Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

BEYAZ ÜSTUFU RENKLİ ÜSTÜPÜ KATRANU ÜSTÜPÜ Gelmiştir. PANZO STAVROPULO MAHDUMLARI Galata, Karamustafaaşa 79 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf ATLAS Kundura ve K Toıır Sayın muşjpfl erimiz p kaçiTmamalajilh ta l O'iAR l Muhtar eçimleri dü n sönük geçti Şehirlere nisbetle köylerde seçime iştirak fazla oldu, İstanbulda Demokratlar yüzde 60 nisbetinde bir ekseriyet temin ettiler Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu tstanbul No. 248 umumî Santral Numaras!: 24298. Yaz. İşleri: 24299, Matbaa : 24290 Teletordar: Geç vakit alınan haberlerde D.P. nin bir çok illerde setimi kazandığı bildiriliyor İstanbulun imarı icin S stanbul Valisi ve Belediye 3 e II isi Prof. Fahreddin Kerim GökU ay, mutad basın toplantılanndan birini. resmî adı Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonu olan Büyükdere fidanlığında yaptı. Sabık iktidar zamanında başanlan ve daimî bir tekâmül ve terakki halinde bulunan bu güzel müessesenin çiçekler ve fidanlarla süslü tarhlan, dallan nefis yemişlerle dolu ağaclan arasında, bfiyük bir havuzun kenannda, yeşil bir çardak altmda yapılan bu toplantıda, İstanbulun muhtelif işleri hakkında gazeteci arkadaşlarla Vali ve Belediye Reisi samiml hasbıballerde bulundular; Prof. Gckay, İstanbalon bazı meseleleri hakkında malumat ve izahat verdi. 1 Dün Şale köşkiinde açılan Konsey toplantısının nmıimt görünüjü Dünya Genclik Birliği Konsey toplantısı açıldı Dünkü seçimlerde bir seçmen reyini kuUanırken Yurdun her yerinde olduğu gibi I bir sebebi de, seçime katılan siyasl dün şehrünizde de muhtar ve ih I partilerimizin bu mevzua nedense tiyar heyetleri seçimi yapılmıştır.. fazla ehemmiyet vermedikleri ve İstanbul ve mülhakatında muhtar ve ' lâzım gelen propagandayı yapmaihtiyar heyetleri seçimi umumiyet iti dıklan manasında tefsir olunmufbarile sönük geçmiş ve iştirak nis tur. beti, eski milletvekili ara seçimleDün saat 8 de başlayan seçitn, rini hatırlatan bir düşüklük arzet bu hareketsiz ve cansız tempo ile tnlşflr. • ' ' '. '» İ2 ye kadar d'evaro etmiş, bu müdHattâ o kadar ki bazı semtlerda det zarfmda iştirak nisbeti ancak sandık kurullan başkanlannın ve yüzde onu bulmuştur. Bu alâkasızdiğer alâkahlann muayyen saat bk karşısında bazı sandık kurullerde vazifelerinin basında olma larındaki müşahidler de birer ikidıklan müşahede edilmiştir. Bu ha ger dağılır olmuşlarsa da bunlar reketsizliğin ve cansızlığın diğer Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bu konuşmalardan anlaşıldı ki İstanbul Valisi ve Belediye Reisi, milletvekili seçimleri gibi hararetli ve heyecanlı bir hâdise sırasında olduğu kadar, kendisinin değiştiriIeceği hakkında ikide birde ortaya atılan ve bir idare adanunın hem otoritesini zedeleyen, hem de çalıgma zevkini ve başarma kudretini az çok kıracağı tabiî olan şayialara kulak asmıyarak çalışmij ve bazı i$ler de başarmıştır. Meselâ, İstanbulun suyu meselesinin evvelce mukarrer olduğu gibi, 1950 sonunda halledilmesi için yeniden bir milyon lira bulmuştur. Bu para ile Terkos gölü civannda şehre su basan tulumba tesislerinin buhar yerine elektrikle işlemesi temin ediJecek buraya kömür nakli güç ve pahalı bir iş olduğn için, hem kömür sarfij atından, hem nakliye masraflarınd;:n tasarruf temin edilecektir. Bu arada, 40 küsur kilometrelik yeni isale hattmın döşenmesi çok ilerlemiş olduğunu ve 4 kilometre kadar bir şey kaldığuu da öğrendik. Belediye Reisi, Anadolu tarafının suyunun da, yeni bir bend inşası suretile iki yıl içinde İzmit 13 (Hususî) Cumhur hülledileceğini müjdelemiştir. Başkanımız Celâl Bayar beraberinİstanbulun ucuz mesken davası de Büyük Mıllet Meclisi Başkanı nın halline doğru eski iktidann son Refik Koraltan, Başbakan Adnan zamanlaruıda atılan adım da tatbi Menderes, Amerikan Yardıra Hekat sahasına girmek üzeredir. Ye yeti Başkanı Russel Dorr ve eşi olni iktidar da, bir devlet meselesi duğu halde bugun saat 11 de Acar olarak ucuz işçi evleri yaptırmak motörile Yalovadan Herekeye gelsuretile 4 milyon liralık mütedavil miştir. Herekede Kocaeli Valisi Bur sermaye ile başlanan bu hayırlı işi haneddin Teker, Kocaeli mılletvedaha geniş ölçüde gerçekleştirmeği killeri ve sahüi dolduran kalabalık son Ankaraya gidişinde Prof. Gök bir halk kütlesi tarafından coşkun tezahüratla karşılanan Bayar, Heaya va'detmiştir. Gazetecilerin, İmar Müdürlü reke fabrikasını gezmiş ve tetkikğünde işlerin uzayıp gitmesindcn lerde bulunmuştur. Celâl Bayar, geşikâvet etmeleri üzerine Belediye ne halkın sevgi tezahürleri arasmda Reisi, imar işlerinde huzursuzluk olduğunu, vatandaşlann şikâyette hakh olduklannı. Belediyenin en sakat tarafı olan bu müesseseyi yıkıp yeniden yapacağını söylemiş; ikide birde değiştirilen talimatname ler yüzünden vatandaşlara verilen inşaat ruhsatiyelerinin geri ahnması do?ru olmadığını, bazı sokak ve caddelerde altı katlı binalar bulunduğu halde yeni inşa ruhsatı istiyenlere dört kattan fazla inşaat yapılmasuıa müsaade edilmemesinin manasızlığını belirtmiştir. Dünkü seçimde hâdiseler Petürgede bir vaüuıdaş öldü, Keskinde bir kişi yaralandj, Çubukta da bir Demokrat bıçaklandı Ankara 13 (Telefonla) Son derece heyecanlı geçen Büyük Millet Meclisi seçimlerinden sonra Türkiye vatandaşlan birbiri ardınca yapılacak 3 yeni intıhab için oylannı kullanmağa davet edildiler. Bunlardan ilki bugün yapılmış ve bütün Türkiyede mahalle, köy, muhtar ve ihtiyar heyetleri seçılmiftir. Dikkati çeken cihet, siyasi partilerin propaganda bakrmından kanunun verdıği bazı ünkânlardan dahi bu seçimde faydalanmağa rağbet etmemesidir. Hiç bir partinin hiç bır sözcüsü radyoda konuşmadıgı gibi kapalı yer veya açıkhava toplantıları da yapılmadı. iktidar partisi bu seçimleri tamamen mahalll telâkki ettiğinden esaslı bir propagandaya baştar luzum görmemiş tir. Muhalefetin de bu görüşte olduğu anlaşıldı. Siyasî partileri bu karara sevkeden başhca amil yeni seçim kanunu olsa gerektir. KaT nun muhtarlann, millet\ ekili seçimlerinin neticelerine tesir derecelerini adeta sıfıra indirmiştir. Millî Eğitim Bakanı hitabesinde Konseye başarılar diledi, toplantılar bir hafta sürec^k Dünya Genclik Birliğinin (WA. Y.) ikinci konsey toplantısı, dün saat 16,15 te Yıldız Sarayının Şale d» •mermhnte a ^ M l ^ " .£•Küçük çapta bjr Birleşmiş Milletler toplanüsını andıran içtimada 32 memleketin 120 temsilcisile Mıl11 Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Çahşma Bakanı Hasan Polatkan, Ingiliz, Pakistan büyük elçileri, konsoloslar, milletvekilleri, Vali ve Belediye Reisi, Üniversite Rektor Dekanlan, profesörler, BasınYayın Umum Müdurü, Radyo Miidürü, basm ataşeleri, davetliler ve azetecıler hazır bulunmuşlardır. Şale Köşkunün büyük konferans salonunda yapılan toplantının ılk oturumunu VietNam devletinin sempatik, esmer delegesi ve WA.Y. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da W.H.Arnold dün geldi Amerikan askerî vardun heyeti başkanhğma tayin edilen General, Türkiyede bir vazife aldığmdan memnun olduğunu belirtti Ankara 13 (a.a.) Amerikan askerî yardım beyeti başkanlığına tayin edilmiş olan Tümgeneral William H. Arnold beraberinde eşi olduğu halde bugün saat 16,50 de öDelegeler toplantıya gelirlerken tel bir askeri uçakla Romadan şeh rimize gelmiştir. Tümgeneral William H. Arnold, Etimesğud hava alanmda Genelkurmay ikinci Başkanı Korgeneral Zekâi Okan, Genelkurmay Ikmal dairesi başkanı Korgeneral Feyzi Uçaner, harekât dairesi başkam Tümgeneral Yusuf Egeli, Genelkurmay Haberalma başkanı Albay Aziz Ulusan, halen Türkiyede bulunan Amerikan askerî yardım heyeti eski başkanı General Mc. Bride, askerî yardım heyeti deniz NewYork 13 (Nafen) Birle Bu hrosurde atom tehlikesinden grupu başkanı Amiral Samuel Ginşik Amerika atom enerji komisyo korunmak için yapılması gereken der, Amerikan askerî yardım heyeti <ve basın mensubları tarafından. nu tarafından neşredilen bir broşüı işler şoyle sıralanmaktadır: atom infilâkına kar?ı korunmanın 1 Atom bombası infilâk ettiği karşılanmıştır. mümkün olduğunu belirtmektedir. sırada açık havada iseniz derhal yeHava alanmda kendisile görüşen re yaünız ve iki büklüm olarak vü Anadolu Ajansı muhabirine Tümcudünüzün açık kalan her yerini general William H. Arnold, Türkikapatınız. 10 saniye sonra atom in yede bir vazifeye tayin edildiğinfilâkının radyasyon tehlikesi geç den dolayı duyduğu memnuniyeti miş olur. belirtmiş ve buradaki vazifesinde 2 Normal ağısaklar inşa edi muvaffak olmak azmini taşıdığını Arkası Sa. 3, Sü. 3 te sözlerine ilâve etmiştir. Ctımhur Başkanmm dünkü tctkiklcri Bayar, Hereke fabrikasını ve Gölcükte yeni tesisleri gezdi Gölcüğe hareket etmiştir. Cumhur Başkanı Gölcükte Deniz Komutanlan, subaylar ve büyük bir ha'k kütlesi tarafından hararetle kar5ılanmıştır. Bayar, Gölcük askerî fabrikalarını ve yeni yapılmakta olan tesisleri gezmiş ve bu tesisler hakkında kendisıne verilen izahat^ alâka ile dınlemiştir. Başbakan şehrimizde Atom bombasına karşı savunma tedbirleri Kore'de kızıllar ağır basıyorlar Dün öğleden evvel Cumhur Başkanı ile Herekeye gıderek mensucat fabrikasını gezen Başbakan Adnan Menderes akşam şehrimize Muhtarlıklan kazanan partinin mebusluklan da elde edebileceği dönmüştür. sözü btfylece hükümden sakıt oldu. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Korunmanın tahmin edildiği gibi güç olmadığı belirtiliyor Millî Eğitim Bakanı nutkunu söylüyor Prof. Gökay, geçen sene bugünlerde genişletilmesine başlanan ve bu yıl Cumhuriyet bayramında ikmali mukarrer olan Ortaköy Kuruçeşme yolunun gecikmesi, plânın eksik yapdmış olmasından ileri .geldiğini. Atatürk Bulvan üzerinde yapılan Hıfzıssıhha müessesesinin de, arsasmda jeolojik tetkikler yapılmadan inşaata başlandığını, bu arsanın toprağı dolma ve çürük olduğu anlaşılarak yeniden başka bir yerde yapılması icab ettiğini söyledikten sonra, Taksimdeki Opera binasının ikmali için 10 buçuk milyon liraya ihtiyac olduğunu, bu fakir şehrin bu biiyük parayı ödeyemiyeceğini, inşaatın itmamı ve ı§letme işini bir firmaya vermek istedieini ilâve etmiştir. Vali ve Belediye Başkanı, bu sene. yapılacak yollar ve kapatılacak lâğımlarla mecralar için 6 milyon lira sarfedileceğini ve şehrin yolsuz semtlerinde 600 kadar yol yapılacağını sbyliyerek bu yollann HsKore'ye gidecek erlerimiz, İzmirdeki Bornova kampında tesini okumuştur. İstanbulun yol yavrularile vedalaşıyorlar meselesi hakikaten mühimdir. Cum huriyet devrinde ve bilhassa 1938 Londra 13 (B.B.C.) Kore cep ğır basmaya başlamıştır. En büyük den 1949 başına kadar geçen mud hesinden bu gece alınan haberlere tehlıkenın Çanyong bolgesinde beABIDİN DAVEK gore. merkez kesimde Nangdok neh lirdiği kaydedilmektedır. Muhabir Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Arkast Sa. 3, Sü. 5 te ri boyunca düşman iki noktada a 12.000 konfinistin Nangdok nehrini geçtiği bildiriliyor Şehir Meclisi adayları dün ilân edildi D.P. ve C.H.P> adayları arasında ekseriyeti avukatlar, doktorlar ve gazeteciler teşkil Denizyollarının tamîrde tüccarlar, bulunan gemileri ediyor Haliçte ye İstinyede tamire alsnıtıış olan gemiler öç kısma ayrıldı \ Vatikanda türkçe Mukaddes yıl münascbetilc Romaya giden Türkiye katolUderi Papajı türkçe selâmladılar Katoliklerin mukaddes senesi münasebetile Romaya giden Türkiye katolikleri heyeti, menıleketimize avdet etmiştir. Papamn kabul merasimine önlerinde, «Türkiye» yazılı bir levha ile iştirak eden heyet Romada büyük alâka görmüş ve Papa tarafından kendilerine iltifatta bulunulmuştur. Heyet azalan kabulden sonra, türkçe olarak «Yaşasın Papa!> diye bağırmışlardır. Heyet seyahatini «Ankara» vapuru ile yapmış ve gemide yolculuk esnasında ibadet edebilmelen için hususî bir mahal tahsU edilmiştir. D.P., C.HJ. ve M.P. il idare kurullan 3 eylulde yapüacak Şehir Meclisi seçimine katılacak olan İstanbul adaylarmı basına vermişlerdir. D.P. adayları arasında 2 profesör, 9 doktor, 25 tüccar, 17 avukat, 12 gazeteci, 1 emekli general, 6 yüksek mühendis, 4 banka müdürü, 2 çiftçi, 2 kimyager, 2 belediyeci ve 4 kadın vardır. CJI.P. namzedleri içinde ise 7 avukat, 17 tüccar, 6 doktor, 9 gazeteci, 3 mühendis, 5 emekli memur, 1 eski bakan, 3 kadın, 2 veteriner, 3 eczacı, 2 emekli vali, 3 fabrikatör, 1 sinemacı, 2 öğretmen, 3 muhtelif meslek sahibi vardır. D. P. adayları D. P. Şehir Meclisi adaylarmı ilçe sırasile bildiriyoruz: Adalar Ali Karadeniz (emekli Tümgeneral), Tuğrul Adalı (hukukçu). Bakırköy Enver Safder Oder (avukat, il idare kurulu başkanı), Cevdet Öz gür (avukat), Hasan Kangal (avukat), Fahreddin Paçalıoğlu (tüccar), Mesud Selen (avukat), Mehmed Kuran (tüccar). Beşiktaş Ferzan Aras (avukat), Cahid Evranos (tüccar), Enver Kaya (mühendis, müteahhid), Orhan Mete (gazeteci, muharrir), Yekta Kazancıgil (avukat), Nazmi Öktem (tüccar), Hüseyin Çamurcuoğlu (eski belediyecilerden), Salih Özbatır (inşaatçı), Zehra Şahin (ev kadmı), Suzan Yanar (bakkal). Beyoğlu Prof. Dr. Naşid Erez (Tıb Fakültesi İkinci Kadın Kliniği direktörü), Ulviye İşvan (il idare kurulu üyesi), Misbah Münip Uras (il idare kurulu ikinci başkanı), Enver Berkman (Teknik Üniversite profesörlerinden), Salâhaddin Genç (mühenEsasb tamiı gören Tarı vap dis), Şerif Sayder (avukat), Nizameddın Tezcan (Emlâk Kredi BanDevlet Denizyolları Idaesınin e Idarenin ı kası İstanbul Mudüru), Nıyazi Tur lındeki vapurlardan 20 kadannın bazı gemi) kay (tüccar), Saim Nurı Uray (a Halıc ve Istınye fabrika ve havuz dığı hakkı Arkast Sa. 4, Sü. lde laruıda tamire çekıldığı, bu yüzden Ar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog