Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

10,000 Lira İkramiye Tepebaşı Belediye Bahçesinın layın halkımıza her akşam takdim ettiği mütenevvi, geniş ve zengin programdan daha üstıin bir programın memleketimiz dahilinde herhangi bir bahçede bulunduğunu ıspat edene Müessesemiz derhal 10,000 lıra ikramiye verecektir. MÜDİRİYET 27 nciyılSayı : 9305 u m h uriyet KURUCUSUîTfUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyrt, îstanbul Posta Kutu»u îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Yaa İşleh: 24299, Matbaa: 24290 PASLANMAZ ve OYULMUŞ Salı 4 Temmuz 1850 P \ L Tras Bıçakları Oyullus'U.SA. Patent N. 2266288 C.H. Partisi Kurultayı Yornm Usteğmenleriıt jkerfii Yeni kanunun makabline şamil Partînin Genel Başkanlığına tekrar Ismet İnönü, olmaması için Meclise bir teklif yapıldı Genel Sekreterliğe de Kasım Gülek seçildiler Yedek subaylarm ordu hizmetlerinin azaltılabümesî Ankara: 3 hakkındaki karitm. için Bakanlar Kuruluna salâhîyet verilecek Ankara, 3 (Telefonla) îzmir Bn düşünceyl buraya kavdedermılletvekıh Abidin Tekonün, ihtiken: «İnönü iyi bir başkan değildir, yarhk sigortası hakkındaki kanupartiyi idare edemiyecek» gibi bir nun değıştinlmesi içın ne' duşunultakım çahsî duygulann arkasına düğüne daır sorusuna cevaben Çasaklanmadığımızı, bu çeşid duygulışma Bakanı Hasan Polatkan, şu Iara bir an bile kapılraadıgımızı aizahatı verdi: tKanunun tatbıkına Ciklamak isteriz. Tersine, belli sibaşlandığı tarıhten ıtıbaren çok kıâa yasî gartlar altında İnönüniıa mübir zaman Reçmesine rağmen ihtıkemmel bir başkan olduğuna ve o C.H.P. Knrultaymda diın reyler tasnif edilirken yarlık sigortası, işçılerımiz arasıngartlar devam ettiği müddetçe parda hakikaten pek çok şıkâyetlere tiyi, kendi yaratıhşma göre, pekâlâ yol açmıştır. Bundan 15 gun once İdare ettiğine inananlardanız. yapılan v« 5 gür» süren İşçjSig*»* • Fakat buçün o şartlarm hâli det?lan Kurumunun genel kurul top fişmeâiğlni iddia etmek mumkün bu mevkie ulaştı. Genel Başkanlık lantısında, bır çok dılek ve şikâmüdıir? Egemenliğin doğrudan roeselesinin esasen bir mücadele vetler ileri sürulrr.üstur ki, büyuk doğrnya halk eline geçtiği bir dekonusu olmadığı aşikârdı. Delegebir kısmını ihtiyarhk sıgortasına virde yenilmiş bir partiye bundan ler istisnasız Ismet Indnünün önaid olanlar teşkıl etmişür. OB yıl önceki metodlarla, istikbal Arkast Sa 3. Sü 2 de Bu sikâyetler bilhassa işçiler tahazırlanabilir mi? Sayın İnönünlin rafından bdenmekte olan yüzde 4 genel ba?kanlığı kabul etmesi blze« ı nisbetındeki prımin miktanna, yaj bu bakundan mahzurludnr ve Halk haddıne, odenen tazmınatın miktaPartisine ümid bağlayan yurd aynna. kanunun tatbıkından önce dınlarmı tereddüde düşürecek vageçmış hizmetlerine aid kıdem tazeiyettedir. Kelimeler ve tabirler üminatlannm nazara alınmasma tazerinde durmryalnn, olup bitene alluk etmektedır. Ihtıyarjk sigorbakalnn: 1944 bahannda Halk Partası kanununu yeni baştan ele alatisi knrultavı toplandıği raman rak şıkâvet edilen hususlan ehemİnönfl «Değişmez Genel Başkan» mivetle tetkike başîadık Bu arada •ıfatını tasıyordB. Demokratik bir Güney Kore kuvvetleri Smvan Londra, 3 ( B 3 C.) GeneraJ ışçıler tarafından odenmekte olan lştiyakla laym baskan t değişmez Mac Arthur karagâhı tarafından bu jehrini «llerınde tutmaktadırlar. primin bır kısmını razineden verlik» mefbumunu kendi iradesile sil gece Tokyoda neşredilen tebliğ, Komünistlerın bu şehri ele geçirmek suretile içcilerimiz üzerındekip üzerinden atmakla vaziyet bu* cephelerde büyük bir değisiklık o) raek için yeni taarruzlara hazırlanki külfeti azaltma imkânlannı da «run başka türlü mü olmuştur? İn madığını kaydetmekte ve fu tai dıklan anlaşılmaktadır. Han neharamaktayız » nü hâlâ başkandır ve ne yazık ki silâü vermektedir: Arkası Sa. 3, Su. 4 te İstanbul Teknik Üniversitesi sublan hazır bulunmuşlardır. Reklk Partisi değişen siyasl ve içtiRektorü Prof. Hulki Erem, dun saat tbr Prof. Hulki Erem, gazetecılerle li şartlara uygun bir bünye Intaİzmirli bir vatandaş da kızının 17 de Taşkışladaki Mimarlık Fa yakından tanışmak için bu toplan>uu bügünedek nefslnde başarayamyamlar tarafrndan yenildiği kultesi Profesörler Kurulu odasın tının tertıb edıldığıni soyledıkten amıştır. da gazetecılerle bir görüşme yap sonra, basın mensublarının muhiddiasile Savcıhğa başvırrdu Tekrar edelim ki, «aym înönümıştır. Bu toplantıda, Teknik Üni telıf mevzular etrafındaki sorulan gahsına aid kusur ve meziyetIzmıt 3 (Telefonla) Karasudaversite İnşaat Fakultesi Dekanı rıru aşağıdaki jekilde cevablandarle hâdisemiz arasında bir müki yamyamlık hâdisesi tahkikatına Dün de bazı kimselerin ifadeleProf. Hamdı Peynircioğlu, Mimarî mışür. sebet yokrur. Halk Partisi hesadevam olunmaktadır. Bugün IzmirFakultesi Dekanı Said Kuran, Ma« İstanbul Teknik Üniversiterine müracaat edildi na bugün bir yaşayış, sistemi baden Mehmed Alaca adında bir kıne Fakultesi Dekanı Melıh Ko sindeki çalışma, ders ve ımtıhanlar ıs mevzuudur: Parti. aşağıdan yuvatandaş Izmır Savcılığına müraMuzaffer Kayalıbayın olümü hâ» çer, Elektrık Fakultesi Dekanı Nâ normal seyrınde devam etmekted^r. kanya doğru sahid bir halk teşekcaat ederek 4 ay evvel kaybolan 5 Bu vergiden affedilenler hakkındaki soruya mi Serdaroğlu, profesör Abdullah Üniversite öğretim heyetıle talebo dısesıne aid tahkıkata dün de savkülü mü olmak isteyecektir, yoksa yaşmda Şenay adındaki kızının Türkmen, Prof. Mukbil Gökdoğan arasında bir anlaşmazlık olduğunu cı muavmlerınden Selman Yörük Maliye Bakanı bilâhare cevab verecek eskisi gibi yukandan aşağıya merMehmed Çakır hastanede yamyamlar tarafından yenildiğini ve Üniversıte tekruk heyeti men Arkast Sa. 2, Sü. 6 da tarafından devam edılmiştir. kezî bir nizamla mı belinl doğrnltSavcı Muavini dun sabah baa ve bu gdçebelerin o tarihlerde İzAnkara 3 (Telefonla) Meclisin luklar hakkındaki sözlü sorusu gömağa çalışacaktır? Bu ikinci sekil kimselerin ifadelerıne müracaat et« mir civarına da geldıklerini iddia idare usulünün az çok demokratik bugünkü toplanüsında Seyhan mil rüşüldü. Maliye Bakanı Halil A etmiştir. Bu suretle fadanın kurmiştir. Dinlenenler arasında Haybir vasatta ve dört yıl gibi fasa bir letvekili Sinan Tekelioğlunun var yan: «Arkadaşımız acı bir mevzua dar Seber, İhsan Dincman ve ev Arkası Sa. 3, Sü. 1 de lık vergisi tarhmda yapılan yolsuz Arkast Sa. 2, Sü. 8 de zamanda C.H.P. nl nereden nerevelce bu hâdiseden dolayı beraet eye gdtürdüğünü, şuracıkta hep beden radyocu Robertın avukatı Hıkraber gözlerimizle gördıık. Bundan met de vardır. Vaka gecesi orada bovlc "ha demokratik bir i«*.»ye bulunduğunu ifade eden Şaban Cidoğru hızla vol aldıkça, aynı usn'ün van adında bir şahsın da zabıtaca aynı meyvalan vereceğinden şüpEvvelki gece Yenikapıda bir gaaranarak Savcıhğa getirilmesi uybemiz olmasın. zinoda büyük bir arbede çıkmış, gun gorülmfiştür. Savcıhğa yapıneticede müessese sahibi M. Çakır, lan bır ıhbara göre, Şaban Cıvan, İsmet İnönü, şahsan fikir hürribir sabıkalı tarafından bıçakla tehMuzaffer Kayahbaya tekme vuraa yetine âşık bir şef, bir lider olalikeli surette yaralanmıştrr. Aynca şahsın Robert olmayıp bir başkaaj bilir. Cumhuriyet Halk Partisinln iki kişinin de yaralanmalarile sona olduğunu ısrarla ifade etmiştrr. »"•tıJı manasile doktriner bir hüvieren bu hâdisenin mahiyeti şudur: yet kazanması uğruna bütün giicile Muzafferin kansı Olga, babaa calışabilir. Bu da konumuzla ilişikMuammer adında bır şaiusla ar Kulell Askert Lisesinin 105 mcl hazır buîunmuşlardır. Hslil ve annesi Zehha Kayalıbaya Istiklâl marşından sonra, Okul aid istınabe varakalan henuz şehsiz bir husustur. Dediğimiz gibi Arkasi Sa. 3, Su. 6 da yıldonumünü kutlama ve diploma dağıtma torenı, dün saat 17 de Çen Komutanı Kurmay Albay Remzi : mesele. bir şahsiyetin karakterinr miz Sîncıhcma s=Imeriİ5*ir. B'jngelköy okul bınasmda yapılmıştır. Hasdal metunlara hita^en yaptığı den ziyade, bir sosyal topluluğa dan başka Savcılık. Büyük Mıllet Torende Valı ve Belediye Reisi konuşmada okulun tarıhçeşini anhâkim olması gereken zihniyete Ord. Prof. Fahreddin Kerim Gökay, latmış, Kulelinin ordumuzun tari Meclısmde bu hâdıseyi orta^ ataa bağlıdır. Bir padisah, «arav halkını Korgeneral Şukrii Kanadh, Tümge hindeki yerini belirtnüs v« çoyle Tokad mılletvekih Ahmed Gurkactrafına toplayıp da: «Çocuklar, na da müracaat etmiş, iface va neral Vedad Kora, generaller, okul demiştir: bundan böyle kendi kendiniri idare. Arkası Sa. 4, Sü. 8 de komutanı ^ubaylar ve davetliler ediniz, ben Rene başınızda bulu Arkast Sa. 2, Sü. 7 de nacağım. fakat artık padişahınız deİsrail Başkanı Weizman'ın ğilim» dese o sarayda saltanat yıElçimize söylediği sözler kılmış olur mu? ört gün güren geceli gunduzlü çahşmalardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı bu akşam sona eriyor. Şu satırlan yazdığımız dakikaya kadar genel başkan. genel sekreter, divan ü\eleri vesaire seçimlerinin ne netice verdiğini henuz öğrcnemedikse de, vaziyet az çok a\dınlanmış. Halk Partisince bundan bb>le tutulacak istikamet ortada belirmiştir. Dolambaclı cümleler aramağa koyulmadan hemen soyleyiverelim: Halk Partisi, şimdiye kadar oldufju (fibi. şimdiden sonra da İnönü partisi olmakta devam edeceğe ben ziyor. Bu ise yurdumuzda kokü fikir hiırriyetine dayalı serbest bir murakabe sisteminin yerleşmesini özleyenler hesabına pek de ümid arthrıcı bir gorüj sayıhnasa gerektir. İnönü, kapanış nutkunda: "İktidarın memlekete hizmet içiıt elinde imkânlar vardır. Memleket iktidarın bir an evvel sükunetle ve bütün kuvvetile işe koyulmasını bekliyor,, dedi Ankara 3 (Telefonla) C H.P. Genel Başkanı Ismet Inonu bugun Kurultayı bır nutukla kapamıştır. Inonü nutkunda ezcumle demıştır ki« Bir defa daha sabit olmuştur ki, C H P. memleketımizin sıyast mukadderatının ıktıdarda veya murakabede dayanıp güvenebıleceği başlıca siyasî varlığıdır.» Inönu, bundan sonra Kurultay delegelerini övmüs. ve fcöyle devam etmiştir: K Dört sene için seçilmiş olan D. P. iktidannın memleket ve millete yararh hizmetlerini daima takdır ve elimizden geldiği kadar ona yardım edeceğiz. Iktidann memle» kete hizmet için ehnde geruş ımkânlar ve zaman vardır. Memleket iktıdann, bir an evvel sükunetle ve bütün kuvveüle işe koyu'l'asınt beklıyor.» Kurultayda seçimler Ankara 3 (Telefonla) C H P . Kurultaymda seçimler bugun heyeoanlı olduğu kadar da dıkkati çeken safhalar arasında cereyan ettı. Bilhassa Genel Sekreterlik için mücadele çetin oldu. Binnci turda netice alınamadığından ikinci defa intihaba geçildi. Ve Kasım Gülek Ankara, 3 (Telefonla) Üsteğmenlikte üç seneyi dolduran subaylann ehlıyet ve lıyakatleri kabul edıldiğı takdırde, vöızbaşıhğa terfıleri, ordu subavlar heyetme mahsus kanun iktızası idı Bu kanun, Şemseddjn Ounaltay hüiumetı tarafından tadil edılmış ve 24 mart 950 tanhinde yururlüğe girmişti. Bu tadıle göre, yuzbaşılığa terfi içın üsteğmenlikte geçirilmesi lâzım gelen üç senelık müddet 6 yıla çıkmıştır. Tadılin makabline şamıl mahiyetinde oîması bakımından baa şikâyetleri mucib olmustu. Bu mevzu, Ordu milletvekiH Feyzi Boztepe tarafından bir yorum teklifile Meclise intikal ethnlmiştir. Teklifte söyle denılmektedir. Yeni meriyete giren bir kanunun makabline ş&mıl olamıyacağı keyfiyeti en basıt hak ve adalet kaidelerındendir. Hukuk ilminin bu mueyyıdesi hareket noktası ittihaz edil'nce, me\*zuun ızahı kolaylaşır ve tabiatıle yeni merıyete gırmış bu Arkcm Sa 4. Su 7 c?e İhtiyarhk sigortası Çalışma Bakanı, îhtiyarlıfc Sigortası Kanununun yeniden tetkike başlandığını söyledi Kore'de kat'î savaşlarıır bugün başlaması bekleniyor General Nac Arthur'e dün Amerikadan mühim deniz kuvvetleri ve piyâde birlikleri gönderildi Teknik Üniversite rektörtintin demeci Rektör, talebe ile rektörlük arasında hiç bir anlaşmazlık mevcud buluttmadığını söyledi Yamyamlık hâdisesi Varlık vergisinde yapılan yolsuzluklar Kayalıbay hâdisesi Yuıuıs Nadi mükâfatı Gazinocu Çakır ağır surette yaralandı Kulelinin 105 ind yıldöntimü kutlandı Askerî Liseyi bitirenlere dün törenle diplomaları verildi Büyük jüri dün "Bir Yurd Yazısı,, müsabakasında 1000 lira mükâfatı kazanan okayucumuzu seçti Türk İsrael münasebatı Misalin kabalığmdan ötürü öziir dilerim, fakat Halk Partisi Kongresinin gosterdiği manzaravı pek de farLlı savamı> acağ^z galiba. Bununla beraber, bu seferkl Kuru1ta\ın parti hesabına bir intikal rejımine yol açtıfım düşünerek gonlümuzü ferah tutabiliriz. Memlekette hâkim olan temayullerin bir yıl icinde \avas yavaş Halk Partisi bün.\esine islemesi ve orada da bir zihnijet inkılâbına jol açması ihtimalleri zavıf değildir. Bu müddet icinde vcni şartlan benimseyen Halkcıların Ha ad>m pdım halka >aklasmağa calısa<aklaıını umid edcriz. Baskanın arzularını eıııir sayan zihnivet >ıkıhp da \atan koYunus Naai kusu tasnan canlı bir fikir parthe Evvelce haber vermiş olduğumuz hâkim olduğu «un C H.P. nin ba>vc<hıle 194950 Yunus Nadı mükâramını beraberce kutlajBcağız. fatı cBır Yurd Yazısı» musabakası okuyucularımu tarafından NADİR NADÎ i;ın Telâviv, 3 (a.a.) Türkiyenin ilk İsrail Elçısi Seyfullah Esın, Başkan Weısmann'a Rechovoth'daki ikametgâhında itımadnamesıni takdim etmiştir. Esin, verdiği kısa beyanatta İsraü ile iktısadî ve siyasî münasebetleri geiiştirmeğe ve bütün bu bolgede dostluk havası yaratmağa çalışacağını soylemıştır. Başkan da Fılistin Türk rejımi altında ıken, Filistin Yahudılerine yapılan yardımı haürlatmış ve Türkiyenin Ortadoğuda barışı tesis etmek arzusunu son derece takdir ettiğini soylemıştir. mükâfatı jüri heyeti, dünkü toplantısı esnasında gonderılen yazılardan gazetemizde elemeye tâbi tutularak «Büyuk nesredilmiş olan 60 vazı İstanbul Juri» ye sunulmak üzere şu 9 yaa Üniversitesı profesörlerınden te seçilmiştı Arkası Sa. 4, Sü. lde şekkül eden bir heyet tarafından Ticaret andlaşması Londra 3 (B B C.) Telâviv radyosunun verdiği bir habere göre, vann Ankarada Turkiye ile İsrail arasında bir ticaret andia&ması imza edilecektir. l j f f y* "* ' ; • $ ? . ' v * Harb Okuluna gecen mezanlardan bir jrup J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog