Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILM1Ş kuvvet Vital GIDASI umhurİYet KURUCUSU:YUNUS NADİ msBçmos '7r Barışseverler Cemiyeti Mtıhalefet, Başbak demecine cevab veriy hakkında tahkikat Sanıklardan diğer 7 kişi hakkında gayrimevkuf olarak tahkikat yapılıyor, hâdise, şümullü bir şekilde ele alındı 27 nciyıl Sayı : 9331 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı Işleri: 24299, Matbaa : 24290 Pazar 30 Temmuz 1950 W \ Behice Boran, Adnan Cemgil, Vahdeddin Kasım Gülek: ((Bizim zamanımızdakî tehlike ve emniyet ve matbaacı Kemal tevkit edildiler durumu değişmişse, açıkça söyliyebiîiriz ki Türkiye Kore'ye 4500 kişi göndermekle emniyetini azaltmış olacaktır)) dedi Savaş hedefi urd içindeki ayırıcı ve parçalayıcı tahribatını onlemek maksadı ile kotnuııızme karşı ciddi bir mucadele açılacağma dair Başbakanın sözlerini memnunlukla okuduk. «Hurriyeti yok etmek hedefini güden bir hürriyete» gelişme imkânı sağladığı takdirde, demokrasi şüphesiz kendi bindiği dalı kendi elile kesmek mevkiine duşecektir. Hele biAmerikan askerlerine. her rim gibi tehlikenin tam karşısında ne pahasına olursa ohun ve topun ağzmda yaşıyan milletler dayanmak emri verüdi besabına bu hususta en ufak müsamahaya yer yoktur. NewYork 29 (P ) Bu ge'9 Fikir hiirriyeti, müşterek temelTokyodan al'nan son habFrlsre folere dayanan, belli prensiplere bağre, komunıst Koreh bırlîkler bu' lanmış insan topluluklan arasında tün cephe boyunca t"=ıruzlsnra bir mâna iiade eder. Marksist feldevam etmı^lerdır Me.kez ce~h"Ia se£e de bunu boylece kabul etmiş Vancong, Afnerıkah'ar tarpf'.n^ıa ve burjuva nizanunın hürriyetini tahlıye edılmiş, fakat yeni hatlar kendi gayesi bakımından hürriyetmuhafaza alt'na alınm ;tT sizlik saymıştır. Bu itibarla demokKomunıstlerin ^merıkan ha+laratik bürriyetin imkânlannı kulrına karşı cepheden bir tEarrusa lanarak o hürriyeti ilkfarsattayık Arkast Sa. 3, Su. 4 te mağa çalışmak, yeryuzundeki gizli açık butün Moskof ajanlarrnın birlik parolasıdır. Cumhur Başkanı bir müddet Bunlar ne yaparlar? Nasd çalışırlar? Mesleğimiz gereği bu mese» Yalovada istirahat edecek Acaba Maraıarada gorulduğu soylenen denizaltı, Ruslann Karadenia lelerle yıllardanberi uğraşıp durCumhur Başkanı Celâl Bayar duğumuz halde, itiraf edelim ki, . bolşevik metodlan hakkındaki bilrefakatinde , Büjjjk Millet Vecüsi, gimiz eksiktir. Birinci prensipi saBaşkanı Refik Koraltan olduğu mimiyetsizlik olan bir metodun «ehalde Samsun trenine bağlanan hufilosuna mensub jukarıduki tip denizaltılardan biri midir? şidli teferriıatına dair kesin bir ETisî bir vagonla dün sabah saat Dünkü atletizm müsabakalanr ^a fikir edinmenin güçluklerini vatan10 30 da İzmite gelmiştir. Ctımhur Avustur\alılar 28. atletle'imiz Belçika losyalistlerinin Bruksel sokaklannda yaptıklan daşlannuz kolaylüda takdir edeBaşkanı istasyonda Vali, komutande 32 savı kazandılar son numayişlerden biri ceklerdir. Moskof emperyalizminin lar D. P., C. H. P. ve M. P. ileri geyüriitücü mekanizması o kadar gilenlerile kalabalık bir halk kütlesi Viyana 29 (a a ) (Afp). Turrift tertiblere dayaıur ki, çok defa tarafından hararetle karşılanmıştır. kıje A\usturya atlet ZTI k^şıo mekaniamaya bağlı olarak çark Celâl Bayar ve Refik Koraltan lEşmalarırun bırınci gunu netırevazifesi gören unsnrlar bile kim İzmitte tevakkuf etmiyerek otomoleri: hesabma çalıştıklanru bilemezler; bille 13 te Yalovaya gebmşlerdir. 100 rretre engellihattâ içlerinde yaptıklan işbı yurCumhur Başkanı ve Meclis Reisi 1 Fıetz (Avusturj'a) 15 saniye da veya insanlığa fayda sağbyacagüzergâhtaki köylülerin sevgi teza4 10. ğına yürekten inananlar da bulnhürlerile karşılanmış ve uğurlan2 Mustafa B?tman (Türk) 15 nur. Samimiyetten doğma cesaremışlardır. . sanıve 6 10. tin değerini takdir eden bolşevik3 Barkay (Turk). Arkast Sa. 3, Sü. S da ler, bilhassa bu masum ajanlara 4 Zımrperman (Avusturya). büyuk ehemmiyet verirler. Onun 200 metre: için dünyanın her yerinde tanın1 Oktay Karakulak (Türk) mış muharrirleri, şairleri ve sanat• 22 saniye 6 10. kârlan avlamayı iş edinmişleıdir. 2 Doğan Acarbay (Türk) 22 Bu hususta bilgilerini arttınnak İstanbulda zaman zaman meçhul ğaldı. Marmaranm mavi sularmda sanıye 9'10. istiyen okuyuculanmıza Andre denizaltı görme hastalığı adeta bir bir hayalet gibi dolsşan denızaltıyı Arkası Sa. 3, Su 8 de Gide'in yeni çıkan (Litterature ensalgm şeklini ahr. Kaç gundür, uçaklarımu, avcı botlarıırjz, lıman gagee) adlı kitabını bir defa gözLondra 29 ( B İ . C ) Brüksel mak mecburiyetinde kabnıştır. Marmara denizinin her tarannda savunma botlarımız arayıp duruden geçirmelerini tavsiye ederiz. Bir den bu gece gelen haberlere göre, Belçika hükumetinin, nümayiş Arkası Sa. 4, SiL 7 de meçhul denizaltı görenler gene çozamanlar Moskovaya inanan, yıl Kral Leopold'u .aht'nApn indırmek leri bastırmak maksadile orduyu larca onun davasını güden koca maksadile giri^ilen baltalama hare kullanacağı hakkındaki haberlerin Çahşma Bakanbğt, iş verenlerin üstad sonradan hakikati nasıl an ketleri bütün Belçikada bir isyan yayılması üzerine de sosyalıstler ve mütalealannı sordu ladığmı ve komünizm davasmm bavasımn esmesine yol açmışbr. taraftarları baltalama hareketlerini içyuzünü bu kitabında çınlçıplak Son 48 saat içinde memleketin bir büsbütün şiddetlendirmişlerdir. Ankara 29 (a.a.) Çahşma BaAnkara 29 (a.a ) İşletmeler Baortaya seriyor (zaten eser Gide'in çok yerlermde Kral Leopold aleyhBu aksam açıklandığına göre, kanlığından tebhğ edilmiştir: kanı profesör Muhlis Ete, demir fitarlarüe jaadarma ve polıs birlıklen Kral Leopold'u geri getırtmış olan komünizme dair şimdiye kadar yazİş hayatile ilgili kanunlann ve atlannda yapılan indirmeler doladığı yazılar ve söylediği nutuklar arasmda şiddetli çarpışmalar olmuş Hıristiyan Sosyalistlerden mürekkeb tüzüklerin bugünün ihtiyaçlanna yısile Anadolu Ajansına şu izahaü kronolojik bir şekilde bir araya tur. Fakat her saat artmakta olan Belçika hükumeti, orduyu da tak uyacak daha iyi bir şekle konulma vermiştir: Galatada Kaval sokağında dün nümayişçi'.ere karşı polisle jandar viye etmek için bazı ihtiyatlan der sını sağlamak için yeniden gözden toplanmakla meydana gelmiştir). ı Türkiye Demir ve Çelik Fabbir esrar tekkesı basılmış ve 27 kı*ı manın karjı koyamıyacağı görüldü hal silih alüna çağırmıştır. Aynca geçirilmesi ve gerekirse yeni hüFransada Gide gibi aydınlar ürikalan mamulü demirler için nikabaklarla esrar çekerlerkan suç günden, hükumet orduya başvurMükerTem Taşçıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığına Arkası Sa. 3, Sü. S te | Arkast Sa. 3, Sü. 8 de zerine tesir eden büyuk adamlar Arkası Sa. 3, Sü. 4 te üstünde yakalanmışlardır verdiği raporda iddialannı 4 noktada topladı vrrdır. Daha geniş kütleleri uyaSabıkalılardan Top Osman nanık tutan muharrirler de çoktur. mile maruf şahıs bu sokaktakı 35 Cemiyetin iktisadî bünyesf Ikinci Avnıpadan avdet eden Türk Millî diayı tevsik ederek bir raporla 6 ı sayılı evini esrar tekkesi halms Cihan Harbinden sarsılmış olarak uzere koymuştur. Zabıta burasını anî bue Talebe Federasyonu delegelerindcn kanlığa malumat vermek çıktığı halde komünizm şimdiye surerte basmıştır. Mükerrem Taşçıoğlu, Pariste taü Ankaraya çağınnıştı. kadar orada umduğn başanyı kmsilde bulunan öğrencilerimizin % Mükerrem Taşçıoğlu, Bakanhğa Külliyetli miktarda esrar ele gezanamadj. Fransamn tabii zengin60 ının koraünLst olduğunu iddia tevdi ettiği raporda iddıalanmn çirilmiş ve esrarkeşlerin hepsi gece fBği, içtimaî gelenekleri, kiliseye etmişti. Bunun üzerine Mılli Eği mesnedini başlıca 4 noktaya bağ Emniyet Müdurlüğüne getırilmişolan bağlılık ve nihayet halkın sağtim Bakanlığı, kendisinden bu ıd Arkast Sa. 3, Su. 6 da lerdir. duyusu Moskovanm ümidlerini boşa çıkardı. Nihayet nnutmıyalan ki Batı Avrupaya bogün hâtdm olan şartlar bizimkilerden baskadır. Komünizmin bizde kullandığı riyakârlık metodu, her yerdekinden daha cesurdur. Komiinist burada hiç çekinmeden dinci, milliyetçi, hürriyetçi, hattâ ırkçı görünür. Bir yandan uyuşturucu bir bans. propagandası yaparken, öte yandan Amerikan yardımım reddetmemizi ister. Kuzey Kore'nin tecavüzii ona göre bir kurtuluş harhklir. Gfiney Korc kendini savunmaKİa harb kundakçüığı yapmaktadır. Biz GüLira kr. venlik Konseyi kararlanna uygun hareket edersek emperyalistlerin 1601 25 Evvelki yekun oyununa âlet olacağızdır. Olduğu10 Ali Kuleyınoğlu muz yerde oturmalı. hiç bir yerdeu 53 Fener, Küçuk Mustafayardun kabul etmemeli, Boğazlan paşa esnafı Rus donanmasının himayesine bı15 Beyazıd Sahaflar Çarşısı rakmalıyızdır. Gerçek banşseverlik esnafı. bunu gerektirmektedir. Tannya şükürler olsun ki, bu 1679 25 Yekun mantık, çocuklan bile güldiirecek derecede kaba ve sakattır. Fakat ve bir tabak gene bol domateshıunutmıyalım ki, komiinist metoduyar salatasından mürekkeb yemeğınun buradaki yürütücüleri inadçıni yemekle meşguldü. Zafıyetı heDörduzlerin annesi ve babası, daha e\\elki beş çocuklarüe hastaneda dırlar ve sırtlarında da jumurta nüz devam edıyordu, fakat mutekufesi taşımıyorlar. Çıkacak fırİzmir, 29 (Telefonla) Doktor şer ikışer uyuyorlardı. Beşıklerın beyaz bandlar üzerine yazılmış ve bessimdı, neşeh ıdı. Bu sırada kosatlan kollıyarak gunü pünune ve Behçet Uz Çocuk Hastanesmde dor uzerleri tul ile örtülü ıdı. Dörduz bu bandlar beşıklere raptedılmıştı cası ve beş kızı da geldıler. Çoifaydarpaşa Nümune bastanesi Laborant Okulundan mezun olan hemşİFelere diplomaları dün saat 15 XADİR NADİ duzlen zıyaret ettım. Bu esnsda lerin ısimlerı olan Hurnyet. Ada Annelerı Avşe Susurlu. bir ta))£k cuklar, annelerir.ın elını optuler te torenle verılmıştır Törende Valı ve Beiedıve Başkaa Fıof Fahreddin Kerim Gökay, Sağ'ık Müdürü Arkası S a . 3, S u . 1de Dr. Faık Yargıcı ve basın temsücılerı hazır bulunmuşlırdu:. Resırnde dıplojna alan hemsıreler gorulmektedir, Arkası Sa. 3> Su. 5 te yavrular modern beşıkkrınde ikı let, Uhuvvet, Musavat kelunelerı bol pırzola, bır tabak bol makarna V Mıllî menfaatlere zarar vere cısı Nail Ozkan ve Başyardımcısı cek ve millî mukavemetı sarsa Hıcabı Dinç olmak üzere, dığer cak mahiyette neşriyat yapbklan üç savcı yardımcısından müteşek iddıasile haklarında Savcılıkça kil bir tahkik heyeti meşgvıl ol, takibata girişilen Banjseverler muştur. Cemiyeti kurucu ve idare heyeti Dün, hâdise saıuklarından Beüyelerinden bazılan dün tevkif hice Boran ile Adnan Cemgıl'ın1 Ankara 29 (Telefonla) C.HP. edılmişlerdır. evlerinde hâkim kararile bir ara| Gene^ Sekreteri Kasım Gülek, BaşHâdisenin laikikaü ile dün de ma yaptınlmıştır. Yapılan arama bakan Adnan Menderesın dünkü başta Istanbul Cumhuriyet Savbeyanatına cevaben bu akşam ga Arkası Sa. 3, Sü. 5 îe zetecilere izahlarda bulundu. Menderesın beyanatım dikkatle okuduğunu kaydeden Gülek, şbyle devam etti: « Kore harbine yardım eden lükumetin verdıği kararm etraflı bir tarzda izahıru bekleyen halk efkân sayın başbakanın bu konuşmasile tatmin olacak mıdır, bilmeyiz. Çünkü sayın Menderes, hükumetçe alınan kararlan ızahtan ziyade bu karan çeşidli bakımlardan tenkid edenleri kötulemeğe ehem Arkası Sa. 3, Su. 2 de Curahur Baskanı ile birlikte dün Yalovaya gelen Meclis Başkattıtım sözleri: "Alınan karar milli menfaatierimizin icabına tamamen uygundur. Biz buraya gelirken ıımumı tasvibin fi'lî ifadelerine yakınen şahid olduk^ Kore'de artık rk'at edilmiyecek Celâl Bayar Yalovaya geldi Türkiye Avusturya karşılaşmaıı Belçika ihtilâle doğru gidiyor Kral Leopold aleyhtarlarına karşı ordu birlikleri kullanılacak armarada meçhul bir denizaltı yoktur! İş hayatile ilgili kantınlat değiştirilecek Denizcilik bahisleri muharririmizicı alâkalı mütehassıslarla temaslar&ndan ve Bogazlarda yaptığı azan incelemelerden sonra vardığı kat'i netice Yazan: Abidin Dav'er Demir fiatları indirildi Paristeki komüıtist Türk talebeleri Dün gece 27 esrarkeş yakalandı Dörduzlerin dünkü durumlars Açtığımız yardım listesi Dördüzlere malik olmak, ferdlere değil. her millete dahi nasib olmuş değildir. Onları yaşatmak millî bir izzetinefis meselesi sayılsa yeridir f Dün Diploma Aîan Hemşireler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog