Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

umhurivet FOIRUCUSU: YUNUS NADÎ En spfll değisikliMerle birlikte İŞ &ANUNU >» ve bu kanunla ilgüi İş Kanunu ılgili muesseselerle bütvja iş adamlan ye işçilerin kaauntgbaklannı toplu bir şekild^g gösterir, FUü İ350 Kuruştur. MEV^UAT % 27 nciyıl Sayı ' 9326 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 TeleforJar: Umumî Santral Numarasu 24298. Yaa Işleri: 24299, Matbaa : 24290 Salı 25 Temmuz 1950 ÎNKILÂP KÎTABEVt <» Htir dünyada kısıtıî seferberlige dogru Amerikanm diğer dört memleketle birlikte bize de hususî bir yardımda bulunması bekleniyor Celâl Bayar, Gazeteciler Bayramı munasebetile verilen kokteylde saz sanatkârlannın konserini dinlerken Celâl Bayarın dünkü kabul vc ziyaretleri Cumhur Başkanı, Gazeteciler Bayramma iştirak etti ve basın mensublarınm derdi ile yakından alâkadar oldu Celâl Bayar, dün Ortodoks Patriği Atheıtagoras'ı kabul ettikten başka Sergievini de gezdi Rttsların yeni bir tecavüzünü önlemek için bütün hur dünyada harb istihsali arttırılacak, Amerika ve İngilterede atom taarrnzlarına karşı pasif savuıma tedbirleri alınıyor NewYork 24 (R.) Önümüzdeki hafta içinde hür dünyanın toptan kısmî sefeıberliğe gırişmesi muhtemel görülmektedir. Birleşık Amerikanın yarın Londrada toplanacak olan Atlanük Pakü üye devletleri temsilcilerinden dünyanın bu bölgesinde askerî istıhsal kaynaklannm süratie artünlmasını taleb edeceği bildınlmektedir. Yalnız bu kısmî seferberlığin, Batı Avrupa memleketlerinin iktısadî kalkınmalannı sekteye uğratmıyacak bir şekılde ayarlanması da gözonünde tutulacaktır. Bugün burada Cumhuriyetçi Ayan üyelerınden Taft'ın da açıkladığı gıbi Sovyetlerin ne vakıt bir tecavüze girişecekleri kat'î olarak bılinmedığinden bu yolda tedbirler abnak mecburiyeti vardır. Senatör Taft, Birleşik Amenkada başlayan kısmi seierberliğın belki de on veya on bej sene devam edeceğini çünkü Rusyanın yann mı yoksa 1952 de mi veya 1962 de mi taarruza geçeceğinin bilınmedığıni soylemıştir. Muhabirlerin bildirdıklerine göre, Arkast Sa. 3, Sü. 2 de İzmirli dördüzler ve anneleri bir arada Bizim Bayram ün gazeteciler bayramı idi. Sansürden kurtulmamızın kırk ikinci yıldönümünü arkadaşlar hep bir arada kutladılarwTalihio^wa>ib bir eilvesi olarak bu kutlama töreni Yıldız bahçesindeki köşklerden birinde yapıldı. Vaktile en zalim basın düşmanının oturduğu ve gelindiği yerlerde dün gazeteciler neşe icinde görüşüp eğlendiler. Kutlu olsun! Bayram vesilesile bnrada biraz gazetelerimizden ve gazeteciliğimizden bahsetmckte fayda gbruyoruz. Malum ya. bizim bayramın manası hurriyettir. Hürrıyet deyince akla tenkid gelir. Mesleğimizden söz açarken ilk tenkid okunu kendinıize saplamalıyız ki başkalan hakkındaki tenkidlere de göçsümüzü gere gere hak iddia edebilelim. Iğneyi kendimizden esirger de hep karşımızdakilere çuvaldız batınnaya devam edersek haklı bile olsak samimi>etimİ7e dair okuyuculan şüpheye diişürnıüş olmaz mıyız? Kırk yıldanberi gazeteciliğimizin büyük ölçude geliştiğini soyleyebiliriz. Baskılar (tiraj) artmış, hitab ettiğimiz kutle genişlemiştir. Gerçi memleketimizde satılan gazetelerin toplamı nüfusumuza kıyasla hâlâ pek azdır. ingilterede adaırt başma gıinde ortalama bir gazeteden fazla düştuğü halde, bizde, yirmi ki^iye ancak bir gazete isabet edijor. Fakat Jediğim gibi kırk yıl oncesine kıyasla hızlı bir ilerleme vardır. O zamanlar, Rumeliden Basra körfezine kadar şimdikinin bir kaç misli nühısa hitab eden gazeteler buçünkü baskının onda birini ancak temin edebili> orlardı. Vaıın sahamız daraldığı halde satıslann artması yeni harflerin hayırlı tesirile olmuştur. Kırk yıl önce memleketteki rotatif makineleri sayısı iki üçü geçmez ve bunlann bepsi Istanbulda toplanmışken bugün bu miktar diizineleri aşmış, memleketi kaplamıştır. Birden fazla rotatifi olan, saatte on beş bin baskı ile gunlük ihtijacı gııç karşılayan gazetelerimiz vardır. Bu derece nygun şartlara rağmen gazetelerde çalışan meslekdaşlarm durumu kırk yıl öncesinden pek farklı değildir. Yazı ücretlcrinde ve aylık kazanclarda ilerlerae şöyle dur«;un, gerileme kaydedilmiştir. Gazeteciler, aralannda esaslı bir teşkilât kuramamışlardır. Fikir işçilerinin hastalığa ve ihtiyarlığa karşı durumları güven altına alınamamıştır. Tevzi işleri henıiz en iptidaî şekillerden kurtanlamamjştır. Haber alma ve haber verme bakımından da kcndi .ı> arunızdaki memleketlere kıyasla geriyizdir. Bugunkü baskı seviyesi, en büyuk gazetelerimizi bile başlıca duma merkezlerine ozel muhjbirler goırderrnek hnkânlaı ından mahrum bırakıyor. Bu vazife\i başaıacak kudrette, bir millî ajansımızda olmadığından dunva haberlermi jabancılarm gozıi ile gormek, onların kulağı ile dinlemek zorurıda kalnoruz. Dikkat edecek oluısanız, butun dıs haberlerin başınria bir ec , nebi firmanm damçasını por ırsıı ( niız. Politika vazariarımız tefsirlerini bunlara dajanarak yaparUr, Affedüen 12 casus tahliye olundular Bu eski ecnebi casuslar, müsaade edilirse. Türkiyede kalmak istiyorlar Ankara 24 (Telefonla) İkinci Dünya Harbı sırasında Ankara Hava Savunma Genel Komutanlığı iki numaralı askerî mahkemesı tarafından mahkum edılmiş olan 12 casus hakkında Meclısin 14 temmuz toplanüsında hususi bir af kanunu kabul edılmiştı Fakat bunlardan altısı Arkası S a . 4, Su. l d e İzmirli dördüzler! Ana ve baba memnanaz diyorlar ama ikisini de bir endişedir aldı; mevcad 5 çocuklarına bile lâyıkile bakamazlarken bu dördüzleri ne ile bestiyecekler? Dördüzlere yardım "CUMHURİYET,, bir yardım listesi açmış iKitm^ bulunuyor Muhabirimizın de bıldırdıgı gıbi Izmırlı dördüzler fakır bır £iier:n çocuklandır. Dunyaya gelmelerı ar<a ve babalarını hem sevındırmi;. hem de bır yandan en'îışe^endır'nı^ır. Dorduzler ne ile bakılacaklar? «Cumhuriyet» bu end.şevı devletin yardımı yetışınceye kadar bır az olsun hafıfletmek umıdıle bır yardım lıstesı açmış bulunuyor. Eu yardıma velevki bır kaç lıra ile de olsa katılmak ısteyen okuvuculanmız verecekleri paraları bıze gondenrlerse isımlerıru gazetemızde ılâa edeceğımız gıbı bunları en serı vasıta ile dorduzlerm ebe\eyrune ırsal etmeye de çalışacsğız. Yardım listesi Lira Kr. 500 200 ?00 00 00 00 Cumhuriyet gazetesi Camhurıyet tahrır ve idare heyetien YeKÛn Fatrik Athenagoras, Cumhur Başkanının yanından çıktıktan sonra Başbakan Adııan Menderes ile birlikte Cumhur Başkanı Celâl Bayar len Patrik Athenagorası kabul etdun saat 18 de Yalovadan şehrimi miştır. Bu kabul sırasında Başbaze gelmiştir. Bayar doğruca Vilâ kan Adnan Menderesle Vali ve Be Eski Devlet yete giderek kendisini ziyarete ge Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Barlas hükumeti tenkid ediyor izmirli dördüzler ebelerile Eski Devlet Bakanı Cemil Said Barlas, muhtelü mevzular hakkında dün Türk Ajansına aşağıdaki beyanab vermiştir: e Ben şahsan devlet fabrikalannın hususî eşhasa devTİne aleyhtanm. Esasen bunlann hiç birisi memleket ihtiyaçlannı karşılamaya kâfi gelmedığınden hususî teşeb1951 senesinde işletmeğe açılacak Tamamile modern inşaat maki büsün bunlann yanrnda tamamlaolan Yeşilköy hava alanınuı inşa nelerile yapılmakta olan meydan, yıcı tesisler kurmasuu desteklemeatı, dün bir kere daha gazetecilere Türk müheadis ve işçisinin eseri lidir. Eğer muhakkak devredilmesi gezdirılmiştir. Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Arkast Sa. 4, Sü. 2 de Yeşilköy hava alanı inşaatı ilerliyor Bakanı, İktLdann şimdiye kadar iktisadi sahada hiçbir müsbet tedbir almadığnu söylüyor Bile bile ziyan ettiğimiz bir hârika cocuk Âmerikan Senatörü Cain bugün şehrimize geliyor Âyatı Neclisi Silâhlı Kuvvetler Komisyonu üyesi Ankarada mühim temaslar yaptı Esen Görkmen İzmh, 24 (Telefonla) Doktor Mevlud Susurlu da memnun Behçet Uz hastanesinde 4 çocuk Çünku, şımdı Hurnjet adında bir birden doğuran Ayşe Susurlu, hem erkek çocuğu var. Hem dorduzlerın herkese nasib obnıyan boyle bır babası, hem de tam 9 evlâd sahıbi mazhariyete eriştiğinden dolayı Eski Denizbank Umum Müdurü Bütun bunlar iyı ama işın bu: acı mesrur, hem de kocası arük ken tarafı da var Bir seyyar hurda de Yusuf Zıya Önişin İstanbul Valıdisine bir şey söyliyemiyeceği için mir satıcısının kazancı, ne olabılir liğıne tayıni hakkmdakı kararm bu memnun. Gerçi 15 senedenberi eva kı! Eskıden kansına, 5 kızına va gunlerde yüksek tasdıkten çıkacağı olan kankocanın dördüzlerden Arkası Sa. 4, Sü. 2 de Arkast Sa. 4, Sü. 8 de başka 5 çocuklan daha var. Fakat hepsi kız. Seyyar hurda demir satıcısı Mevlud Susurlu ise, senelerdenberi kansından erkek çocuk istiyordu ve bütün ümidini karısının bu defaki gebeliğine bağlamıştx. Allahın onlara 4 çocuk birden ıhsan edeceğini ne bılsinler. İşte hem bir erkek çocuklan, hem de aynca üç kız çocuklan daha oldu. Şimdi Ayşe Susurlu hastanede etrafırıdakılere: « Allaha hamdü senalar olsun, bü oğlan da doğurdum. Kocamın artık söyliyeceği bir şey kalmadı » demektedir. İstanbul Vali ve Belediye Reisliği Yeni bir Âmerikan silâhı tecrübe edildî V2 leri andıran bu füzenin atom bombası taşıyabileceği bildiriliyor NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Su. 5 te Okuyucularımızm hatırlannda olsa gerektir: Geçen yıl Muhsin Ertuğrul ıçin yapılan jübilede kıymetli sanatkâr «Buyuk baba» isimli bir Âmerikan pıyesını oynadı ve bu güzel piyes bize aynı zamanda yeni bir harıka çocuk tanımamız ımkânını verdi: Esen Görkmen. O zaman 9 yaşmda olan bu mıni rnini Ahmed Sekban adındaki yavru, zayıf omuzlanna Muhsm şahsuı Boğazdaki jalısır.Ertuğrulun oynadığı buyük baba da eroin imal ettiği rolunden sonra gelen en büyük rotesbit olundu lü almıştı ve denılebılır ki yaşına, tecrubesme gore pek ağır olan rolünü hıç aksatmadan, hattâ kolayŞehnmız Emniyet 2 nci Şube Mülıkla başardı. Bu, tiyatromuz içm durluğu memurlan evvelkı gun be şuphesız yeni ve büyuk bir hâdıse yaz zehır kaçakçılığı yaptığı ıddıa Âmerikan füzelerinden biri, Yeni Meksika"'da tecrübe edilirken idi. Nıtekım efkân umumiyede de olunan ve İstanbulda çok zengın rın akısler bıraktı. NewYork 24 (R.) Bugun B.r uzmpnlar bu fuzeyı 43 derecelık bil bır adam olarak tanılan Ahmed I§te, şimdi aradan bir yıldan Sekban adında bır şahsı yakalamış leşık Amerika yeni sılâhlarından zaviye ıle harekete geçirmeye çaüşc bırmı muvaffakıyetle tecrübe et mışlar fakat muvaffak olamamış» fazla bır zaman geçtıkten sonra bu lardır. Adlıyeye sevkedılen ve 3 üncü mıştır. Bu sılâh tonlarca ağırlıkta lardı. Dün ise, Almanlann V. 2 le« harıka çocuğun babasmdan bir meu Senator Cain, D15 ݧleri Bakanınuz Fuad Koprülü ve Âmerikan Büyuk Hçisi Wadsworth ile bir arada tub almış bulunuvoruz MeVtubun Sorgu Yargıçhğınca tevkıf olunan radyo ıle ıdare edılen bir fuzedır. rıni andıran bu füze muvaffakıyetle Milyonef bir eroincî yakalandi sahıjeım^de) [ Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Su. 6 da Florida'da buadau bir aene evyel Arkası Sa. 3, Su. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog