Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın en büyük patronlu, elisi ve model mecmuası 116 sahife 100 kurus.360 ıncı sayısı YARIN ÇIKIYOR. umhuriyet 27 fcl I1Pİ Vll ÇflVI • Q34.7 ııui JII UOJI »«Tl KURUCUSU î TUNUS NADf Telgraf ve mektub adresfc Cumhurlyet, istanbul Posta Kutusu istanbul No. 248 Telefoalar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Salı 15 Agusfos 1950 B U AKŞAM CAĞALOĞLU ÇİFTESARAYLAK Bahçesinde K a n u n t AHMET YATMAN G e c e s i Saat 21 den sabaha kadar muazzam program ile devam edilecektir. Her yer 2 liradır. Güvenlik Konseyinde Batıbların kullandıklan yeni taktik Temsilciler uzun konuşarak Rusyanın propaganda yapmasına mâni oluy orlar Malik, cclse açddıktan ancak 2 saat sonra konuşmak fırsatuu ele gecirdi ve yapüan ithanları sönük bir şekilde cevablandırdı Karadenizde yardımcı bir deniz üssü evlet Reisimiz sayın Celâl Bayar pazar günü refakatinde Başbakan, Büyük Mîllet Meclisi Reisi ye bazt milletvekillerile Amerikan İktisadî Yardım Heyeti Başkanı Mr. Dorr olduğu halde evvelâ Hereke fabrikasını, sonra da Gölcük deniz iissünü ve tersanesini gezmiştir. İzmit muhabirimizin bildirdiğine göre Cumhur Başkanımız, Gölcükte yeni yapılmakta olan tesisler hakkında kendisine verilen izahatt alâka ile dinlemiştir. Gölcük deniz üssü ve tersanesi, Cumhuriyet devrinde kurulmuş olan yeni bir tesistir. Yavuzun tamirine karar verildikten sonra, bu işi taabhüd eden Fransız SaintNazaire Penhoet tezgâhlan, Gölcükte bir tamir atölyesi kurmuş ve bir Alman firmasına sipariş edilen Yavuzu kaldırabüecek kudrette büyük yüzerhavnz da burada monte edilmişti. Yavuz Havuz meselesi tüy« Cıwjhurij«t dera taribia*geçen hazin ve elim dava ortaya çıktıktan ve Yavuzun tamiri işi bittikten sonra, Fransız şirkeünLn Gölcükte kurduğu atölyeler ve barakalarla yüzerhavuz Gölcük tersanesinin çekirdeğini teşkil etmiştir. Lausanne Banş Andlaşmasile Boğazlar bölgesi ve İstanbul gayriaskeri hale konulmuş olduğu için, İstanbul, Akdeniz veya Karadenizden yapılacak bir baskın taamı zuna açık olduğundan Halic tersanesinin daha emin bir yer olan Izmit körfezine nakli kararlaştınldığından Golcükteki atölyeler Halicden gotürülen tezgâhlarla takviye edilmişti. Gölcük, aynı zamanda, Türkiyenin yegâne deniz üssü de olmuştu. Fakat Gölcük, uzun zaman kelünenin tam manasile ne bir askerî tersane, ne de bir deniz üssü olamamıştı. Burada Gölcük yağ gemisi, Atak mayin gemisi ve bazı küçük tekneler yapılnuş olmakla beraber, Gölcük tersanesi bütün harb gemilerunizin tamirlerini yapabilecek bir kifayete erişemediği gibi deniz üssü olmak bakımından da pek buyük eksikleri vardı. Golcuk tersanesinin ve deniz üssunün kifayetü bir hale konulması ıçin hazırlanan projeler bir türlü gerçekleştirilemeden nihayet Ikinci Dünya Harbi gelip çattı. Harb içinde ve harbden sonra, burada bazı tesisler yapıldı. Şimdi de Amerikan askerî yardımuıdan istifade edilerek bazı tesisler daha yapılmaktadır. Gölcük tersanesinin ve deniz ussünun bugünkü dunımu hakkında bir şey söyliyemem; fakat buraMiun yeni gemi inşa etmek, donanmanın butün tamirlerini başarmak, modern ve mükemmel bir deniz üssü olmak bakımlanndan bir hayli çalışmaya muhtac olduğunu kabul etmek yanlış olmaz. Bu itibarla sayın Celâl Bayann, İktisad Vekili iken İzmit Kâğıd NewYork 14 (R.) Güvenlik Konseyi bu akşam Sovyet delegesi Jacob Malik'in başkanlığında sekizinci toplantısına başladığı vakit Batılılann teşebbüsü ele almak üzere harekete geçtikleri görülmüştür. Sovyet delegesinin baltalama hareketlerini takbih eden temsilciler teker teker söz almıslar ve Rus delegesinin propagandasına uzun boylu cevablar vermişlerdir. Zannedildiğine göre, Batılı temsilciler esasen iş goremez bir hale gelmiş olan Konseyde Rus pro pagandasının yapılmasını önlemek ve kendi gdrüşlerini açıklamak için bu yolda bir siyasetin takib edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır Bugün ilk olarak söz alan Ekuador delegesi, Sovyet delegesinin siyasetine jiddetle hücum etmiş ve Moskovanın gütmekte olduğu gaye etrafında uzun boylu konuşmuştur. Ekuador gelegesinden sonra Norveç delegesi alayll Arkası Sa. 3. Su. 4 te Kore'ye gidecek savaş birliğünize Istanbuldan katılacak gedikli erbaşlar dün Kasunpaşadaki Deniz bastaaesinde muayene edjlirlerkea Nuhtar seçimlerinin neticesi hâlâ ahnamadı Kasım Gülek: «Manevî baskı yüzünden kaybettik» diyor paktına iştirakimiz Kore'ye gönderilecek Türk Savaş Birliği Atlantik Koreye gönderilecek birliğimiz hakkında Amerikalılarla aramızda görüş aynlığı yok a: i İzmir ve Gaziantebden birliğe katılacak kuvvetler yola çıktılar. Istanbuldan gideceklerin muayenesine dün de Kasımpaşadaki Deniz hastanesinde devam edildi Norveç, pakta girmemize muhalif olmadığını bildirdi Oslo, 14 (a.a.) (Reuter): Norveç Dış İşleri Bakanhğı sözcüsü, Atlantık Paktı savunma sıstemine Türkiye^ör¥ön«nfetsnra dahü oK masına Norveçin muhahf bulunduğu yolundaki haberieri bugün tekzıb etmiştir. Sozcü, bu meselenin Norveç hükumetince asla ele aknmadığını açıklamıştır. Ankara 14 fTelefonla) 'Koreye gönderilecek Türk Savaş Bir'. i dolayısıle, bugün yaymlanan b ı haberler, bu mevzuda AmerLSaıi askerî mütehassıslarla aramızda bir görüş aynlığı bulunduğuna dairdı. Mesele, Türk subayının, kadro mev Arkası Sa. 4, Su. 7 d* Güvenlik Konseyine dair Suriyenin karan Şam, 14 (a.a.) (Afp): Parlamento dış işleri komısyonu, Başbakan tarafından verilen izahatı dınledıkten sonra aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur. Mısırm Güvenlik Konscyindeki üyelıği sona erdığı takdırde Lubnanın adaylığını desteklemek, Arab Bırlığinin, Birleşmiş Milletlerın bir mmtakavî teşkilâtı olarak kabulunun temıni. Washington'da yapılacak toplanb Londra 14 (B B C.) «Sıyasî çevrelerde hâkim olan kanaate gore Ingıliz, Fransız ve Amerikan Dış işleri Bakanları 13 eylulde NewYorkta toplandıklan vakit Türkiyenin Atlantik Paktına iştiraki meselesini üıceleyeceklerdir. Cmuıtıi sayııtıı İzmirden birliğe katılacak olanlar dün Ankaraya hareket ederlerken Izmirde reyini kullanan bir köylü kadın Muhtar seçimlerinin kat'î neticeleri el'an belli olmamıştır. Her iki partide ilimiz çevresinde seçimlerin kendi lehlerine neticelendiğıni bildırmektedirler. Demokrat Parti mahfılleri bu netıcenın kendi lehlerine %60 ı mütecaviz olduğunu belirtmektedır. D.P. II Başkanı iştirak nisbetinin az oluşunu, halkm musabakalara gitmiş olması ve lâyıkile propaganda yapılmamış bulunmasile izah etmektedır. Kat'î netıcelerin bu akşam aknacağı tahmin edılmektedır. Antcbde D. P. kazandı Gazıanteb 14 (TelefonJa) Dün yapılan muhtar seçiminden şu ana kadar alınan neticeler şöyledir: Şehir ve kaza merkezlerinden neticeler gelmiş, fakat köylerin kat'î neticesi henüz belli olmamıştır. Köylerde yüzde 6080 Demokrat Partinin .kazanmış olduğu söylenmektedir. Anteb merkezinde 11 C.H.P., 22 Demokrat, Kılıste 30 D.P., Nızipte 5 D.P., 1 C.HP.; Oğuzelınde 4 D.P, Islahıyede 2 D.P., 1 C.H.P. Partilerin propaganda konuşmaları Ankara 14 (a.a.) Belediye meclisleri seçimi için radyolanmızda propaganda konuşmaları yapmak üzere D.P., C H P. ve M.P. Basın Yaym ve Tunzm Genel Mddurluğüne müracaat etmiş bulunmaktadırlar. Belediye Kanununun belediye meclis seçimlerine dair hükümle Arkası Sa. 3, Su. 6 da Casusluğa olumu tercıh eden adam Bir Türkistanlı, Türkiyede casusluk yapmamak için intihar etti Kore'de Âmerikalıların durutnlan düzeliyor Kızılların bir köprübaşısı atıldı, bir diğeri de atılmak üzere 22 ekim pazar günü yapılacak sayıma dair >önetmelik dün Resmî Gazete ile yayınlandı Ankara 14 (Telefonla) Umumî nüfus sayımı ?2 ekım pazar gunü yapılacaktır. Sayım ışi en geç abah saat 8 de başlayacaktır. Bu sayımm başlıca gayesi Türkiye hududları içindeki insanlarm sayısuu başlıca vasıflarile belirtmektir Bu sayımm hiç bir vergı mukelle Arkası Sa. 3, Su d de Oördüzlere yardım Kayalıbay hâdisesinin listesi dünkü tahkikatı Evvelki yekun Gemlik muhribi erbaşlan 27 F.R. Dinçel 22 Adana: Ali Tunçay 10 Ankara Fişek fabrikası memur ve ijçileri 90 Yekun Lira Krş. 2793 64 Adliyede 16 kişinin sorguları yapıldı ve bazıları yüzleştirildi Teknik Okul Pansiyon Amiri mandanberi devam etmekte olan ABİDİN DAV'EK Muzaffer Kayalıbayın esrarlı ölünj ilk tahkikat sona yaklaşmıştır. Dıin Arkası Sa. 3, Sü. 5 te hâdisesinin tahkıkatına Adliyece dt de hâdise ile ilgili olduklan ıddia vam olunmaktadır. Uzun bir zs Arkası Sa. 3, Sü. 4 te 2942 64 NewYork, 14 (R.) Kore cep ler ve Naktong nehri üzerindek duşman köprubaşlarından birini atMünich, 14 (Türk Ajansı) Al hesinden bu gece alınan haberlere göre, Birleşik Amerika kuvvetleri, mışlardır. Bu kuvvetlerin şimdi imanyadan Türkiyeye gelecek Türk Arkası Sa. 3, Sü. 2 de merkez kesiminde taarruza geçmişmuhacirlerinden Türkistanlı bir doktor, karısını öldürdükten sonra İntihar etmiştir. Alâkalı makamlarm ismini açıklamadıgı bu doktor Amerikan işgal makamlanna gönBursa, 14 (a.a.) Cumhur Baş Arkası Sa. 4, Sü. 8 de kanı Celâl Bayar, beraberinde Büyük Millet Meclisi Başkanı Refık Koraltan, İktisadî İşbirliği Turkıye İcra Heyeti Başkanı ve Bayan Konseyin dünkü içtimaındaW.A.Y.'in nasıl bir Russell Dorr, Meclis başkan veteşekkül olması lâzım geldiği hakkında killerinden Hulusi Koymen, Mıllî Savunma Bakanı Refık Şevket İnAnkara 14 (Telefonla) 30 ağusfikirler ileri sürüldü ce, Maliye Bakanı Haiıl Âyan, Bur tosta ilân edilecek olan ordu terfi listesi üzerinde çalışmalara devam Dunya Genclık Birliğinin ikinci basit bir şekilde ifade etmışlerdır sa milletvekilleri ve Bursa Vali veedilmektedir. Jandarma terfi listesi konsey toplantısuıın ikinci umumî Büyük Britanya delegesi Mr küi olduğu halde saat 12 de Merı30 ağustostan evvel ilân edılecek oturumu dün saat 9 da Şale köş Wright, söz alarak WA.Y. in düny» nos fabrıkasma gelmiş ve beratir. Geçen ay zarfında emekhye künde yapılmıştır. üzerindeki gencliği toplama bakı berindeki zevat ile bırlikte fabriaynlan generallerin sayısı 30 u bul Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 4, Sü. lde Bu oturumda muhtelif milletlere muştur. mensub delegeler dileklerde bulunmuş ve W.AY. in nasıl bir teşekkül olması lâzım geldiği üzerinde fikirler ileri sürmüşlerdır. W.AY. Başkanı Mr. Sauve, heı delegeye üçer dakıkalık konuşma hakkı vermıştir. Delegeler de bu kısa müddet zarfında arzularuu eD Ordu ferfi listesî hazırlanıyor W. A. Y. toplantılanna dün devam edildi Bayar Uludağa çihti Türkiye Giiıeli Güzellerin resimlerini neşre bugün nihayet verdik Tertib komitesi dün toplanarak müsabakanm nasıl yapılacağını, Anadoludaki güzellerin nasıl geleceklerini ve okuyucularımız arasındaki müsabakanm nasıl neticelendirileceğini kararlaştırdı Sivil havacıhk kongresi 17 ekimde Şale köşkünde toplanacak kongrenin hazırlıklarına başlandı Ekim ayının 17 sinde Yıldızda Şale köşkünde toplanacak olan «OA.CJ.» Beynelmılel Sıvıl Havacılık teşkılâtının Ortaşark kongresıne aıd hazırlıklar ıierlemektsdir. Bu kongreye Ortaşark memleketlerinden başka memleketler delegeleri de iştuak edeceklerdır Ye (Ortada) Ömer İnönü ile Olga dün Adliye binasındar. çıkarlarken. sağda Kayalıbayın akrabasından bir kadın, hâkim önünde iiade verirken, spjda bir ba§ka gabid mahkeme Türkiye Güzellik Kraliçesi müsabakamıza iştırak için gonderı'en resimlerin neşri işini bugun tamamlamış bulunuyonız. Müsabakanm Abidin Dav'eı, Burhan Felek, Cevad Fehmi, Doğan Nadi, Metın Toker ve Nedım Akçerden mürekkeb tertib komitesi dün bır toplantı yaparak bazı hususları karara bağlamış tır. Okuyucularımız ve güzeller, komitenin bu kararlarından kendiierıni alâkadar edenlerıni aşağıda bulacaklardır: Musabakaya dahil olanlar Musabakaya, gazetemızde resmi neşredılen 88 guzelın hepsı iştüak edecektır. Bunlardan başka komite, bir takım sebebler Arkası Sa 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 4, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog