Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Ağustos İkramiye Çekilişine Hazırianınız! MUSİKİ SEVENLERE GÜZEL BİR SÜBPRİZİ. Daimî zensin programa ilâveten memleketımizın en kıymetli ses üstadı KUÇUK ÇIFTLIK PAHK'ımn •* •• 1 EV (Ankarada Kavaklıderede Güven mahallesinde iki salon, alü oda, teras, müstesna manzaralı, geniş bahçeli ) MÜNİR NüREDDİN SELÇUK ve ARKADAŞLARI Yeni ve çok zengin programla 2 DÜKKÂN (Ankarada tller Kooperatifî sahasında.) Her pazar içkis iz aile matinesi Fiatlarda zam yoktur. Masalarınızı evvelden aldırınız. Tel: 85771 Saz »evenlerin •• •• gideceği en tıezih bahçe 24.000 LİRA NAIIK CİLDEOO6 tutannda eeşidli para ikramiyeleri... m KUCUK CİFTLİK PARKI Saz tarihinin bas eğeceği M U A Z Z A M B İ B T O P L U L U K Her Pazar üstad MÜNİR N U R E T T İ V i n iştirakile aile matinesi. /m 31 Temmuz akşamına kadar açılacak yeni tasarruf hesablan bu cekilişe katılırlar. POKE Parke kaldırım yaptırılacak Eskişehir Belediye Başkanlığından: 1 Gülluk ve Eskibağlar nTîhaHesinr'e yaptırılacak pcrke yollar 16'7 l'5O tarıhinden itibaren 15 gün müddetle ve kapah zarf usulile eksıltme\e Konulmuştuı 2 tnşastın keşıf bedeli 133161 lirâ 30 kuruştur. 3 Geçici teminat 7915 lira 81 kuruştur. 4 Eksütme 1/8/950 salı günü saat 16 da Belediye Başkanhğı odasmda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5 İsteyenler bu işe aid ihale evrakile şartnameleri her gün mesai saatleri içinde belediyede görebilirler. 6 Isteklılerin benzeri ışleri vaktinde başan ile bitirerek kat'i kabulünü yaptırdığına dair vesıkalarla ihale tarıhinden üç gün evvel «tatıl gunleri hariç» Eskişehir Belediye Başkanhğına müracaatle alacaklan yeterlik vesikasını, teminat mektubunu veya makbuzunu, 195u senesine aid Ticaret Odası vesıkasını havi ve 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde hazırlıyacakları teklif mektublarını 4 üncü maddede belh edilen zamandan bir saat evveline kadar, makbuz mukabilinde Belediye Başkanhğına vermiş buluniıio'an lâzımdır. 7 Isteklilerin S inci maddede zikredilen evrakı ihaleden evvel imzalamalan şarttır. 8 Postada vâki olacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. 9 Encümen ihaleyi vapıp yapmamikta seıbesttır. 10 ihale, Bayındırlık Bakanhğının tasdiküü müteakıb kesinleşece'ıtır C9716) İT. İS BANKASI "CLIPPER CARGO ucakları sayesinde yeni yeni müşteriler ve itimat kazandık." 9 Dünyoca tanınmi} birkumoj fabrikasının ihracat jefi Mr. r. Brooki, Pan Amerikan CLIPPER CARGO seri nakliyat uçak servişleri için }öyle diyor : "CLIPPER CARGO uçoklan, teslimi adeta imkân haricinde olan tiparijleri bile tam VOKtinde veti}tırmi}tir. Malın te$limlnde tediye ujulünün kabul •dilmi} olmasiyle C L I P P E R C A R G O uçokları «ermoyenin uzun müddet bağlı kalmamatını sağlami) ve imalâtın artmasını mümkün kılmıjtır. Denizafirı mü;terilerimize malın çabuk yetiftirilmesi gerek biz* ve gerekse acentalarımıza Kar« |i olan itimadı arttırmıjtır. ^ e tice olarak uparıver oirı oırıni takip edegelmektedir." Müeueteniz, deniz aşın nok' liyatta bütün diğer havayolla» rına nazaran daha tazla yuk toj.yan PAN AMEfilKAN HAVAYOLLARINDAN faydalana. rak kârını naııi arttırabilir / Muhakkak terun v« öğreniıu' Müracaat: ya nakliyat o t ' n tanıza veva aogrudan dogruyo Pan Amerikan Havayollarına» ANADOLU KULÜBÜ Kulubümüz Büyükada çubesinin sayın üye ve misafirlerine mahsus olmak üzere tertib etmiş olduğu ydlık balo bu yıl 29 temmuz 950 cumartesi akşamı verilecektır. Sayın üyelerimıze arzederiz Not: Elbıse mecburidir. Müdürlüğünden: PERIHAN ALTINDAG SOZERI Suzan Güven Nevzat Altınok MÜZEYYEN SENAR IŞIL Müessesemiz, resmi fiat listesinden % 25 tenzilât yaptığını sayın müşterilerine arzeder. Tel: 85771. S A T I L I K BAĞ ve MEMBA SU\'l Takrıben 80 dönünı arazi, 4000 bakımlı muhtelil cins Amerıkan çubuklu bağı, çeşidli meyva ağaçlan,' 3 odalı evi. ahın, aynca akar suyu ve kuvulan mevcuddur BÜYÜKOERE ALİ AĞA bağı ve tapusunda kayıdlı meşhur memba suyu ile satıbktır. Galata, Minerva hanında Sabri Atayoluna mü • racaat. Telefon' 44660 m Açık Arttırma İle Sâtış Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlülünden; Fabrikamızda mevcud takriben 250 aded koyun. 500 aded kuru ve 90 aded sığır derisi 28 '7 '950 tarihine tesaduf eden cuma günü saat 17 de açık arttırma ile satılacakür. Bu arttırma ya iştirak edecekler fabrika veznesine TL. 300 'JÇ yüz lira teminat akçesi yatıracaktır. Değerini bulmıyan eşyanın ihalesini yapmamakta müessesemi serbesttir. (9792) I rTüberkülin(T.Y.)\ Tnberculine Ancienne de Koch Pirquet ve mantoux testleri için hassasıyeti kontrol edilmiştir. İSTANBUL Calatasarar Y»«" ÇoT 20 Tel.fon , 41219 • 40523 t. K. 2074 ANKARA. Ankare Palat Oftli. T»l. 13411 DÜNYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLURN Dr. Zekâi Muammer T U N Ç M AN Bakteriyoloji Lâboratuvarı Divanyolu No. 103. K. ••M Telefon: 29125. WORLD A!RWAYS MEMUft ARANIYOR Almancaya vâkıf, Türk vatandaşı genç bir memur aranıyor. El yazısı ile müracaat: Galata, Posta Kutusu 1198. P" ŞİŞLİ'de I. Ayakkabıcılar Kooperatifî Perakende satışlan ve Sergideki paviyonlan görülmeğe değer. Çarşıkapı Yeniçeriler Caddesi No 72. AYAKKABIYI UCUZLATTI | Stablize yol yaptırılacak Eskişehir Belediye Başkanlığından: SATILIK ARS91AR Şişli carnü yanmda tramvay \olunda 2572491124 metrelik arsalar satıhktır. Mısır Apt. No. 1, İstiklâl Cad. Beyoğlu. *••• T E R Z I ™ H A1 m an H£RFPRD Mamulâtı YATIK A7 DEVİRLİ Kadın çamaşırları için Kadm el işi ressamı aranıyor. İstiklâl Cad. sNo. İ07 ye müracaat. Göz Hekimi H ı ^ M PAPAZYAN ARSEVER Beyoğjj Galatasaray Lisesi karşısı Merkez Apt. No. 5. Tel 44379 •MHBM DİZEL MOTÖRLERE 5, 7.5, 20, 26, 30, 40, 50, 60, 75, 100 I Ürolog Operatöt Prol. I Dr. Naşid Sunay 1 Şişli Çocuk Rastanes) Gih Servisi Şcfi Muayenehane : Galatasaray. p Avrupa Pasajı karşısı Büyük Parma Apart. kat 1. Pazardan başka hergün saat 1619 j i ^ H Telefon: 40820 • • Bahaeddin Lutfi V A R N A L I Bölırek, Me'ane, IHrar ve Tenasnl Volları HHMahklan Mülehassısı Bevoğlu. îş Bankası karsısı Kmirnevruî çokak No 10 Panaiya Apt No 2 Tel: 42203 BEYGİR TAKATİNDE Depo mevcudundan müsaid fiatlarla derhal teslim edilir. Her takatte DİZEL, benzin ve elektrik mctörlü santrifüj tulumba gruplan mağazamızda mevcuddur. VEYSEL SAİT AKBAŞOGLU KARDEŞLER Galata, Kürkçübaşı, Yelkenciler Caddesl 165. Telgraf: ÜÇLER, Galata İstanbul. Telefon: 42273 İngilizce Bilir Steno Daktilo Alınacaktır I İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Subesi Müdürlüğünden: Etibank Cağaloğlu, Süruri Mekteb sokak 57 numaralı şubemiz binasındn 6146.25 lira keşif bedelli sabit dosya dolabı, etajer ve merdivenler açık eksiltme ile yaptlnlacaktır. Çataiağzı İstanbul Enerji Nakil Hattı Montaj Müdürlüğünün İzŞartname, keşifname ve plânlan her gün iş saatlerinde dairemiz mit merkez.nde ıstihdam edilmek üzere ingilizce bilir steno daktilo de görulur. Talib olanlann muvakkat teminatlarını yatırmalan ve 28/ alınacaktır. 7/950 cuma günü saat 15 te Şube Mudürlüğü odasında komisyona müTaliblenn istiyecekleri ücreti ihtiva eden bir dilekçe ile Personel racaat etmeleri lâzımdır. Komisyon, ihale yapıp yapmamakta serbest İsleri Müdürlüğüne müracaatlerı rıca olunur. (9482) olduğu ilân olunur. (9741) Genel Müdürlüğünden: 1 Seylâb bölgesinin güney sınınnda yapunlacak ıtabliz* yol inşaatı 167/950 tarıhinden itibaren 15 güa müddetle ve kapah u r i usulile eksiltmeye konmuştur. 2 İnşaatın keşif bedeli 33331 lira 30 kurus.tur. 3 Geçici teminat 2499 lira 85 kunijtur. 4 Eksiltme 4/8/950 cuma günü saat 16 da Belediye Başkanlığı odasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılaeakür. 5 İsteyenler bu işe aid ihale evrakile şartnameleri her gün mesai saatleri içinde belediye görebilirler. 6 isteklilerin benzeri işleri vaktinde bajan İle bitirerek kat'l kabulünü yaptırdığına dair vesikalarla ihale tarihinden üç gün evvel «tatil gunleri hariç» Eskişehir Belediye Başkanhğına müracaatle alacakları yeterlik vesikasını, teminat mektubunu veya makbuzunu, 1950 1 Aşağıda cins ve miktarlan yazılı talî hasılat 14 ağustos 1950 senesine aid Ticaret Odası vesikasını havi ve 2490 sayıh kanunun tarıtarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 te Malatyada Müessesemiz fatı dahilinde hazırhyacaklan teklif mektublarını 4 üncü maddede bellî binasında pazarlıkla satüacaktır Teminat akçeleri şartnamelere'ekli edilen zamandan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanhğına vermiş bulunmaları lâzımdır. lıstelerde gösterilmiştir. 7 İsteklilerin 5 inci maddede zikredilen evrakı ihaleden evvel 2 Satış şartnamelerimiz İstanbulda Sümer handa Alım ve Satım Müessesesi Satış Şubesinden. Kayseride Pamuklu Sanayii Müessesesin imzalamaları şarttır. 8 Postada vâki olacak gecikmeler nazan itibara alınmaz. den ve Ankarada Sümerbank Satış Mağazasından parasız olarak alı9 Encümcn ihaleyi Vapıp yapmamakta''serbesttir, nabilır. 10 İhale, Bayındıruk Bakanlığının tasdikini müteakıb kesinle* 3 Malları her gün Müessesemiz ambarında görmek mümkündür (9717) 4 Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (9722) secektir. Miktan Kg CINSI 10.000. Birinci sınıf pamuk telefi 15.000. İkinci sınıf pamuk telefi 4.500. Üçüncü sınıf pamuk telefi Temızlemek icin en mükemmel 8.000. Dörduncü sınıf pamuk telefi 3.000. Şapka telefi 3.500. Temiz iistupü haşılsız renkli ufak 6 000. Kirli ve yağh üstüpü marka meşhur kalburlanmız gelmijtir. 2 400. Muhtelif üstupu ve levent sonu «cins ve miktarlan Satış yeri: A. Tecmen Sirkeci Nurhan No. 2 şartnamemızde yazılı.» Telgraf: Tecmenler Telefon: 22694 800. Parça bez 0+25 cm. eb'adında 475. İpekli fistanlık parçası 151300 cm. eb'adında 22. Kalem hurda eşya «cins ve miktarlan şartnamemizde yazılı. D Pamuk Dökfintüsü, Üstü^ü, Parça Bez Ve Hıırda Eşya Satılacak Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesinden: f " Buğday Ketentohumu ve Merclmek » ^ FRANSIZ EMİLE MAROT Adî kaldırım yaptırılacak BÜYÜK AKDENİZ TURNESİ Türkiye futbol şampiyonu İzmir Göztepe kulübünün tertib ettiği İtalya seyahatine iştirak. Tunus ve Cezayirde yapacağı futbol rnaçlannı seyretmek istiyenler her gün (Öz Fenerbahçe) idarehanesine müracaatle yerlerinı ayırtabilirler. (TL. 25387). NOT: Arzu edenlerin Tunustan Kazablanka, Madrid, Nis ve Parise gidebilmeleri temin edilmiştir. Kayıd, Temmuz sonuna kadardır. GÖZTEPENİN Terkibindeki mevaddın safiyeti, milstarının fazlalığı, kullaruşındaki temin eylediği ferahhğı itibarile I Koyun ve Sığır Eti Mubayaası Eskişehir Belediye Başkanlığından: 1 Güllük, Omerağa, Eskibağlar mahallelerinde yapünlacak adl kaldınm yollar 16/7/950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapajl zarf usulile eksiltmeye konuhnuştur. 2 İnjaatın keşif bedeli 44370 lira 10 kuruştur. 3 Geçici teminat 3327 Ura 76 kuruştur. 4 Eksiltme 4/8'950 cuma günü saat 16 da Belediye Başkanlıgî odasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5 İsteyenler bu ise aid ihale evrakile şartnameleri her gün mesai saatleri içinde belediyede görebilirler. 6 kteklilerin benzeri işleri vaktinde başan ile bitirerek kat'l kabulünü yaptırdığına dair vesikalarla ihale tarihinden üç gün evvel «tatil günlcri hariç» Eskişehir Belediye Başkanlığına müracaatle alacaklan yeterlik vesikasını, teminat mektubunu veya makbuzunu, 1950 senesine aid Ticaret Odası vesikasını havi ve 2490 sayıh kanunun tarifaü dahilinde hazırhyacaklan teklif mektublarını 4 üneü maddede belli edilen zamandan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanhğına vermiş bulunmalan şarttır. 7 İfteklilerin 5 inci maddede zikredilen evrakı ihaleden evvel imzalamalan şarttır. 8 Postada vâki olacak gecikmeler nazan itfbar» »Imifffy. 9 Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10 İhale, Baymdırhk Bakanhğının tasdikini nütMİcıb kesinkşecektir. (971S) Sümerbauk Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: Mubayaa edilecek koyun ve sığıı eti şartnamesi bedelsiz olarak Müessesemizin Sirkecide Köprülü handa 3 No. daki toptan satış bürosundan veya Beykozdaki merkezinden temin edilebilir. Şartname esasına göre 2 ağustos gününe kadar kapalı zarfla Beykozdaki merkezimize tekliflerin verilmesi ve zarflann üzerine ET TEKLİFİ ibâresi yazılması şartür. PERTEV DİŞ MACUNU f ay d a 1ı d ı r . CERİKLİ SUNGURLU ÇOfiUM MERZIFONHAVZA araiarı posta taşıma işleri kapalı zarfla eksiltmeye konuldu Kocaeli İli Daimî Komisyonundan: 1 îzmit Kandıra yolumm 29x00040x738 kilometreleri arasıtıda (10518) metrelik şose ve bir amele barakası onanmı kapah zarf usulü ila eksiltmeye konuhnuştur. 2 Keşif bedeli (100353) lira 16 kumş. geçici teminaü da .'6267) lira 66 kuruştur. 3 İhale bedelinden altmış bin lirası 950 ve geri kalanı 951 yüı bütçelerinden ödenecektir. 4 Bu işe aid keşif, metraj, fiat, sıra çizelgesi, sözleşme ve şartnameler İl Daimi Komisyonu ve Bayındırhk Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 5 İhalesi temmuzun otuz bhinci pazartesi günü saat on beşte II Daimi Komisyonunda yapılacaktır. 6 Eksiltmeye istirak için (tatil gunleri hariç) ihale tarihinden en az iki gün evvel benzerleri ijleri yaptıklannı gösterir vesikalarla II makanuna müracaatle yeterlik belgesi alınman lâzımdır. 7 İsteklilerin 2490 sayıh kanunun hükümlerine göre hazırhyacaklan mektublannı belli miktar teminat makbuzu veya banka mektubu, 950 yüı ticaret odası vesikası ve yeterlik belgesi ile birlikte ekBütme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğına vermeleri. 8 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (9435) Çorum P.T.T. Müdürlüğünden 1 Çerikli Sungurlu Çorum Merzifon Havza aralan 1950 Î951 devresi posta taşıma işi 19 7'950 gününden 2/8/950 gününe kadar aşağıda gösterilen beş şekilde on beş gün süre ile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. A Hsftada karşılıklı yedi seferli bin dört yüz Ura ayhk tahminî bedelli, bin iki .yüz altmış lira geçici teminath, dört bin lira idarî kefaletli, bir sene süreli Çorum Sungurlu Çerikli aralan birinci şekil otomobille posta taşıma işi. B Haftada karşılıklı yedi seferli, bin dört yüz lira ayhk tahminî bedelli, iki bin beş yüz yirmi lira geçici teminath, altı bin lira idarî kefaletli, üç sene süreli Çorum Sungurlu Çerikli aralan ikinci şekil otomobille posta taşıma işi. C Haftada karşılıkh yedi seferli, bin lira ayhk tahminî bedelli, bin sekiz yüz lira geçici teminath, dört bin beş yüz lira idart kefaletli, üç sene süreli Çorum Merzifon Havza aralan üçüncü şekil otomobille posta taşıma işi. Ç Haftada karşılıklı yedi seferli, iki bin dört yüz lira aylık tahminî bedelli, iki bin yüz altmış lira geçici teminath, yedi bin lira idarî kefaletli ve bir sene süreli Çerikli Sungurlu Çorum Merzifon Havza aralan bir hat birinci şekil otomobille posta taşıma işi. D Haftada karşılıklı yedi seferli, iki bin dört yüz lira ayhk tahminî bedelli, dört bin üç yüz yirmı lira geçici teminath, dokuz bin lira idarî kefaletli, üç sene süreli Çerikli Sungurlu Çorum Merzifon Havza aralan bir hat ıkiAci şekil otomobille posta taşıma işi. 2 Eksiltme 2/S/950 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 te Çorum P.T.T. Müdürlüğü binasında yapılacak vâki olacak tekliflere göre bu bes şekilden her birisi üzerinde şartlaşmanın ikinci maddesine tevfikan işlemde bulunulacaktır 3 2490 sayıh Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 32 nci maddesine göra hazırlanacak teklif mektublarının eksiltmenin açılma saatinden bir saat öncesine kadar komisyon başkanlığına alındı kâğıdı karşılığında verilmesi şarttır. (Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.) 4 Teminatların teslim yeri P. T. T. veznesidır. 5 İsteklilerin ergin ve iyi huy sahibi olduklarına, namus ve haysıyete dokur.ur suç ve hele ağıı hapis veya o derecede cezayı gerektirecek bir eylem ile hükümlü bulunmadıklarına, erklik derecesine vüvenilir kişilerden olduklarına dair belgeler göstermesi ve okur yazar clmıyan isteklilerin noterden onanmış bir vekâlet kâğıdı ile okur yazar bir vekil bulundurmalan. 6 İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını kanunî tatil gün ve saatleri dışında heı gün Çorum P. T. T. Müdürlüğü yazı işleri odasjndan b^del Hemşire ve Laborant Okullarına ÖGRENCİ ALINACAK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: Bu okullar İstanbul Çocuk hastanesile Haydarpaşa ve Ankara Nümune hastanelerindedir. Parasız yatılıdır. Yaşı 15 ten aşağı ve 25 ten yukan obnıyan orta okul mezunu kıı öğrenciler ahnır. Öğrendlere muayyen bir harclık verilir. Girmek isteyenlerin aşağıda yazılı belgeleri doğruca Bakanlığımıza göndermeleri. 1 Dilekçe, 2 Nüfus kâğıdı onanmış örneği, 3 Sağhk kurulu raporu, 4 Doğruluk kâğıdı (okuldan veya polisten), 5 Grta okul dıploması veya bitirme derecesini gösterir öğrenkn belgesi, 6 Ûç tane resim. (9739) K S I T LE ve YÜZDE VERMEDEN Her nevi Kundura, Çanta, Tuhafiye, Manifatura, HbUe Pardesü, Şapka ve Bebe takmüan; Saraciye; Parfümari K A R D E Ş L E R ' den temin edilir. Çarşıkapı Tramvay durağı kusın I Nişan, Nikâh Düğiın ve bllumnm siparisleri. kendi bahçesinde yetiştirdiği nadide çlçeklerle yapar. Beyoğîu İstiklâl Caddesi T E L E F O N : 41747 1 Köprüağzı Maraş Şube hattı küometre 9+878 de inşa edilecek 5X3.00 metrelik betonarme köprü kapah zarf usulü ile eksiltmeye konuhnuştur. 2 Eksiltme 4 Ağustos 1950 tarihine rasthyan cuma günü saat 11 de Gaziantebde Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 3 Bu işe aid evrak her gün (tatil gunleri hariç) Başmüdürlükte tetkik edilebilir. 4 Keşif bedeU (79245.15) Ura olup geçici teminat miktan (5943.39) liradır. 5 İsteklilerin ihale gününden üç gün evveline kadar tatil gunleri hariç Basmüdürlüğe müracaatle bu âyarda bir betonarme inşaatı yapmış olduklarına dair işini yapmış olduğu daireden aldıklan belgeleri ibraz ederek yeterlik belgeleri almalan lâzımdır.* 6 İsteklilerin 2490 sayıh kanun tarifatı dahilinde hazırhyacak1 Tuzlamızda mevcud üç aded gazojen gurup elektrojeni şartnalan geçici teminat ile yeterlik ve bu yıla aid #icaret Odası belgelerini mesine musteniden kapalı zarf usulile arttırmSya konulmuştur. 2 Grup elektrojenlerin muhammen bedeli mecmuu 60 bin Ura havi teklif zarflarını yukarıda yazılı tarihte muayyen saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etclup geçici teminatı 4250 liradır. meleri lâzımdır. 3 Arttırma 10/8/950 perşembe günü saat 15 te Tuzla MüdürlüPostada olan gecikmeler kabul olunmaz. (9543) ğündeki komisyonda yapılacaktır. PURO BOL KÖPÜKLÜ NEFIS KOKULU TUVALET ve TRAŞ SABUNLARI Gazianfeb Demiryolu Inşaat Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığından: Tekel Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden: siz alacak veya görebileceklen ilân olunur. (9903) 4 Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Tekel Ankara, İstanbul, Izmiı Başmüdürlüklerinde ve Tuzlamızda görülebilir. 5 İsteklilerin mühürlü fiat teklif mektublannı, teminat makbuzu veya banka teminat mektublarını ihtiva edecek olan kapaıh zarflarını arttırma saatinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon başkanl'ğına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 6 Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edihnez. (9784) I Adanadaki işlerimiz için Ekskavatör ustasma ihtiyaç vardır. iır Çalışmak istiyenlerin ellerindeki bonservislerile beraber Galata Veli Alemdar Han 513 numaraya müracaat etmeleri. EKSK£¥ATÖR I9STASI ALINACAK |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog