Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Her akşam saat 22.30 da CANLI BALIK'ta Kısa bir zamanda çok rağbet gören ve halkın takdirini kazanan SİYAH İNCÎLER Revüsü (Black Diamands Show) NOT: Her gece saat 1 de CANLI BALIK önünde bir otobüs sayın muşterilerin emrindedir. umhuriyet KURUCUSU.'TUNUS NADİ Alaturka Alafranga İKİNCİ CİLD ' EKBEM MUHİDDLN YEĞEN Tavuk, bindi, ördek, kaz gibi bütün kümes hayvanlan Bilumum av etleri Sade ve zeytinyağlı yaş ve kuru sebzeler Pilâvlar Dolmalar Lâpa, asıde İtalyan usulü çeçidli makamalar 0 >Bir çok* yenillklerle 3 üncü baaıliffL 350, cildlisi 400 kunı$tur. LÂP KİTABEVİ YEMEK ÖĞRETİMİ Başbakan Dün Muhalefete Cevab "Âdnan Menderesin basın konferansmdan evvel D, Parti Genel İdare Kurulu içtimaı yapıldı ve onu takiben Bayarm başkanlığında kabine toplandı 27 nci yıl Sayı : 9330 Cumartesi 29 Temmuz 1950 BaşbakanınKore için izahatı bir saatten fazla sürdü Adnan Menderes diyor ki: " Aynı vaziyette bin defa halsak her defasmda aym karan vereceğiz» Başbakan, Meclisîn niçin içtimaa çağırılmadığını, muhalefetle niçin istişare edilmediğini anlattıktan sonra Kore'de bayrağımızın dalgalanmasının en idealist ve en realist gaye ve görüşlerîn neticesi olacağını söyledi Başbakan Adnan Mendetea Moskovanın ağzile konuşan cemiyet Solcu fikirlerile tanınmış bazı kimseler tarafından kurulan «Türk Barışseverler Cemiyeti)) nin beyannamesi toplattirıldı ; ; Haklı ve haksız ore'deki tecavüz hareketine karşı knllanılmak , üıere Birleşmis Mffletler Teşkilâü Güvenlik Konseyi emrine 45W kigilik sUâhlı bir knvvet •yırmaya dair Hiikumet karan çeçidli tenkidlere nğradı. Bu konn etrafmdaki Itirazlann şiddeti azalmak şöyle dursan, gilnden giine aJevlenme istidadı gösteriyor. Nazik bir dıs politika mesclesinin giderek bir iç politika buhranına yol açması ihtimalini fizüstü ile karşılamamaya imkân gormüyoruz. Şimdiye kadar dünya sahnesinde millet olarak daima imrenilecek bir birlik havası içinde yaşıyorduk. Partilerimiz arasındaki çekişmelerin en ümidsiz anlannda bile bu havayı bulandırmamıştık. Dış şartlann hiç de parlak sayılamıyacağı bir sırada şimdi ipin uconu kaçınr da kendimizi kaybedersek cidden yazık olacaktır. Tenkidlerin şekle aid kısımlannı biz de kabul ediyomz. Güvenlik Konseyi emrine silâhh kuvvetler göndermek gibi Cumhuriyet tarihinde ilk defa vâki olan son derece mühim bir karara varmadan once, Hiikumet, muhalefet partilerine danışmalı, onlan iknaa çalışmalı, hattâ basın ileri gelenlerini aydmlatarak halk efkân hazırlamanm yolunu aramalı idi. Sayın Amerikan Senatorü Cain ynrdumuza gelir gelmez 24 saat içinde Ankarada toplanıp bu karara varmak için iHükumet ne gibi bir gerekçeye dayanıyordu? O ziyaretle bu karar arasmda herhangi bir münasebet var mıdır? Varsa da, yoksa da Hükumeti gördüğümüz şekilde harekete zorlıyan sebebler nelerdir? Aradan bir kaç gün geçtigi halde yazık ki bu noktalar henüz karanlıktan kurtanlamamıştır. Demokratik gelenekleri yurdumuzda kökleştirmek sorumluluğunu taşıyan yeni iktidardan gerek muhalefete, gerek halk efkânna karşı doğrusn NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Ankara, 28 (Telefonla) Kore'ye bir Türk savaş birliği göndenlmesınc dair karar dolayısile açılan tartıgmalar dış politika mevzuunda iki ayn düşürcenin çarpışmakta olduğunu da bir taraftan açıklamıı bulunuyor. Bu müşahedeyi ileri sürenler, bilhassa C.H.P. nin yançizme ve oyalama taraftarkgı il« iktidann, vecibeleri zamanında yerine getirmeyi memleket hayrına bulan azimli hareketınin bu vesile ile umumt efkâr önünde boy ölçüşmekte olduğu kanaatindedirler. Iktidar saflarmda üzüntu uyandıran cihet, son derece önemlı bir memleket davasımn polıükada buhran yaratma uğruna ele alınmasıdır. Ban tahrikçi unsurlann, bulandınlan havadan faydalanmayı düşündüğüne dair haberler bu üzuntüyü haklı çıkarmış bulunuyor. Başbakan Adnan Menderes bu akşam gazetecılerle yaptığı toplantıda azınlığın hücumlanna karşı iktidann düşuncelerini uzun uzun belirtti. Arkast Sa. 4, Sü. 1 de Atlantik Paktına iştirakimiz Cemiyet, bu defa da Kore'ye yardım karannın iptal edilmesi için Meclise müracaat etti, Başbakan: «Memlekete zararlı olan bu hareketleri mutlaka önliyeceğiz» dedi. dışı edılmesıni istemesi en âcil bir ihöyaçtır.» denildikten sonra, "ce^ mıyetın gayesi de şu şekilde hulâsalandırılmaktadır. «Turk halkınm bu barış ihtiyacına tercuman olarak şereflı ve sağlam bır banşın kuralması için kanunlarımız'n çerçevesı içinde gerekh faalıyet ve neşrıyatta bulunmak ve bütün demokratık dava Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Sovyetlerîn Güvenlik Konseyindeki hedefleri Rusyanın, Konsey çalışmalarına iştirak ederek güçlük çıkaracağı bildiriliyor Sovyet delegesi Malik Londra 28 (BBC.) Sovyet Rusyanın Güvenlik Konseyinin çaAmerikan sözcüsü, Kızıllışmalanna yenıden iştirake karar lann yardun retişıneden vermesi Batı çevrelerınde hayret bütün yanmadayı işgal uyandırmışür. Rusyanın daha çok hedefini güttüklerini Birleşmiş Milletler çalışmalannı açıkladı baltalamak maksadile bu harekete giriştiği zannedilmektedir. Rusyanın Güvenlik Konseyini boykottan vazSelim Sarper NewYork 28 (R.) Bu gece geçmesini, Baünm diplomatık bir General MacArthur karargâhında Lake Success 28 (a a.) (Afp) ztieri olarak telâkki edenler de neşredilen tebliğ, Kuzey Koreli ko Ankarada bır ay kaldıktan sonra vardır. munistlerin 3 tumenle büyiık bir vazıfesi başına donen Türkiyenin Lake Success'de belirtildığine gö taarruza giriştiklenni bildırmiştir. Birleşmiş Mılletlerdeki başdelegesi Arkası Sa. 3. Su. 4 te re, Sovyet delegesi Jacob Malık 1 General MacArthur karargâhında ağustosta başlıyacak olan Konsey bir sozcü tarafından açıklandığma oturumlarında Mıîlıyetçi Çın de göre, komünistlerin ilk hedefi Birlegesini toplantılardan çıkarmaya leşmış Milletlerden yardım gelmeteşebbüs edecektır. Norveç ile In den bütıin Koreyi işgal altına algilterenin durumunda bir değişiklık maktır. Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Arkast Sa. 3, Sü. 1de Kore'de komünist taarruzu «Turk Barış Severler Cemiyeti» Milletler deki ^BaşdelegemizTju hadefe varmak için yeni ısmi nrtında kurulan bir teşekkül, gayret sarfedileceğini söyledi bir beyanname neşrederek; bunlan sağa sola tevzı etmiştır. Hüsnüniyet maskeai altında görünmeğe çalışılarak kaıeme alınan bu beyannamede ezcumle: oSıvil halka karşı kütle halinde ımha sılâhlarının kullanılacağı bu harbde butun mılletler gibi, TürK mılletmin de bu silâhlann kan'an Kore'ye yardım karan ve piyasadaki dıınım Hükumetin kararının piyasada menfî tesirler yarattıgı tekzib ediliyor Ankara 28 (aj.) Bazı İstanbul gazetelerinde Koreye askerî yardım yapılacağına dair Bakanlar Kurulunca ittihaz edılen kararuı piyasada menfî akisler yaratbğı ve bu sebeble altın fiatlannda ehemmiyetli nisbette bir yukseliş ve tahvilât fiatlarmda da ihrac fiatına kadar bir iniş görüldüğü, diğer taraftan da mevduat sahibleri paralaJcan Gabriel Daragues nnı çekmek hususunda Bankalara tehacum ettiği, bu durum muvacehesınde mukabil olarak bankalann kredi muamelelerinı kesmış bulunduğuna mutedair havadislerin yaymlanması uzerine malumatına Bundan bır kaç sene e\vel Turmüracaat ettiğimiz Ziraat, Iş ve di kıyeye de gelen ve kendı resımğer bankalar umum müdürleri ban ledığı kıtablardan müteşekkil bir kalarında ne mevduatm çekilışinde sergi açarak hem Ankarada, hem Arkast Sa. 3, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Su. 5 te Kızıllara esir d ü ş e n Kore muhabirimizin son mektubları • ••••••••••••••••••••»•••»•••••••••»•••••••taııtıı ••!•••••••• •••••••••••••••••• «•••••••••••••••••••«•••• lll Kore'ye 28 inci tümenden bir alay gidecek Türk dostu bir Fransız sanaikârı vefat etti Alayın hareket tarihi, Birleşmjş Milletler komutanlığmın vereceği talimata göre takarrür edecek Dünkü akşam gazetelerinin verdiği bır habere gdre, Koreye gönderilecek askerî savaş birliğmin tefrik ve tesbiti için Genelkurmay Başkanlığında bir toplanb yapılmıştır. Bsşbakan, Mıllî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve komutanlann bulunduğu toplantıda Arkası S a . 3, S ü . lde < Yeni bir Dunkerque bozgunile karşılaşmak ihtimali Amerikan askerlerinin zihnini her gün biraz daha kuvvetie işgal etmektedir, çünkü bugün ortada Cenub Kore'lilerin bir ordusu kalmamış gibidir ve Amerikan askerlerinin bekledikleri kütle halinde tanklar da bir ttirlü gelememektedir Gazetemizin Kore muhabiri Gigantes'in cephede esir dü^tüğünü dün yazmıştık. Mühabırin «Philıp Dean» imzasıle gonderdıği mektublannı okumuş olan kanlerimiz bu çalışkan arkadaşımızın harb vaziyetini ve askerî harekâtı ne büyük bir vuzuhla ve canlı tablolar halinde tesbıt etmiş olduğunu bıhrler. «Phihp Dean» m esır duştüğune dair aldığımız haberden sonra ıkı mektubu daha geldı. Muhabırın esir duşmesınden bir kaç gun evvelıne aıd intıba ve muşahedelennı tesbit eden bu mektublarını bir kaç makale ha~ linde takdım edeceğız. Amerıkanın Kore'yi niçin müdafaa etmeğe çalıştığını merak edenler olabihr. Buna mukabil, Kızıl bir komünist selınm bu yanmadayı nasıl olup da hâlâ tamamıle ele geçiremediğını de soranlar vardır. Onlarr şu şekilde toplu bir cevab verebıhrız Cenubî Kore nın askeri bakımdan buyuk bir ehemmıyetı ve sıyasi bir kıymeti olmasaydı müdafaa edılmezdı; cephelerdeki Amerikan askerleri canla. başla çalı;masalardı Kore çoktan düşmuştu. Arkası Sa. 3, Su. 6 da Italyada Güzellik Kraliçesi Nüsabakasının son hazırlıkları Roma güzellflc kraliçesi «eçildi' <fi|er İtalyan şehirleri de güzelleri seçtiler, Bunlar arasmdan İtalya güzeli intihab edilecek ve diğer Avrupa güzellerile eylulde boy ölçüşecek Koce'de hazin bir hiıret levhısı Koma guzeli sejilen Anna Maria hossi plâjda ve jüri onünde müsabakayı kazandıktan sonra LYazısı 2 inci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog