Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın en büyük Patronhı elisi ve Model mecmuası büyük ikramiyelerle: OtomobU, bnz dolabı, radyo. 337 çıktı. 27 umhuriyet oqnc . SOUO KURUCUSU:TUNUSNAD! Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 24290 n FLoryada ocuz, «Ahî T« her türiü konforu haiz BELEDİYECE İŞLETİLEN j t n i aoyunm* kabinelari *• gasdrobhı halkim yârŞHIIlDfi 5 I6IT1R1UZ I 9 5 U . Muhtar, Belediye ve II Kore tecavüzü ile îlgili Genel Meclis seçimleri resmi ilk Rus demeS Bugünkü Mediste bu seçimlere dair 4 tasarı müstaceliyetle görüşttlecek Münhal milletvekillikleri seçimlerinin gelecek sene eylulde yapılmasi D. P. Meclis Grupunda kararlaştı Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, Matbaa: Gromyko Birleşik Amerikayi harbe doğru gitmekle suçlandırdı Kore'de kızıl kuvvetler Güneye doğru suratle ilerüyorlar, Suvan şehri ile hava alanını d e geçirdiler, şehrin güneyindeki ovada Anterikahlarla kat'î muharebenin cereyan edeceği samhyor Motosiklet elâl Bayar, Cumhur Baş kanı seçildiği gun, Ataturkun geçici kabrini zharete giderken. arabasma refakat etmek istiyen motosikletli polis memurlanna lüzum görmedi; o gün bu gündiir de Devlet Reisi şehir içindejki gidiş gelişlerirde aynı usule riayet edivor. Arabasınm baş tarafuıda Cumhur Başkanlığı forsu dalgalanıııaktadır. Bı.nu tâ uzaklardan farketmek mümkündiır. ""akat Cumhur Başkanı silâblı bir himayeye ihtiyac duymamaktadır. Bunu o zaman Celâl Bayarın gahsl cesaretine veya tevazuuna yoranlar oimuştu. Bizce bu görüş yanlıştır. Sayın İnönünü daha az cesur, yahud daha az mütevazı farzetmek için ortada hiç bir sebeb yoktur ve olamaz. Kaldı ki Cumhuriyet Türkiyesinin en büyük kahramanı Atatürk de her zaman değilse bile umumiyetle boyle motosikletli polis kuvvetlerinin refakatinde dolaşırdı. Hâdiseleri şahıslara irca etmekle hiç bir sos\al oluşun izah edilemiyeceğine dair işte yeni bir misal. Halbuki bu motosikletli polislerin kaldınlması. dışarıdan pek basit bir leşebbüs gibi görünürse de, gerçekte B7unsanjunıyacak bir yeniliğe işarettir. 30 yıldanberi kurmağa ve tSkre^îrm'ete"" felışfiŞnnur rtsfemin böylece temelleri üzerinde daha kuvvetle oturduğunu kavramak imkânile karşı karşıyayız. Ankara 4 (Telefonla) Önümüzdeki aylarda büyük bir ihtımalle muhtar seçimleri başta olmak üzere belediye ve il genel meclis seçimleri vardır. Buna dair kanun tasanlan Meclıse sunulmus ve komisyonlarda gdrüşülmüştür. Bilındıği gibi tasanlar mevcud milletvekıli seçımı kanunundaki prensiplere gore ayarlanmakta, gizli oy ve açık tasnif usulü konmaktadır. Bu, tasanlar DJ1. Meclis Grupunda bugun görüşülmüş ve mevcud1 hükümler münakasa edılerek prensip karanna vanlmıştır. Meclisin yannki toplanüsında köy ,şehir ihtiyar heyetleri bele1 dıye ve il genel meclislerıne daıri dort tasannın müstaceliyetle gö| rüşüleceği anlaşılıyor. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Müdürlügünde değişiklik Iç îşleri Bakanhğı Baş Hukuk Müşaviri Halim Alyot Basın Yaym Genel Müdürlüğünü vekâleten idare edecek Ankara 4 (Telefonla) BasmYayın ve Turızm Genel müdürii Ahmed Şukru Esmer iki ay izin almıştır. Bu ızni sırasmda Genel Müdürlüğü İç İşleri Bakanhğı Baş Hukuk Müşaviri Halim Alyot vekâleten idare edecektır. Bu husustaki karamame çıkmış ve bu sabahtan itıbaren vazifesıne başlaıruştır. Söylendiğine göre Ahmed Şükrü Esm^r iki «rbk iavpi müt^Jssfc iıtifa ederek Sivasal Bilgiler fakultesi «iyasl tarih profesorluğüne başlayacak veya başka bir vazıfeye tayin edilecektır. Bu vaziyette Halim Alyot Basm Yaym ve Turizm Genel Müdürü olacaktır. Diğer taraftan İstanbul BasınYayın Müdürü Zâhir Turümkuneyın de Basm Yayın ve Turizm G. Müdür muavinlığme vekâlet etmesi ıçin tayin çıkmışbr. Soylendığme göre önümüzdeki günlerde vazıfesinden aynlacak olan Ajans Umum Müdurü Ziya Gevherin yerıne tavın edilecektır. Basııt, Yayın Genel Londra 4 (BB.C.) Sovyetler bugün ilk defa olarak Kore tecavüzü ile ilgili resml bir beyanatta bulunmuşlardır. Rus Dış İşleri Bakan yardımcılanndan Gromyko'nun Sovyet basını tarafından ehemmiyetle belirtilen bir demeci Birleşık Amerıkayı harbe doğru gitmekle ıtham etmiş ve «Washıngtonun, Koredekı tecavuzkâr hareketlerınden doğacak netıceleri kabul etmesi gerektığini» kaydetmiştir. Gromyko'nun demecinin belli başlı noktalan şunlardır: (Amerikan hükumeti, BirlefU' Amerikayı adım adım harbe sürüklemektedir. Truman'ın Kore harbine müdahalesi, Formozayı müdafaaya kalkışması, Potsdam ve Yalta andlaşmalanna aykındır. Güvenlik Konseyi Amerikanın bir âleti haline gelmiştir. Genel Sekreter Trygve Lie. Birleşik Amerikanın oyuncağıdır.» Batının tnütaleası Batının sıyasi çevreleri Kore te Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Fransız kabinesi genedüştu Queuille hükumeti yalnız 38 saat iktidarda kalabildi Paris 4 (B ) Padıkal lideı' Queuille tarafından kurulmuş olan Fransız hükumeti 38 saat yaşaya , bilmij ve bugün parlamentoda ıti i mad oyu alamadığından istıfa etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu akşam Fransız mecbsinde 221 mılletvekili hükumeti desteklemiş, fakat Arkast Sa 3, Su 3 te Sayın İnrinii oturduğu ve dolaştığı yerlerde sıkı bir surette himaye ediliyordu. Çıinkü onun hayatile rciimin ve de%'letin varlığı yakından ilpili idi. Fakat milletimize ve millctimizin bağımsızlığına kasdı olan duşmanlarımız, ona kotülük etmekle çok şey kazanabilirlerdi. Şu halde sayın eski Başkana karşı bir suikasd teşebbusune girişmek isti>en gizli kuvvetler daima bulunaHalim Alyot bilirdi. Onu korumak hukumete duşen başhca vazifelerden biriydi. Celâl Ba\ar, motosikletli polisrin refakatins son verirken, dev' işlerimiz de tek şahsa bağlı mu'derat devrinin de artık geçtiğiisaret etmek istemiştir. Bugün nillî iradenin açıkça tecellisi saıde Cumhur Başkanı seçümiş Ticaret Odasınm dünkü toplanüsında, teşhir atandaştır. Sozleri ve emirleri sayılan, tanrısal bir bnder, edilen malların şehirdeki fiyatlara nazaran yapamıyacağımız bir millî şef °'o 30 40 daha pahalı olduğu belirtildi dir. Tersine. görevlerini yalnız • untlan alan Anayasa hukümleİstanbul Ticaret Odası idare mec miş olduğu takririn müzakeresıne e bağlı kalmağa and içmiş noral bir başkandır. Partisi iş başı lısı, dun saat 15 te toplanarak gün geçılmiştir. Söz alan bir çok hatibler, sergide la geçtiği zaman o bir başka vazi demdeki devlet sınaî müesseseleri•;ye getirilebilirdi. Bugun işgal et nin hususî teşebbüslere devri hak teşhir edilen mallann şehirdeki fi%i makamdan ileride herhangi bir kındaki raporla, İstanbul Sergisin atlara nisbetle yüzde 30 ve yüzde kilde aynlırsa rejimimizin temel deki pahalılık üzerinde bazı Harar 40 pahalı olduğunu, keza sergiye girişin 10 kuruştan 25 kurusa çdcaeri sarsılmıyacağını hep biliyoruz. lar almıştır. Bu arada devletin elindeki fab rılmasının ve sergide bir fincan Bu sartlar altında milletimize, rejimimize, hattâ sadece Demokrat rikalann devletten her türlü yardım kahvenin 150 kuruşa saülmasının Parthe karşı kötü niyet besliyen görmelerine rağmen, zarar etmeleri mahzAirlu bulunduğunu söylemişler, Bayarın hayatma kasdetmekle karşısında bunlann hiç olmazsa bır lerdir. Bu arada bir tacir, «Eğer bu işi hic bir neticeve varamıyacaklannı kısmmın hususî teşebbüse de\Tedilmesinin yerinde olacağı belirtil Belediye murakabe etmekten âcizelbette bilirler. se, bıraksın. Ticaret Odası, zabıta O halde motosikletli polis hima miştir. Müteakıben Ticaret Odası üyele ile işbirliği yapmak suretile bu çiryesine ne lüzum var? rinden birinin, İstanbul Sergisın kin hallerin önune geçsin> demis14 mayıstan önceki idare sistemi deki fiatlarm pahalılığma dair ver tir. mizde böyle bir müşahede imkânsızdı. Devrim zaruretlerile başlangıcda çaresiz başvurulan bir usul zoraki bir şekilde millî geleneklerimiz arasına sokulmuş, bylesine devam ettirilip gidiyordu. Şefe dayanan idare mekanizması başka tiırlü bir >aşa\ış duzenini kabul edemiyeceği icin o devrin şartlanna göre bu mübalâğalı himaye de normal sa.lmak gerekirdi. Istanbulun ımarı Şehircilik mütehassısı M. Prost bugünkü şartlar altında şehrin nasıl imar edilebileceğini anlatıyor Komiinist istilâsmdan kaçan güney Koreli multeciler Rus ani olarak gitti Konsolosun «kalbinden hasta» olduğu bildiriliyor İngiliz Tiirk Âkdenizdeki Amerikan filoları filosu kuvvetleniyor 60 parça İngiliz harb gemisi Marmaris limanını ziyaret edecek, donanmamıza mensub birlilder de bu sularda bulunuyor Bunun, Balkatılardaki Rus hazırlıklarile ilgili olduğu belirtildi altma Amerikan filosuna 45.000 tonilâtoluk Midway uçak gemisıle 4 torpido katılacaktır. Bu beş gemioin önümüzdeki hafta Norfolk li Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Istanbul sergisinde göze çarpan müthiş pahahlık NewYork 4 (R.) Bugün WaAnkara 4 (Telefonla) Ingilte 6hüıgtonda neşredilen bü tebliğ renin Akdeniz filosu ayın yedisin Birleşik Amerıka hükumetinin Akde Marmaris limanını zıyaret ede denizdeki fılosunu takviyeye karaî Arkasi Sa. 3, Sü. 5 te verdiğini bildirmiştir. Akdenizdek' Bir Macar mültecisinin Türkiyeye aid ifşaatı Hür Macarlann Hamburg'da çıkan gazetesi, Kominformun faaliyetine dair mühim malumat veriyor Şehircilik mütehassısı Prost Istanbulun imanna aid plân ve projeleri hazırhyan şehircilik mütehassısı Prost on bes seneden fazla bir zamandır İstanbulda çalışıyor. Nâzım plân bir kanun halinde tatbik mevkiindedir. Mahalll plânlar Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Hür Macarlann organı olarak denberi haber alamadığım zavallı Münıch'te çıkan (Hungaria» ga çocuklanmın masum, melek gibi zetesinde enteresan bir yazı vardır. temiz yüzlerini görür gibi oldum. Bu yazıyı yazan, Macar hüku Arkası Sa. 3, Sd. 4 te metinin umuml af ilân etmesi üzerine bunun samimiyetine inanarak Istanbuldan Peşteye giden ve gene oradan kaçmaya muvalfak olan, bir Macar mültecisidir. Muharrir şunlan yazıyor: Türkiyedeki gazetelere iri punMacar devamlı Türkiyedeki dinî şahsi tolarla verdiği hükumetininilânını oolarak umum! af kuduktan sonra uzunboylu düşünyetlerden biri Adaya düra. Buna inanamıyordum. Fakat Müftü tayin edilecek Kızıl komünistlerin zulmünden inleyen zavalh vatanımın zürarüd oLefkoşe 4 (a.a.) Bugün Kıbns valan gözümde canlandı. Senelerhükumeti, adadaki Türk Müslüman halkın isteği üzerine bir Kıbns Müftülüğü ihdas edileceğini ilân etmiştir. Adada, Türk idaresi devrinden 1929 yılma kadar bir müftü bulunmaktaydı. Kıbrıstaki İslâm camiasının ruhanî lideri olacak müftü, Türkiyedeki dinî şahsiyetler arasından seçilecek ve bu ödeve 3 yıl muddetle tayin edılecektir. Türkiyedeki ilgili makamlara, uygun bir adayın intihabmda Ankaradaki İngiliz elçiliğine yardım Kayahbay ailesi avukatlan Ömer etmeleri rica edılmıstir. Konsolos. kendisini Rusyaya gbtüren vapura binerken Rus Başkonsolosu Arkade Arhedi Grosmık ve eşı, dün ani olarak lımanımıza gelen Rus bandıralı No«. gi vapuru ile, Rusyaya müteveccihen hareket etmişlerdir. Peyk devletler konsolosluklan erkânile 40 kişılık bir kalabalık tarafından uğurlanan başkonsolosun anî olarak gidişinin sebebi, kalb hastelığı olduğu Eöylenmektedır. Arkası Sa. 3, Su. 6 da Kıbrısta bir Müftülük kuruluyor f Pakisjanh General Raza Şehrimize • Amerikanın Otelciük Kralı şehrimizde Eski bir Türk vatandaşı olan Taylor «Anavatanımın emrindeyim» diyor Celâl Bayann çok yerinde işareti, huçün artık vazi>etin değiştiğini ispat ediyor. Cumhuriyet rejjmi millete daha çok mal olnraş, koskoca bir milletin varlığı da fani insanlann hayatına bağh imiş gibi go4erilmekten kurtulmuştur. Sevgili Ata, bu mutlu neticeyi herkesten bnce vaktile sen bize, ne guzel müjdelemiştin: Benim nâçiz viicudüm bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacaktır. Ömer İnönü hakkmda bir taleb İnönünün tevkifmi istediler NADİR KADİ Halk Partisi Başkanlık Divanınm gazetecilere ziyafeti Ankara 4 (Telefonla) Halk Par tisı Kurultaymm sona ermesı münasebetile Kurultay Başkanlık Divanı bugün gazetecilere Anadolu Kulubünde bir oğle yemegi v«rGeneral Mehmed Raza, kendisini karşılıyanlarla General, Yeşılkoy hava alanında Pakistan ordusu generallennden Tümgeneral Mehmed Raya Turk Tümgeneral Vedad Garan, Merkez Hava Kuvvetlerine aıa bır uçakla, Komutanı Albav Reşid Erkmen ve rlava Kuvvetlerine aid nır uçaKia, x*umuı«ııu muav ncj.u ju»ıııt»» .^ dün saat 18 de Eskişehirden şenrı gazetecıler tarafından karşılanmışbir arada Pakistan sefiri ve mıhmandan kurmav Albav Nureddın Alkartalîa gelen Pakistanlı mısafır, gazetecılere Türkiyeye gelmış olmaktan Arkası Sa. i, Su. & de Ankara 4 (a a ) İsrail devleti temsılcılenle bır muddettenberi Ankarada Dış isleri Bakanlığımızda cerevan eden tjcaret muzakereleri sona ermış ve bugün ıkı hukumet İsrail ile ticaret anlaşması imzalandı Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Ankara 4 (Telefonla) Bildirildiğıne gore Muzaffer Kayalıbayın ailesi avukatlan, Savcılıkça yapılan tahkikata müdahil olarak girmişler, bugün bir dilekçe ile Savcılığa müracaat ederek hâdisede suçlu olarak gösterilen Omer ln<5nunün tevkifmi istemişlerdir. Gerek Istanbul ve gerekse Ankara Savcıhğı bir muddettenberi hâdıse hakkında tahkikat yapmakta olduk lanndan müdahillerin bu talebini yakın bir zaman içınde cevablandıracaktuCı Mı, laylor ve efii vapurd^ Uodflerini karşılıyanlarla beraber
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog