Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Alaturka Alafranga Y E M EK ÖGRETİMİ BİRİNCİ CİLD EKREM MUHİDDİN YEĞEN Umumî bilgiler Et, tavuk, balık suları Salçalar Çeşidli çorbalar, konsomeler Bilumum yumurta yemekleri, omletler Balık, istakoz ve böcek yemekleri, et ve çeşidli köfteler Hasta yemekleri. Bir çok yeniliklerle 3 üncü basılışı. Fiatı 350, cildlisi 400 kuruştur. İ NK İLÂP KİTABEVİ um J KLIRUCUSU: YUNUS NADÎ u riyet 97 TPITimil7 En son değişikliklerle birlikte İŞ KANUNU jve bu kanunla ilgili İ MEVZUAT ilgili müesseselerle bütüri ve işçilerin kanunî haklanaJ toplu bir şekilde gösterir. Fiatı 350 Kuruştur. 27 nci yıl Sayı ' 9328 Telgrai ve mektub adresî: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Teleforüar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, Matbaa : 24290 KFFABEVİ Kore için verdiğimiz kararın akisleri Karar yurd içinde derin bir heyecan uyandırdı ve umumî bir tasvible karsılandı Askerî Şura kararın tatbik şeklini görüşüyor Birleşmiş Milletler adına harbi idare eden kararğâhın kararııntzdatt dün resmen haberdar edildiği samlıyor, oradan gelecek talimat bekleniyor Ankara 26 (Teleionla) Kcre harbinde vazife almak üzere silâhlı bir Türk savaş birliğinin Birleşmiş Milletler emrine verilmtsi bütün memlekette derin bir hevecan uyandırmıştır. Sabahın erketı saatlerinden itibaren ahnan telgraflarda umumiyetle bu tarihî karann yerinde ve zamanuıda verilmiş olduğu belirtiliyordu. Taıebe topluluklan da dahil olmak üzere bir çok teşekküller hükumeti bu aziırli karanndan dolayı tebrik etmişlerdir. Muhalefet çevrelerinden gelen ilk seslerde ise, asker gönderihnesine itirazdan ziyade, bunun Meclisten geçirikneden veya siyasî partilere haber verihneden yapılması tenkid edilmiştir. Bilhassa bazı C.HP. li unsurlar bunun harb ilânı mahiyetinde olduğundan bahisle Anayasanu» 26 nci maddesi gereğince, ancak Büyük Millet Mec [ lisinin yetkisi dahilinde bulunduğunu telkin ediyordu. yet Iktidar çevrelerinin görüşü nihameselenin bir taahhüdü ifadan Arkası Sa. 4, Sü. 1de kararı ore savaşına katıhnak üzere Hükumet, Birleşmiş , Milletler Teskilâtı cmrine dort bin beş yüz kişilik bir kuvvet ayırmağa karar verdi. Dış İşleri Bakanının imzası ile Genel Sekreter Trygve Lie'ye bildirilen bn karar, taşıdığı mâna itibarile, Ikinci Cihan Harbi sonundanberi karşılaştığımız hâdiselerin şüphesiz en mühimlerinden biridir. Birleşmiş Milletler safında banş ve hürriye; uğruna katlandığunız bu fedakârlığın büyiiklüğünü ölçmek için, yurd çocuklaandan her birinin nazarımızdaki değerini hatırlamak ye^ecektir. Atatürk rejimi, vatandaşlann eşit haklan üzerine kurulu, içeride ve dışanda barışı ülkii bilen bir idare sistemidir. Maddeye vurulacak olnrsa, bir Türk vatandaşinın manevi ağırlığmı gösterebilecek bir tartı âleti yoktur. «Birimiz hepimiz, heptraiz birimiz için» prensipi artık içimize girmiş, damarlarımıza yerleşmiştir. Hürriyetimiz ve istiklâlimiz tehlikeye girdiği zaman en büyük komutanımızdan en basit erimize kadar son fedakârhğı beraberce göze alır, öyle dövüşürüz. Bu şartlar altında Birleşmiş Milletler emrine yollıyacağnnız silâhlı kuvveti tonlarla altuıın görebileceği hizmetle kıyaslamamak gerektir. Bizim askerüniz elbette diınyanın bütün altınlanndan daha kıymetlidir. Yıllardanberi memleketimizin karşı durduğu tehlikeli vaziyet de fedakârlığımızın büyiiklüğünü arttıran bir unsurdur. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya parçası, her taraftan taarruz ihtimallerile çevrilidir. Bir gün dövüşmek zoronda kalabileceğimiz kuvvetler bizimkilerden kat kat üstün olabilecektir. Hiç bir yerden yardım görmesek de ölünceye kadar şerafimizi müdafaaya and içtiğimizden, başka yerlerdeki çarpışmalara filen katılmak bizim için fedakârlıklann fed?kârlığıdır. Buna rağmen Rükumet, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı emrine sayıca az da olsa silâhlı kuvvetlerimizıden bir kısmuıı ayırmağa karar verdi ise, bunu şüphesiz sırf hürriyet ve banş dünyasına karşı beslediği bağlılık duygulan uğruna yapıyordur. Tecavüz politikası önünde yazık ki hürriyetçi milletler şimdiye kadar tesirli bir cephe kuramadılar. Bütün iyi niyetli te • şebbüsler nazari ve plâtonik bir teşkilât doğurmaktan başka bir netice vennedi. Milletler Cemiyetinin hazin âkıbetini hatırladıkça şimdiki Birleşmiş Mületlerin de istikbaline şüphe ile bakılıyordu. Saldırganlara karşı birlik hareket edemiyen milletler, teker teker bunların çizmesi altına düşmekte devam ederse, bir gün istilâcılaruı karanhk zaferi yeryüzünde hür insanlığı elbette boğacaktır. Türk hükumetinin karan, şu meseleyi kesin olarak çözmeğe yanyacaktır: Birleşmiş Milletler diye canlı bir teşkilât var mıdır, yok mudur? Varsa, bizim misalimiz bu teşkilâtı kavlen değil, filen harekete getirmeğe yanyacak. tecavüzü suç sayan bütün hürriyetsever devletler bize uyarak tecavüze u?nyan hesabma ellerinden gelen yardımı esirgemiyeceklerdir. Boylece Birleşmiş Milletler Teşkilutı Tttrkiyenin Birleşmiş Milletler emrine birlik vermek kararı Amerikada büyük memnutıiyet nyaıtdırdı NewYork, 26 (Radyo) Türkiyenin Birleşmiş Milletler emrine 4500 kişilik bir kara birliği vereceğini büdirmesi Amerikada büyük bir meranunluk uyandırmıştır. Türkiyenin diğer devletlere de ömek olacak bu hareketi İngilterenin verdiği karar takib etmiştir. Türkiyenin hareketi Washington 26 (A.P.) Birleşik Amerika Kongresi liderleri bugün Türkiye ile Büyük Britanyanın Kore'ye kara birlikleri göndermek husustırıdaki kararlannı büyük bir memnunlukla karşılamışlardır. Kongre Silâhlı Servisler Komitesi Başkanı Senatör Millard Tydings gazetecilere ştmlan beyan etmiştir: «Tüıkiye Ue Büyük Britanyanın kararı şunu ispat etmektedir: Dünyarun büyük hür devlet ve milletleri, Kore'deki istilâ hareketinin dünya sulhu için arzettiği meydan okuma ve tehlikeye karşı tedricen bir araya top Arkası Sa. 3. Sü. 4 te yardımına dair hariçie yorumlar Mechul denizaltı dün de görüldü Amerikaıun hazırhklan Bir askeri birliğimiz geçen sene yapılan tatbikat esnasında Muhalefet ve karar Halk Partisile Millet Partisinin İtirazları Ankara, 26 (Telefonla) Halk Partisi Genel Sekreteri Kasun Gülek, hükumetin Koredeki harb münasebetile Birlesmiş Milletler emrine göndereceği Türk gilâhh birligi hakkmda ştt tebliği yapmıj&r: cBirleşmiş Milletlere karşı olan vecibelerimizi tanıyoruz. Dünyada sulhun ancak Birleşmiş Milletlerin müşterek korunma cephesile temin edilebileceğine inanıyoruz. Aza devletler, birine olan taarruzu sa« mimî olarak hepsine tevcih olunmuş bilerek derhal harekete geçerlerse sulh müdafaa olunabilir. Birleşmiş Milletlerin bizim takdi Arkası Sa. 4, Sü. 1 de fi'lî yardım Türkiyeyl takiben İngiltere, Siam., Avustralya ve Yeni Zelânda da askeri birlikler gönderiyorlar Londra 26 (A.P.) Bugün Büyük Britanya, Koreye kara birlikleri göndermeyi kararlaştırdığını ilân etmiştir. Aynı zamanda Amirallık Dairesi, Uzak Doğu donanmasını derhal tamamile seferber et Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Karanmtzm bildirildiği Birleşmig Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie Koreye aid kararımızın Yeni piyasadaki akisleri ticaret dış rejimi Dün piyasada tahvilât düştü. altın fiatları kısmen yükseldi L»ünya siyasî vaziyetinde son günlerde hasıl olan hareketler, muhtelif piyasalar meyanında Türkiye piyasasına da tesir etmektedirNitekim hükumetin, Kore harbine asker yollamıya karar vermesi de dün piyasayı karışbrmıştır. İstanbul piyasası son zamanlarda uiak siyasi hâdiselerin en fazla tesiri altında kalan bir piyasa halini ahııışür. Dün Borsada tahvilât fiatları düşmüş ve alün fiatları da kısmen yükselmiştir. Istanbul Kambiyo ve Nukud Borsasmda dün takriben 175 bin liralık tahvilât satılmıştır. Birinci tertib kalkınma tahvili 96.50 liradan Sa. 4, Sü. 2 de Bakanlar Kurulu bugüniü toplantısında yeni rejimin esaslannı görüşecek Ankara, 26 (Telefonla) Yeni dış ticaret rejiminin Bakanlar Kurulunun yarınki toplantısuıda görüşüleceği anlaşılmıştır. Esaslannın yarından sonra ilânı muhtemel ise de listelerin açıklanmasının bir hafta sonraya bırakılacağı sanılı« yor. Sebebi dış memleketlerde bilhassa Pariste ve dolayısile ticare Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Dün akşam Tekirdağ Valiliği, şeh rimizdeki ilgili resmi derdz mehafiline bir telgrai göndererek Marmara adası ile Tekirdağ arasında meçhul denizathnm görüldüğünü bildirmiştir. Bu telgrafı alan ilgili resmi mairamiar derhal harekete geçmişlerdir. Washington, 26 (a^.) (United Yaptığımız tahkikata göre, İstan Press): Başkan Truman btıgün Kon buldan Tekirdağa gitmekte olan bir greye mesajında, sanayici, işçi ve yelkenlinin mürettebatı Tekirdağa müstehlik arasında tam bir işbir Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Truman, Kongreden 5 milyar dolarhk munzam vergi istedi. Kuduz Tedavi Müessesesi Müdürü 48 gemi yeniden silâhlandınldı Dr. Zekâi Muammer Tunçman Güıtey Kore'deki kuvvetler mevzilerde tutundular Amerikan hava kuvvetleri ve Jet uçakları dün ilk defa gece taarruzlarma başladılar Kuduz vak'alan çoğalıyor Doktorlar Belediyenin ve Hükumetin alâkasızbğnıdan şikâyet ediyorlar tstanbul vilâyet hududlan dahilinde her yıl üç bine yakuı insanın, kuduza yakalanmak tehlikesUe kar şı karşıya kaldığıru biliyor musunuz? Bu rakamda bir yanlışlık olduğu, yahud mübalâğa yapıldığı ha Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Dördüzleri görmek için halk hastaneye akın ediyor Izmirde bir kadın daha bir batında 4 çocuk doğurdufakat bunlardan biri öldü, üçü yaşıyor NADtR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Amerikalıların boşalttıklan bir şehirden halkın trenlerle kaçışı (Yazısı üfüncü sahifernizde) Lira 979 5 15 largıtayın basın ve adliye tarihlerine geçecek yeni ve çok mühim bir içtihad kararı karşısında bu22 lunuyoruz. Hâdise malumdur. Bir müddet evvel eski bir milletvekili ile aramızda bir hâdise cereyan etmişti. Büyük Millet Meclisi kür 100 süsünde ve C.H.P. Grupunda hakkımızda bir takım iddialarda bu« 100 lunmuş ve tarafımızdan cevab ve50 rilince gazetemizin sahib ve mesulleri aleyhinde şehrimiz Asliye 7 10 nci Ceza Mahkemesine müracaat 10 etmiş, teşriî mastuıiyet müessesesinin kendi mesuliyetini kaldırdığı tezini ileri sürerek verdiğimiz ce Arkası Sa. 3, Sü. 7 de 1291 Yargıtayın adliye farihine geçecek bir içlihad kararı Açtığımız yardım listesi Kr. 25 Dünkü yekun Bir talebe Zeynelâbidin Ark Çorab fabrikası sahibi Zeynelâbidin Ark Zeynelâbidin Ark Çorab fabrikası işçi ve müstahdemini İlâncılık Kollektif Şirketi. Hâmid Ataç oğlu İbrahim Ataç Cumhuriyet gazetesi mürettibleri Musiki Mecmuası İleri Türk Musikisi Konservatuarı 25 Yekun. Dördüzlerden Hürriyet Dördüzlerden Uhuvret • Yazısı 4 üncü sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog