Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Vitaî Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ îegâne kuvvet GIDASI umhuriyet KLIRUCUSU: YUNUS NADf 97 £f nni ifll Qaui » Ilbl yil ö d j l Q Q>1K aO*fO Telgraf ve mektub adrest Cumhuriyet, Istanbul Posta Kuhı»u îstanbul No. 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matba.: 24290 Pfl7flr 1 3 f OAOI I U Gozluk Deposu Her M«l fennl 982101 Cam. çerçe»» »« g^iokculOpe aid MMn maliema J. SARAGOSSİ Buigar notasına dair Sofya Elgimizin dünkü demeci "En büyük derdım oradaki Türklere bir şey oimamasıdır. Bunların sayısı 850 bindir.,, Avrupa ordusu snmızın en büyük devlet adamlanndan biri olan Mr. Churchill, Avrupa Konseyinde, bir Avrupa ordusu kurulmasım teklif etti ve bu teklifi 5 muhalif, 25 miıstenkif reye karşı 85 reyle kabul edildi. İngiliz devlet adamı teklifini uzun uzadıya izah ve müdafaa ettnistir. Mr. ChurchlH'in bir alkış tufanile karşılanan nutkundan sonra, tek komutanlığa bağlı bir Avrupa ordusu kurulmasına dair lakriri kabul edilmiş, takrire Avrupa Müdafaa Bakanhğı kurulması da ilâve olunmuştur. Kabul edilen karar sureti Birleşik Amerika ve Kanada ile tam bir işbirliği yapacak bir Avrupa ordusunun derhal kurulması şeklindedir. Mr. Churchill'in Avrupa Konseyinde, büyük ekseriyetle kabul edilen teklifine rağmen, derhal bir Avrupa ordusu kurmak kabil olabilecek midir? Geçenlerde Belçika devlet adamlanndan Spaak da, yazdığı bir yazıda, Şimal Atlantik Paktı devletleri arasmda müsterek bir Müdafaa Bakanhğı teşkili fikrini ortaya atmıj, Jjomitelerin mesai usulile iş görmek ümidinin iflâs ettiğini söyliyerek oBize büyük otorite, enerji ve tecrübe sahibi bir adam lâzımdır. Bu adam, Şimal Atlantik Paktının askeri hükümlerini eline almalı ve bundan şahsan mesul olmalıdır. Bu müsterek Müdafaa Bakanı, diğer milletlerin müdafaa bakanlan vasıtasile bu memleketlerin millet meclislerine karsj mesul olmalıdır. Böyle bir projenin güçliiklcrini tamamile takdir ediyorum; fakat eski usullerimize devam etmekle maruz kaldığunız tehlikeyi de görüyonun» deraişti. Kore savaşı Merkez ve güney kesimlerinde vaziyef fekrar bozuldu Amerikan uçaklan Rus hududu yakınındaki hedefleri bombaladılar I Dünya Genclik Birliği toplantısı Konsey bugün Başbakanın bir nutku ile açılacak Yapılacak Uk toplantıya 32 memleketten şehriraize gelen 120 delege iştirak edecek Dünya Genclik Birhğinin II ncf konsey toplantısı, bugun saat 16 da Yıldız sarayınm Şale kdşkünde, açılacaktır. Başbakan Adnan Menderes, Milı» Eğitim Bakanı Tevfik İleri, İstanbul Vali ve Belediye Reısı Dr. Fahreddin Kerim Gokayın da ilV oturumuna iştirak edecekleri toplantının bütün hazırlıkları tamamlanmıştır. W.A.Y. teknik çalışması, İstanbul toplantısı hakkında Bırlığın Ga nel Sekreteri F.P. Mercerau v» basın müşavirleri dün saat 11 de Arkası Sa. 3 . Sü. l d e 4. Şefkati Istinyeli. salı günü memleketimize gelecek olan Dış İşleri Bakanının Buigar notası işile meşgul olacağını söyledi NewYork 12 (R.) Bu akşam Kore cephesindeki harb muhabirlerinin bildirdiklerüıe göre, merkez ve güney kesimlerinde vaziyet yeniden bozulmaya başlamıştır. Merkez kesimde Amerikan. mukabil taarruzlanna rağmen Nagdongk nehrini geçen komünist kuvvetler köprübaşlanndan 15 küometre me* safede bulunan Yangson şehrini ele geçirmişlerdir. Kuzey Korelilerin nehrin güney sahıllennde yeni köprübaşlan kurduğu da kaydedilmektedir. Güney kesimde ise Amerikan birlikleri komünist üssü Chinju'ya 6 kilometre yaklaşmışlardır. Yalnız bu Amerikan kuvvetlerinin 20 kilometre kadar gerilerinde komunfît kuvvetler Masson yolunu kesmişlerdir. Şimdi Amerikan silâhendaz birliklerinin kuşaülmak tehlikesine maruz Amerikan kıt'alannı kur tarmak maksadile durmadan taarruz etmektedirler. Fakat Amerikahların gayet şiddetli bir mukavemetle karşılaştıklan bıldirılmektedır. Kore cephesinden bu gece alınan haberlere göre, dün Pohang lımanını tahliye etmiş olan Amerikan birlıkleri bugün şiddetli bir mukabil taarruzla bu limana yeniden girmişlerdir. Dogu sahillerinde bu Arkası Sa. 3, Su. 2 de 1 Büyük bir eroin imalâthanesi basildı Delegeler, Taksim âbidesi önünde Elçimiz Şefkati İstinyeli, Sofyada yapılan bir merasim esnasında Ankara 12 (Telefonla) Buigar müddettenberi şehrimizde bulunan notası bugün de günün mevzuu ol Sofya Büyük Elçimiz Şefkati İstinmuştur. Siyasî çevreler, nota muh yeli Bulgaristanda bulunan ırkdfcşteviyaü üzerinde çeşıdli yorumlarda larımız hakkında junjan soyledi: bulunurlarken hayretlerini ifade et< Büiyorsunuz, 11 aydiKXurkimekten kendilerini alamamaktadır yedeyim, Buigar nctası henüz hülar. Herjeyden evvel insan hakları kumetin eline geçmif değildir. Hübeyannamesinin çerçevesi dışında firmalara da müracaat edilmiştir. kalan böyle bir notanın manasız En az mahyet veren müesseseye bu bğı belirtümektedir. Bu arada bir Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Türkiye tütün Mesken davasına dair ValHiin^dmrlrü tkmect Vali ve Belediye Başkanı Dr. Fahreddın Kerım Gökay dün saat 17 de Büyukdere fidanlığında tertib edilen basın toplantısında muhtelif şehir işleri etrafinda gazetecilere izahlarda bulunmuştur. Istanbulun çeşidli ihtiyacları bulunduğunu ve bunlann birer birer ele ahndıklannı söyliyen Fahredrin Kerim Gökay, mesken davasırun esaslı bir şekılde hallme doğru Memleketin en maruf eroincilert iş başında yakalar.dılar kongresînin kararları Basın teknisyenleriıtht dünkü toplantısı Toplantıda bir konuşma yapan Çalışma Bakanı Teşkilât Kanununun değiştirileceğini açıkladı Ege tütün piyasası 15 kasımda açılacak Ankara, 12 (a.a.) Türkiye Tütün Kongresi komisyonlan bugün de çahşmalarına devam etmişler ve hemen hepsi konuşulan hususlan kararlara bağhyarak umumî heyete sunulacak olan raporlannı hazırlamışlardır. Bu arada Profesör Kerim Omeı Çağların başkanlığında toplanmış olan istıhsal komısyonu, tütün müs tahsıl birlıklerinın kurulmasına vr birhğe yazıh olmıyanlann tütün ziraahnde nmen'ine karar vermiştir. Ayrıca kaliteli tütüncülüğün temini için de tütün sahalannıp tahdidi, 1950 ye kadar açılmış tütün sahalarının esas ıttıhaz echie Arkası Sa 3, Sü. 5 te Yeni inşa edilecek mahallenin temeii Cumhuriyet bayrammda atüacak Spaak'm yalnız Şimal Atlantik Paktma dahil devletler için iste«liği şey, şimdi hem de bir ordu teşkili ile beraber, bütiin Avrupa için k?bul edilmiş bulunuyor. Avrupa Konseyinin kabul ettiği ordunun teşkili işile uğraşacak olan müsterek Müdafaa Bakanhğı, Mr. Churchill için biçilmiş kaftandır. Spaak'ın istediği kıratta «büyük otorite, enerji ve tecrübe sahibi adam» olarak Churchill'den daha iyisi bulunamaz. Fakat Avrupa 61çüsünde, müsterek bir ordu teşkilinin, gene Spaak'm söylediği gibi, büyük güçlukleri vardır. Avrupa Konseyinde bir Avrupa ordusu teşkili fikri ittifakla kabul edilmemişTevfik İleri tir. 5 delege muhalif, 25 delege de Bugün yurdumuzda muhtar se I partiler müşahidleri kanunun tari musteıtkif kalmışlardır. Muhalif çimleri yapılacaktır. Bu maksadla fatı dairesinde hareket edecekler, dolegeler Holandalılarla bir İnfr>"'z şehrimizde de lâzım gelen hazır seçimin sükunetini ihlâl eder maişçi delegesidir. Müstenkifler \ " hklar yapılmış, oy sandıklan kuDünkü müsabakalan İngilizler Arkast Sa. 4, Sü. 8 de diğer ingiliz işçi delegeleri ve Isrullara teslim edilmiştir. Bugün se 53 kazandılar kandinav temsilcileridir. Acaba bu bah saat 7 den itibaren oy sandıkmületler, Konseyin karanna uyaDünkü toplantıda bulunanlar lan önceden tesbit edilen yerlere rak bir Avrupa ordusu teşkiline Londra, 12 (BB.C.) Bugön konmuş olacak ve 8 den sonra da iştirak edecekler midir? yoksa muİstanbul Basm Teknisyenleri Sen den geçirmek maksadile, dün saat White City stadyomunda Türkiye halefet ederek alargada mı kala dikası, yönetim kurullannın Anka 15 te Eminönü Halkevinde bir top ile İngiltere atletleri arasında ya Dün şehrimize gelen Millî Eğitim İstanbullular oylarıru kullanmağa başlıyacaklardır. Bu suretle muhcaklardır? Bu devletler haric bıra ra temaslanru azalara bildirmek ve lantı yapmıştır. pılan müsabakayı İngilizler üçe kaı Bakanı, hükumetin bu mücadetar seçimleri oy kullanma müddeti kılarak Ingiltere nasıl haric bırakıla umumî derdleri bir kere daha göz Arkası Sa. 3, Sü. 8 de 51 beşle kazanmışlardır. Bu müsaleye kat'î surette karar akşam 17 de sona erecektir. bakalarda elde edilen neticeler §un bilir? bir Avrupa ordusu teşkiline verdiğini söyledi lardır: Seçim kanununa göre, ilçe seteşebbüs edilse dahi, gene büyük guçluklerle karşılaşılacağını unutYeni Millî Eğitim Bakanı Tevfik çim kurullan bu müddet zarfında Çekiç atma: 1 AUday (İngümamak lâzımdır. Hükümranhk tleri bugün şehrimize gelmiş ve mıntakalannda vazife görecekler tere) 51 M. 31, haklarma pek sıkı bir tarzda bağh 2 Balcı (Türkiye) 48 M. 34. kendisile göruşen gazetecilere ez yapılan itiraz ve müracaatleri tetkalmak istiyen milletlerin parlakik ederek bir karara bağlıyacak120 yarda mânialı: 1 Bark cümle şunlan söylemiftir: Geminin limana girişini, diğer Denizyollannın Ansaldo tezgâhmentolan, kendi ordulanndan bir « Türkiyede bugün, bilhassa lardır. Seçimin devamı müddetince lanada inşa ettirdiği 7000 tonluk gemiler düdüklerile selâmlamışlar way (İngiltere) 14 S. 8/10. 2 Mustafa Batman (Türkiye) bükumet olarak komünizmle müABİDİN DAVEB lüks yolcu gemisi «Iskenderun», dır. Boyu 132 metre, genişliği 17 cadeleye kat'î surette karar veril15 S. 2/10. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te dün saat 18,30 da limanımıza geı metre 30 santim olan gemi çift Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Sınkla atlama: 1 AndersoL miştir. Ben de diğer arkadaşlarım miştir. (İngütere) 3 M. 96 (İngütere reko gibi, kendi branşım dahilinde komünizmle mücadele etmeği kendiru). Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Şehrimiz Emniyet memurlan, dün Çubukluda şımdıye kadar rastlanmadık büyüklukte bir eroın imalâthanesi basmiflar ve zabıtamüseccel en usta eroincıleri bula iıbaşında suçüstü yakaUsvc.ardır. Bir arkadaşımızm hadıse yerır'e yaptığı tahkikata gore, baskın şu gekilde olmuştur: Emniyet kaçakçılık şubesi memurlan, sekiz aydanberı yaptı'Jan takıbler neticesinde memleketin en maruf eroincilerinden üç tir.esinin müştereken hazırhkta buiungidildığini belirtmiş, bu i; için 4 duklannı tesbit eta.işler ve ken Arkası Sa. 3, Sa 6 dı milyon lira tahsis olunduğunu ifade ederek demiştir ki: « Mesken işinden anlayan otoritelerin iştirak etmelerile kurulan komisyonlar kısa bu zamanda mesailerini tamamladılar, etüdlerini bildirdüer. 15 ağustosta bütün projeler hazırlanmış olacaktır. Bu meyanda bir çok yerli ve beynelmilel Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Muhtar seçimleri bütün yurdda bagtin yapılıyor Renkli haritamız Sovyet Rusyanın hazırladığı oyun Türkiye İngiltere atletizm müsabakası Bu sabah 8 den itibaren vatandaşlar oylarını kullanmağa başlıyacaklar Komünizmle mücadele Dünya hâdiselerinin aldığı ehemmiyet dolayısile «CUMHURİYETa eskiden olduğu gibi ay^eri, siyasî ve iktisadî durumlan belirten renkli haritalar neşrine karar vermiştir. Bunlann birincisini bugün 8 inci sahifemizde bulacaksmız. r İskenderun vapura dün geldi Claude Farrere ile sohbet Ustad Fransız romancısı, Türkleri ve Türkiyeyi niçin sevdiğini anlatıyor Hep o masal, ı... Yazan: Kemal Ragıb ENSON Üsküdarda poyraza bakan yerleri çüıko kaplı bir evde unutulmuş gibi, daha kendi kendıni tanımaya bile farsat bulmadan heyecansız yaşıyan tertemiz, ince bir kadın... Sonra birdenbire karşısına çıkan bir genç, kadınlar arasında hiç fark görmiyen, kendi gördüklerinden, kendi bildiklerinden başka kadınm da olabileceğıni düşünmeyen bir erkek... Bu karşılaşmadan kopan fırtmalı bir hayat: Olçüsüz bir heyecan, kıskançlıklar, inkisarlar, hep öyle ölçüye tartıya gelmeyen ihtiraslar... Ya sonu?. Hep o masal... Yeni romanımıza bugün başladık Bugün 4 üncü sahifemizde bulacaksınız! Dün îi gelen İskenderun yolca gemisi Claude Farrcre, arkadaçunız Metin Tokerle eörüşürken i üjıcü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog