Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 1 Ağustos. 1950 Muayenhane Nakli Dahiliye mütehassısı doçent Dr. CAFER ERK ve kadın hastalıklan mütehassısı Dr. HIKMET ERK, ev ve muayenehanelerini Teşvikiye, Karakol bitişiğinde Subayı apartı manınm 1 No.li dairesine naklederek hasta kabulüne başlamışlardır. D O K T O B İ M PANHARD OTOMOBİLLERINİN • U S C N C K I Neeib Atakaml Kadın Doğum hastalıklan ve ameliyatlan mütehassısı I Beyoğlu. Istıkiâl Cad. « 3 kat 2.. I Şark Pazarı karsısı Muayene 15.30 19. Tel: 43864 • • İcra Memurluğundan: 950 3361 Hasan Memduh kızı Fatma. Şenfe Ayşe Sıdıkamn mulkiyetinde bulunan Fatıhte Hoca Teberruk mahal. lesinın Kırkçeşme cadesınde kâ n 13 mukerrer kapı numarslı gayrımenkulun 200 lira bedel mukabılinde 11/5/330 tarıhınde namınıza ıpotekll olduğu tapu kaydının tetkıkinden anlaşılrmştır. Ayşe Sıdıka varısı Tevf k Sener memurıvetımlze muracaat ederek 200 lıra. yı 200 lira da faızıle bırlıkte 400 Iıra olarak Icra veznesıne yatırmış ve ikametgâhınızın meçhul bulunması hase. b le Icra ve Iflâs kanununun 153 uncu maddesi mucibince lpoteğın fekkını istemiştir. Borclunun mlrasçısının Borclar Ka. nununa uygun gorulmuş ve yirmi beş gun sure ll e teblıgatın ilânen ifasına tetkık merclince karar verılmıştır. îşbu gazeteran neşri tarlhinden itibaren yırmı beş gun içinde ipoteği fek etmeniz lâzımdır. Aksl takdırde (400 lira icra veznesin. de namınıza mevcud oldugundan) tetkık nıercınin kararı ile fek edileceği ve paranızı almak için her zaman memu. rı\etımıze muracaatte serbest bulunduğunuz ve işbu ılânın teblıg makarr'na kaîm olacaeı ıl^n olunur Hastane ve operatörlerimize İstanbul 5 inci ŞEREF LISTESI MONTEKARLO yanşlarında IS V E Ç yanşlarında OU MANS 2 4 saat yanşlarında BOL D'OR yarışlarında 42 saattR 104.100 km. ile BIRI NCI FRIGIDAIRE İSMİ o derece yayılmıştır k\, onu herkes soğuk hava dolabı manasında kul* lanmakfadır. Bir çok safıcılar biie, saffıkları dolabın markası ne olursa olsun, ona tek kelimö ile "frijider" diyor... Yanlıs kapı çalmayınu • Hakikl FRKHDAIRE obn / HAKİKÎ FRIGIDAIRE. Ûitun kalifesi ile büfünıdünyada en çok şöhret kazanan ve dolayısiyle en fazla satılan soğuk jha>yaJ.dolabıdırv HAKİKj FRIGIDAIRE bir 6mur boyunca arızasız çalışır ve elektrik cereyanından azamî s^ırette tasarruf eftirir. Kullananlara sorunuz... VacumSleril Kafgüf ORTA JARK TİCARET T.A.$. BEYOCIU MEŞRUTİYET CAD. NO: 4 0 TEL.436I0 GAIATASARAVİNGİLİZ KONSOLOSLUCUNUN YANINDA D&NrlARD MttC Dr. Hans Braun ve Dr. Wilhelm Braun G.m.b. H.nın Hamburger Katgütleri gelmiştir. A. B. LİMİTED | Galata, Bankalar Cad. Merkez Han No. 56. Tel: 44542 M KAYIB Nufus huvıyet cuzdanımı kaybettım. Yenisuu alacağımdan eskl<ınin hukmü yoktur. Atalay Eren Kumkapı 192S doğurohl V AR T A AKÜMÜLÂTÖRLERİ Yüksek kalitesinden dolayı bugünkü şöhretini kazaamıştır. ACELE SATIUK1 LÜKS EV Cihan^uın en ıyi yerinde birmci sınıf malzeme ile titiz ve hususî bır tarzda özenilerek yapılmış 7 odalı luks ve tam konforlu, bahçelı bir ev boş teslim satılıktır. Muracaat: Karakoy, otobüs durağı Demirbağ han No. 18 T E L, E F O N : 40304 "HAKIKÎ FRIGIDAIRE 12 milyon ailenin inlihap eftiği ve kullandığı soğuk hava dolabıdır. Bunların tecrübesine güveniniz ! Bir HAKİKj FRIGIDAIRE için, emsafifc kalifesine rağmen, dığer markalı bir dolaba nazaran daha fazla ödemiyeceksiniz. İ.E.T.T. İşletmelerinden: 1 Keşif bedeli 11606,57 lira olan, Zeytınburnu 340 No. lı merkezi sahası dahiiınde yapılacak montor evi mşaatı pazarlık suretile ıhaleye vaz'edılecektır. 2 Bu işe aid şartnameler Levazımdan parasız tedarik edilebilir. 3 İstekhlerm 870,50 liralık geçici teminatlan ile birlıkte 3/8/950 perşembe günü saat 10 da Metrohan 4 üncü katta toplanacak arttırma, eksıltme komisyonunda hazır bulunmalan. (9990) Hakikî FRIGIDAIRE ancak FRIGIDAIRE markasını taşıyanıdır. FRI6IDAIRE Veteriner Alınacak munhaldir. j (10361) OTOMOBİL KAMYON OTOBÜS DENÎZ MOTÖRÜ, TRAKTÖR, RADYO için tam emniyetle kullanacağınız Yegâne akümülâtör VARTA'dır. Muhtelıf ölçü ve amperajda 6 ve 12 Volt akümülâtörlerimiz gelmiştir. Fiatlarumz üstiin evsahna rağmen rakiblerinden ncuzdur. Yeni fiat listemizi isteyiniz. kazancı olan bir mağaza hava parasız devren acele satılıktır. 20397 ye muracaat BOŞ TESÜM SATTT.TK 10,000 Lira SENEDE Çanakkale Belediye Başkanlığından: Barem dahıli 350 lira ücretli belediye veterinerliği Talıblerm belgelerıle Başkanlığa muracaatlerı ılân olunur. Dr. Semsi Mutver Çocuk Hastalıklan Mütehassısı ] Veznecıler Cümbüs Apt Tel: 23273. ^ M yüzünüz YENİ KÂGİR BİNA Deniz görür, bahçe içinde | iki oda, bir sofa, bir mutfak, belâ ve bodrum, son fiat 3500 lıradır. İçindekilere muracaat. Adres: Boğaziçi Kandilli, I Bahçe sokak No. 10. Karaköy Palas karşısmda No. 86 Galata İstanbul. Tel: 42046 YAKUP SOYUGENC CAMASIR DEĞİLDIR! Çamaşır ve bulaşık içindir MUAYENEHANE NAKLİ ^ Dohiliy* Müt»hos«rjı Doçerrt D». CAFER ERK va Kadın Hastatık\an Müieosuj Dr HİKMET ERK Ev v* muoyenehonelerini T«jvikiy», Karekol bitijiğınd» Suboyı oportımomntn 1 Ne.lu doırevn* kesta k Beyoz sobun HECIP BRiYANT Saflann güzelliğini temin eder ve besler. ı V" ERZURUMDA Tl CQR£ THGN£SİNDE FEVZI GUVENEN n HASAN MLIÇÇI Tuvalet sabunu Sizin içindir. En pahalı Amerikan sabunlarından üstün olan Tuvdlatsabunuıkullanınrz PURO BolKöpuklü Nefis Kokulu 100 de 100 saftır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog