Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Tarihte Ermeniler ve Ermenî Meselesi Yazan.: ESAT URAS Uzun mesai ve tetkikler mahsulü •• en ciddî vesaik ve kaynaklardan istifada edilerek yazümıs olan 800 sahifelik bu büyük eser intişar etmiştir. Fiatı 1500 kuruştur. Tevzi yeri: B I E K A L F Kitabevi Ankara. 27 nci yıl Sayı»: 9307 umhuriyet Telgraf vt mektub adresi: Cumhuriytt, İstanbui Posta Kutu*u İstanbui No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 SANAT Çgfrmuz Sayısı Scurafın^ablote* iorman üzel jurler flâve Resim PBrşembe 6 Temmuz İ 950 Tutanaklar için Mediste sert münakaşalar oldu Başbakaıt, miıhalefetin "emniyet,, taleblerine karşı, memleket ve dünya huzurunda her turlü teminatı vermeğe hazır olduğunu belirterek: "Emniyet, daima emni yet altında olacaktır,, dedi 946 seçimleri ve baskı hareketleri ortaya döküldü, Fevzi Lutfi C.H.P. yi itham eden bir konusma yaptı Askerî mevzuatımızda yeni bir ruh nmhuriyet'te, üsteğmen lerin terfii hakkındaki kanunun tefsirine dair, Ordu milletvekili sayın Feyzi Boztepe tarafından bir takrir verildiğini bildiren bir Ankara hoberi vardı. 24 mart 1950 tarihinde yiirürlüğe firen 5611 sayılı subaylar terfi kanunu, yüzbaşılığa terfi için üsteğmenlikte geçirilmösi Iâzım gelen 3 senelik müddeti kadro mülâhazalarını sebeb göstererek 6 seneye çıkannıştı. Bu kanun, üsteğmenlik müddetlerini doldurmak üzere bulunan subaylara da teşmil edilmek istenmiştir. Bu yıl, üç senelik terfi müddetini doldurmalanna fki »y kalmış olan 400 den fazla üsteğmen elberte ve haklı olarak sabırsızlıkla bekledikleri terfilerinin geri kaldığını ve tam üç yıl daha üsteğmenlikte beklemek Iâzım geldiğinl görerek ümid kırıklığına uğramışlardır. Ordn miUetvekill Feyıi Boztepe, takririnde «yeni meriyete giren bir kanunun, makabline şâmil olamıya cağı en basit hak ve adalet kaidelerinden» olduğunu ileri sürerek, yeni kanunun ancak «meriyete girdiği tarihte üsteğmenliğe terfi etmiş veya edecek olan subaylar hakkında tatbikı» Iâzım geleceği tezini müdafaa etmekte ve 5611 numaralı kanunun bn suretle tefsirini istemektedir. Büyük Millet Meclisi ekseriyerlnin, bu hususta ne düşündüğünü bilmiyoruz. Fakat biz de, sayın Feyzi Boztepenin fikrine iştirak ediyoruz. Eski kanunla terfi müddetlerini üç senede dolduracak olan üsteğmenleri, yeni kanunu makabline de teşmil ederek üç sene daha bekletmek doğru değildir. Bizde kanunlar ve bilhassa askerî kanunlar yapılırken bu kanunlann çerçevesi içine giren insanların ruhî haletleri umumiyetle düşünülmez; kanunun psikolojik tesirine ehemmiyet verilmez. Askerf kanunlar yapılırken eski bir tabirle «hâlâdan gelen emre itaat» zihniyeti hâkimdir. Mademki Genelkurmay Başkanhğı ve Millî Savunma Bakanlığı böyle düşünmiiştür; onlann düşündükleri doğrudur, denilir ve askerlerin de, siviller gibi itiraz etmek. haklannı müdafaa için, neşriyat yapmak yoluna gitmeleri imkânı olmadığı için, kanun tasansı o iki yüksek makarnın arzulan dairesinde kabul edilir ve türlü inkisarlar husule gelir. Bu satırlann muharriri İstanbui mebusu iken, askeri kanunlann psikolojik tesirlerine umumiyetle kulak asılmadığını, askerlerin bir robot telâkki edildiğini, mükteseb haklarm bir madde ile yok olduğunu görmüştür. Rahmetli Mareşal Çakmağın zamanmda, Genelkurmay Başkanhğı devlet içinde devlet vaziyetinde ve adeta gayrimesul bir makamdı. Bu makam. haklı haksız. makul gayrimakul ne isterse hcmen hemcn itirazsız kabul edilirdi. Asker mebuslar dahi. eski bir alışkanlıkla kendilerini hâlâ ordu saflannda sanarak Genelkurmay Başkanlığının saltanatına boyun eğerlerdi. Millî Savunma Bakanlığı da .aynı vaziyette idi. Genelkurmay bojle istiyor, denildi mi akan sular drrurdu. Ankara 5 (Telefonla) Muhalefetle iktidar arasında ilk çaüşma bugün seçim tutanaklan meselesinden çıktı. Gündemdeki madde Bingöl milletvekülerine dair (Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okçuoğlu C.H.P.) tutanaklan inceleme komisyonu raporu idi. Fakat mesele mevzıî mahıyette kal madı ve bir prensipin halli icab etti JDaha doğrusu bu lutanaklar bundan sonraki hareket hattı için misal olacak bir karara vanlmasma vesile oldu. Saat 21 e kadar devam eden görüşmeler zaman zaman çok sert safhalar gösterdi .Muhalefetın daha ziyade müdafaa mevkünde kaldığı görillüyordu. Bu tutanaklar 946 seçimlerinin hazırlanmasına sebeb olduğundan Başbakan Adnan Menderes de dahil olmak üzere hemen hemen bütün D J . li hatibler, Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Dün kabul edilen kanunlar Hububattan alman muamele vergisi kaldınldı. Şekerden alınan resim de tenzil edildi Ankara 5 (Telefonla) Hububattan alınan muamele vergisinin kaldınlması ve şekerden alman resmın tenziline dair tasanlar bugünkü Mecliste görüşülerek kanunlaştı. Veziroğlu, tüccar ve fınncılar elindeki muamele vergisi verümiş unlann tesbıti ile vergilerin iadesini teklif etti ise de tatbikatta büyük mahzurlar tevlid edeceğinden buna imkân görülmedi. Ferid Melen (C.HP.) bütçede 4550 miiyonluk bir gehr noksanı hasü olacağından hükumetin bunu hangi nevi hizmetlerden vazg^erek karşılayacağını sordu. Maliye Bakaru, bütçeye konulan tahsisatın hepsirin sarfı mccburî olmaHığını, bir çok tasarruflar yapılacağını ve nihayet hiç bir hizmetin ihmal edilmiyeceğini söyledi. Diğer bazı hatibler lüks sayılan havyarla balık yumurtasmm muamele vergısine tâbi tutulmaması düşünuldüğü halde pirınç ununun hanc bırakıldığını ilerı surdüler. Buna dair verılen takrir reddolundu. Güney Kore'nin müdafaasını üzerlerine alan üç komutan: Soldan sağa doğru: Amiral Sohn Von Yil, Savunma Bakanı Silm Sung Mc ve Genelkurmay Başkanı General Chai Byung Duk Kore'de Amerikalıların kızıllarla ilk çarpışması Komünistler bir çevirme hareketine giriştiler. Âmerikahlar cepheyi tutuyorlar Dün Avam Kamarasmda îngilterenin güney Kore'yi destekleme kararı oya müracaat edilmeden tasvib edildi Tokyo, 5 (a a.) (Afp): Bu akşam cephe hattından öğrenıldiğıne göre ilk defa olarak bu sabah saal 11 de kuzey Korelilerle teraasa ge çen Amerikan kuvvetleri mütearri7 ve azimli bir düşmanla karşüaşmıs lardır. Tokyo, 5 (AP. ) Kuzey Koreli komünıst kuvvetlerin bugun mudafaada bulunan Amerıkan ve Güney Koreli kuvvetlerı Suvon un 11 mil güney doğusunda, Osan'ın kuzeyindeki yaylalara doğru çe Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ahmed Barutçu Basbakan A. Menderes Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu Türk tütünleri ve Alman piyasası Alnanyada raaruz kalman^ mfişkülât tfitâncöleri endişeye dâşüröyor Marshall plfinı idaresinin Türkiyedeki mümessili Amerikah Russel Dorr'un tütünlerimizin pahalı olduğuna ve bu sene Almanyaya her zamankinden fazla tütün sattığımıza, hattâ bunun bir rekor teşkil ettiğine dair gazetelere verdiği beyanat tütüncülerimiı arasında cidden hayret uyandırmıştır. Russel Dorr'un memleketimizi gayet iyi tanıdığını söyliyea tfltüncülerimiz, kendisinin bir yerden her halde hatalı bir malumat almış olabileceğini zikretmektedirler. Tütüncüler Birliğinin ikinci başkanı Celâl Umur, dün, kendisile görüşen bir arkadaşımıza bu hususta şunlan söylemiştir: « Aknanya 1950 de memleketimizden beş milyon kilo tütün ithal etti. 1949 da ise bu memleketo Arkast Sa. 3, Sii. 7 de Radyoda Kur'an ohunacak Kur'anın plâklara alımnası hazırlıilanna başlandı. Neşrijat, İstenbul T* Ankara radyolannda haftada bir kaç gün yapılacak Ankara 5 (Telefonla) Önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbui Radyolannda haftada bir kaç gün plâkla Kur'an okunacakhr. Ban Müslüman memleketlerinde oldufu gıbi memleketimizde de radyoda Kur'an okunması için hükumete yapılan teşebbüsier neticesinde bu karar alınmışür. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Basm Yayın Umum Müdürlüğünde hanrlıklara başlanrruştır. Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Akseki beraberinde Hafız Ali Osman ve Hisar camisi imamı Ha Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Istanbulun a için yeni tedbirler Yeni Emniyet Müdürü: "Polis namuslu vatandaşlann korktuğu, çekindiği değil, sevdiği ve saydığı bir insan olacaktır,, diyor Kore için gonulltt kaydı Milletvekili Senihi Yürüten, oğlunun teşebbüsünü kanuna aykırı bularak, hakkında takibata girişilmesi için Adalet Bakanlığına müracaat etti İstanbul milletvekili Senihi Yürütenden dün gece aşağıdaki telgra h. aldık. Aynen neşrediyoruz: «Şu dakikada, ve bir aydanberi, Ankarada Gulhane hastanesinde, fızik servisinde hasta yatmaktayım. İstanbuldaki evimde ıkamet eden oğlum Tevfık Yürütenin, Koreye Arkast Sa. 3, Su. 8 de Pakistanlı generaiin diinkü ziyaretlerî Sicilyalı haydud nihayet öldürüldü Bükresteki Ginliano çarpışarak kaçmak isterken makinelitüCek ateşile biçildi Castel Vetrano (Sicilya) 5 (A.P.) Bir polis makinelitüfeğinden çıkan kurşunlar bu sabah şsfakta Sicilyanın haydud ckralı» Salvatore Giuliano'nun 7 yıldanberi aüldığı maceralı hayata son vermiştir. 28 yaşındaki haydudu günlerdenberi pek yakından kovalamakta olan 2000 mevcudlu bir polis komando kuvvetine bağh özel bir müfreze bu sabah Giuliano'yu 25 nüfuslu bir dağ şehri olan Castel Vetrano'nun merkezinde bir eve girerken yakalamıştır. 100 den fazla polisi öldürmekten suçlu ve daha bir çok cinayetlerin faili Giuliano, çarpışa çarpışa kaçmağa teşebbüs etmiş, fakat polis ateşüe biçilmiştir. Polisin açıkladığuıa göre, uzun za Arkası Sa. 3, Sü. 4 te casusluk komedyası Kâzım kaptan 10 yıl hapse mahkum edildi Prag 5 (A P.) Prag radyosunun bugünkü bir yoyınına göre, bir müddettenberi Rumanyanın başkeD ti Bükreşte casusluk ve ihanetten sanık olarak bir askerî mahkemo tarafından yargılanmakta olan 7 ki Arkası Sa. 3, Sü. 1 de I Sınıflandırma ve vasıflandırma karsunu bitiren subaylarımız I Bir defa Millî Savunma Bakanına, Amerikada denizciliğin fevkalâde bir terakkiye mazhar olduğu halde Washinçton büyiık elçiliğimizde bir deniz ataşesi bulunmamasınm doğru olmadığını, buraya bir değil, hattâ ıki deniz ataşesi tayini elzem olduğunu sdylediğim zaman aldığun havret verici cevab şu olmuştu: Mareşala söjleyinu. Bir defa da, denizaltıcı subaylara verilen küçük dalış zammınm yarbaylıktan sonra kesilmesini istiyen bir kanun tasansı Meclise sunulıpuştu. Bu kanun tasan«ının pek garib bir tarafı da vardı ki o zaman denizaltıcılıktan yetişmiş bir Genelkurmayda, kara, hava ve deniz kuvvetle amiral olan Donanma Komutanım ri mensubları için açKmış olan ilk sınıflandırma ve bundan istisna ediyordu. Halbuki vasıflandırma kursundan 16 subay mezun olmuştur. ABİDİN DAV'ER İki ay sürmüş olan bu ilk kurs Amerıkan Askerî Yardun Kuruluna mensub uzmanlar tarafından ida Arkası Sa. 3, Su. 5 te re edilmiştir. Kursun gayesi, askerî hizmete kimselerin, meslekî bilgi ve tahsilleri gözönünde tutularak orduda görevlendırılm^lerini sağlamaktır. Yukarıdaki resim, bu kursun ilk mensublaruu göstennektedir. Emniyet Mudurü Kemal Aygün. yann akşam alâkalı makamlarla temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gıdecektır. Kemal Aygün dun kendisile göruşen bir arkadaşımıza muhtelif emniyet işleri etrafında şu izahlarda bulunmuştur: « Vazifemizi kanun tajin etmiş ve hududlandırmıştır. Şehirde bütün vatandaşlarımızın tam bır huzur, rahat ve emniyet içinde yaşamalannı temin bizım için aslolan hizmettir. Bu maksadla polis salâhiyetlerini devamlı ve büyük bir titızlıkle kullanacağız. Buna mâni olmak istiyenlerle, kanun dışı haRus propagandasma karsı yapılan reket edenlere aslâ müsamaha etbu teklif hakkında Marshall, miyeceğiz. Buna mukabil iş sahıbi Eisenhower ve Acheson izahlarda olarak gerek karakollara, gerekse şMbelere müracaat eden halka karşı bnlundular samimî bir yakınlık göstererek hizWashington 5 (a.a) (Unite4 met edeceğiz. Press) Rus propaşandasmı karPolis, namuslu vatandaşlann şılamak üzere cüıanşumul bir eğıkorktuğu, çekindiği değil, sevdiği tım programmın tatbık edılmesıni ve saydığı bir insan olacaktır. Benı Emnijet Müdürü Kemal Aygun derpiş eden bir teklif dolayısıle butanırsınız. Vatandaşlarla münasemakamında Arkası S a . 3 , Sü. lde betlerim imtihandan geçmiş bulur maktadır. Bütün mesai arkadaşlaGeneral Mehmed Raza, âbideye nm da aynı yolda halka muamele celenk koyduktan sonra ve hizmet edeceklerdir. Gayemiz Şehrimizde bulunan Pakistanlı vazifelerimizi en iyi şekilde 3?apTümgeneral Mehmed Raza, berabe maktır. Arkast Sa. 3, Sü. 7 de rinde Pakistan Elçisi Ekselâns Mian Beşir Ahmed olduğu halde dün İstanbui Komutanı Şükrü Kanadlıyı ziyaret etmiştir. General Mehmed Raza öğleden ev\'el Halıcıoğlundaki İstihkâm Okuluna gitmlş ve orada yapılan bir tatbikatta hazır bulunmuştur. Komutan öğleden sonra saat beşte gene beraberinde PakisAnkara, 5 (Telefonla) Kudü? tan elçisi olduğu halde Vilâyete radyosunun büdirdiğine göre, Kra! gelmiş, Vali ve Belediye Başkanını Abdullah, Şeker Bayrammdan sonmakamında ziyaret etmiştir. ra, memleketimizi ziyaret edecekGeneral, dün, Taksim âbidesine de tir. Kral Abdullahın bu husustaki arzusu, hükumetimiz tarafından bir çelenk koymuştur. tasvib edilmiştir. Kral Abdullah ev velâ Ankaraya gelip Cumhur Başkanı Celâl Bayan ziyaret ettikten sonra, bir müddet istirahat etmek üzere İstanbula gidecektir. Seyahat geri mi bırakıldı? Amman, 5 (a a.) (Reuter): Yetkili kaynaklardan öğrenildiğine Londra 5 (A P.) Son günlerde göre, Ürdün Kralı Abdullah, TürLondradaki resmî şahsiyetler, dıp kiyeye yapmayı tasarladığı ziyareti lomat ve müşahidlerin zihinlerini geri bırakmıştır. meşgul eden sorulardan biri şudur: Kral Abdullah, evyelce istirahat Sovyetler Birliği Dış işleri Bakanı ve havatebdili için İstanbulu huAndrei Vichmsky Kızıl Çinde misusî mahiyette ziyaret etmeyi kadir? rarlaştırmıştı. Bir çok memîeketlere mensub diplomatlar acı dilli Vichinsky'nin takriben mayıstanberi TVIoskovadaArkadaşlarımız plâğı dınlerlerken Radyo programlarını bunki vazifesi başında bulunmadığını Muzaffor Kayalıbayın ölümü •^ Savcı Muavıni Selman belirtmişlerdir. dan sonra her gün 4 üncü hâdısesi etrafındaki tahkıkafâ dün ba*zı kimselerin ifadelerme Resmî bir Ingiliz sözcüsü, gazesahifemizde bulacaksınız. de Savcılık tarafından ehemmiyetetmiştir. Hâdise gecesi TakSa. 3, Su. 8 de le devam olunmuştur. Dün sabah Arkasv Sa. 3, Sü. S d«t Cihansümul bir eğitim Kral Abdullah memleketimize gelecek Kayahbay hâdisesine aid bir plâk Vak'a ile yakın alâkası olan bir şahidin ifadesi plâğa alınmış Yichinsky hakkında ortaya alılan lahminler J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog