek etmiştir. dairesinde bulunan broşun kendisiOsman White City'de bir göğüs cüği haberi ilk olarak İngiltere İç lifle karşılaşılırsa mütalea edilecek basın delegemiz kanalile bunu öğGeçen bir kaç ay içinde burada oruz, soframızdan pilâvla böreğı lân Kınar, evvelki gece Kadıköne gösterilmesini istemiştir. e eksik etmiyoruz.» rendikten sonra basın kendi mu farkile geçildiği Amerikah Ashen İşleri Bakanına ulr.ştırılmıştır. İç ündeki evinde vefat etmiştir. tir.» demiştir. Böylelikle paylaşılamıyan broş, talim görmüş bulunan Türk mürethabir namzedlerini seçecek ve Ba folter'i 4 milde mağlub edeıek ko İşleri Bakanlığı da İngiliz milletler Elli seneden fazla bir zamandanBiz bunlan konuşurken «Ahmetebat, Türk bayrağı çekildikten Bulgaristanın verdiği son nota sın Yaym Umum Müdürlüğüne şuyu 19 dakika 54 saniyede kazan camiası umumî valilerine bu haberi ki sahibinden scnra bir üçüncüsü ime bakın; Ahmedime!» diverek beri sahnemize ve son seneler zar» meselesi hakkmdaki suale de: sonra gemiye çıkmışlardır. le karşılaşmış bulunmaktadır... bildirecektir. Seçilen arkadaşlara mıştır. l göndermiştir. ir kadın kundağı içerisinde müte fmda da filmciliğimize büyük hiz« Ahdî hükümler bakımından harb veya foto muhabiri vesikası madiyen esnemekte olan Mister metlerde bulunan Kınann ölümü tetkik edildikten sonra cevabımız verilecektir. Bütün muhabirler kaPROF. NtMBLS'ÜN MACERALAR1: Ahmedie odaya girdi. Gelen Ah büyük bir teessür uyandırmıştır. verilecektir.» demiştir. rargâh usul ve talimatına göre ha72 yaşında bulunan Kınar, Mamedin dadısı Kâmile idi. Dadı şu Dış İşleri Bakanı Başbakanla reket edeceklerdir. nakyan tiyatrosunda, Darülbedayitirafta bulundu: doğru Yalovaya hareket etmiştir. de uzun seneler büyük bir sanat 3 Muhabirlerin giyeceği elbise: « Öbürleri de pek şeker şey aşkı içinde çalıştıktan sonra bir Yalovada Bu husustaki teamüllere göre er amma isimlerini bir türlü be hayli ilerliyen yaşı kendisini yoruYalova 15 (Telefonla) Başba muhabirler işaretsiz askerî elbise eremediğimden anlaşamıyoruz. cu sahne hayatından uzaklaştırmışkan ve Dış İşleri Bakanı burada giyecekler ve yakalarında Türk baHalbuki bu öyle mi? O benim Ah tı. Fakat buna rağmen Kmarın kalabalık bir halk kütlesi tarafın sın mensublan olduklarını gösterir medim! Ahmedi annesinden fazla içindeki sönmiyen sanat aşkı kendan tezahüratla karşılanmışlar ve bir alâmet taşıyacaklardır. ben seviyorum, eğer giderlerse dün disini her fırsatta sahneye çıkart4 Muhabirler nasıl vazife gödoğruca kaplıcadaki, Cumhur Başada bu oğlanı bırakmam, ben de mış ve son senelerde de yerli filmkanlığı köşküne gitmişlerdir. Köşk rürler? erde çalışmaya sürüklemiştir. ıeşlerinden gideceğim!» dedi. Muhabirlerin yapacağı işler, gite Cumhur Başkanile görüşmeler Dört sene evvel Şehir Tiyatrodecekleri yerler, yazacakları yageç vakte kadar devam etmiştir. Ahmedin annesi Helen Munson sunda kendisine yapılan jübil^de Başbakan ve Dış İşleri Bakanı zılar ve çekecekleri telgraflar ve başta Muhsin Ertuğrul olmak üzeçocuk gibi seviniyor, mütemadiyen yarın (bugün) İstanbula dönecek fotograflar için takib edilecek kare bütün sahne sanatkârlanmız eideler bir talimata bağlanmış olup Ahmedini kucaklıyordu. Oklohalerdir. lini öpmek suretile Kınarın sanat mada doğmuş olan Helen Munson mekteyim... Doğru, ben seni bırak beş senelik evlidir. «Eğer, dedi, hayatımızdaki kı\Tnetini ve mevAsabiyetle gülümsüyordu. Am olduğunu açıkça ifade etmişti. Son ni tasavvur dahi etmemiştim. Gene »CUMHURİYET» In EDEBİ TEFRİKASI: 9 2 kiini tebarüz ettirmişlerdi. cama meydan okuyan bir bakışla ra, ihmal edilmiş kadınhğının guru kalbim, o gün fıstık çöpleri üze tım Şahizer. Fakat daha evvel av tekrar Türkiyeye gelirsek ve AhKmann cenazesini kaldırmak übaktı ve sesi birden alevlenerek runa, ihanetlerle yaralanan izzeti rinde çarptığı gibi hızlı hızh vuru cumdan kaymak, benden kurtul med de büyümüş olursa tahmin coştu: nefsine ve nihayet yuvasuıın hari yordu. Fakat bu vuruşlarla o vu mak isteyen sen oldun. Bunu inkâr ediyorum ki kendisi burada bir zere Şehir Tiyatrosu bir program hazırlamaktadır. Dürüst bir kadının şerefine mine kadar hayasızca sokulan iğ ruşlar arasında ne muazzam bir fark edebilir misin??.. Nihayet senin «Fatma» bulacaktır kalbinin erkeği olamadığımı da anvardı!.. göz koyanla, şerefinden şüphe eden renç ve bayağı zevk unsurlanna İşte Türk dostu bir Amerikalınm Dış ticaret rejimi ladım... Ama ben seni hakikaten arasında ben büyük bir fark gör bilhassa acı bir şekilde temas etti. Şu muhakkak ki, insan, hayatm Türkiyeden götüreceği en iyi haAnkara 15 (Telefonla) Dış Timem Nazım! Demek ki beni şim Bütün bu haksızlıklarla kuşatılmış nimetlerini nankörlüğü yüzünden çok sevmiştim... Bu sevgiyi öldürtıra «Ahmed» in hikâyesi burada caret rejimi hakkmdaki karar şekli diye kadar hiç tanımamışsın... Se bir kadının, evet bu derece mağdur kaybediyor. Saadetinin kıymetini mek için ne mümkünse yaptın... Ve hâlâ yapmaktasın... Benim sana bitiyor. listelerle birlikte bugünkü Resmî ninle bir hesablaşma gününün gel bir kadının, bahtından intikam al bilmeyişi de, definelere sahib bir Yazan; KERİME NADİR karşı bir çok haksızlığım olabilir; Haluk DURUKAL gazetede yayınlandı. miş ohnasına memnunum.. Bugüne mak hakkı idi; ama o buna tenez harisin açıkgözlülüğünden farklı lâkin sen bana daha fazla şey borç Mademki benden ziyade, seıil kadar bütün haksızlıklanna, şere Benim bu saçmalara kanacazül edecek yaradıhşta değildi. Işte oknasa gerek!.» lusun!.. Bunu gayet iyi bilirsin.. ğımı sanıyorsun ha? diye bağırdı. bir müfteriye inanıyorsun; şu halde fime karşı saygm dolayısile katla mesele bundan ibaretti... Nitekim Şahizer gibi bir kadına Odeşmek imkânı olmadıkça, hesabHem senden izahat istiyen kim?, git her şeyi ondan sor!.. nıyordum... Ama bu vaziyet bende Sonra, Şahizer hıçkırıklarla sarsıl sahib olmak, amcamın bütün öm laşmanın faydası var mı? Belki bana her şeyi itiraftan tahammül bırakmadı artık!... Sen bunların vekili misin? Ikisinin dı. Bir pencere önünde yığıldığı rünce bütün saadeti olmalıydı. HayBu sözler, Şahizerin evvelce bade ağızlan, dilleri var maşallah!... çekinir! Şahizer şimdi, hakikaten o güne koltukta bütün vücudünü ihtilâç fa ki, bugün onu bedbaht eden â Ne gibi? na anlattığı bir hakikati tasvib etBana verilecek bir hesabı, pekâlâ kadar kendisinde hiç görülmemiş lar kuşattı... Camdan sızan günün milin, Şahizerin mevcudiyetile iltiğinden amcama bu hususta hak kendileri verebilirler... Size niçin düşman olduğunu. bir isyan nöbeti içindeydi. Haki soluk ışığı bedbaht başının altın gili olmasından şüphe edilemezdi. vermemek kabil değildi. Kendisine Ferasetile övünen bir kimseŞahizer, birden doğrularak: katen biz onun bu vâdide amcama saçlarında şiirli bir ziya mihrakı Bedbaht olan ,diğeri için de bir (Bahriye Caddesi No. 95) karşı bütün silâhlarımızla aldığı Şüphesiz! dedi. Eğer sana ve nin bunu derhal anlaması icab karşı herhangi şekilde bir isyanına vücude getiriyordu. Orada, âdeta bedbahtlık mevzuu olmuştu. Binmız cephenin gene de zayıf olduederdi... Bu seciyedeki adamlar, rilecek bir hesabımız olsaydı, bunu değil, hattâ sitem yollu bir telmi hayatının güneşi sönüyor gibiydi. netice hatah birleşmişler, hatalı Bugün muhterem Kasımpaşa halkının hizmetine girdi. ğunu itiraf zorunda kaldım. Hak biz elbette ki verebilirdik... Ama, kendilerine dost olmıyana düşman hine dahi rastlamamıştık. Böylece, Sebeb olduğum bu felâket için ken yaşamışlardı ve hatalannı devam onda olduğu için ,kuwet de onda kesilirler. sana verilecek hiç bir hesab; f :ı bu ilk isyan, ömrünün bütün isya dimi affedemiyor ve asla affedemi ettirmeye mahkumdular. idi. Bu kuvveti yenmeğe muvaffak Yani... Dostunuz olamadı mı? nı oluyordu. Bizi de, bu bahse ve yeceğimi hissediyordum. yok!... Odayı kaplayan uzun sükuttan olamazdık; çünkü hak her şeyden Maalesef! Artık tamamen iradesini toplamış sile olan mevzuu da unutmuş, âdeŞahizer konuştuğu kadar amcam sonra, nihayet, amcam konuştu: üstündü. Şahizer şimdi umulmaz şekilde ta kendinden geçmişti... görünüyordu. Amcam istihza ile: sürekli ve ciddî bir sükunet muha Anladık kadınım, seni mesud Artık bir şey konuşulmadı. O Demek ki, dedi; bu fotoğraf kendine hâkim bir vaziyete gelmiş Fakat asabiyetinin şiddetile telif faza etmisti. Ecmelle ben de odasadece artistliğe özentinizin bir ha bulunuyordu. Ve sesinin azimli to olunmaz şuurlu bir lisanla konuştu. nın birer köşesine sinmiştik. O an edememişim! Sana lâyık olduğın meşum emaneti alıp odadan çıkan, Muhammen tırası olmaktan ibaret! Sırf sanat nunda gizli hicranlarla dolu içinin Hicranlarını veciz bir şekilde be da Ecmelin neler düşündüğünü bil muameleyi bilememişim! Bundan sonra da evden uzaklaşan amcamın Miktan bedeli Geçici teminah Eksiltme şekli dolayı kusurum var... Ama teslim ardmda üçümüz de birer cansı: Cinsi Miktan bedeü zevki namına sizi bir objektif kar isyanı duyuluyordu. Tam bir ser lirtti... Hiç bir isim anmamış, vak'a miyordum ama, ben bu acı âkıbete Yüksek taz4 aded 80.000 lira 5250 lira kapalı zarf 4 aded 80.000 lira şısında böyle âşıkane bir poz al bestî ve muvazene içinde sözüne tesbit etmemişti; hattâ tazallümü, ne tatlı bir başlangıc ormuş olan et ki, sen de kocam mesud etmenin nesne gibi kalmıştık. yollanm pek iyi bilemedin! Bugün XXVII yikli Otoklav devam etti. maya zorladılar, öyle mi?... doğnıdan doğruya kocasının şahsım uzak mazideki bir günü düşünmek mademki hayatımızın mahremiyetYukanda muhammen bedeli ile geçici teminah gösterilen 4 aded Bu kötü duruma sebeb olan Bunun aksini düşünebilmen Zendostların ne mal oldukla değil, kendi kara bahtmı hedef tut ten kendimi alamamıştım. Bu, am lerini böyle uluorta münakaşaya alçağa bir ceza düşündüm. Bütün yüksek tazyikli otoklav kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. için bu erzel şakayı yapmaya cüret rını bilirim... Işte bu köpek de on muştu. Lâkin gencliğini ve bütün camın Şahizere evlenme teklif ettimecbur olduk; bari sonuna kadar gün ve bütün gece bir çok plânlar İhalesi 24/8/1950 Perşembe günü saat 15 te Müessesede toplanaca* eden kadar kötü bir insan olman lardan biriydi... Bir kaç gün evvel emellerini çiğneyip geçmiş egoist ği gündü. O gün onlan bahçede gid»lim... Evet, yıllardanberi ben tasarladım. Hattâ onu öldürmek Komısyon tarafından yapılacaktır. gerek!.. bana, metresi olmamı teklif etti! bir taassubun; zalim, hodkâm ve gözetleyip dinlerken ve duydugum den kaçmaktasın; yıllardanberi ben yolları aramaya kadar vardım. FaKapab zarflar aynı gün saat 14 e kadar Komisyona leslim edi İyi bir insan olduğumu iddia Kovulunca da tehdidler savurdu .. barbar bir karakterin; maddî, cim mesud sözlerden deli gibi sevinir den uzaktasın; yıllardanberi şu re kat neticede, bütün hıncımı sadece lecektir. edecek değilim. Bana sadece haki Meğerse bütün silâhı bir iftiradan ri, kıskanç ve manasız bir tahak ken, bu sahnenin yıllarca soma simdeki pozda yarattığın aşk heyebir mektubla almaya karar verdim. Şartnamesini görmek ve teminatını yatırmak istiyenler her gün kat lâzım! kümün esiri olmaktan nasıl bedbaht böyle bir faciaya inkılâb edeceği canınuı ben ancak rüyasmı göribaretmi§!... ^ Arkası var mesai saatlerinde Müessese Bürosuna müracaatleri (10548) Arjantinli Genelkurmayda dün General San Martiıt yapılan basın toplantısı Ankarada toplanan Tütiin Kongresi dün kaoandı Idarî ıslahat Bektaşi, bir türbe önünde, kör, topal. çolak, kambur zambur, bir adam görür. Herif yalvarıp niyaz ediyor: Yarabbi, sen beni iyi et! Bu, vaziyete dayanamıyan Bektaşi: Yahu, der, senin neni ve nereni iyi etsin. Boşıına uğraşacağına seni yıkar, yerine yenisini yapar daha kolay! D. N. Muhtar seçimlerinin neticesi belli olmadı Film yıldızı Virginia Bruce şebrimizde Mühim değil mi? i Dış İşleri Bakanı dün Strasbourg'dan avdel etti Müthiş bir zelzele Politika tartışmaları ve Ordu Mister «Ahmed» Üç kişinin sahib çıktığı pantantif Prenses Elizabeth'in bir kızı oldu Kurtaran tahlisiye gemisl Sanatkâr Kınar'ı kaybettik i UVERCIM YAPI ve KREDI BANKASI Kasımpaşa Ajanslığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdüriiiğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog