Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

îstanbul ÂT YARIŞLARI 97 Seçim dolayısile Cumartesi saat 16 yapılacaktır. umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ QQAQ VöOÖ Telgraf v mektub adresL Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 24C Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa Isleri: 24299, Ifetba»: 24290 MELAMET Yazan: ömer Rıza Doğrul Hicretin üçüncü asrmda gelışrneğe başlıyan ve bir çok fazilet ve ahlâk . kahramanlan yetiştiren «MeHâmeliğin» tarihi, bilhassa ikbal devriai anlataa bir eserdir. «Sülemî» nin «Melâmet» risalesi de aslından terctime olunarak esere eklenmistir. Fiatı 250, cildlisi 300 kuniftur. Hususî takas sistemine son verildi. Ticaretimîz Dün gece şiddetli tartışmalardan sonra yeni lüzumsuz formalitelerden kurtarılıyor Güvenlik Konseyinde Ruslar Yeni dış ticaret rejiminin esasları oyalamadan vazgecmiyorlar bir netice alınamadan toplantı talik cdildi NewYork, 10 (R.) Güvenlik Konseyinin çaUşmalanrjı baltalamaktan vazgeçmesi içın Suvyet delegesi Malik'e verilen 48 saatlik mühlet bu gece sona enniştir. Konsey üyeieri bu akşamkı âlenl ce'seden evvel aralannda hususî bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda neler çörüşüldüğü açıklanmarmşsa da bir anlasmaya var.lamadığı anlaşılmıştu Güvenlik Konse>inin âleni celsesinde baskan mevkiinde, gene Sovyet deiegesi Malik bulun II II f QRfl İNKILÂP KİTABEVİ Rusların 48 saatlik mühlet sonunda durumlarmda değişiklik olmadı. Batılı devletler âcil tedbirler üzerinde durmağa başladılar Ticaret ve Ekotıomi Bakam, dün geniş izahat verdi, Rejimitt ihracata muteallik hükümler! 15 ağustosta, ithalât hükamleri de 1 eylulde neriyete girecek Ankara 10 (Telefonla) Dış ticaret rejimi hakkında Ekonomi vs Ticaret Bakanı Zuhtu Velıbeşe bugün yeni dış ticaret rejimi hakkında basına şu demeçte bulunmuştıır: « Bakanlar Kurulunca dun müzakere ve kabul edilen yeni dıg ticaret rejimi, eski rejıme kıyasla hem bünye, hem de usul bakunın» dan esaslı değişiklıkleri ıhtıva etmektedir. Tediye bakımmdan yeni rejim hususî tskas sistemine tamamen son vererek milletlerarası Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Millî birliği bozmamağa dikkat! umhuriyet Halk Partisi, hükumetin Koreye asker göndennek karan hakkındakl fikrinde ısrar ediyor. Dünkü iktidar partisinin bugünkü muhalif Genel Sekreteri sayın Kasun Gttlek, Eskişehirde, kendi partisinin mensublanna Kore meselesinde hükumetin çok acele ettiğini, biiyük hata işlediğini, Curahuriyetin ilânındanberi dış politikada usta olduğunu ispat etmiş olan İsmet Inönüye bir kere sormak lâzun geldiği balde bonu yapmadığını, Koreye gidecek askerin 4500 değil, 5flO0 kişiyi geçtiğini söylemiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin, geçen 15 gün içinde, bir kaç defa tekrarlanan bu itirazlarına Başbakan eevab verdi. Niçin acele edildiğini izah etti ve bu isricalin Amerikada, hattâ biitün dunyanın hür ve 4emokrat memleketlerinde Türkiye lebin.de çpk»*i bir tesir uyandırdtğını söyledi. Dunyanın ber tarafından gelen haberler de bunn teyid etti. Başbakan, muhalefet lideri sayın İnönüye neden danışılmadığinı da anlatarak bundan sonra, bu gibi ahvalde muhalif parti liderlerinin fildr ve mütaleaJannın soıulacağını da söyledi. Karardan ger! dönmek imkânı kalmadığı ve sayın İsmet İnönüye de, Korede bir miiddet bulunmuş olan Genel Sekretere de karardan sonra artık danışmanın mantıksız olduğu malum bulunmasına rağmen, aynı itirazlan askerlerünizin harekete hazırlandıklan sırada tekrarlamakta. memleket hesabına nasıl bir fayda mülâhaza edilebilir? Esasen savm İnönü bu husustaki fikrini açıklamıştır. Bu fikir, Kasım Gülek tarafından Eskişehirde de şöylece tekrarlanmıştır: «Birleşmiş Mılletlere üyeyiz. Fakat bu herhangi bir silâhh harekette fı'len yardımda bulunacağımızm sozu değildir. Bir heyet kurulraalı ve bu heyet hangi devletin ne kadar ve ne gıbi yardımlarda bulunacağını tesbit etmeliydi. «Biz asker verecek durumda değihz Hududlanmız her zaman içın tehlıke altmdadır » Bu fikri incelerken düşünmeliyiz ki Birleşmiş Milletler teşkilâtındaki 59 millet içinde, ikide birde vetosunu kullanan Sovyet Rusya vardır. Sovyet Rusya temsilcisi, üstelik şimdi Güvenlik Konseyinin başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanının ve Genel Sekreterinin istedikleri gibi, Birleşmiş Milletlerde bir heyet kurulup, her devletin yapacağı yardunın mahiyetini ve miktannı tesbite kalkışmak, kim bilir, ne kadar uzun münakaşalara ve zaman kaybına yol açardı. Bu işin, Güvenlik Konseyinde bir neticeye bağlanması icab edeceğine göre, Sovyet Rusya, vetosunu kullanarak yardnn işini bir çıkmaza sokardı. Sa$ın İnönünün düşündüğiinii. 59 Birleşmif Millet içinde duşünenler de elbette vardır. Müstacelcn yardım istemek karanna varan Güvenlik Konseyi de, her devletin yapacağı jardımm mahiyetini ve miktaruu önceden tesbit maktaydı. Sovyet delegesi, bundan evvelkl celselerde olduğu gıbi, tekrar kendi tekliiinin konuşulması noktasmda ısrar etmiş ve Kuzey Korelı bir temsilci ile Komünist Çin delegesinin Konseye davet edılmelerini istemiştir. Sovyet delegesi Malik, iöz alan ilk delego olmuştur. Kendisi, Konsey üyeieri arasında yapılan hususî topkntıda bir karara vanlamamış oldıiğunu da şu sözlerle anlatmak istemiştir: Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Kore'de Amerikan mukabil taarruzu inkişaf ediyor Japonyadan kalkan bomba uçakları dün harbin en şiddetli akınını yaptılar NewYork 10 (R.) Bu gece Tokyodan alınan haberlere göre, güney Korede bundan iki gün evvel başlayan Amerikan mukabil taarruzu yeni üerlemeler kaydetmiştir. Bu gece neşredilen General MacArthur karargâhının tebîiği, Araerikan piyade birliklerinin komünist üssü Chinju'ya dört kilo Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Dünkü toplantıda Ba$bakan, Bakanlar ve delegeler müzakereleri takib ederleıken Muhtar seçimleri Vilâyet bir tebliğ neşrederek seçim günü vatandaşların dikkat edecekleri hususlan belirtti fstanbul Valilıği seçimler hakkında ajağıdaki teblığı yayınlamışür: [ahaîle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet ve meclısleri seçimi 13 afustos pazar günü yapılacaktır. Secimler dolayısile gerek siyasî partilerin ve muhtar ve üye seçılnwk istiyenlerin sözle ve afiş yap ş» tırmak suretile propaganda yaptra haklan 9 ağustos çarşamba gunü akşamı sona ermıştir. İlân, beyanname, tamim, açık mektub gıbi her çeşid matbua dağıhrru da 10 ağustos perşembe günü akşamı sona erdiğinden her ne suretle olursa olsun propaganda yapanlar hakkında 5545 sayılı kanunun ceza hükümleri tatbik olunacaktır. Seçim günü vatandaşların emrtiyet ve huzur içinde oy vermelerini sağlama amacıle kanun bazı tedbirler derpiş etmıştır. Bu tedbirlere muteallik üç esash hukum hakkında saym vatandaşların dik Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Bulgaristan Tiirkleri Sofya hükumeti memleketimize hicret ermek istiyen 250 bin Türke vize veriyor Parıs 10 (R.) Sofya radyosunun bildirdiğine göre Bulgar hükumeti Türkiyeye hicret etmek istiyenlerın vize meseleleruıi halletmeğe karar vermiştir. 250 bm Turkun Bulgaristandan Turkıyeye hıcret etmek istedikleri anlaşılmıştır. Yalnız Buîgar radyosu bu vize meselesınin ne şekilde halledıleceğinı açıklamamıştır. Bulgar hükumeti, bu Türklerin üç ay içinde Türkiye tarafından almmalannı ileri sürrnektedir. TUtüncüler Kongresi dün Ankarada toplandı 500 delegenin iştirak ettiği bu kongrede tütünle ilgili biitün meseleler ele alınacak Ankara 10 (Telefonla) Türki I lardır. Gayet güzel bir şekilde terye Tütüncüler kongresi bugün saat tiblenen salonda, kendıîerine ayn15 te Dil Tarih ve Cografya fakül lan yerlere oturan 500 tütün ekitesi konferans salonunda çalışma ci, müstahsil ve tüccar delegeleri lanna başlamıştır. Başbakan Adnan ellerindeki zarflardan geniş ölçüde Menderes, Başbakan Yardımcısı faydalanraak ve tütuncülüğümüzün Samed Ağaoğlu, Devlet Bakanı j dünkü ve bugünkü durumile dünya Fevzi Lutfı Karaosmanoğlu ve şeh tütüncülüğü hakkında malumat bulmuşlardır. rimizde bulunan Bakanlar kon < edinmek imkânını Arkası Sa. 3, Sü. 7 de gre çalışmalannda hazır bulunmuş I Koreye gidecek birliğin Komutanı Albay Asun Erer Or gl Nustafa Muğlalııtın Kore'ye gidecek savaş birliğinin hazırhkları Genelkurmay Ikinci Başkanı dün Birlik Komutanı ile görüştü Selim Sarper radyoda yaptığı bir konuşmada Türkiyenîn kajannın Amerikada çok iyi karşılantiığım belirtti Ankara 10 (Telefonla) Gendt lâhaddin Selçuk olduğu halde buKurmay İkinci Bagkanı Korgene gön Koreye gönderilecek Türk saral Zekâi Okan, beraberinde 28 inei vnf birliğimizin misafir olduğu Sarj Tümen Komutanı Tümgeneral Se Arkası Sa. 3, Sü. 2 de muhakemesi Dünkü duruşmada sanığm tahliye talebi reddedildi. Emekü Orgeneralin aklî durumu bakımından Gülhane hastanesinde muayenesine lüzum görüldü Şehrimizden gecen bir Amerikalı şahsiyetin heyecan verici îddiası Şehrimize gelecek Amerikan milli takımının kuvvetli güreşçilerinden Moor Ulaşlırma ve Millî EğiKm Bakanları Ankara 10 (Telefonla) Ulaştırma Bakanlığına tayin edıleceğini dün haber verdiğimiz Seyfi Kurtbekin yann sabah vazifesine başlayacağı söylenmektedır. Yeni Millî Eğitim Bakanı Tevfik Ileri de gene yann Tekel Bakanı Nuri Ozsandan Bakanlığı devralacakür. "Amerikada efkân umumiye, Truman'ın aleyhine dönüyor. Buna sebeb, şu mahud Rusya davasını bir darbe ile halle yanaşmamasıdır.,, Dün şehrimizden geçen uçaklardan birinde tüccar hüviyeti altında mühim bir şahsiyet bulunmaktaydı. Yolcunun Amerikan federal teşkilâtınm mühim simarlanndan biri olduğu söylenmiştir. Vazife ile Uzakdoğu memleketlerinden birine gittiğinden isminin açıklanmasını kat'î surette istemiyen bu şahsiyet hava alanında kendisile konuşan arkadaşımıza demiştir ki: « Amerikan efkân umumiyesinde bugünlerde Truman aleyhine bir cereyan başgöstermiştir. Bu cereyanı idare edenler Truman'ı kat'î tedbir almamakla itham ederek demektedirler ki: «Bugünkü durumdan sadece harb sanayiini idare eden büyük kapitalistler istifade etmekte ve Amerika iktisaden için için erimektedir.» Ben de şahsan bu fıkre istirak ediyorum. Amerika harb kudreti bakımından bugün Rusyaya kat kat faiktir. Senelerdenberi Rusyanın mel'un gayelerini bütün dünya öğrenmiş ve sulh güvercinini yakalamak için hâlâ nutuk çığırtkanlıklan yapmanın sırası geçmiştir. Amerikan efkân umumiyesi kadar dünya ve tarih de rahata biran önce kavuş Arkası Sa. 3, Sü. 4 te r Ömer jnöniiniin dün ifadesi alındı Ankara 10 (Telefonla) Muzaffer Kayalıbayın ölümü dolayısile hakkında tahkikat açılan Ömer İnönü bugün öğleden evvel Adliye CUMHURİYET Sarayına gelmiş ve salâhiyetli sor Arkası Sa. 3, Sü. 5 te gu yargıcı Orhan Dincer tarafından istinabe suretile ifadesi ahnmıştır 35 dakika devam eden sorgudan sonra dışan çıkan Ömer İnönü, Sazetecilerin suallerine cevab vermemiş ve derhal Adliye binasını terketmiştir. Yann da Muzaffet Kayalıbayın eşi Olga'nın ifadesi alınacaktır. j Ankara 10 (Telefonla) Vanın Özalp ılçesinde, yatakük ve kaçakçılık eden 33 kişinin öldürülmesinde suçlu görülen emekli Orgeneral Mustafa Muğlalının duruşmasına Genelkurmay Askeri mahkemesinde bugün yeniden başlandı. Bilindiği gibi Muğlalı Askeri Mahkeme tarafından 20 seneye mahkum edilmiş, mahkemenin bu karan Askeri Yargıtayca bozulmuştur. Amerika millî serbest güreş taOrgeneral İzzet Aksalurun başkanlığında oturum açılrnca Musta kımı eylul sonlannda şehrimize fa Muğlalının hüviyeti tesbit edil gelerek 23, 24 ve 26 eylulde olmak di. Yargıtayın bozma karannın o üzere üç karşılaşma yapacaktır. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Amerika millî giireş takımi geliyor Kocanm ihmali, kadmm ihanetine hak kazandınr nu? Orası ayn bir davadır; fakat ihmaller, qck defa hep aynı neticcyi verir. Hep o masal tşte bn davanm tahlilidir. Kemal Ragıbın yeni romanı Pek yakında İspanyol Komünist Partisi Moskova femsilcisi Castro Delgado'nun ifşaatı Yeni uİskendemn,, gemimiz yann geliyor J Moskovada imanı nasıl kaybettim? Komintern'in içyiizü Demir perde gerisinde gizlenen hayat ve insanlara dair bilmediğimiz korkunç hakikatler «jskenderun» sejir tecıubelerinde Italyadı Ansaldo tezgâhlarında inşa edilen liiks ' süratı 20,5, servis sürati 18 deniz milidir. İskenrlenın» yolcu gemiai İskenderun, dün Cenova'dan lıareket da S luks ve birinci, 116 ikinci, 158 üçüncü mevkl G etmıştır. Denizyollarının en lüks yolca gemısi olan jer vardır. Gemi aynca 700 ton yük alabilecektir. İskenderun, 7000 tonluktur; bovu Io2 metre, genişlığı Gemınin bir hususiyetini de yüzıne havuzu ve sa« 17 metre 30 santimdir. Çift per/aneli, turbınlı ve ka lonia'ı teşkıi etmektedir. İskenderun, yaru limanı» zanları su boniludur. Mazutla i§lii'en gemının âzamî • »mıza geleceirtiı,. Bu pek mühim siyasî tefrikanın neşrine bugün başladık, ikinci sahifeye bakınız! Ömer İnönü dun Ankara Adtiyc Dİnasıııa gurerkcn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog