Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 31 Temnraz 1950 uncü A/ASIUOLACAK Tüıkiyede neşir hakkı yalnız «CUMHURIYET» aiddir. STazan. DÜNYA HARBİ Ingillz glzlı ıstihbarat 38 ~ subaylarından. PhiUipp Reynoids =haberleri Patent T K Ö S E M D E N [HEM NALINA MIHINA Atom bombaları nereden kaçakçısı ve nasıl atılıyordu ? firmalar Tanınmış bir firtna daha yaka«Tahta at» tan çıkan kuvvetleri kutrunda yuvarlak bir delik çıkmış miz Rusların üzerine derhal ateş tı. Uçarbombanın buradan fırlaya landı. halkı aldatanlara karşı ağır cezalar tatbikı isteniyor açtı ve hepsini bir anda hareketsiz cağı anlaşılıyordu. hale getirdi. Gürültünün artması üzerine, kuTekstil sanayi işletmelerinden baBundan sonra esir kampını bo laklarımızı tıkadık, heyecanla bekzılannın imal ettikleri kumaşlara şaltmak bir iki dakikalık iş oldu. lemeğe başladık. O anda hepimiz Simdi onlar da bize iltihak etmiş sade göz kesilmiştik. Bu fevkalâde yabancı firmalann markalarını perler ve ölü, yarah Ruslardan aldık hâdisenin en ufak bir noktasını bi vasızca işledikleri ve bu şekildeki lan silâhlarla, muharebe kabiliye le gözden kaçırmak istemiyorduk. ticaret metamı yüksek fiatlarla satışa çıkardıkları görülmektedir. ti kazanmışlardı. Bomba bizi daha fazla bekletmeİstanbul Bölgesi Ticaret ve Ekoİlk işimiz dağılmak oldu. Çünkü di. Gözlerimizin önür,deki kuyudan nomi Müdürlüğüne dün yapılan bir to~>lu bir halde bulunursak göze fırlayarak yükseldi ve bir iki saihbar üzerine derhal faaliyete geçiidahâ fazla görülecek ve düşmanın niye içinde gökyüzünde kayboldu. miştir. Şehrimizin çok tanınmış bir biiyük silâhlarla geçeceği bir taYanm dakika sonra, «kapak» şirketine aid fabrikada sanayi müarruza hedef olacaktık. Dağıldığı tekrar kapandı ve manzara eski hafettişlerince yapılan bir aramada bu mız takdirde ise, bu tehlike yoktu. lini aldı... şekildeki kumaşlara tesadüf edilEsasen maksadımız, bizden yüzbinBu hâdise bize masa'.Urdaki «açıl miştir. İstanbul Bölgesi Sanayi Birlerce defa kuvvetli olan düşmanla susam» sözünü hatırlattı. Demek ki liği idare heyeti üyelerinden tanınkarşıdan karşıya çarpışmak değil, Rusların atom bombası atış sahaları mış bir zatın da ortağı bulunduğu onun harb tesislerini ve taarruz ter yerin dibindeydi ve, oradan hasılan bu patent kaçakçıcı şirket hakkında tibatıru öğrenip bunları tahrib et bir düğmeyle, esrarenpiz kapı açıgereken takibata geçilmiştir. mekti. lıyor, bomba fırlatıldıktan sonra İstanbulun daha pek çok sanayi Etraf zifiri karanhktı. Birbirimi tekrar kapanıyordu. işletmelerinde tesadüf edilen patent zi ancak bir iki adım uzaktan göO bölge üzerinde dolaşan İngiliz kaçakçılığım önleniek, alâkadarlarebiliyorduk. Benim yanımda en ve Amerikan keşıf tayyarelerinin rın ifadesine göre zannedildiği kason iki kisi kalmışü. Diğerleri de hiç bir şey göremeden geri dönme dar kolay değildir. Çünkü. bu ışhep böyle üçer, beşer dağılmışlardı. leri pek tabiî idi. Ruslar, bu hayatî lerle uğraşacak topu topu üç sanaİstikametimizi yanımızdaki fos ehemmiyetteki tesislerini karşı ta yi müfettişi vardır. Sonra, patent fcıiu pusulalarla tayin ediyorduk. rafın gözünden saklamağa muvaf kaçakçıhğı yaptığı anlaşılan firmaBaşlıca hedefimiz Calais civannda fak olmuşlardı. Fakat, bu sırn biz lara tatbik edilen cezalar çok hafifki bir vadi idi. Ruslann uçar bomba hiç beklemedikleri bir şekilde elde tir. iislerinin orada bulunduğunu öğ etmiştik Bölge Ticaret ve Ekonomi müdür renmiştik. Şimdi etrafımıza şüphe ile bakı lerinin tesbit ettikleri firmaya veriBir saat kadar yürüdük. Bu müd yorduk. Demek ki, bizim kaya ve lecek ceza da sadece beş liradır! det zarfında, işimizi bozacak hiç toprak sandığımız şeyler hakikatbir aksilikle karşılaşmadık. Fakat te bir maskeleme tertibatından ibaretti ve bunlann altmda geniş bir bu sükut daha fazla sürmedi. Bir aralık, bir takım konusmalar harb tesisatı vardı. Çıkış yolu ve madenî sesler işittik. O kadar yakınımızdan geliyordu ki derhal Bunu öğrendikten sonra plânıolduğumuz yerde durup çalılann mızda bazı değişiklikler yapmamız Millî menfaatlerirrize zarar verecek, arasına saklanmasaydık onlarla icab ediyordu. Atom bombalannın milli birliği sarsacak mahiyette propaatış tesisatı yer altmda olduğuna ganda faalıyetine geçtıkleri iddiasle çarpışmamıza romak kalmıştı. göre, oralara baltalama yolile za haklarında takibata girişilen «BarışstBir iki dakika böyle geçti. Sonra boğuk bir uğultu duyuldu. rar vermek imkânsızdı. Bu tesisat verler C«miy»tU müessislerine aid tahkikata dün de devam edilmistlr. Sanki yerin dibinde gök gürlüyor ancak şiddetli bombardımanlarla Tahkikatı idare eden Savcı Nail tahrib edilebilirdi. du. Özkan ve Başyardımcısı Hlcabi Dinç, Fakat, öğrendiğimiz sır o kadar dün de bazı kimselerin lfadelerine mü. Uçar bomba gidiyor Gürültü gittikçe artü, arttı, ku büyük ve mühimdi ki yasak bölge racaat etmişlerdir. Üç gün evvel sorguları yapılan ve serbe<;t bırakılan «Balaklan sağır edecek bir hal aldı. den eli bos dönmüş sayılmazdık. rışseverler Cemlyetl» kurucularından Bilâkis, Müttefik tayyarelerinin ve idare heyetinden Muvakkar Güran, Ellerimizle kulaklarımızı kapadığımız halde, kulak zarlarınuz yırüla günlerce, aylarca yaptıklan ve ya Osman Fuad Toprakoğlu, Re;ad Sevinçpacaklan keşif uçuslannda elde soy ve Nevzad Özmeriç dün Adliyeye cak gibi oluyordu. Bu sırada ortalık biraz ağardı ve ederaedikleri ve etmelerine de im celbedilmişlerdir. Bu dört sanık propaganda faal.yetlerlnde bulundukları id. mor bir zemin teşkil eden gökyüzü kin olmıyan bir s ı m öğrenmiştik. diasile Sorgu Yargıçlığına «evkedilmişHavadan yapılan keşiflerde bu !er ve tevkif olunmuslardır. önümüzüzerinde karaltı halinde bir cisim yükseldi. Arkasından alevler saçı yeralta tesisleri ancak o sırada «ka deki günlerde diger tevkiflerln de yayordu ki havayı aydınlatan ısığı da pak» açıhrsa öğrenilebilirdi. Hal pılması beklenmektedir. buki Ruslann da ona göre hareket Ulaşhrma Bakanı bugün geliyor bunlar teşkil ediyordu. Bir uçarbomba karsısında bu ettikleri muhakkaktı. Nitekim, o Ulaîtırma Bakanı Tevfik tlerl bugün sabahki uçarbomba, İngiliz keşif otomobille Ankaradan şehrimize gelelunduğumuzu anlamıştık. Bomba, evvelâ diklemesine yük uçaklan gelip geçtikten çok sonra cektir. Tevfik İleriyi eskl Talebe Birligi Başkanı olması dolayırile Teknik Üniseldi. Sonra hafif bir kavis çizerek uçurulmustu. O sırada ve ondan versite Talebe Birligl kar^ıhyacaktır. yoluna devam etti ve nihayet göz sonra da gökyüzünde hiç bir tayClaude Fartre bugrün geliyor yare görünmedi. den kayboldu. Türk dostu maruf Fransız edibi Öğrendiğimiz bu mühim sırn Claude Farere Ankara vapuru ile bugün Mermiyi atan cihazın çıkardığı gürültü toprağı sarsmış, sonra da derhal bizimkilere yetiştirmek lâ memleketimize gelecek, karşılanarak bombanın hava tabakasını yarma zımdı. Fakat, girdiğimiz bu kapan misafir edilecektlr. sından ileri gelen sarsıntı etrafı dan nasıl çıkacaktık? Girerken ya WAY T ^ i l â h n ı n Genel Sekretitretmişti. O sırada ayağa kalkmış kalanmamıştık. Fakat çıkarken ele ter Yardımcısı bugün geliyor olan bir arkadaşımız sanntının te geçmek tehlikesi vardı. Dünya Genclik Birliği (WAY) Teşki. sirile yuvarlandı. Yerden bir toz Diğer taraftan, arkadaşlar balta lâtının Genel Sekreter Muavini Helen buluhmun yükselmiş olduğunu da lama hareketinde bulunmak üzere Dale bugün saat 16.40 da uçakla yurhissediyorduk. etrafa dağılmışlardı. Şüphesiz, bu dumuıa gelecektir. Kendisi Yeşilköyde Acaba bir şey görebilir miyim? vazifelerini muhtelif bakımlardan Türkiye Mi'.lî Talebe Federasyonu müdiye yerimden biraz doğruldum. yerine getirmeğe çalışacaklardı ve messillerl tarafından karşılacaktır. Helen Dale 7 ağustosta Ankara kısa Tam bu sırada evvelkinden daha getireceklerdi. Fakat asıl aradıkla dalgada WAY hakkında Dünya genckorkunc bir uğultu duyuldu. Bu nnı bulamıyacaklar ve bulmak için liğine hitaben bir konuşma yapacaktır. seferki uçarbombanm bize daha de vakit kaybederek yakalanma ihHindistan Basın Ataşesinin yakın bir yerden atılmak üzere ol timallerini arttıracaklardı. toplantısı duğu anlaşılıyordu. Tehlikeyi bilÜç arkadaş kafa kafaya verdik Ataşesi dün Türmekle beraber, biraz daha fazla bir ve hareket plânımızı şu şekilde tes kiyeHindistan Basın Federasyonu menMilli Talebe şey görebilmek arzusile, ayakta bit ettik: sublarına bir kokteyl parti vermistlr. kaldım. İçimizden ikisi en kestirme yolla Bu toplantıda Türkiyedeki genclik ve Uğultu... Arkasından müthiş bir kaçmağa çalışacak, diğeri yasak federasyon çalışmaları hakkında ve yatoplanacak Dünya jslık sesi... Sonra, kuyruğundan bölgede kalarak öteki arkadaşlardan kında sehrimizdekonseyine Hindistan Genclik Birllgi ışık saçan uçarbomba. bazılarını bulacak ve onlara mese genel ğinin ijtiraki keyfiyeti görü'ul• Ondan sonra birşey göremedim. leyi anlatacaktı. Bu suretle, vaziye müstür. Yerden kalkan toz bulutile beraber ti öğrenen bütün adamlanmız bir Katil Mustafa İzmirde yakalandı bir taş parçası gözüme çarpmıştı. birlerine bildireceklerdi. Katil suçundan mahküm iken son Elimi yüzüme götürdüğüm zaman Af Kanunile tahliyo olunan Ali Dilber GELECEK YAZ1: Amerika Rus adtnda bir şp.hsın bundan dört gece ılık bir ıslakhk hissettim. Yaralanyaya karşı O ve Z bombaîan kul evvel Cihnngirtien geçerken meçhul mıştım. kimseler tarafından pusuya düşüriileSaklandığım yere büzülerek, ya lanacak. rek tabanca ile yaralandığını yazmışnımdaki temiz bir bezle yaramı tık. Ali Dilber. kaldırıldığı Beyoğlu h2stanesinde aldığı yaraların tesirile sarmağa çalıştım. Ses, sada kesilinölmüştür. Yapılan tahkikat netlceslnde ce arkadaslarla fısıldaşmak cesareAli Dilberin bir kan gütme davasına tini bulduk. kurban gittiği ve Mustafa admda bir Cinsî Bilgüer Mecmuasının Muamma çözülüyor şahıs tarafından öldUrüldüğü anlaşıl17. ci Ağustos Sayısı Çıktı mıştır. Cinayeti müteakıb İzmire kaçan Sabaha kadar orada beklemeğe Bu sayıda : Mustafa ve kendisine suç ortakîığı eden karar verdik. Tanyeri ağanp da ordiğer Mustafa orada yakalanarak sehCinsiyet ve Güzellik talık biraz aydınlanınca kendimize r'.mize getirUmlslerdir. Dün Adliyeye D. H. Lavrence daha emin bir yer bulacak ve orateslim olunan katil ve cürüm ortagl Akıl ve Cinsiyet Çatışması dan etrafı gözden gecirecektik. sorgularını müteakıb tevkif edilmişDr. Bülend Davran lerdir. Herhalde öğreneciğimiz çok şeyler Kalb Anjininin Tedavisi vardı. Dr. Fartık Akbeğ Düşündüğümüz gibi oldu. Kaya^ Küçük Haberler j Kadının gebe kalmıyacağı lar arasmda kendimize tabiî bir sigünler. Dr. Kâzım Arısan •k MUALLtMLER Birliğinden bir heper bulduk. Girdiğimiz koğuğu cayet dün Vali ve Belediye Başkanını Nişanlılara tavsiye. lılarla da örtünce göze görünmez ziyaret ederek sehrimizde bulunan mlDr. R. Von Urban bir hal aldık. Buradan civan oldusafir öğretmerüerln burada bulundukVe 10 tane enteresan makaği' >?ibi görüyorduk. lan müddetce tetkik ve ziyaret edele daha, 68 sahife 50 kuruş cekleri yerler üz3rinde görüşmüşlerdlr. Frkat, hayret değil mi? GörünürYurdun bütün bayilerinden • MUAYYEN nisbetlerdeki yerli ve df; bir şey yoktu. Ortada insan elile yabancı «ermayenin iştirakile kurulan ve P.K. 1657 den arayınız. yapılmış hiç bir şeye tesadüf edilSanayi Kalkınma Bankasının heyeti miyordu. Yalnız, iki kilometre kaumumiyesi dün toplanmıştır. Meclis, dar Ötede, etrafı dikenli telle çevrili İdare Meclisi üyelerine ayda net 10O0 er lira ücret verilmesinl kararlaştırmıştır. bir topçu istihkimı vardı. B E T Ü L A Y T U N * 152 ÖĞRETMENİN tekaüd olacakO halde, uçarbombalar nereden, BUNU SANA YAZDIM larına dair dün, bir sabah gazetesinde hanei vasıtalarla ve ne K'bı tesisatİdam cezasile Ağırceza çıkan havadis alakah mahfiller tarala atılıyordu? fından yalanlanmıştır. mahkemesine verilen BETÜL Bu suale cevab verebilmek çin, * SAĞLIK ve Sosyal Yardım MüAYTUN'un kendi kalemile dürlüğüne bağlı Sağlık ekipleri dün bfklemekten başka çaremiz yoktu. anlatbğı yeni bir macerası, ani olarak plâjları kontrol etmişler, bu Öğleye kadar, beklemekle geçti. kitab halinde yeni çıktı. Fiatı arada pis örülen plâjların sahibleri para Bu arada Müttefik keşif uçaklannm cezasına çarptırılmıjlardır. 100 kurujtur. Kitabcılardan abazan yüksekten, bazan da gayet + İSKENDERUN aralık postaları rayınız. Umumî satış yerleri alçaktan geçtiklerini gördük. Ker bugünden itibaren Çeşme ve Demreye IŞIL Kitabevi İstanbul ve uğrıyacaklardır. Ayrıca. bu posrayı yaseferinde Rus uçaksavar toplan faFatih Kıztaşı Cad. No. 33. parak gemilerin İzmirde blr gece kalalivete geçiyor, bir kaç avcı uçağı ması istendiğinden tarifede, bu isteğe hareket ediyordu. göre tftdilât yapılmıştır. # ADANA vapuru dün saat 9 da 115 7 Nihayet, saat bire doğnıydu. geransızca ve Matematik yolcu ve 163 ton yuk ile Dogugüney ne yerin dibinden bir gök gürültüAkdeniz seferinden dönmüştür. Dersleri: Fransız Lisesinden südür gelmeğe başladı. + ANKARA vapuru bugün saat 12 de mezun Teknik Üniversite Saklandığımız /erden, gözlerimiBatı Akdeniz seferinden dönecektir. lebesi tarafmdan verilir. zi etrafa dikmiş, gürültünün haber •k ŞEHRİMİZ Emniyet teşkilâtı kadlefon: 81*595. Adres: BA. P.K. rosunun takviyesi kararlaştırılmıştır. verdiği hâdisenin nerede görüneceEu maksadla yeniden lise ve ortakou! 50 Şişli. ^m ğini merakla bekliyorduk. mezunları stajiyer olarak polis kadroGürültü fazlalastı, yer sarsılmağa suna alınmaktadırlar. başiadı. İDA SVİDLER | \ Sonra, karşımızdaki manzara, bir ŞEVVAL 17 SALI Ue tiyatro dekoru gibi. değişti: ÜzeKURT P. DULDNER rinde bir iki sıska ?ğac bu'unan uE\'lendiler. fak bir vadi birdenbire hrekete NewYork 30 7 1950 gelmiş, bir nokta etrafında dönerek w açılmıştı. Adres: Gramercy Park 38 5.56 13.20 17.15 20.26 22.16 3.54 v «Açıl susam ..» NewYork E. 1 9.30 4.54 8.49 12.00 1.49! 7.28 . Şimdi ortaya on metre kadar Basit hayat ve hürriyet HASAN ÂLİ YÜCEL Meçhul denizaltı masalmm sonu azar günü tesaHüf ettiğim dostlar. yan ciddî. yan şaka, bana şöyle diyor hakkındaki fahkikat f SEKSOLOJI . iıl ı eşitsizliği fazla coşkunlukla ve lardı: Tarihten önceki insan midesile «••»^^^»« Yazan kendimizi kaybederek yıkmaya kaltarihten sonraki ve bugünkü mi Senin H.enizcilik ibttsasm nakarsak, yıkılan şeyler arasına biz file imiş. Marmarada meçhul dedelerimiz arasmda acaba büyük bir zat halka faydalı olanlar da karı nizaltı yoktur. diye koskoca bir fark var mı? Körbarsağımız, acaba şabilir. Bu kadar büyük üniversit» makale yazdıüın gün, sabah gazeMilâddan kaç asır evvel, ameldea binası olur mu, bu kadar genış teierinin ço£u. DancaHa meçhııl sâkıt oldu? Taş devrinin bilmem ne hastaneye ne ihtiyac var, derken denizaltınm görülerek harb gemiadamı ile Mısırın eli asâlı, başı küson, ikisi arasındaki muvazenesiz bil düşmanlığını yalnız bir cephe bu binaların içinde okuyup yeti lerimiz taraftndan sıkıştınldığmı ve lâhh Senusrit firavnunun yürekleri likte insanlık için büyük tehlikeler sile düşünmek doğru olmaz. «Bun şeceklerin evlâdlarımız, yatacaklaatılan bombalar üzerine rıkıp tesveya karaciğerleri birbirine ne kasezmekte ve bunu açığa vurmak da sade madeni bende yok, onda rın kardeşlerimiz olduğunu unutlik olmak zorıında kaldı&ını. hattâ dar benziyordu? tadır. Bununla beraber istikbalden da olmasın» şeklinde ve kıskanma mamahyız. demzalhmn Bulgar olduğunu yazıMüsbet ilmin bugüne kadar yap büsbütün ümidsiz değildir. Basit hissinden gelen bir görüşün hâkim tığı incalemeler, insan yapısında hayata dönüş imkânlannı aradığı olduğunu zannetmek hatadır. KısBasit, fakat eşit hayat. Birbirine yorlar. ve bu arada midesinde pek öyle sahifelerde şu fikirleri söylüyor: Bu dostlardarı biri de dedi ki: kançlık hissini de insan ruhundan rahatta ve asgarî ihtaycda eşit habüyük bir değişiklik olduğunu gös Vapurda pelirken gazeteleri «Bu türlü müşahedeler, ahlâk sökemeyiz. Fakat önun hissesini mü yat. Eşitliği nazarî olarak ifade etermiyor. Mide, değişmediğine gö çıya hüzün verecek şeylerdir. Bu balâğa etmeden halktaki bu tep dip de bir habbe şeker bulup ça okuyan bir kaç arkadaş seninîe re, yediklerimiz ve yiyiş tarzlarımız nunla beraber üzerinde düşünelim, kiyi dikkatle mütalea etmeliyiz yına koyamıyan yüz milyonları ida alay ediyorlarrlı: AbiHin Dav'er, da değişmemek lâzım gelmez mi? onda ümid sebebleri de bulabiliriz. Bir mahallenin her evinde elektrik re edenlerin, havyarlı kahvaltılarla Marmarada meçhul denizaltı yok İşte burada mesele çatallamyor. Bir gün gelecek, gittikçe artan re olduğu zaman halk, bunu kıskanı çaylarını veya votkalarını içenlerin diye yazarken işte denizaîtıyı yaİnsan, öküz gibi ot, arslan gibi et fah ihtiyacı, eğlence susuzluğu, a yor mu? O halde medeni vasıta o yalancı eşitliğinden bahsetmiyorum kalamışlar; tath su amiralı bu kadar diyorlardı. Dayanamadım, yiyen mahluk olmağa devam et şın lüks zevki, insanlığın geleceği lan, hayatı daha kolay yüklenile İnsan topluluklarından devlet mer bilir, mekle beraber yedikleri ve yiyişleri için büyük endişeler veren bütün bilir hale getiren her şeyi ferdçe ve kezlerinin civarındaki kâşânelerine müdahale ettitn: Abidin Dav'erin çok değişmiştir. Eski atalanmızın bu şeyler çünkü insanlık onlarda toplulukça elde etmenin çaresine kaçıp çekilen hodbin münzevilerin yazısmı dikkatle okursanız. pek giiç şölenlerini taklid ederek tertible sağlam memnunluklar bulunduğu bakmahyız. Yalnız toplulukça bu kini söylemiyorum. İnsan şeref, ha olmakla beraber bir denizaltı, basnen bir ziyafette kısrak sütünden nu sanıyor bütün bu şeyler, içine nu sağlamağa imkân yoktur. De yat ve hürriyetile kedinin farelerle ka bir gcminiıı altmda sevrctmek yapılmış kımız, Ziya Gökalp mer çılgınca hava doldurulan balonlar mek istiyorum ki her şeyi hüku oynaması gibi oynıyanların en yük suretile BoğazHan pirebitir: küçük humun midesini bozmuş ve onu gibi, bir vuruşta pörsüyecektir. Bi metten ve devletten beklemek doğ sek idealleri. bir zulüm ve esaret bir ceb dentzMtısı da. biiyük bir hasta etmişti. Hepimiz miliyetçi ol liyoruz, bir taşkınlık karşıtı olan, ru değildir. Tek olarak da bütün vasıtası olarak kullananların lâfta gemiden geceleyin denize indirileduğumuz halde bu ağır içkiye mi başka bir taşkınlık çağınr. Husu kudret ve emeklerimizi seferber et söyledikleri müsavatı kasdetmiyo bilir, fakat nihayet bu denizaltılar delerimiz bir türlü tahammül ede sile bugünkü olayların, geçmişin meliyiz, çalışmalı ve kazanmalıyız rum. Benim istediğim kızıl pşitlik Marmarada yakalanır, diyor. Eğer trazetelerin vcrdikleri haber doğru miyor. olaylarile kıyaslanması; bizi daimî Devletten on para maaş almadan değil, beyaz eşitliktir. KencUnden ise işte nihayet onun dediji olmuş, Eski Ramazan iftarlarındaki ye görünen zevkleri, geçici gibi gör sabahın altı buçuğunda işine geüp başka milletleri esir etmck vicda denizaltı yakalanmış; dedim. mek bolluğunu, pek iyi hatırlanm. meğe davet eder. Mademki bugün akşamın sekizinde işinden ayrılan nında yer bulmıyan, başka milletÖnce reçeller, peynirler, pastırma bir otomobili olmak bir çok insan vatandaşlan kendimize niçin örnek lere esir olmağa tahammül etmiyen Pazar e»nü. bermutad bütün sabizim eşitliğimiz... lar, sucuklar, mis kokulu simitler... ların en büyük ihtirasıdır, otomo almıyoruz? bah Eazetelerini okurkon bazılanSonra çorba. Arkasından pastırmalı bilin gördüğü kıyas götürmez hizMilletimizin her ferdi, yerden Unutmıyalım ki ne kadar zarif nın birinci sahifelerinrle, büyük veya soğanlı yumurta. Et. Börek. meti tanıyahm, makineciliğin bu 5060 santim yüksek bir yerde, teelbiseler içine korsak koyalım, bu puntolu kocauıan başlıklaria verEtli sebze. Zeytinyağlı veya sarma harikasını takdir edelim, artmasıru miz ve rahat bir yatakta yatabil • nazik bedenimizi bir gün, hışırtısı, dikleri haberlerde, benim Cumhudolma. Pilâv, tatlı vesaire... Müs temenni edelim ve ona ihtiyacı o melidir. S e hirler arasında dört beş sinirlerimizi ürperten, kefen dedık riyet'tc çıkan yazımla alay eder lümanlığımız ne kadar kuvvetli o an her yere yayılmasını diliyelim liraya gidip gelen otobüsler çoğalleri beyaz beze saracaklar. Bugün gibi cskiden çirozu çok meşhur lursa olsun, bu on, on beş türlü yi Fakat diliyelim ki, sadece hoş gö dığı zaman, şehir içindeki hususî one kadar lezzetli yemekler, av et olan Darıcad^ .bir Bulear denizalyeceğe, ne kadar lezzetli olurlarsa rünmek veya lüks hayat sürmek tomobilleri saran gayız ve hasod leri ve daha bilmem neler yersek ısınm ağa fîiişmüş bir çiroz gibi olsunlar, dayanacak kaç mide kal zevki için pek az zaman sonra ar havası yavaş yavaş eriyecektir yiyelim; bu yağlı vücudlerimizi yakalandığını ben de okumuştum; mıştır? tık arzu edilir halden çıksm. Bunun Halk, yüzünü yıkamaya su bula kımıldayışları içimize tiksinti ve akat inanmamışiım. Dostlaruna deKaraciğer bozukluklanna Tüık la beraber, bugün karanfil ve tar mazken somaki mermerli banyoları ren acayib şekilli hayvanlar kemi dim ki: hastalığı adını veren Viyanalı pro çında olduğu gibi tamamile terke devlet dairelerine sokanlara kızı rip yiyecektir. İnsan için en aziz Yarınki gnzetelerde bu habefesör, Şark memleketlerine gitsia dilmesini de temenni etmiyelim.» yorlar diye suratımızı buruşturmik duygu olan hürriyeti, sonu böyıe rin yalanlan»İığını okuyacaksını». de oralarda mide, barsak ve karaHalkımızın son senelerde açığa ta hakkımız olabilir mi? İki tar?f olan hayatımızı basitleştirmeksizin Isterscniz bir kravatına bahse girişciğer nasıl bozulur, görsün. Hal vurduĞu hususî tren, resmî otomo da insaflı olmalı. Cemivetimizdeki manen kazanmaya imkân yoktur. meğe hazırım. Bclki hatırlarsıntz. buki sindirme cihazlanm perişan Amerikadan satın alınan 6 yolca llllllllillliiilllllllillllllllllllllillillllillllllliililll eden baharat için insanlık, tarihin gemisinin 1948 K.ıharında gelecekuzun bir devresinde uzun deniz ve lerini söyleyip duran oski Devlet kara seferlerine katlanmış, hattâ bu Denizyolları Genel Müdüriine karyüzden harbler bile çıkmıştır. Aşı da bunlann ilkbaharda değil, merikanın keşfine baharatın sebeb sonbaharda bile gelemiyeceklerine olduğunu söylediğimiz zaman, ilk dair altı kravafına balise girmeğe bakışta buna inanmaıc ne kadar KMlillMIIMIIiniMÜIUIIMMIIIIIIIIMIIUUIIIIIIIIIII hazır olduğumu söylemiştim. Gemigüçtür? ler 1949 yazında geldileı. Altı kravatı alamamıştım ama bahsi kaİnsan, yaşamak ister; yaşamak zanmıştım. ^iinıdi de, bu haherin için yemek lâzımdır; yemek için de 24 saat geçmeden yalanlanacağına kazanmalıyız. Bu kaide, yüzde yüz doğru olsaydı, meselâ milyarminim. bahis tutuşmağa hazırım. der Rocfeller, yetmişini çoktan geçDostlarım benim denizrilik ihilmiş olan annemden daha çok yesasımla alay ttmekle beraber, ihmek yemeli idi. Halbuki bu zengin iyatlı davrandılar ve bahse girişadam, büyük servetinin mühim bir Bizim için rakı ne ise İngiliz için Bütün yolcular başlarını döndür törü uçağı ile çok rahat gittik. Ya medilcr. Pazar akşamı radyo saat kısmını hayır işlerinde yemiştir. viski o ya... Londrada bir damla müş bize bakıyorlar. Rezil olduk. nımızda komşu memleketlerden bi 7 deki haberler servisinde, Dış IşBolluk senelerinde ziyaret ettiğim viski yok... Irlanda dünyanın en iyi Fakat ns yaptık da rtzil olduk, bir rinin bir Nazırı. Arkasında krem ren leri Bakanımızın gazctoci arkadaşLondranın bir otelinde, oturup sa ketenini en bol miktarda yetiştirir onu anlasak... ği ketenden çok şık bir elbise var.. ların suallerine «arasıra böyle şayibah kahvaltısı yiyen, zayıf ve vr35rt ken Londrada keten elbfse yok... Sonunda anladık, tabiî anladık. Kucağmda da güze! bir evrak çan alar çıkar» covabını vererek denizbir İngiliz, beni hayretlere düşür Canım ne uzaja gidiyorsunuz, Lon Daha doğmsu şaşacaksınız, gene tası. Fakat yanında ne şube müdü altinın yakalanclığı haberini diplomüştü. O kadar çok şey yedi. Yağ drada kadınlann onsuz olamıyacak anlamadık. Londra otobüslerinde rü göriilüyor, ne de bir kalemi mah matça bir nezaketle yalanladı. da yumurta, sucuk, balık, süt ve arını sandığımız naylon çorab yok. ayakta durmak yasakmış. sus müdürü! Biz alışmadık da çok Denizaltınm yakalandığı haberire Sorun, cevab hazır: Ya, böy'e 'şte Londrada otobüse tuhafımıza gitti, doğrusu... Meğer inanmamıştım. Çünkü bu meçhul daha bilmem neler... Her halde o zamanki genc benim için, hiç de Hepsi var, hepsini yapıyoruz, asılan, itişe kakışa içeri girip en az o da Londraya gidiyormuş. Biz denizaltı. gidip de Gölcük deniz üsğilse üç öğünluk yiyecek. 1945 de hem de çok bol miktarda, fakat ha zaran elbise ütüsünü, potin boya güzel bir seyabat yaptık. Şam sümüzün yanıbaşındaki Darıca giyaptığım seyahatte, Bevin gibi şiş rice satıyoruz. İngilterenin belini ;ını feda etmek olan adam yok.. panyalı falan filân... Fakat hu bi bir yerde, yaııi aslanın ağzınHa man İngilizlerin bile Savmı Davud doğrultması için para lâzım, döviz güzel seyahat, komşumuz Nazırın dolaşmak hamakatini gosteremezrli. lâzım... İngiliz viskisini, İngilterede tuttuklarını gördüm. Londrada aünün her saatinde 6000 bumundan geldi. Evrak çantasının Türk deniz kuvvetlerinin radarlan, dokunmuş İrlanda ketenini, İngiliz tobüs işliyor. İki misli otomobili de içinde dolu bir şişe rnürekkeb var asdiçlcri ve sonarları tarafından keş Vücudçe ne kadar sağlam olurnay'on çorabını İngiltere dışında buna ilâve edin ve mecmuunu gözmış. Uçak 7000, 8000 metreden uç fedilip su bombaları sağanağı alfında sak olalım, kesemiz ne kadar dolu bol bol bulabilirsiniz, oralardan alın! inüne getirin. Ne korkunc bir araba tuğu için şişe tazyike dayanamamış, bir daha çüneş yüzü pöremiyecesrini olursa olsun, mide mahdud ve eseli değil mi? Fakat inanm bana, kırılmış. Dökülen mürekkebler ev pekâlâ bilirdi. Bunu bilmivcnler, * * * ritme kudreti belirli olduğuna göyolnız o haberi uyduranlar ve tahre yiyeceklerimiz de buna pekâlâ Stratford'daki pansiyonda bir öğ Londrada kaldığımız müddet zar ak çantası içindeki o pek mühim kik etmeden hcmen inanıp çazete inda bir tek korne sesi duymadım. olması lâzım celen kâğıdları bir güuyabilir ve uydurulabilir. O halde e yemeği... Yemekler hep tuzlu, lere bildirenlerdi. Habpri neşreden Çünkü Londrada gürültü yok. zel yaladıktan sonra haydi dışarı, bu kadar çabalama niçin? Altm ta baharlı, biberli şeyler... İçecek olaBir gün yol kenarında hafifce Nazınn elbisesi üstüne... Adamca gazeteci arkadaşları mazur görübakta yenen bir haşlama ile temiz, ak süt ve bira var... Ama suyun rüm. Çünkü geceyarısından sonra ucuz bir beyaz porselene konulmuş yerini ne tutar? Bize hizmet gören arpışmış iki otomobil gördük. O ğızın keten pantolonu denizlerile çalışanların denizcilik bilgileruıe hiç bir şeye şaşmayan, hiç bir şeye ve karalarile Avrupa haritasına olanı arasındaki fark, sadece bir kadını çağınyoruz: bakmıyan İngilizler, kaza yerini döndü. Şekiller daha muntazam ol sahib olamıyacakları gibi gazeteciheves farkıdır. Bu farkın milletler Su! likte bir de meslekî < at'amamak muhasara etmişlerdi. Rehberimiz: sa emprime de diyebileceğiz. Hos ve atlatmak) düşüncesi hâkim olarasındaki ismi lükstür. Lüks, in Su mu? Ne yapacaksınız? HaUları var. de^i. Beş senedir tess, Allah razı olsun, sanki kendi san ruhunda, hırsın şişirdiği bir Arkadaşlardan ' biri ciddiyetini ngiltertfieyim, bu ilk gördüğüm çocuğu imiş gibi Nazın temizleyip duğunu bilirim. tümördür. Bu hastalığa uğramamak bozmadan: paklamağa çalıştı. Ama stilo müBulıtar deniz kuvvetlerinde deniselimizdedir. Bir defa uğramışsak, Namaz vakti seldi, abdest ala kaza! Hayret etmemek kabil değil, bu rekkebi bu... Uğraştıkça yayıldı, uğ altı olmamakla beraber. Kızıl Çaıla şuurumuzun neşterile onu deşme cağız! diyor. Yemekte su ne yapılır, adamlarda bizde olmıyan ne var ki. raştıkça yayıldı. Nazır az kalsın ağ rın canları istediği zaman peyklerisini bilmeli ve içindeki ihtiras iri yahu! nini akıtmalıyız. Yoksa bu iltihaBize rehberlik eden Türk talebesi Korne sesi yok ve vesaiti nakliye layacaktı. Göz ucile bir kaç defa ne bir denizaltı değil, bütün bir fikazası yok! bize baktığını gördüm. Hani kendi loyu vereceklerine inananlardanım. bın verdiği ateş, bizi kavurur, ya biraz sonra mutfağa gidip geldi. *#• sini gözetlemediğimizi farketse bel Nitekim Kızıl Kore ordusuna 50 kar. Ruhumuzun harareti normali Kadını görmeyin! Saçını başıtonluk Rus lankları ve Yak tibi Rus Londrada tiyatrolar, sinemalar ki de boşanacaktı, diyebilirim. geçti mi, hür olmaktan çıkanz. Ya nı yoluyor, dedi. «Dell olacağım, uçaklan vermişlerdir. tak içinde yanaklanmız pençe pen bunlar yemekte su içecekler» diye akşam yedide başlıyor, dokuzda biNe ise efendim, sözü uzatmıyalım, iyor. Dokuz henüz aydmlık... Ve Pazar günü Cumhuriyet'te çıkan çe kırmızılaşsa da maneviyatımız bağınp duruyor. yanımızda kullandığı mürekkebler bütün Londra güneş batarken uyuyazımı yazmadan önce kendi bilgihastadır ve herhangi bir hareket, îngilterede içecek su yok! elbisesinden fışkıran çalışkan Nalerimi kâfi görmiyerek Karadeniz mus oluyor. manevî tıbça yasak edilmiş bulu* * * zır bulunduğu halde Londra hava Boğazındaki dinleme istasyonunu da Biz geçen harbde buna alıştık, meydanına vardık. nur. Londraya geldiğimiz ilk gece... diyorlar. Çok rahat oluyor. gidip görmüş; oradaki cihazlann Giyinme, bir evde oturma gibi Ortahğm hen'iz yeni kararmış olO ne ya, etrafta kimsecik!er gö çalışma tarzını tetkik etmiş, genc Peki ama hacıağalar, karaborsadiğer hayat şekilleri için de avnı masına rağmen, şehir çoktan uyurülmüyor... Biz, Nazır, bir de Nazı deniz subaylarımızla gedikli erbascılar, istifçiler nerede para yiyorkaide, yürürlüktedir. Son asnn en mus. Otel müstahdemleri de odaların rengârenk pantolonu ortada ka ların nasıl canla başla çalıştıklannı r? la kaldık. büyük filosofu Bergson, bu mese nna çekilmisler. Yol yorgunluğu ile ve vazifelerinin icab ettirdiği ihti^aLondrada gece hayab yok! leyi, son eseri olan «Ahlâk ile Dinto vüctıdlerimiz pelte gibi, boğazımız Canım bu nssıl meydan? karsıla sa tamamile sahib olduklarını gör* * * İki Kaynağı» isimli kitabında in kurumuş. Otelin minimini antresinCaddelerde otomobil ve arabalar yıcı yok, tören yok; alkışlar, reve müştüm. Bu değerli denizciler. Bocelemektedir (1). Bugünkü mede deki koltuklara kendimizi atarak bizde hem sağdan, hem soldan, ranslar, nutuklar, mızıkalar yok... ğazdan sık sık geçen ba/ı gemilerin niyetin iri bir vücudü, fakat ufal kapıcıya: dinleme istasyonu sahasından csgördüğüm diğer Avrupa şehirlerin* * * mış bir ruhu olduğunu gören Berg Bize içecek bir şey! diyoruz. çerken otomatik cihazlarm banHl^r de sağdan gider ya... Londrada solAkşam vakti Hayd Park'ı gezer Bira var! dan gidiyor. Adım başmda aynı ken bir köşesine geldik ki gördü üzerine çizdikleri işarellerle o k ı (1) Millî Eğitim Bakanlığının dar ünsiyet peyda etmis'erdir ki hu Oh mükemmel... Getir! levha: «Solu takib ediniz!» ğümüz manzara karşısında şaşma çizgilere bir göz atınca, Henize b':klâsikler serisinde çıkan bu kitabı Az sonra dört sişe bira geliyor. Şaşan bir arkadaş yüzünü buruşmak, şaşkınlıktan bağırmamak ka madan hangi peminin gertiğini ınokuyuculanma hararetle tavsiye e Fakat ateş gibi... turarak: bil değil... Pompei harabelerinde lıyabiliyorlar. derim. Genc Türk filosofu M. Ka Buz yok mu? Sosyalist hükumet yapmış olakadınlan bir noktadan ileri götürrasanm türkçesinden okunacak bu Buz mu? Biranın içine mi ko cak! dedi. medikleri gibi ben de genc bir ka Geçenlerde cihaTuı banduida mukitabda kendimizi terbiye etmek yacaksınız? Hakikaten acaba neye sağdan dedın olan rehberimize az kalsın geri tad hüâfına arayib çizçüer görii!için çok şey bulacağımıza eminim. Yoo, çok getirirsen birayı onun ğil de, soldan? müş ve denize bakılınca Karadp":îdönmemizi teklif edecektim. Yemiçerisine koyanz. Sordum, cevab yok! den gelen yelkp"li bir m e ^ r i n yeşil çimenler üstünde beşer, onar Adam dördümüzü de tepeden tır* * * geçtiçi tarassud edüminir. Yelkenmetre aralıkla çiftler uzanmışlar... li ahşab motörlerin cihaza bi»r!e Cemiyet hizmetlerinde nağa öyle bir küçümseyerek süzdü Londraya Air France'ın dört moHerkesin gözü önünde sevişiyorlar çizgiler çizdirmediği malum r'duiu hayatlannı yıpratmış ki şakayı bırakarak acaba münaseKadın geçiyor, çocuk geçiyor, polis için şüphe eden gedikli erbaş vaMEMUR, ASKER, İŞÇİ... betsiz bir şey mi söyledik diye birgeçiyor. Kimsenin ses ettiği yok. her sınıf emeklileri içine birimize bakındık. ziyeti hemen istasyon komutanına Doğum ve Kadın Hastalıklan Yanımızdakilerden bir İngiliz ar bildirmiş; o da yelkenlinin bidon alan »e yardımlar yapan Fakat efendiler, buz içkinin MUtehassısı Operatör Dr. kadaşm yüzüne baktım. taşıdığı kararına varmış: dürbün'e lezzetini bozar. Buzlu içki içmek Biz böyle değildik ama harbler bakılınca hakikaten yelkenlinin *«>ş CEZMİ KINOGLU tense hiç içmemek daha iyi... ve Amerikahlar bir kısmımızı böy bidonlarla dolu olduju göriilmüs Adam söylene söylene gidip loMuayenehanesini Beyoğlu le yaptı, dedi. Boğazdan denizaltıların kola\ıa kantadan buz getirdi. Bakışlannda Büyük Parmakkapı sokak Peki ama canım, bir damaltı geçemiyeceklerine ve şayed yazımhâlâ «siz ne anlarsınız» der gibi bir Hayat Ap. No. 5 te açmış, yok mu? Allahtan bir şey saklana da izah ettiğim gibi başka bir *emana! hastalannı kabule başlamıştır. mıyacağına göre şöyle damsız da minin altından geçmek maharetini Hakkı da var, Londrada buz yok! İZAH ve MİSALLERLE olsa hiç olmazsa dört duvar arası.... gösterebilen olursa, onun da yakı*#* D.Denizyollan Emekli Sandığı Evet, Londrada kimsenin karışanı lanacağma emin olalım. Denizde Müdürü: MEVLÎDİ ŞERİF Londra caddelerinden birinde, oto görüşeni yok, anladık; fakat sizin gördükleri »ıer boş şişe>i periskop ALİ KEMAIİ AKSÜT büs tavıkkuf mahallinde, kuyruğa ve her tekncyi yabancı denizaltısı Aziz Babamız feu sebebi kâfi görmiyeceğinizdc Tahsis âmiri: girmiş, sıra beküyoruz. Bizi otelikorkanm. Eğer Hayd Park müda sananlara, evvelâ denizaltılar hakAfitap Mağazası Sahibi mize 76 numaralı otobüs götürecek. SALİH SARAÇGİL vimlerinde bir başka şeyin yoklu kında biraz malumat edinmelerini MEHMED SADIK KÂĞIDCI A işte 76... Kuynığun bizim önüYardımın ne yolda ve kimğunu ararsanız düşünüp siz bulun. tavsiye ederim. nın vefatının kırkıncı gününe müzdeki kısmı otobüse girdi. Çolere yapılacağını, yardıma Benim cesaretim yok! tesadüf eyliyen 4 ağustos cucuk'ar sıra bizde, atlayın! Ooh ne müstahak mirasçılann ne veç* * * ma günü merhumun ruhuna de bomboş otobüs... Ayakta duran hile himaye edileceğini madithafen Beyaad camiinde öğle Hep yokları sıraladım. Belki siz bir kişi yok... A, o ne ya... Biletç de madde açıklanmışlar, dağınamazını müteakıb Mevlidi şimdi var olanlan da soracaksınız. arabayı durdurdu. Bize inmemizi nık hükümleri bir araya getiŞerif okunacağından kendisiOoo, onlan İngiltere hükumetinın işaret ediyor. Deli mi ne? İşte cererek bu çok lüzumlu eseri resmî davetlisi olarak giden kalem bimizde pasaportumuz, avucumuzni seven dostlarının ve arzu hazırlamışlardır. sahiblerimiz ben gelmeden öyle güda paramız... edenlerin teşrifleri rica oluFiatı 200, cildlisi 250 kuruştur zel yazmışlar, o kadar çok yazmış Biz Yustin'e gideceğiz. Yoksa İ N K I L  P KİTABEVİ lar ki... bu otobüs gitmiyor mu? mm öksürüğü keser. ^ J 195C INGİLTERESİNDEN NOTLAR Londrada ne yok? Tazan: Cevat Fehmi Başkut T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU'nu fTURÂLİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog