Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTTBÎTET BİR DAKtKA T Ü RKİ Y Baştaraft 1 inci sahifede Baştarafı 1 inci sahifede tına Filo Komutanı Visamiral John meselesi dolayısile gerek Başbakan J. Ballentine'in Amiral gemisidir.. zırhlısına giderek «hos geldiniz» Adnan Menderesin. gerekse Dış İ3demiştir. Gemi, inşaat te7ı?âhları bulunan leri Bakanı Fuad Kö.prülünün. C. Belçikada dün atlatılan huhranın Massachusetts eyaletindcki Salem Saat 9 da misafir filo Komutanı Biühim âmillerindcn hiri Kral Leo adına bir subay Yavuzu ziyaret şehrinin adını taşıyan bu gemi H. P. tarafından ıleri sürülen düşüncelerin, ima yolile komünist bir pold meselesi olmuş.sa diğeri de etmiştir. Massachusetts eyaletinde Boston temayül taşıdığı hakkındaki demecmuhakkak ki Flaman Valon rebahriye tersanesinde 14 mayıs 1949 lerine karşı müzakere açılmasını ve Müteakıben Tstanbul Deniz Kokahetidir. Umumi.vetle Belçika halda hizmete jîirmiştir. mutanı Tuğamiral Fuad Ü7«ören bir protesto gösterisi yapılmasını iskim teşkil erlen bu iki 7Ümıe araSalem, hizmete giren Des Moines tiyecekleri söylenmektedir. Salem sancak gemisine girmiş ve sında bir asırdan beri devam ede Visamiral Ballentine'a «hoş geldi sınıfına mensub 17.000 tonluk ağır gplen rekahet zaman zaman had niz» demiştir Aynlırken 13 top'a kruvazörlerin üçüncüsüdür. Salem, C. H. P. Ii bir milletvekili Başbasafhalara intikal ermis vc hcr sefe selâmlanmıştır. kanı istifaya davet etti kardeş gemileıi Des Moines (CArinde de parcalanmaya doğru giC. H. Partisi Mardin milletvekilSaat 9.30 da Visamiral Ballentine 134) ve Newport News (CA148) diMisi snylenilmUrir. «Yavuz» zırhlısına gitmi» ve Tü'k gibi, aynı veva daha büyük çap*a lerinden Dr. Kâmil Boran, dün, C "*nn olarak Liese sehrinde knnu Amiralı ile vanm saat kadar sö olan toplardan dört kere claha çabuk H. P. Beyoğlu ilçe merkezinde gasan Valon konjrPM başkanı yakın rüşmüştür. Misafir Amiral Yavuz atış yapan 20 s;>rttimetrel!k batarya zetecilerle Kore mevzuu üzerinde da »cccici bir Valon parlâmentosu dan avrılırken 15 atım topla selâm larla mücehhezdir. Bu 20 santimet bir gorüşme yapmıştır, Dr. Boran, mın» toplantıya çağırılacağını söy lanmıştır. relik bataryalara i'âveten, Salem'do bu meseleyi hukukî bakımdan izat lemekle parçalanma şajialarının ye12 iki maksadlı, çift moııtajh 12.5 edeceğini ileri sürerek, demiştir kı: Amiralın ziyaretleri niden oıtaya çıkmasma sehch nlsantimetrelik toptan ibaret ikinci * Koreye 4500 askerin gönderilVisamiral Ballentine, saat 10 J=ı nnıstıır. Diin dc tahtan fcrapat et Dolmabahceye çıkmıştır. Amiral, bir batarya, 20 iki maksadlı çift mesi hakkındîki Menderes hükumek icin Kral Lcopold tarafindan D*niz Komutanlığına mensub bir montajlı 7.5 sarıtimertelik toptan metinin kaıan şekil bakımmdan Folo M. O;eı Jiçlı Fnto Kenın Haşmakaleden devcnn ileri sürülen şartlardan birini Fla kıt'a ve bando tarsfından selâm mürekkeb bir uçaksavar bataryası anayasa hükümlerine tamamen ay aldna diişmek fclâketile kar^ıla;55 NESRtN ADANIR 56 00X11. BAŞARAN man Valon rekabetinin sonn crdi lanmıştır. ve 12 otomatik 20 mm. lik maki kırKİır. Çünkü bir askerî kıtayı Ko mıştı. Bu vesileden faydalanılarak • • > rilmr^i ve taht etrafında birlijin reve göndermekle fi'len harbe gir Leipzig'de haftalarca sürerek toAmprikanm Ankara Büyük Elçi nelitüfek vardır. Uzunluâu 215 metkiırıılması teklifinin tcskil miş oluvoruz. Bu vaziyet. kısaca renler hazulanmış (hâlâ devam edi•n ziyaret eden Visamiral Ballrn re olan bu gemi .hacim itibarile Bi"i ' Jnı meselenin ehemmiyetini sö'tcr tine bu ziyaretten sonra saat 11 de rinci Dünva Harbinin meshur dred harb ilânı demektir. Harb ilânı ise, yor). Rusyanın en tanınmış musimi«tir. ı Vilâvete eelmıs ve Vali v» Beledivr; notları ile kıyas edilebilir. Salym Anavasanın 26 ncı maddesine göre, kicileri, Doğu ve Orta Almanyadaki x ."î0 sencsinde Belçika ismini alan ı reisıni makarnında ziyaret etmiştir. ile eşi Ne\vport News, Amerikan B. M. Meclisinin teşrii salâhıyeti sanatçılarla işbirliği ederek her akiçerisine girer. Devletlere harb 'lân Leipzig'deki Gewandhau<i'da ülkede yasıyan in>anların ckscriVisamiral bundan evvelki ziyare bahriyesinde hava değiştirme ter etmek görevi ancak B. M. Meclisine şam Be> Foto Sureyya Foto Etem Ankarada mııazzam konserler veriyorlar. Bir >e(ini tes.kil eden Flamanlar ile Va tindp unutulmaz hatıralarla sehri tibatı olan ıki gemidir. MürettebaFoto Can Foto Sabah İzmirde verilmıştir Hükumetin doğrudan sürü tarilı. sosyoloji ve estetik pıoIrnlar, Fransa Kralı lyoııis Phi mizden avrıldığını Valive söylemiş, tın savaş kabüiyetini yükseltmek Foto Venüs Şişlıde Foto M. Özen Adanada doğruya vermis olduğu bu karaı fesörleri Bach'ın insanlığa yaptığı Biz dört gene bu şehre belediye lippc'in ikinci oülu dük dd Nc Dr. Gökay da bu eibi zivaretlenn ve gfmide yaşayış şartlannı ıslan hukukî cepheden hatalı ve Meclisin Foto Model Kadıköyde Foto Suad Düzeede hizmetleri saya saya bitiremiyorlar. azalığı ettik. Eğer şebir isterse daFoto Kenan mrıırs'u kcndilcrine Kıal «crip sık sık vapılabileceğini, ^ira Akde etmek için bütün çalışma ve oturma salâhiyetlerine bir tecavüzdür. Foto Özen Eskişehirde Usküdarda Bütün bu saz ve söz faMlları dııntaht ctrafında hirlestiklori vakit bu nizle Atlas Okvanusunun artık bir kompartımanıarında hava değişDivanyolunda Foto Şen İzmitte Foto F. SejTek ha bir dört sene için de adayhHukuk devletine hiç bir icraî yaya yayılıyor. Asıl hedef tabiî Bağunun koymak isterk. Ya olur, y* birlisnn c.irük o!Hıi"u ve ıızun müd le^mis olduîunu belirttikten sonra tirme tertıbau vardır. olmaz; ama olsa da olmasa da bunkuvvet, teşriî kuvvetin vazife ve tı Almanyayı devamlı bir kültıır det devam edemiyeceei «öylenil Amerikan filosu subay va erlerinin dan evvelki hizmetimizin hesabını salâhiyetine tecavüz edemez. Bir bombardımanı altında tutmaktır. İzmire gelen filo mişti. Cünkii Bc!rika Krnllıâını tcş Istanbul Ser>risini ziyaret edebilmnbizi seçmiş olanlara vermeye daIzmir 31 (Teiefonla) ~ Visamiral hukuk devleti olarak. Başbakan ta Zavallı Bach! Ömrü boyunca Tankil edcn Flamanlar ile Valonlar a leri icin serginin dah* bir hafta ima hazınz. Kusurlanmızı itiraf rafından anayasa hükümlerine ay nya yaklaşmak uğruna çalışan, rasmda dini. kültürel. sosyal, siya müddetle açık bulundurulacağını Switzer'in komutasında bulunan Bir ederken yaptıklarunızı da müdafaa leşik Amerikanın Akdeniz donan kırı bir şekilde alınan hatalı karan, sanatı ancak bu yolda bir vasıta hisî. iktisadî farklar vardı ve hattâ ilâve etmiştir. cesaretinl asla kaybetmejiz. Çünkb B n ^ t a r a f t ] j n c i sahifede masına mensub Leyte uçak gemi hukuk prensipleri ve demokrasi len koca iistad, bir gün istilâcı bir , bu iki 7İimre aynı dili hile konus Baştarafı 1 inci sahifede efendim biz çiğ yemiş değiliz. Visamiral Vilâyete girij ve aynlı sile Yellowstone karargâh gemisi ve anlayışile telif etmeğe imkân yok politikanın elinde ba.sit bir alet ycmazlardı. Bir a<ır dayanan bu hirlesini görüşmekte olduğu bıldırilAdaylar bulupduklan mahallin Mesele şu: şında bir poüs kıt'ası tarafından bir denizaltı ile iki muhribden mü tur. Bence müşkül olan bu durum rine düşecek adam mıydın scn? liiin daha uzun müddct yaşaması selâmlanmıştır. mektedir. sandık kurullarına müracaatle •Geçen Şehir Meclisi. Istanbu] dan kurtulması ve memleket efkâteşekkü bir iilu bu sabah limanıŞimdi Batıdaki Almanlann halini şimdi cereyan etmckte olan hâdispYetkıli bir çevreden bugün öğre dayhklannı ilân ettireceklerdir. Tiyatrosunun yülardanberi bfar nnı tatmin edebilmesi için, D. Par diişüniiniiz! İşgal altında yaşıyorlar. Amiral Ballentine müteakıben mıza gelmiştir. lere bağlıdır. Flamanlar ile Valonlar İki gündenberi Demokrat ve türlü sahib olamadıği bir talimattinin sayın Başbakanına düşen va Başkaları hesabına iş görüyor, yarın nildığine göre, Kore savaşını idaBirinci Ordu Müfettişi Korgeneral re etmek üzere, General MacArthur Cumhuriyet Halk Partisi mahallî arasında hundan bir asır evvel mevFilo mutad törenle karşılanmıj zife; istifa etmektir. J ne olacaklarını bilmiyorlar. Bağım karargâhını muvakkaten Taipeh'e teşkilâtı toplantılar yaparak kendi name hazırladı ve bu talimatname cnd farklar cl'an bakidir. Daha cok Şükrü Kanadlıyı ve Istanbul Dent ve karsılıklı ziyaretler yapılmıştır. dostumuz Ordinaryiis Profesör Dr. Taarruz her zaman için beklene sızhklan masal olmuş: Vcrsailles nakletmiştir. Genera), Tokyodaki Amiral Switzer'in beyanatı ralarından adaylan seçmektedir Fahreddin Kerim Gökaym rlyaseH mııhafar.akâr ve katolik olan Fla Komutanı Tuğamiral Fuad Uzgömakamlannda ziyaret etmismuahcdcsindeki kadar bile itibar kurmay heyetile radyo vasıtasile ler. Bazı semtlerde muhtarlık kârlı man halkı Kral Leopold'n vc hrisü renı zamamnda tatbik mevkiine koodo. Filo komutanı Visamiral Switzer, blhı. Biz kuvvetlerimizi daima top!u lan yok. bir halde bulundurmak ve zayıflasıkı surette temasta kalacaktır. bir iş halini almıstır. Bilhassa alım, Kendileri VUâyet ve Belediye riyayan sosyalist partisini dcsteklemck tir. Leyte uçak gemisinde saat 14.30 da Iadei ziyaretler Bu vaziyette Dogudan, Lcipzig Koredeki Amerikan komutanının satımlarda yüzde bir nisbetinde setine tayin olunduklan zaman da ledir. Sosyalitlcrin ekscriyeti teşkil bir basm toplantısı tertib edersk mamak mecburiyetindeyiz.» Birleşik Amerikanm Ankara Büyaşı cndişe uyandırdı muhtar aidatı alınmakta olduğuna bu talimarnameden memnun olmıKoreye yardım karan ve Ada den Almanı ve Almanlığı göklcre ettikleri Valonya ise Lcopold'a karşı şu beyanatta bulunmuştur: yük Elçisi Fkselâns VVadsvvorth, çıkaran tatlı sesler işitince bu anada yapılan toplantı cephe almıstır. Korede bir yer 31 (a.a.) (afp) göre Beyoğlu gibi emlâk kıymeti yan, daha do£rusu bu talimatname« Ben ve arkadaşlarım izmire dün saat 14.30 da limanımızda miAdana, 31 (Teiefonla) Kore damlar o sesin tılsımına kolayca Koredeki Amerikan kuvvetleri Baş pahalı semtlerin muhtarlığtna talib nin artistlere tahmil ettiği mııntaFransız kültürüne baelı olan ve safir bulunan Amerikan filosunım geldiğimizden dolayı bahtiyarhk kapılmazlar mı? Hele o ses kendi 'lanlar çoktur. Bundan evvelki zam çalısma ve disiplinli çalışma Fransa ile yakınlasma taraftarı hu sancak gemisi Salem kruvazöıUne duyuyoruz. 6 ncı Amerikan filosu harbine yardım olmak üzere, Bir bııyıiklerinden birinin musikisine komutanı General Wolker, bugün muhtar geçimlerinde bu kabil mu tarzından memnun olmayıp e^ki babasın muhabirlerine kendi hakkınleşmiş Milletler Teşkilâtı emrıne ltınan Valonlar Flamanların Ccrmen giderek Visamiral Baüentine'in zi nun kuruluşu ve şimdiye kadar biirünmüş olarak duyulursa? da fazla endişeye düşmemelerini teb«r semtlerd» muhtarhğı el« ge şıbozukluk havah tercih eden 7S yaptığı seyahatler, ziyaretler, ve va 4500 asker verilmesi hakkındaki ırkından eeldiklerini ve hattâ hıı yaretini iade etmiştir. irmek için pek çok para sarfeden kisi pidip şikâ>erte bulıındular. Bu Almanlar çocuk değil, Dogu söylemiştir. zifeler hakkında malumat evvelce mür.akaşalar burada da umumi ef nun için Kral ücünrü Leopold'un Büyük Elçi gemiden aynlırken daki gerçck vaziyeti elbette takGeneral Wolker, şimdi 60 yaşın lere tesadüf edilmişti. Şimdi de bazı talimarnameyi despotik buldıılar. kârı meşgul etmektedir. yaymlandığından sizlerce de maAlman>a ilc işbirliji yaptıjinı ve 19 topla selâmlanmıştır. semtlerde hararetli mücadeleler tşin içine zavallı Muhsin Errugrulua dadır. Bu mesele hakkında Hükumet ka dir ederler. lumdur. Gelecek ziyaret ve vazife1940 daki hristiyan sosyalint idareadını da kanstııdılar. N'ıhavet VaDonanma Komutanı Tümam'ırU lerimiz hakkında pek tabiî malu rarını herkes kendi görüşüne veya Demeyiniz. Her millctte bir ço Bazı muhabirler, durumun icab göze çarpmaktadır. cilerin \a7ilcr kar«ısında Belcikayı Rıdvan Koral, Salem kruvazöründe mensub olduklan partilerin ilcn cuk taraf bulunur. Felâket uçuru ettirdiği gayretlere tahammül edip C. H. P. İl Başkanının beyanatı limiz tetkiklerde bulundu. Sikâyetsilâhsi7jandırdtklarını iddia etmek Visamirahn ziyaretini iade etmiş ve mat verecek durumda değilim. EC.H. Partisi Istanbul ıl idare ku lerin asılsız olduğunu anladı. Tallsürdükleri teze göre münakaşa et muna yuvarlanan, iimidi kırılmış edemiyeceğini bir kaç zamandır lcdirler. Bir fcdcrasyon kurulması ayrıhşında 15 topla selimlanmıştır. sasen bunlar önceden tahmin edilerulu başkanı avukat İlhami San matnameyi Utbik mevkiine koydu. mektedir. Bu akşam saat 18 de yaz milletler öbürlerinden daha fazla merak etmckte idiler. mez. Filomuzun ziyaret ettiği memveya ayıı hir devlft tcşkil edilmesi General Wolker demiştir ki: car, kendisile görüşen bir arkada Bu talimatnameye kiisen bir kaç Birinci Ordu Müfetti} vekili Kor leketler hakkında coğrafi, tarihi ve lık Asri Sinema bahçesinde De da çocuklaşabilirler. Birinci Cihan fikrini müdafaa cdrn Valonlar her n Unutuyoısunuz ki General şımızın muhtelif sorularına temas kisi önccleri müessese ile mukavela mokrat Parti milletvekillerinden Harbinden sonraki ağır muamclevakit Flaman idarcindcn miişteki general Şükrü Kanadlı, beraberin iktisadi bakımdan çok faydalı malu Dr. Cezmi Türk ve Reşad Güçlü ye maruz bırakılmasaydı, Hiller Mac Aıthur, şimdi 70 yaşındadır ve ederek aşağıdaki demeçte bulun imza etmekten miistağni durdu. Lâkin snnradan Aılar da imzaladıolmuslardır. Bunların iddialarına de Gamizon Komutanı Tümgene.al mat edindik. Filo mensublan bu ile parti il idare kurulundan avu Almanyada muvaffak olabilir tniy 7/12/1941 tarıhindenberi haftada 7 muştur. lar. Derken efendim şu her derd» göre. Flaman ailelerinin ekseriyetle Necati Tacan olduğu halde saat gün çahşmakla beraber her sene « Parti merkezinde yapılan top deva demokrasi geldi çattı. Ilk iş memleketleri ve halkını yakında kat Aziz Ocakçıoğlu, partinin Hür di? altı ve hattâ yedi cocuklu olmaları 15.30 da sancak gemisine giderek görüo tanımak ve öğrenmek fırsa riyet ocağı tarafından tertib edilen gittikçe daha zinde bir bünyeye antıda CM. Partisinin çalışmalarını gene bu adamlarm yeni devletlilere Yazık ki bu gidişle bir ikinci buna mııkahil Valon ailelerinin bir misafir filo komutanının ziyaretini tını buldu. Iki yıldır filomuzun toplantısında birer konuşma yapHitler yaratılmak >olu tutulmuş sahıb olmaktadır.» iade etmiştir. Korgeneral Şükrü Kagözden geçirdik. Teşkitımızın her bu talimatndmeyi şikâyet ttmelerî veya iki cocuğa sahih hulunmaları ziyaret ettiği Akdeniz memleketle mışlar ve hükumetçe alınan karar ü gihidir. İlhamını Moskovadan aldığı Komünist aleyhtan memleketlere türlü seçim için hazırlıklı olduğu oldu. O gün Imgündür bu şekva Brlrika niifustınun devamlı bir su nadlı gemiden aynlırken 15 topla rinde yaratmağa muvaffak olduğu zerinde mucib sebebleri de izah zaman. bu birincisinc mutlaka rahyardım görülmüştür. Yalnız, idarenin, köy, elden ele dolaştı. Şimdi dostumuz rettr Flamanlar lchinde artınasma selâmlanmıştır. samimiyet beni çok mütehassis et n açıklamalarda bulunmuşlar met okutacaktır. Washington 31 (A.P.) Başkan mahalle ve ihtiyar heyetleri seçimi Istanbul Vali ve Belediye Reisi Orsebeb olmuş ve hıi yiizden de Bel Vali ve Belediye Ba?kam Dr. miştir. 6 ncı filonun vazifeli bulun dır. Hatibler, bu karann hürriyeti NADİR NADİ Truman bugün Kongre liderlerine, mevzuunda, kanunun neşrile bu dinaryüs Profcsör Doktor Fahreddin c'ıkayı idare fdcn hükumetler hrp Gökay da saat İS da Salem kruvaşerefli komünist aleyhtan memleketlere işlere başlama arasındaki kısa za Kerim Gökay, Şehir Meclisinco duğu sahalar dahilinde alâka ve seven milletler safındaki Flaman kontrolu altında kalarak zöründe Visamiral Ballentine'i zi4.000.000.000 dolar ilâve askeri yar n.anı nazara alınması ve vatan usulü dalresinde kabul edilmiş, ve samimiyetin arttınlması icab eden mevkiimizi muhafaza bakımmdan Valnn halkının sosyal, iktisadî ve yaret etmiştir. Vali gemiden aynhdım tahsisatı verilmesi için bir tek daşların bu konuda aydınlaülması kendi zamamnda tatbik sahasma memleket muhakkak ki Türkiyedir. alınmış olduğunu ifade etmiş ve kültürel menfaatlerini eörmcmeı şında 17 topla selâmlanmışbr. knnmus olan bu talimatnameyi lif mesajı göndereceğıni açıklamısÇünkü bir çok hususlarda iki mem muhalefet tarafından yapılan tengerekirdi. Kanunları neşreden Res eksiktir, bozukrur diye yeniden Amiral Balletine'in demeci likten jrelmişlerdir. tır. kidlere şiddetli cevablar vermişleket arasında görüş birlıği mevmî Gazete bayramdan sonra, aboneLimanımızda misafir bulunan cuddur. Ben şahsan şunu ifade e lerdir. İ$te bu rckaheti cöz oniindr buTemsilciler meclisi tahsisat komi lerinin eline geçtiğinden, köyler, düzdürmek için bir komisyon kuruyor ve bundan bize haber vermeye lunduranlar. Kral Ücüncii Leopold dost Amerikan filosu komutanı Vis deyim ki, emrim altındaki subay ve Bahkesir 31 (Teiefonla) Edre tesi başkanı demokrat mebus Cla kanunun neşrinden geç haberdar de lüzum görmiiyor. un ycrini almakta olan Pren< Bau amiral Ballentine dün sabah ken erler Türkiyenın dünyanm hali harence Cannon. gerek cumhuriyetçi, (Marshall yardım plam midin Avcılar köyünden Sabır isimli clmuşlardır. 5545 sayılı kanunun Haniya: «Yağmur yağdı da böydoiıın'un da 7amsnla aynı hâdise disile görüşen muharriri/nize, Türgerekse demokrat liderler arasında siyasi cereyanları karşısında bir kadının Düldüle Asem adındaki verdiği yetkiye dayanarak kütükoldu» derler. Acaba bu değitahsisatı arttırıldı kiyeye tekrar gelmelcten dolayı bu teklifin derhal tatbik sahasına lcrle karşılasmaklan kurtıılamıyakızı bir delikanh ile kaçmak tema konulması için fikir birliği olduğu erin tanziminde müşahid bulundur şiklik ondan dnlayı mı? duyduğu memnuniyeti izhar ettik göstermiş olduğu sabit fikre ve cağı fikrin ilcri sürmektedirler. Washington 31 (A.P.) Birleşik cesaretine havran kalrmşlardır. Biz Amerika Âyan meclisi, bugün bu yülü göstermiştir. Buna çok sinirle nu söylemiştir. mamız lâzım gelirken ve idarenin Şimdi gelelim ise. Bir talimatnaÖmer Sami COSAR ten sonra şunları söylemiştir: partilere müşahid göstermeleri hu me bozuk olabilir. yanh; olabilir; Türkiyenın coğrafi vaziyetini : azarı seneki Marshall plânı tahsisatının nen Sabır kızıru boğmuştur. Yapı« Geçen defa bir çok samimî susunda tebligat yapması icab eder ama bunun tadilinüı bir şekli vardostlar bırakarak Istanbuldan ay itibara alarak enun son kararını ga 58.070.000 dolar arttınlmasına karar lan tahkikattan anlaşıldığına göre, Köprülü Pariste boğulan kız gene annesi tarafından ken, bu kanunî mecburiyet« riayet dır ve bir sebebi de olmalıdır. Bu rılmıştım. Bu dostların başında Va yet cesurane addediyoruz. Bu hare vermiştir. li ve Belediye Başkamnız Dr. Fah keti bir jest ve bir gösterişten zi Âyan meclisl Batı Avrupaya yar bir ağaca ası'mıştır. Suçlu ana ya Paris 31 (a.a.) Türkiye Dı§ edilmemesi teessürle karşılanmıştır. talimatnamenin tadiline gene Sehir reddin Kerim Gökay vardır. Bugün yade kat'i bir karar telâkki ediyo dımın 2.726.761.473 dolara çıkarıl kalanarak Adalete teslim edilmiş İşleri Bakanı Fuad Köprülü Brükİktidarın Meclis tatilinden sonra, Meclisi karar verir ve bunu da bir sel'den Parise gelmiştir. tir. tekrar Istanbula gelerek dostlarımı masını istemiştir. yaptıklan beyanat umumiytele va sebebe o bağlar. Böyle bir karar haNewYork, 31 (R.) Güvenlik tandaşlarımıza ferahhk verici ma tırlamıyorum. Bu vesikn varidatı Konseyinin yarın en çetin imtıhan görmek fırsatını bulduğum için hiyette olmadığı gibi; beğenmedik masrafını kapamadığı için Istanbul kendimi bahtiyar addediyorum.» PROF. NIMBUS'ÜN MACERALARI: larından birini geçirmesine intizar hemşerilerinin verdiği Bcledive leri devri sabıkı fazlasile ihya etAmiral, Türk Amerikan donanedilmektcdir. Bu toplantıya başvergilerile yılda 400 bin liraya yatikleri de diliere destan olmakta kın bir yardım vaptığı ve binaenakanlık edecek olan Sovyet delegesi ması arasında müşterek bir manevdır. Vaidlerin, parasız ve külfetsiz leyh ancak kendi istedigri şekilde Malik tarafından bugün açıklandı ra yapılacağınm doğru olup olmadığı sualine de «bundan bahsetmelerinden bazıları tahakkuk etti. işletmeye hakkı olduğu bir muesğîna göre. S o ^ e t Rusya şu iki meBunu kim isterse muvaffalcıyet sa sesenin talunatnamesidir. Buna ra;»elenin cündeme ahnmasım teklif sek daha iyi olur» demiştir. Amerikan gemileri yabilir. Bana gelince; devlet adamı men Türkiyede hiç bir müessese Isedecektir: clsrak kendilerinden beklediğimiz tanbul Şehir Tiyatrosu lalimatm1 Komünist Çinin Birleşmiş Limanımızı ziyaret eden Amerik.in filosu şu gemilerden müteşekkılher halde bunlar olmasa gerektir. mesinin artistlere verdiği kadar niMilletlere kabulü. Seçim arifesindeki nutuklarile bu met ve para veremez. Bunlar se2 Kore ihtilâfınm «sulhan» hal dir: Salem ağır kruvazörü, Benner günkü beyanatları arasındaki bü nede yalnız 7 ay ve gıtude 7 saat li. muhribi, Fox muhribi, Buckley yük uçurum kimsenin gözünden çalışırlar. Yalnız bu talimatname Lake Success'deki çevrelerde bemuhribi, Hauvkins muhribi, Moukaçmamıştır. Bütün bunlarla bera artistlere dışarıda film çevirmek ve lirtıldiğıne göre, hiç bir baltalama tağne yardımcı gemisi, Clukouvau ber, bu sahada kat'i ve sarih bir film seslendirmek için bazı mnsaade hareketi Kore'de tecavüze karçı ko yağ gemisi. hüküm verebilmek için daha bir kayıdları koymustur. Zateıı bu tanulması işini sekteye uğratamıyaSalem, Akdenizde Amerikan Almüddet intizarın zaruri olduğuna limatname yapılmasaydı. bu fı'm caktır. çevirmek ve seslendirmek derdinkaniim.» den dolayı Şehir Tivatrosu az kalmem, yarın Şahizerin bağnnı neş En az şafaktanberi olduğuna kım emirler verdikten sonra teiefo mi? Ama ben sizin gibi kötümser «t I'MHIRIVET» in EDEBİ TEFRİKASI: 7 8 sın kapanacaktı. Çünkü bir k;sım terliyecek olan elin böyle tam bir eminim. Böyle çalışa çalışa örüm nu kapadı. Piposunu ağzının köje olamıyorum. Daha doğrusu »ize artistler filmde çalışa «.alışa posa lâkaydi ve sükun içinde yazı yaz cek olacaksın vallahi! sine yerleştirirken keyiflı Veyfli evham gelmiş! haline gelmekte ve tiyatrodaki işini Daha neler! dığını görmek beni aynca tazib gülümsüyordu. Masanın üzetınden Bana göz kıptı ve Mübeccelin Muhakkak. Hem de sen bir Baştarafı 1 inci sahifede yapamanıakta idiler. Devamsızlıketti. ciddiyetine aldırmadan eğilip onu bir kibrit alıp çaktı. Bu esnada göz lar, provasızlıklar. sıhnede rolünii ucile bir Mübeccele, bir bajıa bak doktor olacaksın. Elin bu işte neş mektedir. O tarihten sonra gelecek Doktorlann psikolojisini anlama yanağmdan öptü. ter rutacak. Çocuklarla çocuk mu fotoğraflar maalesef neşredilmiye unutmalar Hep oldu ve oluyordu. mıştı. Hafif bir hayretle: mıza galiba imkân yok!. Ama on Şu kalemini bana ver lutfenl Şimdi yeni talimitpime bunun öcektir. Kuzum, siz bugün hasta rr» oluyorsun kuzum? ların da bizden, bizim ıstırabımız Bugün dinlenmeni istiyorum. Hem Resimlerinizi göndermekte acel» nüne geçri. Şikâypt budur; ama beo Mübeccel, derin bir göğüs geçirdan ne anlayabildiklerini tayin et de şöyle yan gelip oturarak... smız? dedi. Bclediye azası ol^am da olmasam mek de oldukça güç! Hayatımızı elMübeccelin dalgm gözlerinde, bü di. Bana öyle geldi ki, kendisini ediniz ve Sicilyada yapılacak olan da bütçesi hu «rh'in kesesinden doKalemi elinden çekip caketiaın Yazan: KERCV1E NAUIK lerine bırakırken, kendiîerine yal iç cebine koymuştu: yük bir derinliği örten cir bu'ut asıl tasalandıran şeyin, kendi ha Avrupa Güzellik Kraliçesi müsa lan bir müessesenin başıbos b'iaGörünen ve bize örnek olan mezi nun için mümkün olandan da fazla nız bir «vak'a» tevdi ettiğimizi dü Ben hemen çıkıyorum şeke vardı. İkimiz de sükut ettıK. î'&kat yatına aid oluşunu gizlemek azabı bakastna dair bir iki gune kadar kılmasuıa mâııi olarağım. Akıl ve yetleri kadar, ruhunun gizli hazine bir şeyler yapmalıyız. şünemeyiz. Bu «vak'a» lan kalb rim. Matinenin provalarına yetiş birer baş hareketi ile bu ihtimali içindedir. Nitekim yorgun bir hal vereceğimiz yeni, geniş tafsilâtı mantık sahiblerini ik=tz cdip mtirslerile de beslenip gıdalanmıştık. Fakat mucize yaratamayız Is leri değil. elleri teslim alıyor ve de başmı avuçlarının arasına alı bekleyiniz. reddetmiştik. seseye verilmok isfpnen âvâre edaM Haftâ hayatı onun görüşü ile gör kendef. Insanlar için imkânlann da ıstırabımız, mesleklerinin temeli o meliyim. Teiefonla anyan olursâ şından ve gözlerini uzun bir datiyatroda olduğumu söylersin. Ha! O halde neniz var? anlatacağım. Işfe bu satırlan ilk rneğe, onun telkin ettiği duygularla bir hudud vardır. Şüphesiz bu hu luyor. Evet, onlann derdimize el kika yumuşunda bu hakikat gün gi Ben, ıslık gibi çıkan bir sesle: olarak yeni talimatname proiesini hissetmeğe alısmıştık. Velhasıl bir duda varacağız. Ama ondan ötesini koymalan. o derdi paylaşmak için Evvelâ ben şuradan bir telefon e Bunu bilmeniz lâzım gehr! de bi ışımıştı. deyim... Yeni dekorlarda bazı nokhazırlamay.ı mcmur komisyona sudeğildir. Bunu düşünebilseydik sanlar vardı zira... birimizle bütün aniaşmazhğımıza tayin edemem. dim. Ve âsabıma hâkim olabilmek Fakat Müeyyed Turhan bu sahnuyonım ve soruvorum: Kalemi tekrar eline aldı ve kârağmen onun birer azası haline eğer ıstırab çeken insan camndan Bir artistten ziyade bir iş adamı için dişlerimi sıktım. nenin ruhuna tamamen lâkayıd ka! gelmiş bulunuyorduk. Kendi cev ğıdlarına eğildi. O zaman Ecmelin başka şey düşünebilirse! ihtimal tavrile masanın ucuna oturarak a Şehir M^rliîinin yaptığı tali Hımm!... di. Hattâ mesud bir şekilde gülümherini aramızda taksim ederek, her ayağa kalktığını ve ona yaklaşh onlara hak vermiş olurduk!. Oyle hizeyi eline aldı. Aynı zamanda matnamenin i:cdefi nedir? Bu tali| süyordu. ikimizi de hemen hemen müsavi ğını gördüm. Bir şey soracak gi ya, her derdden alınacak pay ölüm kendinden memnun ve mağrur 3İr matnameyi ııivuı bu şekilde J3p Haydi kalkın, bugün bizim oAktör, kibriti aldığı yere koydu. Ankara 31 (Teiefonla) Turk ayarda iki insan yapmaya muvaf biydi. Lâkin bîr an tereddüdle du leri aşan bir yekun tutacaktır. Sa erkeğin vakarım taşıyordu. KehriSonra, yüzünü bir lâhza geren cid perete gelin. Yeni temsil fevkalâ Hava kurumunun 10 uçakhk bir mışlardır? Onu yapanlardan bir rakladı. Ne kadar sararmış oldu nınm doktor psikolojisi, sadece, fak olmuştu. kere sordunuz mu? bar saplı mahud pipo da elinde idi. diyet, iyimser bir tebessümle gev de! Biraz açılırsmız, olmaz mı? ğunu o esnada daha iyi farkettim. kuvvetli bir irade ile jağlam bir filosu bir memleket tumesi yapmak Bundan sonra bir kiirıık sual de Daldığım derin düşüncelerden Odaya girdiği andanberi bende şiyerek: Mübeccel: Şişmiş göz kapaklanndan da ağla prensipin üzere bu pazartesi sabahı Ankara muhterem Vali ve Belertiye Reisine beni Mübeccelin sesi ayırdı: muhassılası olmaktan ki bütün yeis şiddetli bir öfkeye Bizim tiyatroda idarî işlere ba Ben gelemem, dedi. dan havalanacaktır. sormak isterim: ibaret. Uzülme, diyordu. Inşallah kur mış olduğu belli idi. inkılâb etmiş bulunuyordu. Çünkü, kan bir Rüştü Bey var, dedi. Bu Neden a canım? Filo bu sehayatinde Merzifon, Bidayeti nıemuriyctinizde tat Abla, Validol şisesi nerede? tulacaktır. Şayed ıleride bir tepme Odayı saran durgun havayı, Mü hâlâ bir gün evvelki hâdiselerin te adam yirmi sene evvel kanserden Yorgunum... Samsun, Kayseri, İskenderun. Gazi bik etti?iniz bu taümatnamenin ekvaki olursa, o zaman behemehal diye nihayet sordu . eyyed Turhanın neşe ile içeriye siri altında idim. Her ne kadar Şa ameliyat olmuş... Bugün ellisini İyi ya işte! İki saat kahkaha anteb, Urfa, Erzincan, Erzurum ve sikli'ini ne zcman anladınız? Ve Viyanaya gider ve ikinci ameliya Ecza dolabındadır. girişi değiştirmiş oldu. Tıraş olmus, hizerden dolayı kalbim onu affet geçkindir ve sıhhatinden de hiç şi atar, dinlenirsin. iıizinı gibi onun üzerindc aylarca tını Sauerbruch (Zaverbruk) yaOnun dolabı nçışmı, aradığı ilâcı giyinmişti. Bütün mevcudiyetinden miş olsa da... Evet, kendisine karşı kâyet etmez... Gülecek halde değilim Müey Adanaya da uğrıyacakür. Memleçalışmış arkadaşlarınıza sormadan par. Bu, dünya çapında meshur bir oradan alışını, sonra yavaşça oda hayat ve sıhhat fışkınyordu. ket turu 15 gün kadar sürecektir. ezelî nefretim olduğu gibi baki idi. yed! Mübeccel sâkin bir şekilde: neden bu vcsi'îayı röp tenekesine Alman operatörüdür. Göğüs ame dan çıkısını sisli gözlerle t3kib et Yahu bu oda ne kadar sıcak Mübeccel, ellerini masanm üs Mümkündür, diye cevab ver Müeyyed Turhan, kolundaki bir Hokkabaz açlık grevinden attırmaja kalkiınız? Siz de mi geçliyatlannda fevkaîâde ihtısas sahi tim. Hâlâ kâbus içinde gibiydim ve böyle! diye bağırdı. tünde birleştirmiş, parmaklannı di. Esasen şimdilik ortada ümidsiz tozu fiskeledikten sonra ayağ bidir. Edebiyatta Shakespeare goğsumü tıkayan sıcak yaşların göz mişte yapılan her şeyin kotü olduvazgeçti Mübeccel başını kaldırmadan: birbirine geçirmiş, sabırlı bir şekil bir vaziyet yok. kalktı: (Şekspir) ne ise, cerrahide de o îcrime \rükse!memesi için dişlerimi Acıkta calışmasın» mufaade ediime ğuna top\ekun insna'ilardsnsınız? Hava sıcak! cevabını vcrdi. de oturuyor; kocasımn telefonda. Şu halde?. O halde otur da haline ağla c'ığmden dolayı açlık grevıne teşebbuodur. Malum ya üsfadım! Şimdi desıkıyordum. Buna mukabil Mübec Sen ne vakittenberi çalısıyor dDkoratörle senli benli konuşması Şu halde karıcıgım. Al sana bir de mendi erten Buvukadadaki hokkabaz Rıfat bu mokıasi var; danlıuata vok! Sthizeri kurtarmalıyız! dedım. cel kalemine sarılmış. sıikunetle sun karıcıgım? nı sükunetle dinliyordu. ıının ^ < r m• üzerin» grevden vaz• •U e i Anlıyorum. Bu vaziyetten dü vereyün... Onu yaşatmaya çabşmabyız. Bu yazısına dalmıştı bile! Neden bilB. FELEK Çok olmadı... Müeyyed Turhan adama bir ta hi tasalanmamak elde degü, değil Arkası var geçmıstlr. Belçikada atlatılan tehlike İki Amerikan filosu İzmir ve C.H.P. Genel Sekreteri Dış İşleri Bakanına Istanbul limanlarına geldi cevab verdi Parti kavgası Nasreddın Hocamn evine hırsız girmiş. Gürilltüyü duyan karısı Hocayı uyandırnu§. Dışarıdan sesler: Şımdi Hocayı keseriz. Keçiyi de keser yeriz. Knnyı da alır kaçar giderız. Hoca, uyanık olduğunu belli etmek için, bir gvrültiidür yapar. Hırsızlar kaçarlar. Kadm: Aşkohun Hoca, der, ben de seni cesur birşey zannedıyordum. Hocanm ctvabı: Öyle ya... Sana göre hava hoş. Sen gel de cesareti benle keciye sor! D. N. Oüzellik Kralieesi M Ü S A B A K A S I Bu demokrasi, muza izde demokrasi muz yemlşine döndü. Muz için cne niyete yersen o çeşni.yî verir» derlerdi. Demokrasi için de <rne niyete kullanırsan o ise yarar» bir nevi «umumî deva» demek haksız olmıyarak. Vaktile âmirlerinden sicil alamıyanlardan. mal sahibinden şekvacı olanlara. karısı erkek çoctık doğurmıyan'ardan. çocuğu smıf geçemiyenlere .mahallede bağmp çağıramıyanlardan, radyoda sarkı okumak isteyenlere. yasak meyva ağacına çıkamıyanlardan. Istanbul Şehir Tiyatrosunun disiplinine dayanamıyanlara kadar herkes demokrasiye bir yapıstı ki sormayın! Işin hazin tarafı zamanın drmokrasi sahiblerinin de bu akına bir ses ettiğî yok! Halbuki bunlar birike birike gene onlann evleri b'niine yığılacak! Devlet ojoritesi denilen şey aspirin gibi her derde deva diye kullanıla kullanıla yani elden ele geze geze yıprar ve otoriterleri de yıpratır. Yaşh ve tecrübeli vekillerimizden genc ve ateşli vükelâmızın her birine bir çoban armağanı olarak bu sözü sunduktan sonra gelelim Istanbul Valisi Doktor ve Or« dinaryüs Profcsör Fahreddin Kerim Gökay dosrumnzun sn bizo yaptığına! Zavallı Baeh! r Güzellerfn resimlerini çekecek fotoğrafhaneler Amerikan takviyeleri diin Kore'ye yetişti Mııhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri Bir ana kızını boğarak ağaca astı Güvenlik Konseyi foplanıyor OST ÜVERCIN1 Türkiye güzeli Türk Hava Kurumu nun bir filosu memleket lurnesine çıkıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog