Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Radyolannızm yanıbaşında bulunması lâzım olan yegâne kitab küçük BÂTI MÜZİĞİ ANSİKLOPEDİSİ C IKTI . P.K. 18 İstanbul. İSKIT YAYINEVİ 07 u m h u riyet I 9310 Teleforüar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : PASLANMAZ v» 2 7 IICI Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutu*u İstanbul No 246 24290 KURUCU5U:YUNUSNADf P lâZET 9 TBnHTlllZ 0 T I ÖOÜ »Q n r P A L Traş Bıcakfarı Oyulmug U.SA, Patent îf. 2266288 Dış ticaret rejimimiz için verilen yeni kararlar 5 • 6 kalem madde müstesna ihracatın tamamen serbest bırakılması kararlaştınldı İthalât bahsinde de yeni esaslar kabul edildi. Bakanlık, piyasa ile daımı bir ışbırlıgı yapacak. Yeni dış ticaret rejimimiz hafta sonuna kadar ilân edilecek Ankara 8 (Telefonla) İthalâtçılar ve ihracatçılarla sanayicilerin yeni dış ticaret rejimi üzerinde görüşmek için Ticaret Bakanhğında yaptıklan toplanülar bugün sona ermistir. Tacirler şerefine bu akşam Çiftlikteki Marmara köşkünde bir kokteyl verilmiştir. Toplantıda Başbakan Adnan Menderes ve bütün Bakanlar bulunmus.tur. Bir müddet sonra Cumhur Başkanı da gelerek tacirlerle görüşmeler yapmıştır. Görüştüğümüz delegeler karşılaşüklan zihniyetin kendilerinde bir sürpriz tesiri ayandırdığını söylediler. Bakanlık bundan böyle piyasa ile daiml bir işbirliği halinde çalışma karannı vermiş, Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Hibni Velibeşe bu eiheti bilhassa açıklami|tır. Toplantıya girenlere, mevcud kanun, nizam ve kararlan kale almadan ticaretin ve sarayiin inkişafı ve teshili için düşüncelerini belirtmeleri tavsiye edilmişti. Bu sahada gösterilen resml anlayış o derece geniş tutulmuştur ki, içtimada bulunanlar, durumu bir an adeta yadırgadıklannı kaydetmişlerdir. *%«&& Kııvvetııı sırrı ktidar, dediğimiz yere varmak, belli fi'lî ve huknkî imkânlara tahib olmak demektir. Bu imkânlan zihniyetimize, prensiplerimize ve kabiliyetimize kullanınz. Hızımızı millî iradeden almışızdır. Onun devamlı olarak temsilcisi kalmayı isteriz. Bu uğurda da elimizden gelen gayreti esirgemeyiz. Bu itibarla rakibimiz muhalefeti diişjnan biliriz. Onun açığa vurduğu hoşnudsuzluklan halkı bizden soğutntak için yapılmış propaganda oyunlan sayanz. Giderek muhaleNewYork 8 (R.) Dün Başkan fete karşı tahamraülümüz azalır Truman'ın mecburî askerî kizmet Aramızda ya geçümez bir duvaı kanununu tatbik mevküne koyması yüksclir, yahud da korkunc bü üzerine Washington'da silâh altına uçurum açılır. Tehlikeli bir çıkmaalma faaliyeti derhal başlazoiftır, za girdiğimizi farkedcmeyiz. KarşıSeferber edilecek olanlann sayıa lıklı güvene dayanması gereken hakkında hiç bir haber sızmamakdemokratik mekanlzma işlemez Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Ankarada toplanan tacirlerle bir arada tadır. Bazı haberlere göre, 600.000 olur. Yarattığımıı mağdurlar kütlekişinin silâh altına alınması muhsi halkta muhalefete karşı sevgi ve Verilen kararlar temeldir. Faaliyete geçmiş olan silâb yakınlık duygulannı kamçılar. İkaltına çağırma merkezlermin 1925 56 kalem müstesna olmak üzere. tidar, memleketten kopmuş, uzakya? arasındaki gencleri seferber bundan böyle ihracatın tamamen laştnış, âdeta yabaneı bir varlık haserbest bırakılması ve hiç bir lisan Arkası. Sa. 3, Sü. 2 de ]in« gelir. Artık en ufak bir vesile f . . * )«• ^Sbi tiırulraaması kaj^flaştu^lil« devrilin gitnfeğ» maMrfkmdar. mıştjr. Tediye şartlan itibarüe de Bugüne kadar bizde hürriyet mehemen her memleketle ticareti kanizmastnm bir türlü doğru dü Arkasi. Sa. 3, Sü. 4 te rüst kurulamamasuıın başlıca seCumhur Başkanı ayın 13 beblerinden biri iktidarla muha1951 yılından itibaren yenî tesisat tamamlanalefet arasındaki normal münaseiinde İzmire gidecek, oradan betlere aid temel şartlan bir türlü cağından şehir bu dertten kurtulacak donanma ile İstanbula benimsemeyişimizdendir. Muhalegelecek fet, mahiyeti icabı hırçın olacaktır. Sıcaklann artmasına muvazi olaAnkara 8 (a.a.) Basında CumOnun hırçınlıkları karşısında asabi rak, şehrimizde su «ıkıntısı da fazhur Başkarunın seyahatleri hakkınCumartesi günü Ankaradan İstanbula ilk yoku seferini yete kapılan bir iktidar, fasid dai lalaştı. Halkın çeşmelerin önünde da çıkan muhtelif haberler üzerine yapacak olan beyaz tren renin kapısuıı kendi elile açıyor «a sıraya girraesi; hattâ, elindeki kaba İç İşleri Bakanlığı seçimlerin vaziyeti tahkik eden Anadolu ajanyilır. Çünkii bu takdirde hırçınlık ilkönce su doldurmak pahasına biryapılacağı günleri Vilâyete sınm aldığı maîumata göre, Cum Emekliye aynlanlar lar kötü niyete yorulacak, sert mu birile kavgaya tutuşması, günlük arasında bildirdi hur Başkanı 13 temmuzda uçakla Orgeneral kabelelere raaruz kaldıkça muhale hâdiseler arasında yer almağa başKâzım Orbay ve izmire hareket edecekler ve Akfetin hırçınlığı artacak ve ara yer ladı. Acaba, İstanbul niçin susuz Belediye, il meclisile mahall* denizden dönmekte olan donanma Orgeneral Salih Omurtak da var de demokratik nizamın temeli olan kalmıştı? Yıkılan bir galerinin tamuhtar ve ihtiyar heyetleri seçimile birlikte lzmirden istanbula giAnkara 8 (Telefonla) Baa murakahe sistemi işlemez bir hale miri bu kadar uzun mu sürecekti? leri hakkmdaki kanunun Büyük deceklerdir. şte herkesin birbirine (orduğu sugenerallerin emekliye aynhna muMillet Meclisince kabul edildigini gelecektir. Bunun dışmda çıkan haberler amelesi bugünlerde tamamlanayazmıştık. Gizli seçim ve alenî tas14 Mayıs seçimlcrile iktidan ele al.. hakikate uygun değildir. caktır. Oğrendiğime göre, Orgenenif esaslanna dayanan bu kanun Susuzluk yüzünden Kerbelâya alan D. Partiden beklediğimiz en Donanmamız geliyor rrl Kâzım Orbay, Orgeneral Salih Ankara 8 (Telefonla) Mevhamı büsbütün arttırmıştır. Mo gereğince, seçim günleri İç İşleri büyiik inkılâb, 40 yıldır içinde bo dönen İstanbul şehri, tara bir yıl Donanmamıza mensub 20 parça Omurtak, Orgeneral Abdurrahman sim dolayısile Ankaradan is törlü trendeki yerler 510 gün" Bakanlığınca tesbit edilerek dün caladığımız bu fasid daireden bizi ;onra, bu derdden kurtulacakmış... harb gemisi 15 temmuzda limanı Nafiz Gürman ve Korgeneral Is tanbula göçler ziyadeleştiğin önceden kapatılmışür. Bugün de Vilâyete bildirilmiş ve gereken hakurtarmasıdır. Muhalefete karşı en Artık, kimse susuzluktan şikâyet mızı ziyaret edecektir. mail Hakkı Akoğuz da emekliye den trenler daima hıncahınc do bir çok vatandaşlar, gişelerin ö zırlıklarm yapılması alâkadarlara geniş bir hoşgörürlük zihniyeti etmiyecek, Nişantaşı, Maçka semtluydu. BayTamın yaklaşması Izdiayrılmışlardır. eri sabahlan da suya kavuşacak, Arkası Sa. 3, Sü. 3 te tebliğ olunmuştur. Vali ve Belediye şarttır. Bu yeni zihniyeti teşrii eiBaşkanı Fshreddin Kerim Gökay, hazımıza ancak D. Parti aşüaya Sular İdaresi tahdidatuıa nihayet bu seçimlerin hazırlığına Vali muabilecektir. Çünkii muhalefet psiko erecek; musluklann âsab bozan vini Nazım Ardayı ıremuı etmiştir. ıslığı ortadan kalkacak ve nihayet lojisini unutması için henüz yeter Belediye seçimlerine 18 yaşını dolderecede zaman geçmemiştir. Daha çeşme başlannda su yüzünden kavduranlar iştirak edecekler ve 25 ga olmıyacak... iki ay önce Demokratlar karşı t a ' yaşını ikmal edenler belediye ve il * * » rafta idiler. O vakit iktidara karşj mecüsine üye olabileceklerdir. GeGürgen deresinde çöken galeri İstanbulla Terkos arasındaki su yüreklerinde besledikleri duygulan len emre nazaran 6 ağustos 950 patamir edilirken Arkast Sa. 4, Sü. 4 te gimdi kendi nefislerinde kendilerizar günü köy muhtar ve ihtiyaJ ne karşı hatırlarlarsa, bundan reheyeti seçimi, 13 ağustos 950 pazar Finlândiya takımı müsabakalan jim hesabına çok şey kazanılacağıgünü il genel meclis seçimi, 3 eylul 53 kaybetÜ na eminira. İktidar, adı üstünde, 950 pazar günü belediye meclis se^ kuvvet demektir. Kuvvet ise, sahiçimi, 3 arabk 950 pazar günü de Finlandiyalı güreşçilerle İstanbul biiie emniyet verir. Kendini emnimahalle muhtar ve ihtiyar heyeti Güreş kulübü arasuıdaki güres yette duyan. nefsine güvenen, yani seçimi yapılacakür. Yanndan itibamüsabakalan dün gece Şeref stadıfi'len ve hukukan iktidan elinde ren bu seçime iştirak edecekierin nın yüzme havuzunda kalabalık bir tutan bir varlık muhalefete karşı Ankara 8 (a.a.) Yeni basın son kanun tasansına tamamen ben mokrat hükumetin nazan dikka listesi kütüklerden çıkarılacaktır seyirci kütlesi önünde yapıldı: cömerd ve müsamahalı obnalıdır, Seçimlerin masrafları Belediye va Başkan vekili Alınan teknik neticeler şunlardır: kanun tasansı hakkında istanbul zediğini üzülerek gördük. Matbuat tini çekeriz. Haksız hücumlan defetmenin en Gazeteciler Cenıiyeti başkan vekili hürriyeti mevzuunda hakh olarak Enis Tahsin Til il muhasebelerince temin edüecek52 kilo (serbest): tesirli çaresi, o hücumlann haksıztir. Arkası Sa, 3, Sü. 5 te Fehmi Büyükmutlu, Hakola'ya nin çektiği telgraila Başbakan Ad tam bir anlayif beklediğimiz delığını hareketlerimizle ispat etmeknan Menderesin telgrafa verdiği sayı hesabile ve ittifakla galib. tir. Bu belki bir sabır ve tahammül cevab aşağıdadır: 57 kUo (serbest): işidir, fakat halkın güvenini muhaSayın Adnan Menderes Johanson, Kafadara sayı hesabile faza edebilmek için tutulacak biriBaşbakan naa 6 Sovyet tümeni az zamandan ve ekseriyetle galib. Berlin 8 (a.a.) Fransız kontrocik yoldur Aynı zamanda muhaleAnkara 62 kilo (GrekoRomen): lu altında çıkan tKurier» gazetesi beri Rumen Yugoslav hududunda fetin hırçınlıklaruıı gidermek, mem Adalet Bakanlığı temsilcilerile Talosela, küçük Yaşar Doğuya tarafından bildirildiğine göre, içle toplanmı? bulunmaktadır. Iekette demokratik mekanizmayt Arkası Sa. 3, Sü. 7 de cemiyetimiz mümessillerinin müş Arkasx Sa. 3, Sü. 2 de işler bir hale getirmek de böylelik rinde mühira zırhlı birlikler bulutereketı yaptıklan toplanülar netile mümkündür. cesinde vardığunız görüş birliğine rağmen bugün Cemiyetimize gönAslında bir zâf alâmeü olan siderilen Basın kanunu tasarısının nirlilik. olsa ol&a, azınbğa, yani I eski iktidar tarafından hazırlanan muhalefete yakışır. Asabî hareketler, sadece bir kuvvet kaybının ilk işaretleri sayılacaktır. Yeni iktidarın bunlardan sakınmasını yürekten temenni ederiz. D ~ Amerikada 600 bin kişi seferber ediliyor Silâh altına alma faaliyeti başladı, sanayiin de seferber edilmesi için hazırlıklara geçildi Koreye sevkedilmek üzere toplanan Amerikan deniz piyade birlikleri İstanbul şehrinin ezelî derdi: Su Bayarın t Emekliye aynlacak generaller Belediye ve Muhtar seçimleri Cumhur Başkanlığı treni sefere konuluyor Düıı gece > a ııı 1 an güreşler Yugoslavyaya karşı Sovyet hazırlığı Rumen • Yıgoslav hgdudanda 6 Rus lümeninin toplandığı bildiriliyor Bastn Kanunu yeni baştan ele ahnacak Tasarıya, Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerile mutabık kalınan esaslara göre şekil verilecek ( İsrail Gazetecilerinin Ziyaretlegi j r Crdu İkmal Kursunu Bitirenler j NADİR NADİ Radyoda Kur'an okunması Bayrama kadar devam edecek Ankara 8 (Telefonla) Radyoda Kur'an talavetine dünden itibaren başlandığı malumdur. Radyoda Kur'an saati bazı çevreleri son derece memnun etmiş, buna karşılık bazı tenkidlere de yol açmıştır H.ittâ D. Parti Meclis Gıaıpuna bu hususta bir soru örengeai verildiğinden de bahsedilmektedir. Bir ha bere göre Kur'an okunması bayraİfuKandaki resimde Ordu Donatım Okulundaki birlik ikmal kursundsn mezun olan 12 subay, Türk ma kadar devam edecek. müteakıve Amerikalı öğretmenlerile birlikte görülmektedir. Bu üç aylık kursta. Türk subaylanna, tabur ve alay yprini mutad neşriyata terkegibi birliklerin ikmalinde tatbik edilecek müessir usulier öğretilmektedir. Tanm Bakanı Âıtkaraya döndii Çukurova bölgesinde Yeşilkurd tehlikesi önlendi Ankara 8 (a.a.) Çukurova bölgesinde uzun bir tetkik gezisinş cıknuş olan Tanm Bakanı Nihad Eğriboz, şehrimize dönmüş ve gezisi hakkında kendisinden izahat istiyen bir arkadaşımıza aşağıdaki demecde bulunmuştur: « Adana ovasında yeşil kurt mühim bir tehlike teşkil etmek üzere bulumıyordu. Seyahatim sırasında gezdiğim yerlerde mahalli İki gündenberi çehrimizde bulunan 14 kişilik t.srail gazeteci grupu. f!ün Eabah Radyoevini, İstanbul çiftçilerle sık sık toplarrtılar yapa Sergisini gezmişler, öğleden sonra Gazeteciler Cenıiystinı ziyaret edeıek basın mensublarile tanısmışlar, rak bu önemli zararlara karşı on akşam üzeri de Boğaziçinde bir gezinti yapmışlardır. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Yukandaki resim, miîafirleri Gazeteciler Cemiyetinden çıkarlarken göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog