Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meseiesi Yazan: ESAD URAS Uzun mesai ve tetkikler mahsulü ve en ciddî vesaik ve kaynaklardan istifade edilerek yazılmış olan 800 sahifelik bu büyuk eser inüşar etmiştir. Fiatı 1500 kurugtur. Tevzi yeri: E E R K A L F Kitabevi Ankara. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ En son defSepdiklerle birîikte İŞ tfAiJUNU ve bu kanunl«lgili İş Kanunu ilgili müe iş adamlan ve işçilerin kanunî toplu bir şekilde gösterir. Fiatı 350 Kuruştur. X 07 Q397 VOCİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa Isleri: 24299, Matbaa : 24290 Te lefonlar: İNKILÂP KİTABE Korede hizmet etmek üzere Birleşmiş Milletl er emrıne ask er verıyoruz Kore'ye gönderilecek olan Tiirk Savaş Birliği 4500 mevcudlu olacak Ankarada olağanüstü bir siyasî faaliyet müşahede ediliyor, Cumhur Başkanı, Başbakan ve Dış îşleri Bakanı, Washington Büyük Elçimiz Erkin ve Selim Sarperle yarım saat görüştüler Ankara 25 (Telefonla) Amerikan Senatörü Cain, dün İstanbul basm temsilcilerile görüşörken Bakanfar Kuralu, dfin gece yaptıgı fevkalâde toplanUda bu husasu karara bagladı Kore harbînde hizmet etmek üzere 4500 mevcudlu silâhlı bir Tiirk savaş birliğinin Birleşmiş Milletler emrine verilmesi bu gece Bakanlar Kurulunda kararlaştırıldı Kurul, Cumhur Başkanı Celâl Bayarın başkanlığında toplanmıştır. Seyahatte bulunan Bakanlara dönmeleri tebliğ edildiğinden, Maliye ve Baymdırlık Bakan lari müstesna olmak üzere, diğer kabine üyeleri akşama kadar şehrimize avdet etmiş bulunuyorlardı. Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltanla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut da içtunaa iştirak etmişlerdir. Bakanlar Kurulu gündemindeki, başlıca maddeyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie'nin Kore harbtne • silâhlı yardım için 15 temmuz 1950 tarihli telgrafına verilccek cevabımtı teşkil ediyordu. Dış İşleri Bakanlığınca hanrlanan metin üzerinde göruşmeler olmuş ve mevzu bütiin teferruatile etraflı şekilde incelenmiştir. "Atlantik Paktı,,na Amerika alınmamız ihtimali var ordusu ° 5 0 artıyor O Senatör Cain: uTiirkiyenin gore harbuıe fi'lî suratfş yardımı Atlantik Paktına girmesini saglıyacaktı? „ dedî Ankara, 25 (Telefonla) Amerıkalı Senator Cain, bugun oğe uzeri Amerıkan askeri yariım heyetınin çalışma binasında tsrtıb edılen bir basın topîantısmda biza ezcumle şunları soyledı: «Amerika bir silâh deposudur. Yalnız Turkiyeye değıl, Yunamstana ve Atlantik Paktına dahil memleketlere de yardımda bulunuyor. Bu yardım imkân nisbetinde Arkası Sa. 4, Su. lde Hava küvvetlerine Bilindigi gibi mesele Türkiyenin yeniden 5000 uçak Arkası Sa. 3, Sü. 2 de ilâve ediliyor NewYork 25 (R ) Başkan Tru man tarafindan dün gece Kongreden taleb edilen 10,486,976,000 dolarlık ek tahsısatla Amerıkan silâhlı kuvvetlerınin yüzde elli nisbetınde arttınlacağı bildırılmektedir. Başkan Truman mesajında bu ek tahsisatın gayelerini şoyle hulâsa etmektedir: 1 Güney Koredeki gergi aziyeti derhal önlemek, 2 Gelecekte başka yerlerde yapılabilecek dığer tecavüzleri on Bir krizi önlemek imi vurddaşlarda tuhal bir ferdcilik anlayışı vaı: îşleri tıkırında gittiği müddetçe istiyorlar ki devlet hiç bir şeylerine kansm Bol ka• zancın ruhlarına aşıladığı iyimserlikle krmdilerini dev aj.ıasmda görüyorlar. Kasım Gülek, Halk Parti Efendim. hükumet dediğin de si gazeteleri, radyo yaymne oluyormuş? Xe demeye zir^e. Kore'de kızıllann eline duşen Taejon şehri Amerikalılar tatafından tica. te .endiiîtriye bunıunu sokarlan ve önünıiizdeki seçimtahliye edildiği saatlerde mıs? Alsın vergisini otur*" oturler hakkında basına Anara 25 (a a ) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie duğu • >rde .Bize mektelı lâzim. yol izahat verdi tarafindan Koreye silühh yardım yapılması hususunda Birleşmi| Millâzun. dirlik düzenlik lâzım. Ust letler üyesi devletlere telgrafla mıiracaat edaldiği malumdur. tarafını bize bıraksuı. Yurdu kıl Genel Sekreter bu arada, hükumetimize de aynı mealde bir telAnkara 25 (Telefonla) Hal* kmHıracak biziz. Partisı genel idare kurulu son topBu zihniyete dayanarak handi ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri graf göndermiştir. Bu mıiracaat bugün Cumhur Başkanının rıyaseedilmiş ve bu konuda lantılarında parti propag^r dasmın d e v " ' *»!ii*.nI 'uzulî hir yuk Trygve Lie'nin Cenubî Kore için tinde toplanan Bakanlar Kurulunda tetkik ne şekilde işlemesi gerektiğı mevsayacaklardır. O olmasa daha çok filî yardım mesajına Türk cevabını itühaz edılen karara tevfikan metni aşağıda yazılı cevabî telgraf Bırveren Dış İşleri Bakanımız leşmiş Milletler Genel Sekretenne gönderilmiştir: ztıunda kararlar almıştır. Partinin kazanacaklarına. daha rahat yaşaFuad Köprülü . Arkası Sa. 3, Sü. 3 te neşriyat ve propaganda işı de bızzat yacaklarına inanırlar. Devlet, karAnkara, 25 (Telefonla) Mar edilmekle beraber bu hususta he uhdesinde buluran Genel Sekreter şıHrınr' bir engeldir. mara denizinde meçhul bir de nüz sarih malumat istıhsali müm Kasım Gülek Lugün 'Ialk Partisi Fakat bir de işler tersine dönnizaltının seyretmekte olduğu ha kün olmamıştır. Denızaltının Ya merkez binasında ter+ıb edilen oameve gorsün. Bir «imdad» feryaberı alâkalı makamlarca da teyıd Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3. Sü. 6 da dHr or'> l x ' ' " ' « ; ' \>Imak uzere olan bir felâketli gibi avaz avaz bajjmrlar: Şu kadar ayda şu kadar zarara girdik. Bu nasıl cemiyettir? Biz bu milletin çocuklan değil miyiz? Kazartdığımız zaman vergilerimW ödemiyor muvduk? Şimdi elimizden kim tutacak? Hani hükumet. hani devlet? Bir kaç yıl önce bu zihniyetin Başkan Truman parlak bir misaline hep beraber yalemek için kuvvetlerimizi takviye kından şahid dmuştuk. Memlekeetmek. timizde o sıralarda fazlaca bulunBaşkan Truman, ' ' lilen fevkamıyan bir maddenin galiba kal?lâde tahsisatın şu şekilde sarfediyın Amerikan piyasalannda ucuza tedarik edilebileceğini hsber alan Arkası Sa. 3, Sü. 2 de bazı saym ithalâtçüarımız birbirÜçüncü Dünya Harbi lerine sezdirmemeye dikkat edeya başlamak veya sorek muhim siparişler vermişlerdi. Kalay mı her ne ise o madde vana ermek üzeredir purlar dolusu yurda gelince tabiî burada da fiatlar düş.ü. Hem de öy(Hususî muhabirimiz Philıp lesine düştü ki getirenler zarara Deane cepheden yazıyor) girdi; içlerindî iflâs tehlikesi geçırenler oldu. Işte o zamana kadar Burada komünistlere karşı çar Yazı İstanbulda geçirecek olan devlete sırt çevirenler, birden onun pışan Amerikan kıtalarını onlarla Melike burada oğlu Golam Rıza eteğine yapıştılar: yalnız sayı bakıınından mukayese Pehlevi ile de gorüşecektir Aman bizi knrtar, mahvolaLıra Ki. etmek kâfi değıldır. Yapılacak mu700 00 Durıkü yskun caçız! kayeseye Amenkalıların yaşîarını Kayseri, 25 (Türk Ajansı) İDiye ferjadı bastılar. Ankaraya 200 00 «Ahtc*. Türk Anonim ve tecrübelenni de katmak lâzım ran Melıkesi, kardeşleri ve TahDördüzler bir arada heyetler mi gitmedi, Bakanlıkları^a Şırketi dır. randa çıkan Ruzname gazetesinin konferanslar mı toplanmadı! O sı29 25 Cumrurlyet Jîattaası Çıa Izmirden aldığımız malumata gö mak üzere, hastane başhekimi ve Kızıllar, harb görmüş, tecrübeli Müdürü Ali Eshar bugun saat 11.30 ralarda devletçiliği değişmez bir k~gT*3f ve kitab kısnu iş askerlerden mürekkebdir. Arala da Kayseriden geçmişlerdir. Tah re, Dr. Behçet Uz hastanesinde do dığer doktorlar, küçuklerin ve anumde bilen hükumet bile manzaraçıîerı rında, ikinci dünya harbinde J a randan gehnekte olan Melike, Türk ğan dördüzlerin sağlık durumlan nelerinin sağlık durumlarıle cok yı hajTet ve ibretle seyretmekten 25 00 Abdulkadir Çıtal ve Orponlara karşı harb etmiş Şimal Ko Ajansına aşağıdaki beyanatı ver gun geçtıkçe düzelmektedir. Dün de yakından alâkadar olraqktadır'?r. kendini alamadı idi. hsn Ejnıbsğ'u şırketi belirttığimiz gibi mütevazı bir aıle Gerek dorduzîeıin gerekse annelerelilerden ,başka daha son zaman miştir: Doğrusunu isterseniz. ekonomı 10 00 Seyıd Gazı Conkbayır lara kadar Çinde çarpışmış Man« Yazı geçirmek üzere İstanbu kadmı olan minimini yavruların an rınin lâyıkile bak''malar.nı te^n n politikası bahsindeki gorü<jlerinı z 10 00 Beledıre eskı hes^b :ş« çurya ve Kızıl Çm kıtalan vardır. la gidıyorum. Tarihî âbideleri. eşsız nesi Ayşe Susurlu, doğum sırasm maksadile İzmır Sıhhat Muiurubilim esaslanna daıanmaktan çok lerı rr.udur muavıni Os» Buna mukabil Amerikan kıtalan guzellıklerıle dünyanın ender şe da çok zayıf düştuğünden kuçuk nun başkanhğı altında bir komıte uzaktır. Her lıirimizin kendimiiö man YukseL nı, ilk defa olarak harb goren OT hırlermden biri olan İstanbula ka dorduzleri emzirememektedir Bu kurulmuştur. «Dordüzlere Yardım 5 00 Osman. NADİR NADİ sebeble başta dördüzlerin doğumu Komitesı» adını alan bu teşekkul Kore'deki son vaziyeti gösterir kroki dokuz yaşındaki gencler teşkil e vuşmak ıçın sabırsızlanıyorum Arkası Sa. 4, Su. 7 de Arkast Sa. 3, Su. 3 te . nu yapan Dr. Hıkmet Aladağ ol Arkası Sa. 4, Sü. 2 de. 979 25 Yekun. iYazısı uçuncu sahıjeıruzde) Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Birleşmiş Milletlere karar bildirildi C.ILP. Türkiye Dış îşleri Bakam imzasile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yollanan telgraf radyodatı şikâyetçi Narmaraâa meçhul bir denizaltı görüldü MacArthiır "Kore'deıt ayrılmıyacağız,, diyor Kore'den mektub Dördüzlerin sağlık durumla?ı saatten saaîe düzelmege başlâdı Anneleri süt veremediği için doktorlar çocuklara üıi sütnine tutulmasına lüzum gördüler İran Helikesi şehrimize geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog