Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1950 Herkesin evinde ve seyahate çıkacak olanlarda her şeyden evvel bir şişe CUMHURİYET MAZON Muhammen bedeli Lira Kr. 41820 Geçici teminatı Lira Kr. 3136.50 Meyva tuzu bulunmahdır. Güç HAZIMLARI kolaylaştınr. KABIZLIĞI defeder, mide ŞİŞKİNLİK ve yanmaJannı giderir, ağızdaki tatsızhk ve fena kokuyu izale eder; HOROS markasına dückat. Urfa 3. Giimrük Muhafaza Alayı Safınalma Komisyonu Başkanlığından: İhalenin İhalenin şekli tarihi gün ve saati Benzin 14/8/950 pazartesi saat 10 da Kapalı zarf 1 Urfa Gümrük Muhafaza Alayı motörlü vasıt a l a n için 75 ton benzin ahnacakür Şartnamesi komisyonda her an görülebilir. 2 İhale. Urfa Gümrük Muhafaza Alayı binasmdaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler evrakı müsbitelerile birlikte gelecekler ve teminatlarıru Alay Saymanlığı veznesine yatıracaklardır. 4 Mektublar ihale saatinden bir saat önce komisyona verilmiş bulunacaktır. 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 31 Lnci ve müteakıb maddeleri gözönünde bulundurula'ak ihaleye iştirakleri ilân olunur. (9944) Miktan kilo 75.000 C l n s l KOK KOMÜRÜ TEVZIATI Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden: Devara eden tevziata aid SATIŞ YERLERİ: Fatih Eminönü .Şimdilik» Kadıköy Üsküdar Kozluca han 2 Günleri 31>î 1950 1,8/1950 2'R 1950 3 8 1950 4/8 1950 5 8 1950 Çağrılan ve bir hafta içinde muameleleri Fatih Eminönü haftalık izahat A d r e s 1e r i Büyük Karaman caddesi No. 8/66 Halkevi, Şerefefendi sokağındaki kapı. Kadıkoy, Çukurbostan, Hasırcıbaşı sokak No Toptaşı caadesi Kefçedede mektebi S. N. 14 Galata Rıhtım caddesi. yapılacak olan beyanname numaralan. Kadıköy Üsküdar Kozlucahan °°" fe V eV» BALAST ALINACAK DEVT.FT DFMİRYOM 4RÎ AVKARA İKİNcİ İŞLETME KOMTSYONUNDAN: AsağıHa ınevki vt kılometrelerı vaz'lı iki ocaktsn balast ihzan işle'i kapalı zarf usuKi ile eksiltnifvî konuımustıjr Miktar. mııhammon becip] ve geçici inancaian hizalannda göstetilmiş olup şarfcıa» mesi komisyon kaleminden venlir Eksıltmeleri lıi'ilanrdaki gün ve saallerde Ank^radı İkınci İçletme Komifvonunda yipılacağınHarı isteklilerin tekh? mektublannı kanunun tarifatına uygun olarak bilr diriien saatlerden bir snat evvel'ne kadar komisvona vermeleri veya muayyen saaıten evvel Koırti yonun elıne geçecek tarzda iadeli taahhüdlü olarak posta üe göndermeleri. (10193> Balast miktan Ocağın yeri Ankara Kayseri hattı Klm. 52 Ankara Kayseri hattı Klm. 206 M3 10000 8000 Muhanıtıen bedel tutarı Lira 48000 44000 İhale gün ve saatleri 15.8.950 saat 10 15.8.950 saat 11 147589140999 142399142200 130853128750 163296158455 126600125301 140998140650 142199142002 128749126776 158454157504 125300124001 140649140341 142001136950 126775124578 157503156256 124000123301 140^40110030 13694S13R600 124577122198 156255155074 123300122801 140029139753 122197119678 136599135932 155073153770 122800120601 Mazereti dolayısile o hafta gününde müracaat etmemiş oltnlarm günüdür. iııançası Lira 3600 3300 3 DIKKAT: Bu sene halka kesintisiz olarak 1948/49 kışında olduğu gibi beyannameierdeki oda ve soba adedıne gdre komürleri verüecek tir. 4 GİŞE SAATLERİ: Sabah Öğleden sonra Cumartesi 5 Saat Saat Saat 9 13 9 . i. TENDAR ttml Umlrllejlu Half Alh Koıakiy. VSkMk KoUmm SAYIN DOKTORLARA Dr. NECİB DÎNÇ CONSORZİO NEOTERAPİCO NAZİONALE ROMA Müstahzar tr j•3n r «... <ndan Camphosulfonate de Calcium Extrait fluıdt; d'aubepine Fizik ve Elcktrik tedavileri mütchassısı Basur memelerinin elektrikle ameliyatstz tedavileri. Galata saray, İngıliz sefareti karşısı. İşman Apt. 65 3. Hasta kabulü 1519 12 16 12 sonra» sıra nıımarası aranmadan EMEKLİ. DUL VE YETİMLER: Bunlara aid beyanname muamelesi her gün «öğleden yapılacaktır. 1 L A N M.S.B. Kara Kuvvetleri Komulanlığından: 1 19501951 öğrenim yıb için aşağıda isimleri ve bulunduklan yerler yazılı olan As. okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 1950 den tibaren baçlanacaktır. Bu müracaatlere As. Liselerle Mızıka Meslek ve Gd. Erb. Hzl. Ortaokullan için 15 eylulde ve Musiki Gd. Erb. Hzl. Ortaokulu ıçm de 20 Ağustos 950 de son verilecektir. 2 Okullann muhtelif sjnıflannı (Musiki Gd. Erb. Hzl. Ortaokulun yalnız 1. sınıfına) Millî Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokullanna denk sınıiJardan diplomalı veya tasdiknameli öğrenci alınacaktır. 3 Aiınacakların Türk vatandaşı olmalan, yapılacak muayeneda saglam çıkmalan ve kayıd kabul şartlannı taşımalan lâzımdır. 4 Öğrenimi bırakanlar, bulunduklan sınıflann imtihanlarında başan gösteremiyenler okullara alınmıyacakür. (Gd. Hzl. Oıtaokullarıa iki yıl öğrenimi bırakanlar alınabilir.) Yaşlannı tashih ettirenleruı tashihten evvelki yaşlan esas tutulur. Bütünlemeye kalanlar kendi okullarında bu üntıhanlan başan ile verdıkleri takdirde ahnabilirler. 5 Bu şartlan taşıyan istekliler bulunduklan yerlerin As. Şubelerine ve aynı zamanda girecekleri okullann müdürlüklerine birer dilekçe ile başvuracaklar ve okula gönderecekleri dilekçelerine nüfus kâğıdı örneklerile 3 aded vesika fotoğrafı ekliyeceklerdir. Okullann bulunduklan yerlerde istekliler doğruca Okul Müdurüklerine müracaat ederler. (6606) O K ü L L A R İstanbulda : Kuleli As. Lisesi Bursada : Bursa As. Lisesi Ankarada : Mızıka Meslek ve Musiki Gd. Erb Hzl. Ortaokulu Merzifonda : L ve II. Gd. Erb. Hzl. Ortaokullan. 6 Gününde kuponu ile müracaat edecekle rden 1949/50 turuncu renkte bevanname numarasını havi kupor ile hüviyet varakası istenir. 7 Kuponlannı kaybedenler ilkönce Kozlucahan satış servisinde 2ayi muamelesini ikmal ettirdikten sonra aid olduğu semt satıj bürosuna kömür ordinolannı almak üzere müracaat ederler. Lİ\YİT VE AĞAÇLI KÖMÜRLERİ: Linylt ve Ağaçlı kömürlerinin satışı serbesttir. Almak istiyenler müracaat ederek arzu ettikleri miktarda alabilirler. LİNYİT kömürü AĞAÇLI kömürü fiab fiatı Tonu 36 Lira Tonu 25 Lira Bu yıl (10249) mıntakalannm satıs bürolanna Lucardına 3U cc. Couttes Fenizina 20 COmprimee r ,•, , , ,.. , •, • de r ÜOKTOR OPERATOB chloıhydrate d eDhedrıne acide valerique Maktay Çocuk Hastanesh Kulak, Buran, Bofcaı (Agn, l)is> Hastalıklan Mütehassısı Ankara Caddesi 15 Telefon: 23197. Ev: 84161 Phenylguinolincarbonate pıperazıne 0 gr. 50 Pedrelli 40887 Tel: Ticaref Tiirk Anonim Orfaklığı P.K. 13Ö2 N e o f o s f a r I 6 a m p . 1.5 CC. Simple, Arsenical, lecithinee Satıja arzedilmiştir. TÜRKİYE MÜMESSİLİ: NOT: Geçmiş senelerde tevziat başlangıcı en küçük sıra numarasından itibar edilmişti hakka riayet için en büyük sıra numarası mebde olarak kabul edilmiştir. Adana Belediye Başkanlığından: Sayın Doktor ve Eczacılara Pcmril ettiğimiz Amerikada SATILIK BOSTAN 1 11,7'950 Salı günü saat 10 da kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan sebze pazarı hal dükkânlan 3 üncü kısım inşaatına aid ihale Belediye Encümeni karan gereğince feshedilerek 2490 sayılı kanunun Fabrikası Mamulâtından: 14 üncü maddesi hükmüne tevfikan yeniden kapalı zarf usulü ile ekBiltmeye konulmuştur. ONOTON Dragees 2 İşin keşif bedeli 48807 lira 03 kuruştur. Ve geçici teminatı BENATONE A mp. 10 mg. 5x1 cc. 3650 lira 53 kuruştur. 3 İhale, 11/8 950 Cuma günü saat 11 de Adana Belediye binaCERVİTAN Ta bl. smda ihale komisyonunca yapılacaktır. DİATONE Caps. (A+D vit.) 4 Teklif mektublanruı ihale günü saat 10 a kadar komisyona makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. Postada vesair suretle vukubuNAMURON Tabl. lacak gecikmeler kabul edılmez. Yeni bir parti »tışa arzedilmiştir 5 İhale ve sözleşme evrakı mesai saatleri dahilinde görülebilir. 6 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a Geçici teminat vermeleri b 1950 yılı Ticaret Odası bpltresl. İstanbul Bahçekapı. Tel: 24410 19 c Bu işe girebileceklerine Hair İl makamından alınmıs yeterlik belgesi, d İstekli yüksek mühendis veya mimar değilse yapının devamı süresince böyle teknik önemde bir igi idare ve denetlediğini resmî belge ile tevsik edecek bir yuksek mühendis veya yüksek mimar çaAşağıda branşları yazılı yerlere u.retli müstahdemın ahnacağından hştıraoağını bildirir noter mektubu; isteklilerin 5/8/950 gününe kadar Kasımpaşadakı Müdurlüğümüze Usulüne tevfikan ibraz etmeleri şarttır. Yelerlik belgesi almak muracaatleri. (10316) için tatil günleri hariç en az ihaleden üç gün evvel bir dilekçe ile is1 Musahhih tekhlerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardığını res2 Mücellid (Cildci) mi bir belge ile tevsik ederek İl makamına bacvunnalan lâzımdır. 3 Dizici (Mürettib) (9947) 4 Mukabeleci VVİNTHROP PRODUCTS İNC N. Y Kocamustafapaşa, Cambaziye mahallesinde, Meşelimescid sokağında, içinde mekânı ve kuyusu bulunan bostan, şüyuun izalesi zımnında 8/8/950 Salı günü saat 15 16 arasında Eminönü 1. ci Sulh Hukuk Başkâtibliğince satılacaktır. İfraz olunmağa ve müteaddid evler yapılmağa müsaid olan işbu bostana talıb olanJarın mezkur gün ve saatte satışa ıştirak etmeleri ilân olunur. İstanbul Jandarma Safınalma Komisyonu Başkanlığından: Beher kilosuna 19 kuruş muhammen fiat takdir edilen evsaf ve şartnamesine uygun 42 ton patatesin geçici mukavele ile 20'8'950 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Taksim Ayazpaşadaki Kululumuzda ihalesi yapılacaktır. İlk teminatı 598 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün Kurulumuzda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve sattte ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve diğer vesaiki muhtevi teklif zarflarını eksıltme saatinden bir saat evveline kadar Kurulumuza vermeleri. (9906) H A K K I Ismarlama Gömlek Salonu En üstün kumaşlardan GÖMLEK PİJAMA ROBDÖŞAMBR siparişlerini müstesna işçiliğe rağmen daha ucuza mal eder. Taşra siparişlerine derhal nümune ve fiat gönderilir. Adres: Eminönü Cad. Selâmet han kat 1. İstanbul H | M GOMT^K MFP*KMLART\TN TAMDIGI ' T1FAN TİCARET T.A.Ş. Deniz Basımevi Müdürlüğünden: İstanbul Belediyesinden: VADELİ, VADESİZ TASARHUF HEVDUATI 2 Ağustos keşidesinin SUMERBANK 18.500. Çankırı İli Daimî Komisyonundan: 1 Çankır. Şabarozü yokınun 14^50023+00025^000 inci kilometrelerde (18960) lira (61) kuruş keşif bedelli üç aded betonarme koprunun ınşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırık işleri genel şartnamesile fenni şartname ve keşif cetvelleri ve resimler Daimî Komisyon Kaleminde her gün görülebilir. 3 EksiHme 24 ağustos 950 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de İl Daimi Komisyonunda yapılacaktır. 4 Geçici teminat (1422) lira (46) kuruştur. • Eksil*meye girmek istiyenlerin yukarıda yazılı gün ve saatte ge5 çici teminatı bankaya yatırdıklarına dair banka makbuzlan ve 950 \ıl'rH=ı t i c r e t oda^ında kayıdlı bulunduklarına dair vesikalan ile birlikte Daimi Komisyonda hazır bulunmalan ilân olunur. (10012) 14/2/950 arasında muhtelif gazetelerle ilân edilmiş olan Belediye zabıtası talımatnamesinin bazı hükümlerinin 1952 senesi hazııanına kadar tatbikinin tehiri hakkındaki karara han, aparhman methallerindeki tesislerin dahil olup olmadığının tavzihine bir hâdise dolayısile lüzum öruldüğüııden, Genel Meclisin 23/6/950 tarihli toplanüsınd» yapılan 13 8 950 pazar günü muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerı ; v .amüzakere sonunda: cağından 5545, 5671, 5672 sayıh kanunlar gereğince sandık kurullan Belediye Zabıtası Talimatnamesinin han kapılarına müteallik hük teşkili için 3/8 '950 perşembe günü saat 10.30 da Adalar Sulh Mahkemünün 1952 yılına tehir edilmiyerek derhal tatbikma karar verilmiştir. mesi duruşma salonunda açüt olarak kur'a çekileceği ilân olunur. Sayuı halka ve alâkalılara bildirilir. (10337) (10353) Âdalar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından: Saç dökülmesi ve kepeklenmesine karşı •" Ağrı İl Daimi Komisyonundan: 1 Üimiz dahilinde Transit İltisakidiyadın yolunun istabilize olarak ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Keşif bedeli (24483) lira (45) kuruştur. 3 Eksiltme 8/8/950 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Agn İli Daimi Komisyonu Odasında yapılacaktır. 4 İşin muvakkat teminatı 1836 lira 25 kuruştur. 5 isteklilerin tatil günleri hariç en az üç gün evvel valilik makamına dilekçe ile müracaat ederek yeterlik belgesi almalan ve omisyona ibraz etmeleri lâzımdır. 6 Bu işe aid şartname ve mukavele projesile diğer müteferri evrakı istekliler her gün mesai saatlerinde Daimî Komisyon Bürosunda ve Bayındırhk Md. ünde görebilirler. (10017) PETROLE HÂHN İKRAMİYESİ LİRADIR. Her yüz Iiralık hesab ayn numara ile ikramiyeye katılır. Deniz Gedikli Erbaş Orta Okuln K. lığından: 1 Türk Donanmasınm Gedikli Erbaş kaynagı olan «Deniz Oed'kli Erbaç OrtaoVıı ı> ve «nonİ7 Gd Erbaş sınıl okuluna» öğrenci yazımina 1 haziran 950 den 1 eylul 950 gününe kadar d e vam ed lecektir. 2 B;rind sınıfa bu yıl ilk okulu bitirenler II. sınıfa orta okullarda ikinci tınıfa geçenler, üçüncü unıfa da orta okulda I n cu .ınıta geciü'3 bulu.ıarıiar ve liedıkiı Erhğe de orta okulu b'tıret°k flıplorra a'anlar kabul edılırleı 3 Bırınci sınıfa 1316, ikind sınıfa 1417 ve üçüncü sınıfa 1518 yaşlan içinde olanları kabul edilirler. Gedikli er olacaklann 16 yaşından trüçük olmamaları sartür. 5 Isteklılerden Istanbulda bulunanlar Kasımpaşadaki Oku! MüdurJüğünq başka yerlerde bulunanların b u l u n d u k l a n yerın A^kerlık Şubesı Baskanlığma asağıda yazılı vesikalarla m ü r a Dılekçe Nufus cüzdanı Fotofraflı Bir seneyı geçmemış aşı kâğıdı Aılesınin ve kendısınin ıyı aiılâk sahibi olduğuna dair ıyı hal kâğıdı. E Okul tastiknamesi veya diploma F 12 adsd vesikahk fotoğraf A B C D Yeniden piyasaya gelmiştir. ECZANE VE ITRİYATÇILARDA ARAYINIZ Etablisements F. Vibert Lyon France Anadolu Tüccarlanmıza müjde Üstün kalite ve ucuz fiatlarla Öküz Beygir veKatır NA L L A R I Satışa arzedCmiştir. Taşra siparişleri tediyeli olarak gönderilir. İstanbul Galata Ağaçrulumba sokak No. 9 Diyarbakır Daimî Komisyon Başkanlığından: mifbr 1 Kulp Muj yolunun «mal imalâtı açık eksiltmeye çıkanl2 Keşif bedeli yirml bef bin lira olup ilk teminatı bin sekiz yüz yetmis bes lira uç kurujtur. 3 Eksiltme ihalesi 14 ağustos 1950 pazartesi günü saat 10 da İl Daimi Komisyonunda yapılacaktır. 4 İstekliler ihaleden üç gün evvel Bayındırbk Müdürlüğünden ahnrruş ehliyet belgesile ilk teminat makbuzu ve Ticaret Odası kayıd vesikasını göstermek suretile eksiltmeye girebüir. 5 Keşif şartname parasız olarak Daimî Komisyon Kaleminde görülebilir. (10116) Izmir I. Gümrük Muhafaza Alayı Satınalma Komisyonundan: Geçici teminatı Eksiltmenin gün ve saati Lira kr. Odun 1875 00 24 ağustos 950 perşembe günü saat 11 de 1 Aldyımızm birlikleri ihtiyaa için 500.000 kilo odun kapah zarf usulile satın ahnacaktır. 2 Şartnamesi Komisyonumuzda olup istiyenlere her gün gösterüebüır. 3 İ=teklilerin 1875 Iiralık geçici teminaü Izmir Gümrükleri Basmüdürlüğü sorumlu saymanhk veznesine yatudıklanna dair vezne makbuzu i'e birlikte teklif mektublannı ve kanunî belgelerini eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde İzmir Pasaport Yoıcu Salonu üst katındaki Komisyonumuza muracaatleri. 4 Fostada gecikmeler kabul edilmez. (10145) Cinsi Miktan kilo 500 000 Muhammen fiatı Lira kr. 5 A. ZAKAR Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları | 1 50 ve 75 şer tonluk (11) aded MAVNA (açık arttırma) usulile satılığa çıkanlmıştır. 2 Bu mavnalar toptan satılacağı gibi gruplar halinde veya ayn. Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: ayn olarak da sablacakUr. Ancak, ihaleyi yapıp yapmamakta Idare I I LÜLEBURGAZ serbesttir. 3 MavnaJar (5) grupa aynlarak 6001500 lira arasında tasarlanmış | 1 Çiftliğimizde mevcud 1950 kilogram yıkanmış kıvırcık yadeğer konulmuş olduğundan istekliler heyeti umumiyesi olan pağısı üe 185 kilo ayak yapağı 9 Ağustos 1950 Çarşamba 12800 lira üzerinden 960 Iiralık teminat yahracaklan gibi bir kısım günü saat 16 da Çiftlik idare binasıncta açık artbrma suremavnenm tasarlanmış değerleri üzerinden de teminat yatırabitile satılacaktır. leceklerdir. I 2 Şartname ve yapağdar her gün Çiftlikte görülebilir. 4 Arttırma, 8/8/1950 salı günü aaat 15 de Tophanede Genel Müdür I 3 Muvakkat teminat 310 liradır. lük Alım Satım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin art • 4 İhaleyi yapıp yapmamakta komisyon serbesttir^ tırma saatinden evvel Komisyondan alacaklan bir yazı ile temiTaahhüdlerini ikmal etmemiş bulunan ortaklarımızın taksitnatlannı yatırmalan ve şartnamede yazılı belgeyi de arttırma eslerini 31/8'1950 akşamına kadar tamamen ödemedikleri takdirnasında ibraz etmeleri lâzımdır. de. anatüzüğün 12 nci, Ticaret Kanununun 411413 üncü madde5 Saüş şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. (9887) As. Pos 15379 Lv. Md. nün müteahhid Ağa Gülümden «lınmısleri tatbik edileceği ilân olunur. casına tanzim etüği 2499 lira 99 kuruşluk 19305 kilo kunı ota aid 10/5/ 950 Sür. 280281 sayüı ayniyat makbuzu Ue gene aynı müteahhidden alınmışcasına As. Pos. 15355 Lv. Md. nün 2499 lira 96 kuruşluk 19305 kflo kuru ota aid tanzim ettiği 20/5/950 gün 448613 sayılı ayniyat makbuzu fstanbul Defterdarlığından: • ziyaa uğratruşür. Tekrar ayniyst makbuzu tanzim edilerek adı geçen Konya Seferî Gereç deposunun 1 ve 2 numaralı binalannın onarıMuhammen bedeli Teminatı müteahhidin istihkakı ödenecejinden isbu iki ayniyat makbuzunun mı isi kapalı zarfla 14/8/950 günü saat 14 te Konya İli Saymanlık MüLira Lira C I N S İ hükmü olmadığı ilân olunur. (328110228) 18000 1350 Sirkeci Jandarma Eşya ve Levazım dürlüğünde müteşekkü Ko. da ihalesi yapılacaktır. Keşif bedeli 29999,81 lira olup teminatı 2249,99 liradır. Şartnamesi Konya Seferl Gereç DeAmbarmda bulunan tahminen (60 ton yünlü ve pamuklu köhne eşya po Md. den alınır. Taliblerin kanun! vesikalarile teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. <"B»her kilosu 30 kuruş hesabile İdareye aid 200 ton mazot ve 6 ton makine yağının Kuruçeşme deposundan manglava üzerine kamyonlarU nakli isi beher tonu 5T5 kuYukanda yazıh köhne eşya 11/8 '950 cuma günü saat 15,30 da Milli Emlâk Mudurluğundekı komisyonda kapalı zarf usulü ile satılacaktır Konya Seferî Gereç deposunvn 1 ve 2 numaralı binalarının ona ruştan taUbi uhdesindedir. Daha az fiat teklif edecek isteklilerın tekisteklilerin temmat makbuzlan ve nüfus cüzdanlannı havi 249 nmı isi açık eksıltme ile 14'8'950 günü saat 14 te Konya İli Saymanlık lif bedellerinin % 7.5 u nisbetinde yatıracaklan teminat makbuzlanle sayıh kanurun tarifatı dairesinde hazırlanmış teklif mektublanru sa Müdut'uğünde müteşekkü Ko. da ihalesi yapılacaktır. Keşif bedeü 2/8/950 Çarşamba günü saat 14 te idare merkezinde yapılacak pazartiş günü saat 14,30 a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, fazl 2561,45 lıra olup teminatı 192,88 liradır. Şartnamesi Konya Seferî Gereç lıkta bulunmalan bilgi için de sözü geçen Müdürlüğe başvurmalan. Eşyayı görmek için Depo Md. den alınır. Taliblerin belli vakitte komisyona muracaatleri. Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare veznesinden alınabilir. (10148) saL, perşembe, cumartesi günleri müracaat .olunabilir. (9854) (3256 3257 10159; » P Törkgeldi Devlel Ürefme Çiffliği % I I I TÜRKİYE ESKİ MUHARİBLER BANKASINDAN : 9S0 Temmuz ayında yapılan ilânımıza eklir Z A Y i (Kapalı zarf usulile arttırma) İst. Lv. ÂMİRÜĞİ İLANLARI İsfanbul Sular İdaresinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog