Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

AZABI MUKADDES Büyük Hiciv Üstadı NEYZEN TEVFÎK'in jiirlerini bir araya topladığı eserdir. Esere, kıymetli ressamlanmızdan Kemal Sönmezlerin yaptığı Neyzen Tevfiğe aid bir çok orijinal lesimler ilâve edilmek suretile kıymeti bir kat daha artmıştır. Fiau 500 kuruştur. İ N K I L Â P K İ T A B E V İ umhuriyet KLnraCUSU.'TTlNUS NADÎ m umtm Churchiirin ileri sürdüğü teklif Avrupa Konseyinde kabul edildi Bir Avrupa ordusu Komünizme karşı geniş kurulması istendi ijlçiide mücadele açılıyor Yeni Milli Eğitim Bakanı, teşküâtm zararlı ve dejenere olmuş unsurlardan süratle temizleneceğini söyledi Adalet Bakanlığında bir komisyon mücadele esaslarını hazırlıyor Bursada Ulucamide yapılan bir Jionuşmada cemaat komünizmie mücadelej e davet edildi Ankara, 11 (Telefonla) Ulaştırma Bakanlığına tayin edılti Seyfi Kurtbek bu sabah Bakanhğa giderek Mıllî Eğitim Bakankğjna tayın edilen Tevfik İlerıden. B*kanlığa aid işleri devır almış /« Arkası Sa. 3. Su. 2 de Yeni Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri dün yeni Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbeke Ulaştırma Bakanlığını devrederken 27 nci yıl Sayı r 9344 Telgraf ve mektub adresk Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutu«u Istanbul Ko. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24293, Matbaa; 24290 Cumartesi 12 Ajjustos 1950 Teşkili dnşünnlen bu orduya Türkiyeniıı de iştiraM istendi, Churchiinn Rusyayı itfaaa eden natkn Konseyde siddetli alkışlarla karşılandı Bulgar ıtotası Dış İşleri Bakan Vekili, notanın henüz resmen Bakanlığa gelmediğini, gelince hükumetin gereken işlemi yapacağını söyledi Ankara 11 (Telefonla) 250 bin vatandaşımızın Türkiyeye âcil olarak ve topluca gönderilmeleri esasuu taşıyan Bulgar notası bugün şehrimiz siyasi çevrelerinde büyük akisler uyandırdı. Kendisile görüştüğümüz Dıs İşleri Bakan vekili Zühtü Velibeşe, bu hususta junlan söyledi: « Bulgar notası henüz resmen Bakanhğa gelmiş değildir. Gelince, hükumetimizin gereken işlemi fin kısa bir zamanda yapacağı tabüdir.» Avrupa Konseyi delegeleri: İkind nranm sonunda Tıirk delegelerinden Osman Kapani, iiçüncü sırada soldan beşind Hikmeti Pamukoğlo, dördüncü ııranın bagında Ekrem Hayri Üstündağ görülüyor Strasbourf 11 ( a * AJ.) tifakla olmazga hlç değilse ezici bir Win*ton Churcbill, Baüyı komünist ekseriyetle tasvibini istemiştir. tecavüzün* karjı korutnak flzert Karar suretinde şunlar teklif etek bir bayrak altında toplanacak dilmektedir: v* Blrlejik Amerik» v« Kanada «İstifare Meclisi lu&un idamesikuvvetieril» Ijbirîiği yapacak bir ne bağhlığım ve Güvenlik KonseyiAvrupa ordusunun derhal kurul nin •ulhaever mületleri tecavüze oıastnı bugün istemiftir. karşı müdafaa etmek için giriştiği Avrupa İstyar* Meclisinda konu hareketl desteklemek yolundaki fan Churcbill, cvvelâ Avrupa kıt'a «rminl ifade etmek gayesıle Avru«ına Amerikan v« İngiliz takviye panın demokratik kontrohı altında leri gönderilmesini istemiş ve bun bulunacak ve Birleşik Amerika ve dan sonra aşağıdaki karar suretini Kanada ile tam bir işbirliği halinde ünkfi gazetelerde eıkan teklif ederei •s&mbleden bunun it Arkast S a . 3 , Su. lde bir ajans haberine göre, Bulgar Dış İşleri BakanIığı Sofyadaki Türkiye Elçiliği Maslahatgüzanna bir nota vermiş; bertnutad küstahça ve siddetli bir protestoda bnlunduktan sonra, «Bulgar makamlannın, Bulgaristandaki Tiirk azınlığının büyük kısmınm Türkiyeye hicret etmek arzusunu dikkat nazanna alarak ve 18 ekim 1925 tarihli konvansiyona nygıın olarak, Türkiyeye hicret etmek arzusunu izhar etmiş olan 250 bin kadar Tiirk asıllı Bulgar tebaasına vize vermek meseleAdana, 11 (Telefonla) Koreye tadır. Birlik pazartesi günü AnkaSubaylannın sini pek yakında halletmeyi karar sevkedilmek üzere Birleşmiş Mil rada bulunacaktır. laştırmış» olduklarmı bildirmiştir. letler Teşkılâü emrine verilecek o sağlık muayenesi Gülhane hastaBulgar notasında «aynı konvansi lan savaş birliğimize 39 uncu tü nesinde yapılacaktır. yonun tatbikı bakımından Türk mene mensub motörlü topçu alaMuayeneleri sırasında kendilerile hükumetinin de, bahsi geçen mu yımızdan da bir birlık iltıhak ede görüştüğüm erlerimiz benimle âhacirlerin bir an evvel Türkiyeye cektır. Bugun şehrimiz askeri has deta bir hatıb talâkatile konuştukabul edilmeleri ve bu işin. bu no tanesinde bu erlerımızin muaye lar. Vazifelerini bilerek Koreye gittanın te\dii tarihinden itibaren üç nesi yapılmıştır. Topçular arasında mekte olduklannı, dunyayı kana ay içinde tamamlanması ve bunu aynı tümene mensub motörlü nak boyamak yolunu tutmuş olan kımüteakıb Bulgaristandan Türkiye liyeden de bir müfreze bulunmak Arkast Sa. 3, Sii. 4 te ye hicret etmek isteyen Türklere hareket serb^stliği sağlanması için, temsilcisine talimat vermesi elzem olduğu da» ilâve edilmektedir. Kızıl Buljar hükumetinin. bn meselede yavuz hırsız rolü oynamak istediği notasına siddetli bir protesto kanştırmasından anlaşıhyor. Sanki Bulgaristandaki soydaşlanmızı, memleketimize hicret etmekte serbest bırakmışlar da biz, bunlan Piyasaların açılış tarihleri ve destekleme mubakabul etmemişiz gibi bir lisan kul 250 bin Türkü kurtarmak vazifemizdir Konseyinde Eytulde bir çahşma kongresi topianacak Güvenlik Çalışma Bakanı dün iş ve işçi meselelerine dair k ^ a t t ^ J b u l y n c ^ ^ ^ v ta^arılar devresinde Meclise sunulacak kış C.H.P. Genel Sekreterinin basın toplantısı Kasun Gülek muhalefetin vazifc yaparken türlü müşkullerle karşılaştığını söyledi Bursa 11 (Telefonla; C H P. Genel Sekreterı Kaşıro Gulek DUgün Valijı kamlarmaâ "zTyar Rış, mut kıben Muallimler Bırlığıne gadersk kart bırakmıştır. Kasım Gulsk, bundan sonra, Parti merkezmîe basm temsılcılenle konuşmuştur. Kasım Gulek bu konu^nıasında de» mokrasınin an a şartlarma rıa^et etmiyen ıktidarm her bakımdaa muhalefetin vazıfelerıne mâm alduğunu, iktidaDn, muflalefetin vazıfe yapmasım kolaylaştırmakîa mukellef bulunduğunu ve bu ış» lerde zorluk çıkarmanın gunah ol» duğunu soylemiş: «Turk âmme ef« kârına C H P. nın muhalefette vazıfe yaparken turlu muşkullerle Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Kore meselesi Rus delegesi dün gece de uzun uzun konuşarak oyalama siyasetine devam etti NewYork, 11 (R.) Bu gece Güvenlik Konseyi, Sovyet delegesi Jacob Malikin başkanhğında yeniden toplandığı vakit, ilk söz alan gene Rus temsilcisi olmuştur. Jacob Malık, Kuzey Koreli temsilcinin Gü venlık Konseyinde dinlenmesi lâzım geldiğini bir daha tekrarlamış ve Güney Koreli bir temsilcinin gelmesine muhalefet edeceğini söylemiştir. Arkası Sa 3, Sü. 2 de Belediye seçimleri Parti adaylannın bugün edilmesi muhtemel ilân Şehir Meclisi seçimleri için gösterılecek aday listeleri üzerinde dün parti merkezlerinde hummalı çahşmalarda bulunulmuştur. Listelerin bugün ilân ediln.esi kuvvetle muhtemeldir. Yalnız Mıllet Partısi Şehir Meclisi adaylannın bir kısmı belli olmuştur. Partinin Eyüb ile Beyoğlu adaylan şunlardır: Eyüb: Kenan Borazancı, Zeki Metiner, Zehra Özveri. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Kore'ye gidecek birlîk Ankarada toplanıyor İzmîr ve Adanada seçilen erler bugünlerde Ankaraya hareket edecekler Dünya Genclik Birliğinin konsey toplantısı îlk toplantı yarın Şale Köşkünde yapılıyor Türkiye Çahşma ve İşletmeler Bakanlannm dün Gazeteciler Cemiyetinde alınan resimleri « Çahşma Bakanı olarak vaziÇahşma Bakanı Hasan Polatkan, dün Istanbul Gazetecileri Cemiye feye başladığım gündenberi Batinde Bakanlığına aid muhtelif mev kanlığımı ilgılendıren çeşidli mevzular üzerinde aşağıdaki beyanatı zular üzerinde dikkatle durarak vermiştir: Arkası Sa. 4. Sü. 7 de Fotograf yollama müddeti bitti, bunlann neşri de salı günü sona eriyor Güzelük müsabakamıza katılacak güzellerin resimlerinin neşri ışıne 15 ağustos sah günü son verilecek ve o tarihten sonra hiç bir resim basılmıyacaktır. Resimleri neşredilen güzeller 25 ağustosta ilk toplantısını yapacak olan büyük jürinin huzuruna gündelik elbiselerile çıkacaklar ve jürice aralanndan 15 tanesi niha! seçimler için aynlacakbr. Bu 15 güzel 28 ağustos günü tekrar jürinin huzuruna çıkacaklar ve bu suretle kraliçe ile beraber ikinei ve üçüncü güzeller de intihab olunacaktır. Kraliçe ile ailesinden ken Arkast Sa. 3, Sü. 7 de koıttüııistlerin taaliyeti İç İşleri Bakanı Komünistlerin hükumeti devinnek için hazırhklar yaptıklannı açıkladı Tütüncüler kongresi münakaşalı oldu yaalan meselesi bugün görüfülecek Satışa çıkarılacak devlet fabrikaları Bazı Çimento, Keramik ve Çırçır işletmelerine müşteri çıktı itibarile kararlagtırıhnif buİşletmeler Bakanı Profesör Muhlis Et« dün, Ggazeteciler Cemiye lunuyor. tinde bir basm toplantısı yapmıg ve Arkast Sa. 3, Sü. 7 de aşağıdaki demeci vermiştir: e Hayat pahalılığı ile mücadele konusunda deyletçe ahnan tedbirler arasında İşletme Bakanlığına taalluk edenler: Sümerbank Mensucat fabrikalannm pamuklu mamullerdeki tenzilâtı, şeker fabrikalannın tenzilâb ve Karabük Demir ve Çelik fabrikalarmın demir mamullerndeki tenzilâtıdır. Tetkiklerimiz bittikçe ucuzluk liyasetine devam edeceğız. Gerek Sümerbank ve gerekse Etibankm elinde bulunan devlet işletmelerinden bazılarının hususî teşebbüslere devredilmesi prensibi, ABİDİN DAVER Arkası Sa. 3, Sü. S te Dördüzlere yardım listesi Lira Krş. 2626 64 Evvelki yekun 100 Bayan M. G. Denız Yedek Subay oğrencıleri 37 Kadıköy: Bilen Eıkmen 10 Tırede Ömer Tarık 5 Manyasta bir okuyucumuz 5 Hidayet Madanoğlu 5 Nazife Madanoğlu 5 ^^^^ Y e k u n 2793 64 TAVZ1H Hâmid Kutay isimli okuyucumuzun verdiği 10 lira lısteye yazıhrken (Foto Stüdyo) dan denüecek iken (Foto Süreyya) dan denmiştir. Düzeltir, öziır dileriz. Ankara 11 (Telefonla) Türkiye Tütüncüler Kongresi üyeleri bu sabah saat 8.30 da başta Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velıbeşe olduğu halde Atatürkün geçici kabrini ziyaretle bir çelenk koymuş lardır. Bundan sonra, Kongre delegeleri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde komisyonlar halinde çalışmalara başlamış bu faaliyet, siddetli münakaşalarla geç vakte ka Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Yeni Delhi 11 (Nafen) Hindistan hükumetini devirmek maksadile komünistlerin hanrlıklar yaptıklan bugün açıklanmıştır. Bugun Hindistan parlamentosunda bu açıklamayı yapan İç İşleri Bakanı Sardar Patel junlan ilâve etmiştir: « Komünistlere karşı tetikte bulunuyoruz. Bunlann girişecekleri herhangi bir baltalama hareketi derhal durdurulacaktır. Hüıdıstan hükumeti komünistlerin memleketin Kongreye gelen Amerikan muhtelif noktalannda kanşıklıklar delegeleri çıkarmalanna hiç bir vesile ile mü(Yazısı 4 ÜTvcti sahifemizde) saade etmiyecektir.» Muhabirlerin belirttlklerme göre, İç İşleri Bakanının bu sözleri parlamento tarafmdan siddetli alkışlarla karşılanmıştır. r Olga Kayalıbay da ifade verdi J 1 Yeni Romanımız Kimler sevilir, ne için sevilir, nesi sevilir, nasıl sevilir, ne zamana kadar sevilir; bunlar bir türlii anlaşılamamış, ölçüsü bulunamamış bir davadır. Kemal Ragıbın yeni romanı: Hep o masal İşte böyle ölçüsü olmıyan bir sevginin hikâyesidir. Tülüncület kontresi delegeleri Atatürkün muvakkat kabrine çelenk kojduktan sonra Etnogtafya müzesi onunde , Ankaradan döndü Fahreddin Kerim Gökay Ankarada, yaptığı temaslar hakkmda izahat verdi Olga Kayalıbay Adliye binasına girerken Vılâyet ve Beledıye işlerini görüş mek uzere Ankaraya gıtmış olan Ankara. 11 (Telefonla) Muzaffer Kayalıbayın ölümü hâdisesil» Vali ve Belediye reısı Prof. Gokay ılgılı olarak Omer Inonu hakkında açılan tahkıkata devam edilmektedun sabah şehrımize donmüştur. dir. Bu münasebetle Muzafferın eşi Olga ile. Olganın anne ve babası Vali, Ankaradaki temasları hakkın bugun Adliye binasına gelerek salâhiyetli sorgu yargıcı Orhan Dinçer Arkası Sa. 4t Sü. 3 te tajafından ıstinabe suretıle dınlendiler. Vali dün Yarın başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog