Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Dünyarun en büyük patronlu, elişi ve model mecmuası 116 sahife 100 kuruş 360 uıcı sayısı ÇIKT1 umhuriyet K U R U C U S U r Y U N U S NADÎ Gözlük Deposu Her nevi fennl jfelut cerçeve ve gdzlukculDq« lid butıin malzemt. J. SARAGOSSİ ' lohtjjnpı C.ISI « « Ho«ğ?7j»>«k?< 97 Û3/Ift 3040 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 elefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa Isleri: 24299, Matbaa : 24290 T IR I QRfl ış Işleri Bakaıtı dü Strasbourg'dan avdet etti Fuad Köprülü, Başbakanla birlikte Yalovaya gitti ve Cumhur Başkanlığı Köşkünde geç vakte kadar süren bir toplantı yapıldı Dış İşleri Bakanı, demecinde, Atlantik Paktına iltihak için hükumetin lâzm geleni yaptığuıı ve Bulgar notasına, tetkik edildikten sonra, cevab verUeceğini söyledi Miihim değil mi? ızıl Bulgar hükumeti, Sofyadaki maslahatgüzarımıza bir nota vererek Bulgaristan Türklerinden 250 bin ki^iye 18 Ekim 1925 tarihli anlaşmaya tevfikan Türkiyeye hicret etmeleri için vize verUeceğini ve bu işin üç ay içinde halledilmesi lâzım geldiğini bildirdi. Bir kaç gün evvel. bu sütunda izah ettiğimiz gibi, bu Bulgar notasını, hiç bir iyi niyete atfetmeğe imkân yoktur. Onun içindir ki Türk basını ve halk efkân, ehemmiyetle nota üzerinde durdu. Bulgar notası Ankaraya gekniş ve Dış İşleri Bakanına vekâlet eden Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zuhtü Velibeşe kendisini ziyaret ederek nota hakkında malumat istiyen bir gazeteci arkadaşa şöyle demiştir: «Bulgarlann hükumetimize verdiği notaya bu kadar ehemmiyet vtrmek yersizdir. Matbuat, bu haberi luzumundan fazla büyütmüştur^ Hukuraetinuj notaya Uyık olduğu cevâbTVısa bir zaman zarfmda verecektir.» Bu sozleri hayretle karşıladığumzı soylersek sayın Bakanın bize gucenmemesini rica ederiz. Bulgar notasına matbuat pek haklı olarak ehemmiyet vermiştir; çünkü durup dururken verilen bu nota, mühim bir meseleyc hüsnüniyetle değil, suiniyetle temas etmektedir. Bulgar notasının Türkiye hüku«ıetini 18 Ekim 1925 tarihli anlaşmaya riayet etmemekle ithama kalkışması ve şiddetli bir protestoda bulunması, bu işin şirretlik tarafıdır ve kanaatimizce en ehemmiyetsiz tarafıdır. Galiba sayın Bakan Zuhtü Velibeşe, Turk matbuatının notaya bu cepheden ehemmiyet verdiğini sanarak meseleyi muhim gormüyor ve onun içindir ki «Hükumetimiz, notaya lâyık olduğu ce vabı kısa bir zamanda verecektir» diyor. Halbuki demokrat Türkiyenin hür matbuatı. Sovyet Rusyanın peyki olan ve efendisi Moskovanın bir emrile hemen üzerünize saldıracağı muhakkak bulunan kızıl Bulgaristanın her notasına, her hareketinc, gazeteleri ve radyolan vasıtasile yaptığı her garazkâr ve düşmanca neşriyata ehemmiyet vermeği bir vazife bilir. Çünkü Bulgaristanın bütün siyasî hareketlerini tertibleyen, sevk ve idare eden onun bolşevik Slav amcası kızıl çarlıktır. Bu itibarla Bulgarlann bizimle olan munasebetlerinde ve hareketlerinde, daima bir Sovyet soğuk harbi taarruzu, bir fesad ve suikasd tertibi olduğunu kabul etmek. dikkatli ve ujanık bulunmak lâzımdır. Bu Bulgaristan karşısındaki vaziyetimiz bakımından umumî bir 4üşüncedir. Son Bulgar notasının başka bir bakımdan da ehemmiyeti vardır ki o da 250 bin Türkfin Sofya elçimizin söylediğine göre 850 bin Türkün hayatile alâkalı olmasıdır. Bulgar notasının satırlan arasında gizlenen şey, Bulgaristan Türklerinin topyekun tehcirine doğru ilk bir adım atıldığıdır. Kızıl Bulgarlar, soydaşlanmızı zorla Türkiyeye sürmeğe hazırlanıyorlar ve bunu çeşidli fena maksadlarla yapmak istiyorlar. Onlann bu kötü niyetlerini şöyle hulâsa edebiliriz: 1 Bulgaristanlı Türkleri, üç ay içinde, menkul ve gayrimenkul mallannı yok pahasına satmağa mecbur etmek, yani onlan soyup fakir ve muhtac bir halde Türkiyeye göndermek; 2 Kış aylan içinde Türkiyenin başına büyük ve çok masraflı bir iskân gailesi çıkarmak; 3 Türkiyeye gönderecekleri 250 bin soydaşımız arasına muzır ve miıfsid beşinci kol ajanlan katarak bunlara casusluk, komünist propagandacılığı vazifeleri vennek; 4 Tehcir edilen Türkler arasında, kış mevsiminde vukuu muhakkak iskân güçlüklerini ve noksanlarını ele alarak tezvirler ve kışkırtmalar yaptırmak suretile muhacirlerin ve memleketin huzur ve sııkununu, hattâ aşayişini bozmak. Bundan evvelki yazımızda, Bulgar hükumetinin soydaşlanmızı biiCUMHURİYET Mttthiş bir zelzele Sarsıntmın Hindistanda olduğu anlaşıldı Zelzelenin tarihin en büyıik zelzelelerinden biri olduğu ' bildiriliyor NewYork 15 (R) Bugün dünyanm muhtelif şehirlerindeki rasadhaneler senelerdenberi görülmedık şiddette bir zelzele kaydetmişlerdir. Boston rasadhanesi beş senedenberi bu şiddetle bir deprem kaydetmediğini bildirmiş ve hesablarına göre zelzelenin merkezını kuzey doğu Türkıyede olarak goste^mj^ir. Di|çr^Axnı^ıkan raasdhânelerı zelzelenin merkezini Hindıstan olarak gostermişlercUr. İngilterede rasadhanelerm aletleri zelzelenin jiddetinden bozulmuştur. Ingıliz rasadhaneleri şimdıye kadar bu şiddette bir zelzelenin kaydedilmemiş olduğunu bildırmişler, fakat merkez üstünün nerede ol Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Genelkurmayda dün yapılan basıntoplantısı Orgeneral Yamut, Kore'ye gidecek birliğimiz hakkında izahat verdi Subay ve erlerinıiz kendi üniformalarını 'giyecekler, yalnız kollarma Birleşmiş Milletler alâmetini takacaklar Ankara 15 (Telefonla) Genelkurmay Başkanlığında bugun ilk defa bir basın toplarrtısı yapıldı. Bu toplantıda Orgeneral Nuri Yamut, gazetecilerle samimî hasbıhallerde bulundu. Bu vesile ile askeri meselelere daır yayınlarda memleketin haynna oi&rak dıkkat edıl Arkam Sa. 3. Su i de GeneDturmay Başkanj Orgeneral Nuri îamut dünkü basın toplanüsında gazetecilerle görüşürken' Dış İşleri Bakanı Galata nhtınunda kendisini karşılıyan Başbakan ve Vali ile birlikte Strasbourgda Avrupa Konseyi D15 İşleri Bakanları Konsey toplantısına iştirak etmiş olan Dış İşleri Bakazu Fuad JKoprulu, dun Ank^m ..' rile şehrimize gelmiştır. Köpruluyü bourg gorüşmeleri hakkında kendiBaşbakan Adnan Menderes, Va!> sinden sorulan bir suale cevaben: Fahreddm Kerım ve dostlan karşı « Temaslanmdan umumiyetle çok lamı^lardır. Dış İşleri Bakanı Stras Arkası Sa. 3. Sii^Z de Ankarada toplanan Tütün Kongresi dün kapandı Dunkü toplantıda Amerikanın, Avrupada bizim ananevi piyasalarımızda giriştiği rekabet protesto edildi Ankara 15 (Telefonla) Bir kaç gündenberi şehrimizde toplanmakta olan Tütüncüler kongresi Ticaret Bakanmın bir nutku ile bugun kapanmıştır. Sabah saat 9 da çalışmağa başlayan kongre, ilk olarak ihracat komisyonu raporunu müzakere ve kabul etmiştir. Dış ticaret rejimimizde tütün mev zuu üzerinde bir çok hatibler söî almış ve işlenmiş tutün ihracı meselesi üzerinde durulmuştur. işlenmiş tütunlerin ihracma hiç bir suretle cevaz verilmemesi noktasında beliren ittifak tesbit olunduktan sonra gündemde alâka çeken ve Tekel Idaresinin destekleme mübayaası ve umumiyetle ticaret yapıp Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Üç kişinin sahib çıktığı Sanatkâr Kınar'ı kaybettik Kore'de kızıllar Kore'ye gidecek Birliğimiz Komutanı General Tahsin Yazıcı Politika tartışmaları ve Ordu İzmirden Koreye gidecek kafilenin bindiği trene yazılan ibareler tahkikat mevzuu oldu 3 pantantif tekrar hazırlanıyor Kuzey Kore kuvveHerine savaşı ağustos ayında bitirmeleri emri verildi Muhtar seçitnlerinin ıteticesi belli olmadı Şehrimiz ve mülhakatında yapı kezdeki seçim neticeleri kat'î olarak lan muhtar ve ihtiyar heyeti seçim elde edilememiştir. lerine aid oylann tasnifıne dün da D P. mahfillerinden dün akşam geç vakte kadar devam olunmuş geç vakit bildirildiğine göre, bir tur. Bu sebeble mülhakat ve mer Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Mahkemede üç kadın 10 bin liralık bir pantantifin kendilerine aid olduğunu iddia ediyorlar Adlıye tarihinde eşine ender rastlanan bir hâdise zuhur etmiş Te 10 bin liralık bir pandantif üç sahibin ortasında kalmışür. Yaptığımız tahkikata göre bu paylaşüamıyan pandantifin komik hıkâyesi şudur: Istanbulun tanınmış bir sosyete kadını bulunan Bayan Semahat, bundan dört sene kadar önce 10 bin lira değerinde bir broşunu kaybetmiştir. Bütün aramalar ve ilânlardan hiç bir netice elde edilememiş ve Bayan Semahat da broşundan ümidi kesmiştir. Bu arada zevci de taşrada bir yere vazifesi dolayısile gidince, bayan Semahat Kınar Dağ, son olarak 17 Kasım da İstanbuldan aynlmak zorundâ 1948 gecesi Eminönü Halkevinde kalmışür. yapılan «Tiyatro Şenlikleri» nde Aradan tam dört sene geçtikten sahneye çıkmış ve Meşrutiyet tisonra, İstanbuldaki kuyumcusundan yatrosu örneğinde yedi emektar bir mektub alan Bayan Semahat arkadaşı ile beraber «Pierre de birdenbire telâşa kapılmıştır. Zira Chemin» i oynamıştır. Resim, Kıkuyumcusu, dört sene evvel kaybet nar'ı o gece kulis arasında tiği broşun hâlen Beyoğlu Sulh gösteriyor. Arkast Sa. 3. Sü. 5 te (Yazısı üçüncü sahifemizde) Film yıldızı Virginia Bruce şehrimizde Amerikalı yıldız, zevci Ali İpar ile birlikte dün geld! NewYork 15 (R.) Bu gece Kore cephesinden alınan haberlere göre, duşman birlikleri Taegu'nun 30 kilometre batısında Amerikan birliklerile şiddetli çarpışmalara gimiştır. Bu bölgede Kuzey Kore kuvvetlerinin daha iki noktada Naktong nehrinl aşmaya muvaffak oldukları bildirilmektedir. Birleşık Amerika kuvvetlerinin devamh mukabil taarruzlarma rağmen komünistler köprübaşlarım sağlamlaş tırmışlardır. Ankara 15 (Telefonla) Koreye bir Turk savaş birliğı gönderilmesi kararı türlü akisler uyandırmış, bu arsda tenkid ve itirazlann memleketin yüksek menfaatlerini ihlâl edecek raddelere vardırılması fesesürle karşılanmıştı. Şimdi bazı olayların hükumeti daha ziyade dikkatli ve uyanık olmağa sevkettiği müşahede ediliyor. Üzerinde bilhasa durulan cihet, ig politika tartışmalannı orduya buderdiği bir emirde savaşuı beheme laşmış gösterme yolundaki gayret» hal ağustos ayında bitirilmesini is lere meydan vermemektir. temiştir. Alâkalı makamların bu bakımdan Bugün Birleşmiş Milletler hava bugün bazı tetkiklere başlamış olkuvvetlerine mensub uçaklar yeni duğu anlaşılıyor. Tahkika mevzu taarruzlarda bulunmuşlardır. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Mister "Ahmed,, Şehrimizde bulunan bir Amerikan ailesi yeni doğan çocuklarına çok sevdikleri Ahmed,, adım koydolar 4 Bu cephenin gerisinde düşmanın 60,000 kişilik bir kuvvet topladığı ve Kore savaşınm en büyük taar. ruzuna hazırlandığı anlaşıbnaktaw dır. Çongyang köprübaşmdaki komünist kuvvetler 10 kilometre ilerlemişlerdir. Elimde «Amerikan Bristol» has Ahmed Munson. Bugün kuzey Kore ordulan baş tanesinin bir doğum zapü var, oAhmed Munson şehrimizde bukomutanı komünist birilklerine gön kuyorum: Baba adı: Orville Mun lunan Amerikan Yardım Heyeti son, ana adı: Helen Munson, ismi: ,* Arkası Sa. 3. Sü. 7 de ! Türkiye Güzeli Müsabakaya kafılacak güzeller bugünden itibaren İdarehanemize gelerek kayıd numarası ve gîriş kartı alacaklar Türkiye Güzellık Müsabakasına katılacak olan güzellerin kayıd numaralan ve giriş kartlan bugünden itibaren 21 ağustos pazartesı tarıhine kadar her gün saat 1618 arasında kendilerine verilecektir Gerek resmi çıkmış olanlann, gerekse resım neşrettirmeden müsabakaya girecek olanlann o *aatlerde bizzat gazetemize müracaat ederek numara ve kartlannı behemehal almalan lâzımdır. Bu işi 21 ağustosa kadar ikmal etmiyen güzeller, resimleri neşredilmiş dahi olsa müsabakaya dahil edilmiyeceklerdir. Müracaatlenn, her hangi bir yanlışlık olmaması için, mutlaka bızzat yapılması şarttır. Arkası Sa. 4, Sü 7 d> Ahmed, anncsinin kucağında ve diğer kardeşlerile arkadaşımjzın yanında Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Virginia Bruce ve kocan Ali İpar uçür.cü sahiiaffnii.de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog