Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SOĞUK YEMEKr.BR MEZELEfi ve SALATALAR EKREM MUHİTTİN YEĞEN Alaturka, alafranga salatalar Konsome aspik, joleler Soğuk yumurtalar Mayonezler Salçah balıklar İstakoz, böcek, karides ve midyeler Kuzu, koyun, sığır, tavuk, hindi vesair soğuk yemekler Ordövrler. Birçok yeniliklerıe yeni basılışı. Fiatı 300, cildlisi 350 kuruştur. İ N E I L ^ F KİTABEVİ umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Alafranga TATLI, PASTA Gf EKREM MUHİTTİN TEĞEN Teknık bılgıler Hamurlar Glasürler Kremalar SalçajflF ŞurupKâse kremalan Bavaruaz ve elşiyeler Pudıng ve suflelef ^ Bİer Dondurmalar, B kekler. yenılıklerle üçüncü basılış. Jıatı 4M^ildlisi 450 kuruşrur. Kore'ye gönderîlecek Türk savaş birligi Bakanlar Kurulu dün toplanarak bu mevzu ile ilgili teferrüatı tetkik ve müzakere etti Birliğin ne zamatt ve haıtgi vasıta ile hareket edeceği henüz malum değil, Türk alayımn da katılacağı Birleşmiş Milletler ordusu, harb sahasına sevkedilınedeıı evvel moayyen bir yerde toplanacak 27 nci yıl Sayı : 9333 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kuhısu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazj İşleri: 24299, Matbaa : 24290 Salı I Ağusfos 1950 N Kj j f p K İ T A B E V I, Dün limanııtııza gelen Amerikan ülosundan Salem ağır kruvazörü ve bir muhrib Üsküdar açüdarmda Zavallı Bach! ovyet Rusyanın Doğu Almanyayı askerlikçe nasıl hazırladığını yakından bilmiyoruz. Söylendiğine gore orada iyi yetiştirilmiş, disiplinli birlikler kurulmaktadır. Almanlarm askerliğe karşı doğuştan istidadlan meydanda olduğnna göre, bir gün bunlar «Batı Almanyayı kurtarmak» parolası altında harefcete jeçerler, daha doğrusu geçirilirlerse, Spree'nin öte tarafındaki •ilâhsız kardeşlerini ve onlarla birJUkte biitün Avrupalılan ne hale Koyarlar, tahmin etmek güç değildir. Her zehirin bir panzehiri bulunduğu gibi. Doğu Almanyanın en tabiî panzehiri de Batı Almanyadır. Komünistler Doğuyu silâhlandırırken demokratların Batıyı bııgüne kadar silâhsız tutmalan bir hatadır. Avrupa savunması uğruna hazırlanmak istenen elli tümenin yartsını bile veremezken, eski acı hatıralan Ankara 31 (Telefonla) C. H.hükümleri gereğince müzakere açileri sürerek Almân silâhlanmasına Partisi Genel Sekreteri Kasım mak lüzumu üzerinde hükumeti enjfel olmakla Fransa yanlıs bir yol Gülek, bugün de Dış İşleri Bakanı tekrar uyandırmak isteriz.» tuttuğunu farkedemiyor. 1870 ve nın İstanbuldaki beyanatına ceva C. H. P. İI merkezinde bugiin 1814 dünyal*n çoktan ölmiistür; ben gar^tscüere kısa bir dcmecde' yapılacak toplantı hattâ 1939 devri bile tarihe gömül bulunmuştur. Muhalefete yapılan Bugün taat 17 de C. H. P. il mermüştür. Buffün bambaşka bir âlem imayı şiddetle reddettiğinden bahde yaşıyornz. Yalnız Fransanın, yal seden Gülek, C. H. P. adına bu mev kezinde mühira bir toplantı yapılanu şu veya bu milletin değil, bii zuda söylenmiş olan mütalealan caktır. Kaza başkanlarile 9 uncu tün insanbğın kaderi bahis mevru tekrar etmi? ve demecini föyle bağ devre milletvekilı adaylan, Istanbulda bulunan milletvekilleri ve seudur. Öhnek mi, yaşamak nu? Me lamışnr: sele sahiden bundan ibarettir. 1939 « Biz bu meselenin, vatanın çim işlerile meşgul olmak üzere da Hitler'e karşı bir Rusya imkânı yüksek menfaatleri bakımından tavzif edilen partililerin iştirakile vardı; gerçi Hitler bu imkânı bir Büyük Millet Meclisine getirilecek yapılacak olan bu toplantıda, muhmiiddet için ortadan kaldırmak im kadar önemli olduğuna kaniiz. Her telif parti meseleleri ve mahallî kânını buldu>du. Fakat sonra onu halde Birleşmiş Milletlerle, müşte seçim üzerinde konıışmalar cereyan gene kendi elile yaratmak zorunda rek cephe ve onun icabı müşterek edecektir. Bu arada, bir kısım üyelerin Kore kahnadı mı? Bu günün Hitlerine geenlkurmay teşkilâtı için, Birleşkarşı Avrupa neye güveniyor? A miş Milletler anayasasının da âmir Arkası Sa. 3, Sü. 4 te merika yetişinceye kadar btayı hangi kuvvetlere dayanarak savunacağız? Vaktile biitün Almanyayı kayıdsız şartsız teslim alıncaya kadar ezmekle işlenen hatayı şimdi yanm Almanyanın silâhlanmasına engel olarak devam ettirmek, belki de tarihin affedemiyeceği bir ikinci hatadır. Unutubnasuı ki, karşı taraf yalnır Doğu Almanyayı silihlandırmakla yetinmiyor; aynı zamanda her çareye başvurarak Batı Almanyada manevi bir zemin hazırlamağa çalışıyor. Hem de nasıl çahşıyor? hiç bir fırsatı kaçırmaksızın, geceyi gündüze katarak devamlı bir şekilde çalışıyor. Londra, 31 (B.B.C.) Bu gece 6art, Kral Leopold ve Sosyalist liBugünlerde büyük Alman beste Brukselden alınan haberlere göre, derler arasında 24 saat inkıtasız de cisi Johann Sebastien Bach'ın iki Belçikanm ileri gelen üç siyasî par vam eden görüşmeler sonunda böyyüzüncü ölüm yılı kutlandı. Batı tisi, Kral Leopold'un oğlu Prens le bir anlaşmaya vanlabilmiştir kültürüne bağlı medeni milletler Baudouin lehinde muvakkaten tahf Kralın, 19 eylul 1951 de kat'î oladen her biri bu kutlama törenlerine tan feragat etmek teklifini kabul rak tahttan feragat edeceği anlaiştirak etti. Biitün radyo merkezle etmişlerdir. Bu sayede Belçika, ga şılmaktadır. ri ünlü besteci için uzun saatler a yet tehlıkeli bir buhranı atlatmağa Brüksel üzerine yürüyüşten yırddar. Eserleri çalındı, hakkın muvaffak olmuştur. vazgeçildi da konferanslar verildi." Dikkat et Hatırlarda olduğu gibi, geçen tim, Bach programlarının en esaslı nisanda Kral Leopold, İsviçrede Sosyalistler, Liberaller ve Hırislan demir perde arkasındaki radyo menfada iken aynı teklifi yapmış tiyan Sosyalistler arasında Kral istasyonlarında tertiblenmi§ti. Jo fakat o sefer bir anlaşma zemini Leopold meselesinde bir anlaşmahann Sebastien'in uzun zaman va bulunamanuştı. Sosyalistler o za ya vanlması üzerino Valonlar Brük zife gordüğü Leipzig §ehri ndnd man Kralm devir muamelesi esna sel üzerine yarm yapacaklan yüCihan Harbinden sonra Rus işgali sında Belçikaya girmesini kabul et rüyüşten vazgeçmişlerdir. Bu yürüyüş esnasında gayet tehlikeli hâNADİB NADİ memişlerdi. Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Bu akşam öğrenildiğine göre, Baş diselerin vukua gebnesinden korbakan, Hıristiyan Sosyalıst Duvieu kubnaktaydı. Ankara, 31 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bugün saat 15,30 da toplanmış, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut da Kurulun toplanüsma bir müddet iştirak etmiştir. Toplantada Kore'ye bir Türk savaş birliği gönderilmesi mevzuunda bazı cihetlerin tetkik ve müzakere edildiği anlaşılmaktadır. Savaş birliğinin ne zaman ve ne vasıta ile ve hangi yoldan hareket edeceği henüz malum değildir. Bu husustaki bütün haberlerin sadece tahminlerden ibaret olduğu belirtiliyor. Öğrendiğimize göre, Birleşmiş Milletler ordusunun Kore harbinde nasıl çalışacağına, sevk, idare ve ikmal iş]|>rine dair kararlar ve plânlar hazırlanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler ordusu henüz teşekkül halindedir. Bu husus da muhtemel olarak Güvenlik Konseyi İhtısas Komisyonlannca tesbit edilecektir. Birleşmiş Milletlere dahil muhtelif memleketlerin taahhüd ettikleri yar İki Amerikan (ilosu dün İzmir ve İstanbul limanlanna geldi Izmirde beyanatta bulunan Amiral Switzer? Türkiyenin son kararmı gayet cesurane bulduğunu, bunun bir gösterişten fazla kat'î bir karara delâlet ettiğini söyledi Visamiral John J. Ballentine komutasındaki Amerikan Akdeniz donanmasına mensub filo dün saat 8 de limanımıza gelmiştir. Sancak gemisi Salem, şehri 21 pâre topla selâmlamış, Selimivs kışlasının önündeki toplar da aynı şekilde mukabelede bulunmuşlardır. Filo, Dolmabahçe önlerine demirledikten sonra nhtımdaki direklere Türk ve Amerikan bayraklan çekilmiştir. Daha sonra Salem ağır kruvazörile tYavuz» arasında 15 er pâre top ile selâm teatisi yapılmıştır. Saat 8.30 da istanbul Deniz Komutanhğı adına bir subay Salem Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 4, Sü. 7 de C.H.P. Genel Sekreteri, Dış işleri Bakanına cevab verdi r Kasım Giilek, Birleşmiş Milletlerle, müşlerek cephe ve müslerek genelkurmay çalışmaları için müzakere açılmasında ısrar ediyor •«*<•* Belçikada sivil harb dün gece önlendi Verilen bir kararla bu subaylann izinleri kaldınldı, müddetleri dolan subaylar da mayıs 951 e kadar Türkiyede kalacaklar y Amerikan subayları *=i l Leyte uçak gemisinin dün Izmirde alınan resmi Amerikan takviyeleri «ştü dün Kore'ye yetişti Dış Işlerinde Bunların arasında 2.ci Cihan Harbine iştirak eden birlikler de var R vazife ahyor Kral Leopold, oğlu lehine muvakkaten tahttan feragati kabul etti Ankara, 31 (Türk Ajansı) Türkiyede bulunan Amerikan asGeçen senenin Avrupa güzeli kerî yardım heyetindeki subaylann izinleri kaldınlmıştır. Ayrıca, müd NewYork 31 (R ) Kore cep tiklerine göre. Kuzey Koreliler bitdeti dolup da Amerikaya avdet et hesinden bu gece alınan haberlere mez tükenmez bir insan ve malzemeei icab eden subaylann da ma gore, Birleşik Amerikadan gelen me kaynağma sahib gibi hareket yıs 1951 e kadar Türkiyede kal ilk takviye kıtalan derhal savaş hat etmektedirler. Kuzeyden durmadan maları kararlaştınhnıştır. bna çıkarılmışlardır. Bunlarm ara yeni takviyelerin gelmekte olduğu sında 2 nci piyade tumenile zırhlı anlaşılmaktadır. birlikler de bulunmaktadır. ŞimdiBu gece hâkim olan kanaate göye kadar komünist Kore tanklarına re, yeni gelen Amerikan takviyeleri Avrupa Güzellik müsabakarşı koyamamış olan Amerikan ile Korede köprübaşı tutulacaktır. kası eylul içinde yapılabirlıkleri bundan sonra tank birlik McArthur Formozada cağından güzellerin resimleri tarafından desteklenebilecekBugün Formoza adasına giden lerini neşre 15 ağustosta lerdir. General Mac Arthur'ün Mıllıyetçi nihayet vereceğiz Muhabirlerin bildirdiklerme göre, Çin başkomutanı General ÇanKaycepheye çıkan takviye kıtalan ya Şekle bu adanın savunması mesenında orta ağırlıkta modern AmeriMilletlerarası Avrupa Güzellik Arkası Sa. 3, Sü. 6 da kan tanklan bulunmaktadır. AmeMusabakası bu yd, eylul ayınuı »rikadan yeni gelen bu askerlerin kinci yarısında Sicilyada, pek muh Genc bir polis komiseri 20 çoğu İkinci Cihan Harbine iştirak temel olarak Palermo'da yapılacakgün esrarkeşler ve eroinetmiş tecrübeli askerlerdir. tır. Müsabakanın Pariste bulunan ciler arasında dolaşhktan Diğer taraftan on beş gündenberi tertib komitesi, gazetemize gönderdurmadan savaşmış olan 24 üncü sonra Balattaki büyük diği bir mektubda bu hususu bilAmerikan tümeni de kısa bir istişebekeyi nasıl meydana dirmekte ve Türkiye Güzellik Krarahatten sonra yeniden çarpışmalaliçesinin ağustos sonuna kadar seçıkardı? ra iştirak ettirilmiştir. çilmiş olması gerektiğini haber ver Komünistlerin İleri hareketi mektedir. Bu bakımdan, aşağı yuKomünist kuvvetlerin bilhassa karı iki aydanberi devam ettiğimiz güney sahil istikametinde ilerlemegüzellerin fotoğraflannın neşrine ğe çalıştıkları görülmektedir. Bun15 ağustosta son vereceğiz. Müsalar Çingcu şehrini işgale muvaffak bakaya iştirak edecek olanlann olmuşlardır. Muhabirlerin belirtnihayet 10 ağustos tarihine kadaı resimlerini gazetemize göndermeleri veya bizim fotoğrafçılarımızdan birine müracaat etemleri lâzım gel Arkast Sa. 3, Sü. T de Türkiye GüzeU Eski Hariciye Bakanı Büyük Elçi payesile Filistm Uzlaştırma Komisyonundaki Türk dclegeliğine tayin edilecek Ankara, 31 (Telefonla) Eski Dış İşleri Bakanlarından Tevfıi^ Ruştu Arasın Büyuk Elçi pâyesüe Dış İşİTi Bakanlığında vazıfe gormesine daır kararnarr.enın bugunler de yuksek tasdıktan çıkacağı sanılmaktadır. Haber verildiğine göre, Tevfik Rüştü Aras, Huseyin Cahid Yalçından açılan Filistm Uzlaştırma Komisyonundaki Turk delegelıgıne tayin edılmektedir. zehirle mücadele Beyaz Transfer ayı dün akşam kapandı Tanmmtf bax$ futbolcular kulüblerini değiştirdiler L Lira K. 1679 25 İbrahim Özeken, Kantarcüarda Sarıtemur camii imamı 10 Anadolu Anonim Türk Sıgorta Şirketi 500 Malkara, kahveci Yahya Erdönmez 2 Erenköy, Yeni Sahra kahve halkından 19 Beyoğlu, Foto Süreyyada Hamid Kutaydan 10 Yekun 2220 25 Dördüzlere yardım listesi Mtthtar ve ihtiyar heyeti seçimleri başladı Pazar günü yapılacak seçimler için hararetli mücadeleler Pazar gunü memleketin her şehir ve koyunde muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi yapılacaktır. Seçim 5046 numaralı kanunun beşinci maddesi gereğince mahalle sakinlerı taıafmdan yapılacaktır. Milletvekiüeri. seçim heyetieri bu işte de çalışacak ve aynı usulü tatbik edeceklerdır. Köylerde halk, muhtan ayn, ihtiyar heyetini ayn seçecektir. Şehir dahilindeki mahallelerde ise 4 asli, 4 yedek ihtiyar heyeti azası seçileTekrar Fenerb'hçeve gîren Vefadan ayrılarak Galatasaraya cek, bunlar aralanndan birini muhSuphi Ural geçen Bulend Varol tar ıntıhab edeceklerdir. Seçime 18 yaşını bıtırmış ve o mahallede en Tam bir aydanberı, sporcunun da Bunun ne belâh bır şey olduğunu Sivil polis komiseri Mehmcd Özer az altı aydanben oturmuş veya oıdarecının de, spor sevenleBm de sızler de, bızler gıbı yakınen takıb muvaffakıyetinin âmillerinden biri ranm nüfus kâtuğüne geçrrtiş olanalâkasını çeken transfer pazarı ka etseydmız, muhakkak kı hayret olan kıyafeti ile lar iştirak edeceklerdir. pandı. hıslennızı belırtecek kehme bula Yazısı 4 uncu sahıfede Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Bur transfer diyip de gecmeyin... •** Arkası S a . 4, S ü . l d e Bckikada Kıal Leopold alejhtaılaruu dağıtan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog