Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

'CÜMHÜRİTET 1 Ağusfos Transfer ayı dün Millî piyango dün çekildi akşam kapandı 300 bin liralık bu^ikk ikrami\e Denizlide sahlan bir bilete çıktı Baştarafı 1 ıncı sahıjede ğaziçi), Omer Boncuk (IstanbulMıllî Pıyangonun 31 temmuz 950 mazdıruz Bır haylı bereketlı geçen spor), Yuksel Doğanay (Izmır Goz çekılışı dun Ankarada saat 13 te şu transfer pazarında bu sene, ge tepe), İsmet Berberoğlu (Ankara yapılmıştır. Kazanan numaralar açen senekılere rahmet okutacak bır DemırsporMıllî), Alâeddın Nemut şağıdadır: alışverış bolluğu oldu. En akla lu (Izmıt Kâğıdspor), Lui Şalab; 300.000 ü r i ikramive kazanan hayale gelmıyecek oyuncular, kızı (Beyoğluspor). numara kulublennı terkettıler ve başların; 291073 Gureş Ihtısas kulübüne aktarmayenı bır çatmın altına sokuverdı sı yapılanlar 100.000 lira ıkramije kazanan ler. Ya zavallı ıdarecıler7 Onla Nureddm Zafer (DemırsporMılnumara n n derdlerı busbutun başka ıdı, H). 352040 Yalnız turlü vaıdlerle oyuncu kan Galata kulubune aktarması yapı20.000 lira ıKrami>e kazanan dırmakla kalmadılar. Bır takım lanlarnumaralar meşhur transferler yangından mal 179944 497521 Eyub Hıkmet Demircioğlu (Gakaçırılır gıbı palaspandıras vapur latasaray). 10.000 lira ikramı,\e kazanan lara konulup başlarına bır de ıdanınnaıalar Galatasaray kulubune aktarması reci takmak suretüe bırer semtı yapılanlar: 019112 054526 160071 193311 463479 meçhule gonderıldıler. Içlerınde 5.000 lira ii.râmije kazanan Hıkmet Uziş (Beykoz), Yorgo rıumaralar öjlelerı var kı ızlerınden kulublen Vafıadıs (Beyoğluspor), AR Tondahı elân haberdar değıller. Bu bay (Beyoğluspor), M Dobruca (Hı 024793 063448 067724 078645 108673 nun sebebı de ne bılıyor musunuz' lâl), S Gumerten (Ortakoy), Bu 150722 338899 350110 360005 485035 2.000 lira ıkramhe kazanan Bu meşhur ovuncular yaptıklarına lend Varol (VefaMılli), Galıb Hak numaralar belkı pışman olurlar da tekrar eskı tanır (VefaMılli), Ayhan Demır kulublerıne donmek ısterler dıye (Vefa), Mustafa Uzman (Trabzon) 018728 021059 022049 022737 03336' 4 EYLÛL'de Istanbuldan kalkacak okn CUMHURİYTCT Yalnız bu kadarla kalsa ı>ı Bazı Necmı Çepekoğlu (Karşıvaka), Muh 035961 049412 C58694 075893 C92470 vaDuıa f E\Iulde IZMIR'den, 8 E'lu'de MEPS1N den, 9 Eylulde , kulubler de ellerındekı oyunculan tar Çavkara (Suleymanı\e), Sa 095005 097299 123191 144710 148411 ISKENDERLN'dan hareket edecektır. kaçırmamak ıçın, ellerındekı oyun bahaddm Erkanlan (Sumeıspor) 174706 187999 188212 188316 192361 11 EYLÛLDE Istanbuldan kalkacak olan ORDU tıpı luks 205011 208923 221008 230840 4979 culan bır araya toplayıp muhtehf Hılmı Tırkı (Sulejmanıje) volcu gemısı 13 Eylulde Izmırden hareketle C I D D E' ye otellere kıhdledıler Başlarına bırer Ha^koy kulubune aktarması ya 239606 247912 253982 282073 291014 gıdecektır 298695 312151 321067 325271 3337« bek'ı koyuverdıler. pılanlar. t. Hasan Kocaman (Unkapanı), M 336609 346702 347329 352171 353155 1950 senesı bırıncı kume IstanVapurlar ARAFATTAV BIR HAFTA EV\EL CIDV Beneı (Istanbulspor), Ibrahım 370334 380179 3S3877 3S4466 397562 bul transferleri şunlardır DE'je varacaklar ve *avın jolculanntn MEDINEYI 399606 421229 446186 452649 455066 Adalet kulubune aktarması ya Co=;kundemz (Kasımpaşa) zi\aıetlennden avdetlerine kadar LIMANDA BEK1 000 Iıra ıkramiv e kazanan Halıç kulubune aktarması yapıpııanlar: LIYECEKLERDIR. numaralar Tahır Topaloglu (Izmır), O^man lanlar. DENÎZYOLLARİ vapurlarında. Tertemız ıbadet yerlen, AL. Martı (Haskov) H Papa 000020 006S7J 007588 012131 018959 Adnan Duralar (lznvr), ReceD Kuıstenıld'gı kadar sıcak, soğuk su, banyolu, telefonlu kamaralar, rucu (Izmır), Balcnd Esel (BCŞIK dopulos (Kurtuluş), A Ca\anoz 020265 0202S9 020964 023075 023119 her ıstedığınız yemegı vaptırabıleceğınız zen^ın mutfak, her arataşMıllî), Necmeddın Onarıcı (Ka (Karagumıuk) Ca\ ıd Pekızşoz (Ka 026820 027022 027411 028036 032929 036778 048420 054691 055995 C75398 dıgınızı alabıleceğımz ucuz kantın, serın ve genış jemek, ıstırasımpaşa), Rahmı Dortyıldız (BesiK ragumıuk) B Ildeş (Unkapanı) hat salonlan ve her ıstedığınız yerle ıstedıgınız zaman haberHılâl kulubune aktarması yapı 076120 078112 079337 080060 102464 taş), Erdoğan Özgece (Istanbul105558 108757 109410 127125 127605 leşmek ımkânı ve radvo mevcuddur. spor), Mustafa Kurç (Kasımpaşa), anlar Tamamile kamaralı vc yataklı olan DENİZYOLLARI jemiB Gursoy (Anadolu), Hıkmet 140476 141517 144072 154630 1574.5 Fahn Guzey (Izmır), Hasan Yedek 180028 183299 193490 205348 218751 lcrıııde doktor. sağlık ekipi, ıcvır ve her turlu ilâçlar mc\cuddur. 3ul (Sule\manı>e) (Ankaragucu) Istanbulspor kulubune aktaıması 224582 226778 236475 236621 239109 Alemdar kulubune aktarması ya239607 257418 257670 258519 277410 yapılanlar pılanlar: ub Tanman (Alemdar), Feh 278441 281220 283340 285Ö52 290443 Hakkı Yanıkcan (Topkapı), Kerım Buyukakman (Ramı), Nusıet mı Ahnce (Fenerbahce), Guna\dın 296165 299975 301724 306956 311826 Temel 316197 319995 320574 335242 337310 Fırat (Vefa), Mustafa Bılgıh (Cı Yurdseven (Fenerbahçe) (Sulevmamve), Haluk (Sule>ma 343274 346999 317599 347648 354253 hangır). 35)119 367667 370774 371163 3715Ll Anadolu kulubune aktarması ya nıye), Gokalp (Izmır Altmordu), 378896 381435 383132 393081 397682 Pananı Kuçukandonıadıs (Be\oğpılanlar: 398226 421827 436359 436524 438456 H Değırmencıoğlu (Beylerbeyı), uspcr), Ragıb (Manısa), Vahded 438957 439319 441626 444912 448267 dın (Kasımpaşa). Recaı Yuvacan (Beylerbeyı), Ser452085 457322 4608.53 467130 468512 Kuçukpazar kulubune aktarması 469903 488324 488708 491702 497913 ver Kaver (Beykoz), Selman Bayvapı lanlar: lem (Beykoz), S. Aksoy (Beşıktaş), 400 lira ikıaınhc kazanan Muzaffer Alp (Buv ukdere), Ohan İJL Mangıt (Fenerbahçe), S. Y. numaıalar Bolukbaşı (Fenerbahçe), MÇ. Bo nes Gazaz (Haskoy), H Seıen (Has 1 Eskı santralımıza aıd Dıesel motoılen ve muhtehf makın2 Son uç rakamı (235) ile nıhayet lukbası (Fenerbahçe), Selçuk Oz koy). ve elektrık âletleri, santralın hıdroelektnğe çevrılmesi dolayısıle saKaragucu kulubune aktarması buldn 500 numaıa doıt yuzer lira, tılacaktır. Satılacak malzemenm esaslan şunlardır: lu (Suleymanıje), Aydoğdu Atınç 100 lira ikramhe kazanan (Suleymanıye), Orhan Yucer (Be apılanlar Muhammen bedelı TL. numaralar A. Kartaloğlu (Adalet), Fahrı Siktaş). Son uç rakimı (271, 325) ile nı National Diesel motoru, çok ıyı durumda. 90 beygır :ımentepe (Eyub), Ş Akınan (HaAnadoluhısarı kulubune aktar20000 lıç), A H Kıvırcıkoğlu (Kasımpa hayet bulan 1000 numaıa vuzer lira, 230 devır ması japılanlar. 40 lira ıkıimi\e kazanan •anz DıcselAJtemator grupu 82 beygır 100 devır M Fethı Kurç (Kasımpaşa), Öı şa), Suha Uçansu (Ortakoy), Kadnumaralar n Kurd (Suleymanıye), Yusuf Kur demır Nışancıoğlu (Be\lerbe\ı). 400/231 V. 5000 Son ıkı rakamı (70) ile nıhayet Bogazıçı kulubune aktarması ya tulmuş (Vefa) Deutz Dıesel motöru 25 bevgır 1000 Kurtuluş kulubune aktarması ya bulan 5000 numaıa kııkar lira, pılanlar. ASEA (Isveç) markalı alternator( 33 KW 100 devir 20 Iııa Aıanme ka?anan NH Gnıldar (Karagumruk), ılanlar numaralar Tanaş Georgıyu (Anadolu), Emı400'231 V 2000 Celâl Kuvveth (Rumelıhısarı), OzSon ıkı raka TII (63, 81) ile nıha Hepsı teferniatı ile ajTica kayışlar, kasnaklar, kul Hepel (Rumelıhısarı), Şax.r o Markoçak (Beyoğluspor), M. et bulan 10000 numara jırmışer tevzı tablolan, muhtehf elektrık ölçu âletleri, beOrafoğlu (Ortakoy), A\han Çakır ılarkoça (Galatasaıay). Modaspor kulubune aktarması ya ıra, dellerı jekunu. 1428^ (Ortako>), Abdullah Nemlı (Fe10 lira ikıanmc kazanan pılanlar oerbahçe). 2 Satış 4/8 950 gunü saat 16 da açık arttırma ile Elektrık İşnumaıalar Suad Gumenç (Bevkoz). Be^ lerbej ı kulubune aktarması etmemızde yapılacak ve her kalem malzeme ayn ayrı satılacaktır. Son ıkı rakamı (06. 09. 10, 50) ile Sumerspor kulubune aktarması yapılanlar. 3 Satın alınması ıstenen malzemenm yuzde 7,5 u oısbçbnds nıhajet bulan 20000 numara onar apılanlar. UİM Durbak (Beşıktaş). hesablanan geçıcı guvenlık akçesı makbuzu ıhaleden bır saat onceye lııa, Sabn Uzuloğlu (Davudpaşa), N kadar satıj komısyonuna ıbraz edılecektır. Bu> ukdere kulubune aktannası Eğılmez (Galatasaray), Ihsan Ay 5 lira ii.ranıne ka/anan /apılanlar. 4 Ihaleye aıd mufassal malzeme listesi ve şartname ücretsiz ııumaralaı Galatasaray). M A Otsar (GalaS. Okumuşoğlu (Sarıjer), Sabn tasaray), A\han Erjılmaz (GalaSon rakamı (3, 4. 7) ile nıha\et olaıak beledıyemızden temın edılebüır ve malzeme her gun gorulebılır Tınay (Rumelıhısarı), Mehmed Gu tasarav), F. Umarer (Gureş), Yu bulan 150000 nmnara be^er lııa ık(10009) lurr.ser (Beykoz), Nusret Dışmen uf Gumuş (Gureş), Yaşar Doğan ramı\e alırlar gıl (Adapazarı), Huseyın Arpat Gureş), H Bavsal (Guıeş), Kemal 3.000 lira tcsplli mukâtatı kazanan (Guıeş). numaralar Ondağ (Istıklâl), Sabn Demıray Beşıktaş kulubune aktarması ya Kasımpaşa), V H Serman (Kara 291070 291071 291072 291074 2910"5 pılarlar. ;umruk), H T . Pekergoz (Kara 291076 291077 291078 29in79 291001 Hıkmet Kaynaş (Selımıye), Ke umruk), Ajhan Hançer (Vefa), 291013 291023 291033 291043 29105.1 maleddın Ünlu (Altay), Se\ket Samı Oktajmen (Vefa), V. Kara 291063 291083 2P1093 291173 291273 Yorulmaz (Adalet), Receb Adanır kurum (Vefa), Necatı Şener (Ve 291373 291473 P91573 291b73 291773 (Ankaragucu), Yahja Yanıkeren fa), Hasan Kafadar (Demırspor), 291873 291973 290073 292073 293073 (Selımıje), Kenan Tevfık Yıldınm Ce\det Yenerer (Galatasaraj). 294073 295073 2P6073 297073 298073 (Ortakoy), Kâmıl Uzulme (IstanTaksım kulubune aktarması ya 299073 20107i 211073 221073 23107i bulspor), Bekır Nâzım Duruoz (Se )ilanlar. 41073 251073 261073 271073 281073 lımrve), Cıhad Yetış (Altay), MuAgob Çelıkyan (Beyoğluspor) 391073 191073 :,91073 491073 6a Demırel (Sarıyer). Nâkı Kırazoğlu (Feneıbahçe), MS 1.000 lira tcselli nıukâfatı kazanan Beyoğluspor kulubune aktarması Akan (Hılâl), Feyjaz Bulugan (Hınumaıalar yau'lanlar âl), Abran Mendrıyen (Istanbu! 52041 352042 .'52043 352044 352045 Marulı (Beşıktaş), Koçi Kandıdıs îpor), Ş. Koşucu (Istanbulspor), A 52046 352047 ?52048 352049 352000 (Galatasarav). Karnık (Vefa), Va •i Peker (Çatalca) 52010 352020 352030 Zy<Sb<S 352000 v f ru an (Galatasaray), Namık Alp Vefa kulubune aktarması >apı 152070 352080 352090 352140 352Pİ0 (Karımpasa) 52340 352440 ?52540 352640 352740 anlar De*terdar kulubune aktarması ya Isfendıyar Açıksoz (Galatasaray 52840 352940 550040 351040 353040 pı''nlar rîıllî), Danon (Galatasaıay), Gul 54040 355040 C56040 35704ü 35S0'0 Cemal Şıkak CFenerbahce), N ;ekın Gurel (Galatasaıa\ ), Cemal 59040 302040 ti2040 322040 3320^0 • CLIPPER CARGO uçakları Yıuiaer (Gureş Ihtısas), Sabahad Kaşaıcıoglu (Balıkesıı), Tarık Ça 142040 362040 .172040 382040 392040 djı Bcşar (Zonguldak Komurspor), ışal (Saınsunj, Gaıbıs Istanbullu 152040 152040 252040 452040 mallor.n.z. »or^feye gore tom Muctdfa Gencol (OrduKarademz an (Taksım), Necdet Mela (Gui.tedıgmiz lamanda el.n.zt gacu). e<;), Ismet Sozer (Uşak), Necatı apoglu (Beşıktaş), Nurı Utku (Be ulattırır Bu suretle mallarınız Emnıyet kulubune aktarması ya Ersan (Izmuspoı), Serandı Lıkova ıktas), Huseyın Se\ er (Sumerhoftalarca sonra değ.l bır kaç pılanlarnıs (Karagumıuk), Nızameddın Ba spoı), Tekın Bılge (Beşıktaş), Ossoot veya gu«de. ambola|larNıhad Özpınar (Beşıktaş), Huse •ıllâ (Feneıbahçe), Haluk Karaca man Çetın (Anadoluhısan), Semıh da bozulmaksızın elınıze geçyın Yuzer (Galata), Mukbıl Yasa 'Suleymanıje), Fethı Çcvıker (Ga Çehkkanad (Anadoluhısan), Haolur Buyuk veya yer tum i | (Elek»rık), Muammer Tokgoz (Ve atasaıay), Buıhan Çakmak (Ka an Kazankaya (Beşıktaş), Turan ,an mallar.n sevki de deruhte fa) Talha Aktaymen (Vefa), İ H . iimpaşa), Ilhan Mustecaboğlu (Su Alsaç (Istanbulspor), Racı Ulusu Akçakava (Ankara), M. Ya\ uz ejmanıje), Kâzım Gunar (Anado (Barutgucu), Hasan Yeşılkaya (An (Ankara), İlhan Naymanlar (Anka u), Buıhan Ozgen (Sulejmanıye), kara Demırspor). K % tarift tatbik. mumkundur. ra). Oıban Yesıltent (Beykoz) Kasımpaşa kuiubune aktarması ılmaz TuShan (Istıklâl), Nusret ^vonta r y o p,lan çabuk »eslimot « EleVrık kulubune aktarması ya Yılmaz Tuğhan (Istıklâl), Ismet Ar apılanlaı pılsnlaıtun (Ankaıa Genclerbııhğı), Şeref Mehmed Alı Gultekın (GalatasaCe^det Özçendek (ferdî), Eyub ltınçekıç (Halıç), Cavıd Akçay ray), Hıkmet Sandıkçı (Vefa), Şan ı B en .ecrubeli havayolo Sabrı Horosp'nar (Kurtuluş), Bahır Sulejmanıje), Alımed Arıboğan ban (Istanbulspor). Tumeı (Boks Iht^a) [Istanbulspor), Cafer Aııkan (IsBoks Ihtısas kulubune aktannası p o n A m e r ı k a n H o v a ' E\ ub kulubune aktarması yapı anbulspor), Zekı Buke (Galatasa apılanlar yollar. Burosuna lanlar: •ay), Ajhan Oz (Galatasaıay), SaT?kı (Be\oğluspor). Hahd Üçgul (Adalet\ Mustafa âhaddın Gungor (Kasımpaşa), Fey (Not Transfer sona ermesıne rag Tornrıık (Defterdar), Omer Lutfı :ı Akkan (Feneıbahçe), Refık Ta men Gahbın durumu meçhuldur Yuksel (Eogazıçı) >ekoy (Feneıoahçe), Nusıet Bey Bu futbolcunun eskı kulubu olan Fepeıbahçe kulubune aktarması ;o (Ankara Mulkıyelıler Bıııığı) Vefa>a avdetını ıstemesı, Bolgete yap.'anlar Câmıl Karayel (Topkapı), Fahrı kabul olunmamış, buna mukab'l M'^bah Onkan (Dıyarbakır), Hus Ceskınkıiıç (Topkapı), Cemal Gok »ovlentılere nazaran Beden Teıbıru Terzıoglu (Vefa), Zekerıja Bâlı :ay (Unkapanı), Huseyın Ozaıp 'esı Umum Mudurlugunce mute(Ankara Demırspor), Salâhaddın iSanyer), Bulend Eralp (Hııâl), )er sayılmıştır) tLtun (Vefa), Kâmran Avas (Al elâl Ça>ıroglu (Istanbulspor) * * * C DÜNYAK.N EN tay) Sııphı Ural (Vefa), Nejad DıBeykoz kulubune aktarması yaİşte bbylelıkle Istanbul 1950 trans : ya'bakırh (Mcclai, Hârmd Pıjkm ılanlar: erını kapamış oldu Haydı hayır(Anadoluhısarı), Metın Ilkm (BoSuad Gunenç (Beşıktaş), N. Gul lısı Cem ATABEYOĞLU Gelebilirsiniz'•• ••• 390 Liraya Hacca Gidip RADYO f Bugfinkü Program İSTANBUL 12 57 Açıhf ve prograrolar 13 O C Haberler 13 15 Dans muzıgı (Pl ) 13 45 Şarkı \e turkuler. oku\an Semıha Coşar, çalanlar Hakkı Derman Şerıf Içlı Selahaddın Pınar 14 2 SerDest saat 14 °.O Turkuler ve OMII havalan (Pl ) 14 50 Novatıme Trıo dan dans muzıgı (Pl ) 15 00 Kapanış Kore'ye gönderilecek Türk savas blrliği Baştarafı 1 inci sahıfede dımlar ancak bu esaslar daıresmde jerıne getırılecektır Bırleşmıs Mılletler Ordusunun harb sahasına sevkınden once mua\\en bır jerde toplanacağı sovienmektedır Turk Savaş Bırlığmm >ola çıkması da heıhalde bu esa^laım hazırlanmasından sonra oîacaktır Sızan bazı haberlere gore bu askerî hazırhklar devresmde Tıirk Genelkurmaymın da mutaleası p'mmaktadır. Başbakan Adnan Mendeıesin Birleşık De\letler Buyuk Elçısı ile yaptığı uzun gorusmede bu mevzua temas edıldığı de sanılı\or. Bununla beraber, Guvenlık Konsevının bu ı«ler hakkında pek kısa zamanda muhım kararlar a'aeağı sanıhvor Bu tahmınlere gore, hafta sonuna kadar Bırleşmi", Mılletler Genel Sekreten Trj'gvıe Lıe den bır cevab almabılecektır Atlantık Paktı ve Akdenız emnıyetı konusundakı tesebbuslerımızın de gene kısa zamanda bazı geh^meler kaydetmesı beklenıyor Dış Işlerı Bakanı Fuad Koprulu, Kore tecavuzunun daha ılk gununde, bılha«sa Amerıan basınma verdığı beyanatta: «Ahdi olarak temınat alt na alınmnan coğrafî sahalaıın ıhtırasbn serbest bırakmak suretıle teca^ uze uğratılabılece^mı > bu ha'î.senın bır daha gosteıdığındcn Kıhsetmıştı. Son teşebbusleıımi7e d° hemen fıemen bu esas hâkım bnlıınmakta ve Turkiyenm Bııle«mıs MıUctler davasına kat î sckılde bsslı olu"=unu, azımh ve ce c urane kaıaııle bır daha belırtmesı, kuvvetlı tahnınlero gore, phdî temınatın tahakkukunu zarurî kılmış bulunmaktad'r. Mekki Said ESEN Akşam gazetelerinin verdiği malumat Dun şehrımızde mtışar eden bazı akşam gazetelerının verdıkleri haberlere gore, Turk Savaş BnlıiU 2530 Douglas uçağıle ıkı partı halınde doğruca Fılıpmlere gıdecek ve Fılıpınîerde Amerıkan askerı uzmanlarınm nezaretı altında ıkı haftahk bır kursu takıben Korj cephesme sevkedıleceklerdır. Bu arada 28 ıncı tumene bağh alavlardaki ıngıîızce bılen yedek subaylaıın da kadroya ıthal edılerek Koreye gonderılmesı üzerınde durulmaktadır. Koreye gıdecek alaym seferî kadrosunu tamamlamak ıçın 6, 23 ve 65 ıncı tumenlerden de er ahnacağı soylenmektedır. DEVLET DENÎZYOLLARI Müslüman vatandaşların mukaddes dinî vazifelerini en emniyetle ve rahat bir şekilde yapabilmeleri için hususî seferler tertib etti. 17 57 Açıüş ve programlar 18 00 Tango ve ıumbalar (Pl ı 18 30 Sadı \a\er Ataman memleket haval?rı Ses Ve Saz B rlıgı kon^erl 19 00 Haber,er 19 15 Istdrbul haberlerı 19 20 Kadvo scnfonı orke^traai konserı ıdare eden Cemal Reşıd Rey 20 00 Şı r ounjamız konuşan Behçet Kema Çaglar 2010 Vıvola soloları çalanîar Zekı Berkuren (Vı\olaı Ferdı Statzer (Pıjano) 20 30 Verdı operalarından sahneler (Pl ) 21 00 Asırlar boMinca Turk musıkısı tRkdım eden Laıka Ksrabav 2130 Fasıl hevetı kon^erl »Karcıgar> 1) Peşrev 2) Gerçı kı\amsm ıkı gozum, 3) Dagda tavşantar 4) Psazınn >ok 5) Taks>m 6) Askı pıınhan edemem 7) Her zaman bır olur mu 8) Ib"'şım, 9) Sırto 22 10 ^sıımızın mı zıg nden omekler (Pl ) 22 30 Caz nnzıRı (Pl 1 22 45 Haberler 23 00 Kar'şık hafıf gece m u . zıgı (Pl ) 23 30 Kapanıj ANKARA 7 29 Açıhş ve program 7 11 nı ızıg ( P l ) 7 45 Haberler Ssz eserlerı (Pl ) 8 15 Hafıf (Pl > 6 21 Gunun pıogramı Hafıf orkestra parçaları (Pl ) Kapanış Nev^el 8 00 sololar 8 30 9 00 Biran evvel DENİZYOLLARI Acentalarma müracaat ederek • yerlerinizi kapattırmız. (10153) I Denizli Belediyesinden: PAN AMERICAN UORLD Afnmrs Yukarıda resmını goıdugunuz Gun'eıdır takıbmde bulunduğum 12 28 Açıhş ve program 12 30 g delıkanhnm o pejmurde halıne, m ve kendısıle temas ıçın fırsat ve ımkılar 13 00 Haberler 13 15 Melo sana urkeklık \e suphe veren ba kân aradığım Hasan Dağlar, tesad ler (Pl ) 13 30 Osle Gazete=ı kışlarma aldanıp da sakm bır ha dufe bakın ki ışte boylece benımle 11 4î Tango runıba ve sambalar (Pl ) pısane kackını, bır koprualtı mu tanışmış oluyordu. Eronıcı Alı, ben 14 00 Kapanış davımı ve>a bır uvuşturucu madde den aldığı 2 lırayı Hasana verdı ve muptelâsı olduğuna hukmetme bır paket eroın aldıktan sonra benı 17 18 Açılış ve program 18 00 Şar yın .. ışaret ettı ve. kılar 1% 30 Saion o'kestrasl (Pl ) Bu ceketi kolunda, bır omuzu a Ağabey bu dehkanlıya hor bak 1> 00 Haberler 19 15 Tarıhten bır " yaprak 19 20 Yurddan sesıer ıdar» şağıda, otekı omuzu yukarıda afıh ma' . dedı. eden Nerıman Altındag 19 45 Rad\o delıkanlı, uç eun e\\el Balatta kısErtesı gunü Ali ile bırîıkte Hasaile ıngıhzce 20 00 Keman soloları kıvrak yakalanan sabıkalı bır eroın nın Ba'attakı evıne gıttık. Bır kaç <P1 ) 20 15 Rad\o Gazetesı 20 30 ımalcı ve satıcısının ıdare ettığı şe paket daha erom aldık. Artık sabıInce saz (\cemaşıran faslı) 2100 Temsıl 21 45 Serbest saat 22 00 beke>ı bır fare gıbı kapana kıstpan kalı eroın satıcısı benı adamakıllı Komışma 22 15 Dans paçaları (Pl ) ııvıl komıserlerımızden Mehmed O tanunış oluyordu. Onunla bu mua 22 45 Haberler 21 00 Kapanıi zerdır. refeyı tesıs ettıkten sonra kej fn'etPolıs Kolej'nı bu yıl tamamlavan ten âmırlerımı haberdar ettım. bu genc komıserımız, resımde gor Sımdı eroın satıcısını butun suç duğunuz kıvafetle tam 20 gun ero delıllerıle bırîıkte yakalamak ıçın ın muDtelâlannın ve esraıkeşîerın tasarlanan plânın 2 ncı kısmını trftîiasında gezıp dolaşmış, onlarla du bık edecektık. Bu maksadla bır gun jup kalkmıs, eroın koklamış, esıar sonra Balata gıttım, orada bir kah1 2 3 4 9 0 1 8 jekmıs ve nıhavet bu çok tenlıkelı vede Hasan Dağlan buldum Kenaı,' e zorlu takıb ve tarassudlar so koşe bır verde ona. nunda muhım bır şebekenın ele ge Ağabey dedım ku^ura bakma, çırılmesını saçlamıştır Emnıvet teş bende erom alacak mangız kalmadı. kılâtımız ıçm cıdden buvuk bır ba Fakat Bejoğlunda bır evden dun şarı teşkıl eden bu hâdısenm çok gece bır halı arakladjm Sana bunu meıaklı safha'arı bulunan tafsılât getırsem, bana eıoın verır mısın'' . ve tefenuatını bızzat kahramanının Hasan Daglann gozlerı faltaşı gıagzmdan. komıser Mehmed Ozer bı açılmıştı Derhal: den dmhvelım Verır m halıvı hemen getır, « B?latta Karanlıksokakta bır dedı. Hem de jırmı gram, amma evde oturan sabıkalı eroın ımalcı halıyı bızım eve getır lermden Hasan Dağ'ann, poh'îin Kahveden bır ok gıbi fırlaehne duşmemek ıçın çok ıhtı\atlı dım Uç saat sonra halı sır1 Savaş vapnıa (ıkı kehme) 2 hareket ettığı, etrafa vakın aclam tımda, bızım sıvıl arkadaşlar da ^ıfte behrtı ( IKI kehme) 3 Şairlerm larından muteşekkıl gozculer ko% aıkamda Hasanın Balattakı e\ ıne eker teker sıra>a dızdıklerl (çogul) dugu, hattâ bevaz zehır ımal ettığı geldık Tabıî dığer arkadaşlarımızın 4 Esk den «mamur ve onarılmış* ma ıvınde bır takım hususi tertıbat sabıkalı eroıncı ve\a adamları tanasına kasaba ve şehır ısımlerınin ar?aptırdığı malumumuzdu. Mesle rafından gorulmemelerme son deka^ına îlave olunurdu, başına bır harf getırırseniz çokluk Ramazanda yenıleh şınde pek kurd olan bu beyaz zehır recede gayret edılmek şartıle bir«=ey me\dan çıkar 5 Ruzgâr ele ımalcı ve satıcısını faka bastırmak Ha«an, zaten beklıvormvış Kspıyı geçırme (ıkı kelıme) € Baloda bazı ıçın aynı kurnazhklaıla mukabıl bızzat aı,tı ve ben sırtımda halı ıcekadınlarınkı >erlerde çurunur, ınsan edbırlere başvurmak ıcab edıjor rı\e gırdım Eıoın sahcısı halıvı nu kendısını dogıırduguna pişman et\ ere seı ıp uzun uzadıya tetkık etx rremelıdır 7 Pohponlarda j apılır 5 Bıı\ukçe hane fıki kehme). Plânı bızzat Emnıvet Muduıumuz tıkten sonra" Yvkarıdan aşogıun Fena mal degıl dedı Dur lazırlamıştı Ben, fotografta goru1 Korııma ı^ını kendı<:ıne hıı\ edın .en kıyafete gırerek bır eroın ür bckle de »ana eromlerını getıu 'm. ^ıç olan 2 Sonuç sekîınde mevdana 2 dakıka sonra Hasan, elınde bu,akısı rolunu o^na\acak, be\az zeKin 3 K c k kıt^blar >azma ve ur muptelâlarına ve satıcılanna yuk bır paketle ıçerıje gırdı ve eıos\'nîama ı^ı ile meşgııl olan A O Doylece ıtımaJ telkın ettıkten son:a ınlerı bana uzattı İste tam bu sıraolma\ınca g«zo7 ç <;esi agza dıkıiır > Yasmurun gozunun rengı bır u z . şebekenın başı Hasan Daglarla U da sabıkalı eroıncmm korku ve ıımuzıın ic tarafının \aıı«ı 6 Mu masa geçecektım. havretten donakaldığını bılmem n e n bır ç hususunda \*riîen em rler Haban, Ilk gunler Tahtakalede, Mercan tahmın edebıldmız mı' e«kı usul çocul) 7 Her hangı bır alnma uzanan tabancamın namlusın tam \aoılma zamanma ald mud lakı arsalarda dolaşmaga başladım det <ıkı kehme) 8 «Şol cennetın ecelerı yangın yerleıuıdekı ar sunu gorunce herşeyı anlamı;tı amrmakları şaıri, bir takım ha^talık ialarda serserılerle bırîıkte jatıyor ma, ış ışten geçmısü. Bır kaç dakıka sonra arkadaşlanmız da gc'.dıan onler lum Bunlarm orasında erom tıryaler ve boylece kurnaz eroın satıaTvvelkı bulmacanın halled'lmiş şekîl :ılen ve esrarkeşler de vardı. Kım sını kıskıvTak yakaladılar » 1 2 3 4 5 6 7 8 ılduğumu merak edenlere: Ferdii ÖNER Gece hırsızıığından mahkumT| E | R | S | A | N | E | « ken, son afta Izmır cezaevınden tahhye edıldığımı, Izmır polısının L|U|A|T|A|»|I takıbmden kurtulmak ıçın IstanbuH| ! | S | S | E | D | A | R geldığımı sojluvordum Kendıle31 Temmuz 1950 •ıle arkadaşlık ettığım bu ınsanlaıın A|Z|«|E|D|A|N|! Açılıs îapanif ;oğunun ne ış japtıklarını tesbıt 1 SterliD "' ^ 7 84 50 p A|S|»|A|N|K|A •tmek çok guçtu. Pek perışan bır 280 25 100 Dolaı 2 ıalde ıdıler Na5ıl 5 e nereden temın 100 Fransız frangı 0 80 0 80 L İ I İ R İ A İ » LİAİV :ttıklerını hâlâ da ta% ın edemedıgım 100 Llret 0 44 12« 0 44 123 ıç beş kuruşlarmı jemıyor, ıçmıI D|A|D|« I I R İ A 100 Isvıçr» ranjı 64 03 64 03 100 Flonn 13 6S 40 13 68 40 \or, esrara, erome verıyorlardı K •|P|A|S|K|A|L Renk vermemek, onlan tereddud \ e 10O Belcıka trangı S 60 5 6 0 100 Drahml B 01.876 • 01 876 şupheye duşurm°mek ıçın ben de 10O Çekoslo\ak Kur >nlar gıbı hareket edıyor, zaman 100 Isveç Kur. 54 12 50 54.12 50 YENI ESERLER 100 Eskudes 9 73 90 9 73 90 zsman erom kokluyor, esrar ıçıyordum Esham ve Tahvılât YEMEK KITABLARI Bır kaç gun ıcınde Alı adında bir % 1 faizli tah\iller Ekrem Muhıddın Yeğenın eserlerınm erom muptelâsıle sıkı fıkı dost olSattl AJl! bır çok tadll ve yemllkle'le yenı tabı20 «ı « Sıvas Erzuram 1 20 ın muştuk. Alı hırsızlıktan, yankesıciları >apılmışîır I ve II ncı cıldlerı 20 50 » Sıvas Erzunım 27 20 50 jalnız yemek, III uncu cıldı alaturka lıkten bır kaç defa hapısaneyı boy1941 Demıryolu J 20 70 20 7» lamış. 26 j aşlarında bır sabıkalı ıdı tlı, komposto, reçel IV uncu cıldı 20 30 1941 Demıryolu H 2010 alafranga tatlı ve pasta ve V mcı cıldı Jroıne hapısanede alışmış ve beyaz 1941 Demırvolu m 20 20 ' Soguk yemekler ve mezelere hasredi :ehırın muptelâsı olmuştu Gunde Mıllî Mudafaa 1 20 46 20 46 • len bu ıstıfadeh eserlerı tavs >*e ederız. 20 ' jır kaç burun çekmese fenalaşır, Mılll Mudafaa n 20 [rkılab kıtabevı yayınlamıştır. Milll Mudafaa 111 2n 20 20 ;n " arkadaşlarıle hıç yoktan kavga eder, Cenıiyetler Kanunu Mılll Mudafaa IV 2170 20 70 dalaşırdı Parasız kaldığı, erom teCemıjetler Kanunu en son dejışık% 6 faizli istikra7İar mm edemedığı gunler ona jardım ık]ere go'e tertib edılerek Inkılab kı95 05 ' Kalkınma lstıkrazı i 15 05 ;abevı tarafından brojur şeklınde ya edıyordum. Bu sebeble bana karşı 95 25 • Kalkınma U 95 25 ^ınlanmış+ır ıdeta medyunu şukrandı. Getırdığı Kalkınma m 95 25 95 25 " sroınlerı beraber çeker, sonra oBursa Kaplıcalan 96 SH 1940 Demıryolu IV 96 30 1941 Denursoiu VI 95 10 95 10 * Dr Galıb Gıray tarafından neşrolu lunla uzun uzun derdlesırdık. Alı, 19'* Tahvılı 1 ">5 95 * nan bu e^erde Bursa Kaplıcalarımn sı >pnım de kendısı gıbı bır erom tır•>5 1"> 1948 Tahvill U 95 15 falı îUiarıle teda\ı u^ullerl butun tafakısı olduâuma tamamen m?nmış97 7 j 1919 tahvıiı I 97 75 sılat le anlaıılmaktadır Ta\«%e edsıız ı Bır gun onunla bırîıkte Balata ">? 6ö 4 1/5 faız.i 1943 9R r>5 c ;ıtmıs, Draman caddesmde dola=ı/o 5 faizli ikramıveliler Sahıb V* Başmutıarrırı orduk. Bu sırada benden 2 lira ısİ2 50 1933 irganı S 21.31) NADIR NADI 20 70 ;edı deıhal çıkanp verdım Alı, 1938 Ikr?m vea 20 70 20 50 Mılll Mudafaa 1 20 50 benden paıayı aldıktan sonra^onuBu niıshada î/czı ısterını fıılen 9S5O Demıryolu IV 9S 50 muzsıra yuruyen bır adama seslenıdare eden. CEVAD FEHMI 07 S0 • Demır\olu V «7 S O lı Sarraflarda altin fiati Cumhunyet Matbaast 1 Hasan ağabey, Hasan ağabey . Reçad " 3 60 " 5(ı Alının seslendıgı adam, onu go35 10 Cumlıurıjet 35 34 50 Guld'n 34 40 unce \rnımıza yaklaşü ve benı 16 70 In^ıl'z 4««0 ma tanıttı .52T 52T Izmıılı Nurı Aftan çıkmı;, o Kulçe * \T nmnip cmrnı ^'ıır ı bızden Ha^an ağabev Beyaz zehirle mücadele BULMACA 1 11 1I M 1 1I 1 11 1ı 1 1 «I I 1 11 1 ı ı nı I •ı ın ı I \ \\ m •I • u r BORS A 8 05 0 s P.T.T. İşletme Genel Müdürlüğünden: 1 leleton santıalları ^çın ıdaıî sartnameje ılıskın fennî §artnamesınde \dsıfları yazılı 16500 aced luzıbl 16500 aded bobm termık ve 16500 aded (erkeklı, dı=ılı) çıft komuı kapalı zarf usulıle eksıltmeye cıkarılmıştır 2 Rıuhammen bedelı «14 025» geccı temınatı «1051 S8» hra olu» cksıltmesı 16 8 1950 carsamoa gunu saat 11 de Ank?rada P T T . Ge, nel Muduluk bınasındakı T^n Daue=ı Başkanhgında muteşekkıl Satınalma Komıs\onunda japılsctkfr 3 Isteklıler geçıcı terrınat makbuz veya banka mektubu ıl# 1 anunî vesnik ve teklıfı muhtevı kıpa'ı zarflarını o gun saat 10 a kaJ dar mezku> komısjona \cıcceİMCidıı Postada vâkı olacak gecıkmeleJ kabul olunmaz. 4 Fartnameler Ankaıad^ P T T Genel Mudurluğu Emlâk v* Levazım Muduılu;urden \e Istanbulda Yenı Valde Hanmda P.T.T. Umumî Dtpo Muhasıblığınden bedelsız olarak verüecektır. (10258^ Üç silâh^orlaıla Doıtan^ an bu kadın aleyhindekı ıthamlaıını bueı bııet ıleıı surmeye başladılar. Dartanjanın anlattıklannı dıgerlerı de tasdık ettıler ve Şahıd olduklarını so.%ledıler içını dokuyor ve ıztırabuu anlatıyordu. Dartanvan, bu^uk bir heyecanla Ondan sonra Leydi alevhınde Lord Vınter konujmaya başladı. vardı. çok da bu kadın hakkında bir soyüyeceklerı ve agır tthamian
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog