Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Her akşam saat 22.30 da CANLI BALIK Lokanta ve Gazinosu Sinema ve radyo yildızlan SİYAH İNCİLERİ (Black Diamonds Show) Takdim eder. Şehrimizde ilk defa MAMBO RUMBA'yı dansedeceksiniz. umhuri C l (1CI KURUCUSU:YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Teleionlar: Umumî Santral Numarası: 24238. Yazı İşleri; 24299, Matbaa : 24290 n AŞICILIK Or. AIİ SÂTİ BKİNCİ nevileri, faydalan, tutması için yapıh&sı lâzım şeyler, anaçlar, aşı ka» lemlerijJBbrede ve ne vakr^yapümall, •çıcılıkta kujlanıian âletler TJ. # • QT Fiab 100, cüjJHsi 150 kuruştur. İNKIL i% K İ T A B K j wlim3rt6SI O ıBîTHTlUZ Belediye, Muhtar Seçimi Kanunları kabul edildi Washington da 9 Mecburî askerlik kanunb derhal tatbik edilecek Medis saat 22 de ikinci bir içtima jraparak gece yarısından sonraya kadar çalıstı Ankara, 7 (Telefonla) Meclis, bugün 15 de Fuad Hulusi Demirellinin başkanlığında toplandı. 20,15 e kadar çalıştı. Ve gece de toplanma karan verdığinden 22 de tekrar içtima etti. Oturum açılınca belediye. muhtar, umumî meclis seçimlerine dair tasanlar gündemin başına alındı. fç İşleri Bakanı, bu kanunların hacimleri itibarile küçük olnıakla beraber mahiyetleri bakımından Türk demokrasisine geniş hükümler getirmekte olduğunu belirtti. Emrullah Nutku, tasanlarda halkın anlamadığı dılden kelimeler bulunduğunu ileri sürerek bunların türkçeye çevrilmesini istedi. Emrullah Nutku. bu kelimelerle karşılıklannı şöyle gösterdi: Dönem yazılmış, devre yazümalı, nitelikleri kelimesi yerine vasıflan, işlem yerine muamele, uygulanır yerine tatbik edılir, denmeli. Fakat hatibin meselâ, sakh, kesin gibi kelimelerin baki. mahfuz ve kati gibi kelimelerle değiştirilmesini istemesi itiraz Arkası Sa. 3. Su 2 de mtthim biı topîantı yapıldı Gece yapılan oturumda Sebati Atamanın seçim tutanağı üzerinde hukukî münakaşalar cereyan etti. Hatibler Komisyon raporunun aleyhinde konuştular Amerika, giriştiğî taahhüdleri yerine getirmek için huna başvurduğunu açıkladı Konseyin kararı ve ore harbi başlar başlamaz harekete geçen Birleşmiş Milletler Emniyet Konseyi, takdir ve tebrike değer bir süratle Cenub Kore Cumhuriyetine yardıraa karar verdi. Birleşmiş. Milletler teşkilâtı Umumî Kâtîbi Trygve Lie, bu karan, Birleşmiş Milletlere dahil butün devletlere ve bn arada Türkiyeye de telfrafla bildirdi. Umumî Kâtibin telgrnh karan ;öyle izah ediyor: cBu karar, Cenabî Koreye vaki «ilâhlı tecavüzu püskürtmek ve bu bölgede devletlerarası sulh ve emniyeti tekrar tesis etmek icin gereken yardutun KOESJ ne sağlanmasını Birleşmiş MilTetîer uyesi devletiere tavsiye etmektedir. «Hükumetiniz, yardımda bulunmak durumunda olduğu takdırde, isbu yardımın şekli hakkmda bana en kısa müddet içinde bir cevab verebilirseniz karann tatbikı kolaylaşmış olur. Vereceğiniz cevabı Emniyet Konsevine ve Kore Cumhunyetine bildireceğım » Bu yardım daveti üzerine Dış İşleri Bakanı Fuad Koprülü Büyuk Millet Meclisinde beyanatta bulunarak «Dış siyasette Birleşmiş Milletler Şartına bütün kuvvet ve samimiyetimizle iştirakin bizim için sarsdmaz bir csas teşkil ettiğini» söyledi ve Büyük Millet Merlisi muvahk. muhalif ve tarafsız bütün ıjilletvekillerinin ittifakile ve alkışlarla hükumetçe alınan karar üzerine Umumî Kâtibe çekilen cevabî telçrah tasvib etti. Bu telgrafta, *Türkiye Cumhuriyetinin, Birleşmiş Milletler Kurulunda bir tiye olmak sıfatile deruhde eylemiş bulunduğu taahhüdleri Şart hükümleri dahilinde ve azamî samimiyetle yerine getirmeğe âmade olduğu» bildirilmekteydi. Türkiyeye kredi Dünya Bankası bize 16 milyon 400 bin dolar verecek Bu para ile liman ve hububaün muhafazası için tesisler yapılacak Af tasarısının son şeklini alan bazı maddeleri Komisyon 15 mayıs 950 den evvelki suçların affına rar verdi. İhtilâs suçluları da bir şekle bağkmdı Misafir General gazetecilerle görüşurken Pakistanlı General dün bir basın toplantısı yaptı Misafir General, Türk ordüsunun iftihar edümeğe değer bir kuvvet olduğunu söyledi Türkiye Cumhuriyeti, hakşız bir tecavuze uğrayan Cenub Kore Cum huriyetine ne gibi bir yardımda bulunacaktır? Bu hususta hukumetimizin nasıl bir karar aldığını ve Toplantıda Pakistan Büyuk ElŞehrimizde bulunan Pakistan bu yardım va'düıi nasıl gerçekleşParıs 7 (a a ) Avnıpa iktisadî ordusu Tümgenerali Nawabzade çisi Mian Beşir, Basın Ataşesi Datireceğini bilmiyoruz. Bu va'd, eiişbi.] teşkılâtına i'e devletler Ağa Muhammed Haza, dün saat 13 daşi ile gazeteciler hazır bulunbette kâğıd üzerinde kalacak, plâdun gece Avrupa ödeme birliği tonik ve nazari bir yardım olmıya te Park Otelinde bir basın top muşlardır. General Türkiyeye gelhtkkında bir anlaşmaya vannışlarlantısı yapmıştır. Sa. 3, Sü. 7 de caktır. Çunkü silâhh bir tecavüzu dır. püskürtmek için yalnız edebiyat ve İki gün ev\el vuku bulan ânza Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâkuru va'd kâfi değildir. Bu itibarla tamîr edildi Yeni ânzalann israil gazetecileri Yeşilköy tma mensub resmî şahsıyetlerin Kore Cumhuriyetine, Birleşmiş «lm»g îtıfimnH vaT hava alanında ileri sürduklerine göre bu anlaşrca Bazı sanayiciler, devlet işletmelerinin hepsinin Milletler Teşkilâtile anlaşmak snAvrupa pazannm kurulmasına dağ 14 kişilik bir israil gazeteci grubirer anonim şirket haline getirilmesini retile bir yardımda bulunmamız İki günlük bir su sıkmtısından ru atılan ilk büyük adımdır. pu, dün sabah saat 8,45 te bir SAS lâzımdır. NiteKim Dış İşleri Bakasonra dün şehirde gene su tevziine teklif ediyorlar Avrupa iktisadî işbirliği teşkilitl nımızın Trygve Lie'ye gbnderdiği başlanılmıştır. Sular Umum Müdü uçağile Lyddo'dan şehrimize gelkonseyınin, üve devletler Maliye miştır. son telgrafta «Türkiye hükumeti, rü Ihsan dün kendisile görüşen bir Hükumetin takıb etmekte olduğu tına kârşı ötedenberi yer alan iti Bakanlarınm istirakile dün yaptığı Guvenlik Konseyinin bu hususta Arkası Sa. 4, Sü. 7 de muharririmize şu izahatı vermiştir: plânlı ekonominin mahiyeti hak madsızlık gibi sebebler yüzünden toplantıyı müteakıb açıklandığma alacağı kararlara tevüki harekete « Son ânza Terkostan itibaren kında biraz bilgi edinenler, devlet hususî müteşebbis, bugün, devlet göre bu toplantıda hiç bir ihtırazî ve Konsevle temasa gelmeğe hazır14 üncü kilometrede ve eski galeişletmelerinin hususî muteşebbisle işletmelerini doğrudan doğruya sa kayıd i'eri surulmeden ve hıç bir dır» denilmektedir. rinin bir parçasının çökmesile vurin eline öyle birdenbire intıkal e tın alarak işletme taraftan değıl müşkülâta uğranmadan lır anlaşma Tabiidir ki her devlet gibi Türkua gelmiştir. Geceli gündüzlü çadeceğine ihtimal vermiyorlar. Esa Arkası Sa. 4, Sü. 7 de ya vanlmıştır. kiye de Kore hükumetine kendi lışmak suretile ve çöken yer kabili sen iç ve dış piyasalardaki müteşartları ve imkânlan dahilinde yarıslah olmadığmdan bir metre gereddid vaziyet, beynelmilel anlaşdun edecektir. Meir'ud yardımın nişlığindeki borulardan döşemek malann dış ticaretimiz üzerindekı ı gerçeklesmesi bahsinde hükumetiağır baskısı, devletin iktisadî icraa Arkası Sa. 3, Sü. 7 de i Zeyyad Selimoğlu 1000 mizle Guvenlik Konseyi arasuıda yapılacak temasların neticesini bek; lira mükâfatını aldı lemek icab etmektedir. : 194950 Yunus Nadi Mükâfaü Koreye japılacak yardımın ma; cBir Yurd Yazısı» müsabakahn eti hakkında, matbuatımızda : smda buyük jüri tarafından j.anlıs. bir telâkkiye da>anan bazı İ «Rızenin köylerinden..» adh yamutalealar gözjmuze ilişti. Bu te: zısı ile birinciliğe lâyık görülen lâkki yardım meselesini şövle muŞimdiye kadar tevziata İ okuyuculanmızdan Heybeliadatalea edijor: <Bizden yardım istiî da Inönü caddesinde 92 numadahil olmıyanlar da yen Amerika devletidir; bir taraftan Pazartesi giinünden itibaren yeni İ rada oturan Zeyyad Selimoğlu Birleşmiş Milletler Teşkilâtına dakömür alabilecekler ; dün matbaamıza müracaat edeşekilde imali düşünülen bu hil olduğumuî için, diğer taraftan • rek 1000 lira mükâfatını almışekmeklerin fiah 30 kuruş Marshall plânından vardım gorİ tır. «Ivriz» adındaki yazısile Ankara 7 (Türk Ajansı) Şimdüğünıuz için bu yardım bizim için olacak i ikinciliği kazanan Haliç Fene diye kadar hıç kdmür tevziatından bir nevi mecburiyettir: binaenalejh İ rinde Sinan Ağaçeşmesi sokaEkmekten aîman muamele ver İ ğmda oturan Şefık Ungunla, istıfade etmemış olanlann da müTıirkiyenin yardımı da Marshall gisınin kaldırılması ve ekmeğın u İ «Seddülbahir» adındaki yazısile racaatlerı halmde komür alabılmeplânından ettişi i^tifade ni'betinde cuzlatılması ışıle meşgul olmak üze i üçüncülüğü kazanan ve Çanak leri için, tevzi talimatnamesınde olacaktır. Siiphe \ok ki bizden isgerekli değişiklıkler yapılmıştır. re Ankaraya çağırılmış olan Beledi : kalede 17 numaralı posta kututenilen jardım .emholik bir j a r Dığer taraftan da bu yıl hastane ye İktisad Mudurü Errun Erer, dün. ; sunu adres vermiş bulunan Zeki dımdır. Cunku bi/im. Asvanın obıır ve resmî ve hususî müesseselere şehrimize donmüştur Ekmeğın pa ; Karaağaclıoğlunun da idaremıucuna asker gondeımemİ7 bahı> Değeılı sahne sanatkârınıız Bedıa Ştatzeıin 25 ıncı yıl ]übılesı ya» verılecek komür nısbeti şu şekilde zartesi gunünden itibaren yeni şe : ze muracaatle altm ve gümüş me\vuu olama/. Bu sene bereketli tesbıt edılmiştir. Bu şekle gure bu pılacağını dun yazmıştık Bu jubıle için zengın bır program hazırlamak kilde imalı düşunulmektedır. Aldı ; kapakh mürekkebli kalemlenni olduğu soylenen mahsullerimızden. ralara verılecek komurlerın yuzde uzere teşekkul eden komıte, Şehır Tıvatrosu Dram Kısmında dün illc gımız malumata nazaran yeni ek ; almalanm rica ederiz. Dr. l a j ^ a r Kuşçu ABIDİN DAV'ER kırk kok, yüzde altmış da lınyıt toplantısmı yapnııjtır. Resım, dunku toplantıda bulunanlan gö«ter Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Yazısi, 4 üncü sahifede Arkası Sa. 3, Sü. 5 te mektedır. ~ • sj olarak verilecekür. Washington 7 (AP.) Bugün Dünya Bankası Türkiyeye ceman 16.401000 dolar tutannda iki borc vermeği kararlaştırmıştır. Bu para ile liman tevsıleri yapılacak ve Güney Kore askerleri, tahrib edilen Sovy et Yak tipinde bir nçağuı etrahnda hububaü idhar tesisleri kurulacakNewYork 7 (R.) Bu gece hiimeti kanununun derhal meriyete tır. ..JUman tevsi işleri meyanında, Washington'da açılandıgına göre, girmesi kararla^tınlmıştır. Bu konSa 3. Su. 7 de Birleşik Amerika hükumeti hemferansa askerf ve siyasî liderler işKoredeki savaşlan idare etmek hem tirak etmişlerdir. Ankara 7 (Telefonla) Af kade bütün dünyada giriştiğ taahhüdnunu tasarısı üzerındeki komisyon Muhabirlerin bildirdiklerine göre, leri yerine geürebilmek için yeni bazı sınıflar derhal sılâh altma çalışmalan bugun de hararetli olmuş, ve ikinci maddenın zımmet, askerî tedbirler almak mecburiye çeğınlacaklardır. Başkan Truman ihtılâs ve irtıkâb suçlanna daır otınde kalmıştır. bu gece aldığı kararla Amerık?n lan B bendi de nıhayet bir şekle Beyaz Sarayda Başkan Truman'ın kara, deniz ve hava ku\^'etl°rmın bağlanmıştır. Tasarınm daha once reisliğinde toplanan muhim bir kon er ve subay mecmuunu 2150 000 kabul edilmiş olan bırınci maddesi feransı müteakıb mecburî askerlik Arkası Sa. 3, Su l d e aynen şöyledir: Eski iktidar tarafından «1551950 den önce işlenen suçhazırlanan esaslan muhalar hakkmda takıbat yapılmaz ve hükmedılmi"; cczalar infaz edilmez. faza eden tasannın MecBu madde hükmü fer'î ve mütemValiyi ziyaret eden misaliste tadillere u^nvacağı mım cezalarla ceza mahkumiyetfirler Gökaya Telâviv tahmin edilivor lerinin neticelerıne şamüdır » Belediye Reisinin bir İkinci madde şfavledır: «Aşağıda hediyesini verdiler Ankara 7 (Telefonla) Buyuk yazılı bendlerde gösterilen suçlar Millet Mechsme sunulan yenı babu kanun'in besinci maddesi huksm kanun tasınsı, basın muhitınde mü saklı kalmak sartile birinci buyuk bır hayret uyandırmışnr. maddenın şümula dışmda bırakılTasarı bu halıle eski ıktıdar tarafın mıştır: ' dan hazırlanmış olan esaslan adeta A) Türk ceza kanununun 125, Arkası Sa. 3, Sü. 6 da 126, 127, 128, 129, 130. 131, 132 ve 133 üncü maddelprın'ie yazıh suçlarla bunların 168, 171 ve 172 nci maddelerınde gostenlen şekıllen ve Washıngton 7 (AP.) Cumhur deremeleri üerletmek için Birleşik 135 mcı maddenin ikinci bendinde Başkanı Truman bugün atom bom Amerika kongresınden 260 milyon ve 136, 137, 138, 140, 141, 142. 143 ün balan imalâtını geliştirip hızlandır dolarhk munzam tahsisat ıstemıştır. cü maddelerınde yazılı suclar.» mak ve hidrojen bombası ile ilgili Arkası Sa, 3, Su. 4 te B Bendi üzerinde dün başlayan müzakereler bir tdrlü karara bağ Arkası Sa. 3, Sü. 4 te îktisadi İşbirliği Teşkilâü bn hususta anlaşmaya vardı İsrail gazetecileri geldiler Basın kanunu tasarısı Atom ve hidrojen bombaları imalâtı Truman Kongreden 260 milyon dolarhk munzam tahsisat istedi İstanbtıhııt su derdi Romatizmalıları ayağa kaldıran il Devlet işletmelerinin devri meselesi Avrııpa ödeme birliği Amerikadan yeni gelen Doktor Tayyar Kuşçu, «Cortisone» un tesirlerini anlatıyor .»'" Yunus Nadi mükâfatı BEDİA STATZERİN JUBIIESI Ekıtıekler 900 grama çıkarılacak Kömiir tevziatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog