Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHUEİYEJ »5© İÇK1SİZ SAZ Dünyada Neler Oluyor? A K Ş İ T ' i n ile birlikte iştirakile CAĞÂLOĞLU HER P A Z A R saat 14 ten 20,30 a kadar yegâne fasıl okuyucumuz C A N ve tanınmış saz üstadlartndan mütegekkil KÜME F A S U ÇIFTESARÂYLÂR BAHÇESÎNDE Amerikalı turistler her yıl Avrupada 1 milyar üç yüz milyon dolar harcediyorlar 5 inci sdhifeden devam ferleri ihdas etmek lâzım geleyasta bir üniversite bile kurmuş cektir. lar ve bunun başına Avnıpah bir Amerikalılar her yıl Avrupa profesörü getirmişlerdir. Bu üni seyahati için ne kadar para versıtede Avrupa tarihi, Avrupa harcıyorlar? sanatı ve âbideleri, Avrupa iktisaAmerikalılar, İkinci Dünya Hardıyatı bahisleri gösterilmekte ve mektebi bitirenlere hususî birer binden önce gelirlerinin ancak yüz dıploma da verilmektedir. Aynı za de yanmını seyahat masrafı olarak manda muhtelif muesseselerin ve ayınrlardı. O vakit Amerikalıların meslek erbabının faalıyet sahalan gelirinin tutan 81 milyar dolardı. da çeşidli meslek erbabına göre Fakat bugün Amerikalıların yıllık birer erud mevzuu teşkil etmekte gelirlerinin yekunu 260 milyardır dirler. Meselâ, saat tacirleri. su mü Bunun yüzde yanmı 1 milyar 300 hendisleri, çiçek tacirleri, sütçiiler, milyon dolara baliğ olmaktadır. Bu inşaatla uğraşanlar ve dığerleri bu para, Avrupalılar için mühim bir üniversitede Avrupadakı meslek servettir. daşlan hakkmda kâfi derecede maSon zamanlarda turizm davası lumat edindikten sonra yaz tati memleketimizde de üzerinde duruluıde Avrupaya geldıkleri zaman lan bir meseledir ve bu işin başıonları ziyaret ederek hem ahpabhk na bir Amerikalı mütehassıs getietmekte hem de iş hususunda firümiş olduğu söylenmektedir. Şu kir mübadelesi yapmaktadırlar. 1 milyar 300 milyon dolann kıyıYalnız, Marshall plânı mucibince sından, köşesinden hiç olmazsa yapılan yardımlar esnasında dolar cüz'î bir miktarmın memleketimizharb esnasındaki kıymetıni muhade sarfedilmesıni temin için bizim faza etmekte olduğu için son yülarda Amerikalüara Avrupa seya de bu yazıdan çıkaracağımız pek hati pek ucuza mal olmaktadır. A çok ibret dersleri olsa gerek. Hercaba 1952 den sonra dolar normal kes o yüzden milyon kazanırken, değerine düşecek olursa aynı va memleketimizin güzel köşelerine ve yeni dünya sakinlerinin merakmı zıyet devam edebilecek mi? O vakıt de işi kolaylaştırmak tahrik edecek tarihî eserlerimize Avrupa hükumetlerine ve halkma rağmen ellerimizi göğe kaldırıp duşecek, Amerika ile Avrupa ara yalnız dua ile turist beklememu smda tenzilâtlı uçak ve vapur se ayıb ve günah değil mı? ESKI MODEL Vantilâtör Metalik cihazı ile donatılmış Müzeyyen Senar Işıl Mefharet Yıldmm Ahmed Üstün CELÂL TOKSES S a z Kanun Ahmed Yatman KEMAL GÜRSES Keman NECATI TOKYAÎ Kanun ISMAİL TEZELLİ İBRAHİM TUĞBAY Cümbüş : Kadri ŞENÇALAR Klâmet Abdullah YÜCE H AYİ K Cümbüs : Cemal CÜMBÜŞ Klarnet Bağlama üstadı S ERE F Keman : S\İM ÖZSOY Kanun EşSer Köprülü ŞEMSI YASTIM\N Darbuka Üstad Hasan Tahsin EMİX TANINIVTIŞ Piyano : HARİ K A ŞEHNAZ KÖÇEKÇELER Darbuka üstadı HASAN TAHSİN Birinci Fasıl: UŞAK İkinci Fasıl: tarafından eskı KÂĞIDHANE OYUN HAVALARI. ve Zurna EMİN TANINMIŞ Perihan Altındağ Sozeri S a z 1950 YENt MODEL EMİLE MAROT 3 boy Kalburlanmız gelmiştir. £Z "ORHAN KAZANÇHAN 1950 YENİ MODEL * Türk Ziraat Makineleri Müesseses a^ripci 74 Tpiffraf Kazanchan istanbul llâveten saat 18 den 20,30 a kadar üst^d sanatkâr R A Ş 1 D R I Z A Tiyatrosu, yirmi kişilik tam kadrosu ile ••••Program tam 7 saat devam eder TÜRKİYEDE İLK DEFA Avrupa Şampiyonu 6 kadm * arasında boks maçlan Fevkalâde heyecanlı ve cazib spor tezahürleri \ ÇIFTÇILERE MUJDE Üçlü, Dörtlü, Beşli v e Altılı en son model hususî Anız aktarma Traktör Pulluklarımız gelmıştir. Teslim yeri: KAVİ M A G A Z A S I Cumhuriyet Cad. No. 6/1. Ünver apartımanı, allı, l a k s i m BEYERsMODE F İ) R A L LE HER İstanbul Jandarma Satınalma 1 2 S 4 5 Komisyonu Başkanlığından: ANTIDOT Geniş okuyucu kütleleri tarafından alâka Ue beklenen Avrupanm en meşhur Moda Mecmuasınm yeniden negre başladığını müjdeleriz. The Boxing Ladies Avnca Orkestra Dans Varyete G E C E Saat 21 den itibaren ve H E R P A Z A R Saat 17 de MATİNE. Jandarma ihtiyacı için tahminen beher adedi 0 75 kuruştan 1.500 000 aded küçük renkli şimşir düğme kapalı zarf eksiltme usulde satm alınacaktır. Muhammen bedeli 11250 liradır. İlk temınat mıktarı 843 lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 9 ağustos 1950 çarşamba günü saat 11 de Taksira Ayazpaşadaki kurulumuzda yapılacaktır. Şartnamesi her gun mesai saatlerinde kurulumuzda gbrülebilir. İsteklilerin belli gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayıh kanunun alâkada'r maddelerine göre hazırbyacaklan teklif msktublarını makbuz karşılığı kurulumuza vermeleri ve bu saatten sonra mektublarm kRbul edilmiyeceği. (9825) •NEZ.LE i • GRİP • DİS AĞPISI • ADALE ROMATİIMAS1 ' ^ ^ ^ •yANIKLAR ^ ^ T •ĞÜNES YANIĞI fe •ARI.BÖCEK SOKMASI ^ & • KESİK • ^ •YARALAR •PİŞİK •KA$INTI •EK1EMA •ERGENLİK fkV • DONUK "^T • DERİ ÇATLftKLAfilNDA VE % i • TRASTAN SONRA KULLAHILIR • FİATI : 75 Krş. " BEYER'S MODE FÜR ALLE'nin dağıtma işini bu sefer yeniden HAŞET KİTABEVİ deruhde etmiştir. Her ay bütün kitabcılardan istiyebilirsiniz. Fiatı 120 kuruştur. Üçüncü nüsha çıkmıştır. Perapalas arkası E L D O R Â D O Bahçesinde NOT: Hariçten istirak etmek istiyen kadın boksörler kabul edilir. OPER\TÖR ^ RIZA ÜNVER Doğum ve Kartın Hastalıklan iMiılehassısı Cağalo*ıu Nuruosmanive Cad No 22 î e l : 226S3. • • Kocaeli Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından: 1 Adapazan stadyomunda yaptmlacak kârgır tribün inşaatı (43365) 2 3 4 ÇAYIR MAKİNESİ OT PRESİ MISIR TANELEME MAKİNESİ Her türlü pulluk Diskarrow ve ziraat âletleri gelmîştir. Derhal tesîime hazır İngiUz mamulâtı, muhtelıf takatte İ L Â N Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından: İsparta ilınin Keçıburlu ilçesine bağh Değirmendere mevkiinde kâin mekşut kükürt madeninin 45 yıl süre ile işletilmesi imtiyazı Bakanlar Kyulunun 7/2/950 tarıhli ve 3/10582 sayılı kararüe «Mahdud Mesuhyeth Keçiburlu Kükürtleri İşletmesi Müessesesi» uhdesine ıhale kjlınmıştır. (9897) A H M E D T E M Î Z 400 Devirli ÇUKUROVA İTHALÂT ve İHRACAT T. A. O. A D A N A İ S T A N B U L HAVA ALANI karşısı TEPEBAŞI No. 107 ANKARA ANTALYA ESKİŞEHİR EREGLİ İSKENDERUN İZMİR KONYA POLATLI TARSUS Türkiye Umum Müme^sili Ev ve muayenehane: Çarşıkapı. Tel: 25616. H E R G Ü N Halebli Sünnetçıbaşızade Soydan Sünnetçi I I Tepebr^ı Şehir Tiyatrosu Komedi Kısnı kar^ısında D O K T O R 1200/600 devirli AİLSA CRP.İG Deniz Dizel Motörleri Müsaid fiat ve tediyatta kolaylık İstanbul Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğünden: General Elektrik Türk Anonim Şirketi tarafından Topkapı haricinde kurulmakta olan ampul fabrikası mecrasının şehir mecrası kolektörüne bağlanması için kalekapısında yapılmdsı icab eden hafriyatın devamı müddetince (20) gün müddetle Topkapı kalekapısı bilumum vesaite 24/7/950 gününden itibaren kapatılrruştır. Hafriyat müddetince bu kapıdan işlemek mecburiyetinde bulunan vesaitin Mevlânekapı ve Edimekapıdan geçerek seyrüsefer edebileceklerdir. Keyfiyet sayın halka ilân olunur. 6 RASİM HATİBOĞLU Asahive Mülchassısı »•• D O K T O R ^ " ^ lira (95) kuruş keşif bedeli ile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu ışe aid keşif, proje ve şartlaşmalar Kocaeli Beden Terbiyesi Bölgesmde tetkik edilebılır Geçırı teminat miktarı (3252) lira (45) kuruştur. Eksiltme İzmitte Halkevi binasındaki Beden Terbiyesi Bölgesinde toplanacak komisyonda 7 ağustos 1950 pazartesi gunü saat 15 t« yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak için ihale gününden evvel Bölge Başkanlığına bu gıb: işleri başan ile bitirdiklerini gösterir evrakla başvurarak yeterlik belgesi alınması lâzımdır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun esaslan dairesinde hazırhyacaklan teminat makbuzu veya mektublannı, yeterlik belgesini, 950 yılına aid Ticaret Odası vesikasım taşıyan kapalı teklif mektublarmı ihale günü eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına vererek makbuz almaları lâzımdır. Posta gecikmeleri kabul edilmez. (9902) Bugün gündüz BEŞİKTAŞ Bahçesinde Mevsimin en zengin programlı büyük müsameresi Izmir Yollar İkinci Bölge Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Manisa ilinde Akhisar Gördes yolunda 8+400 524250 kilometreler arasında 7850 metre tul blokaj yapmak ve silindiraj işi olup keşif bedeli «52629.91» elli iki bin altı yüz yirmi dokuz lira doksan bir kuruştur. 2 Eksiltme günü 10'8'950 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 de Bornova Mersinlisinde bulunan Yollar 2 nci Bölge Müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile, yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı mesai saati dahilinde Bölge Müdürlüğünde görulebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: a İsteklilerin bu iş öneminde bir işi iyi surette başarmış olduklarmı isbata yarar belgelerile Bölge Müdürlüğünden alacaklan tanıtma beyannamelerine «müteahhid eyliyetnamesi, müteahhid plân ve teçhizat beyannamesi bağlamalan ve yeterlik belgelerini isteme dilekçelerile birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce yazı ile Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş için yeterlik belgeleri almaları. b 1950 vıh Ticaret Odası belgesini haiz olmak. c 3881.49 lira geçici teminat yatırmaları. 5 İsteklilerın 2490 sayıh kanun hükümleri gereğince hazırhyacaklan yükleme mektublarını eksiltme gününden bir saat evvel makbuz karşılığında komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (9786) DIŞ TtCARET T. A. Ş. İKema! Saracoğlu I Şişli Çocuk Hastanesi I DAHILIYE MÜTEIL\SSIS1 I Ankara cad No. 15 Tel. 20189 DİŞ TABİBİ Galata Rıhtım Caddesi Kefeli Hüseyin Han 4 üncü kat posta kutusu 1237 Galata, Telefon: 42211 DOKTOR OPERATOB Zivaeddin Maktav (Şişli Çocuk Hastanesi) Knlak, Buran, Boğaı (Açn. Diş) Hastahklan Mütehassıa Ankara Caddesi 15 Telefon: 23197 Ev: 84161 DİŞ T A B İ B İ BUGÜN GÜNDÜZ JNecdel Rifat Atay | Her gün öğleden sonra Cağâloğlu Babıâli Cad. No. 33 Tel: 20264 P ^ FENNÎ SÜNNETÇİ NATIK NURES I Beyoğlu, İstiklâl Cad. KumI baracı yokuşu, Çelebi Ap. I No. 132. Telefon: 43917 (Lebon I^^MHBH yanı). 24 üncü senei devriyesi MÜZEYYEN SENAR ZEHRA BİIİB KONSERLERİ Şantöz ve dansöz topluluğu, bağlama üstadı Ş EM Sİ Y A S T I M A N , Komedi, Akrobat, Müessesenin fevkalâde enteresan sürprizi ? NOT: Eğlenceler programı saat 5 ten itibaren başlıyacaktır. Büyükdere BEYAZ P A R K' ın Halk sanatkârı Zehra Bilir Meşhur güldürücü İsmail Durabüllü Şevki Şakrak Yegâne millî havalar üstadı yüksek ses kraliçesi çok sevımli ZEHRA. BİIİR, NEVZAT AKAY ve Bayan İSMET konserleri. Komedi, Zengın Varyete Girış 75 kuıuştur. Yann akşam Paşabahçede büyük müsamere, fevkalâde konser GELÂL TEZEL Çabuk, acısız sünnet yapılır. Aksaray, Valde Camii karşısında köşebaşında Ayyjldız apartımanı. r KELEPİR DÜZ ARSA • H A C YOLUNDA RAHATLIK. Bu yıl mukaddes dinî vazifenizi yaparken Ağır Sanayi Mmtakasmda Fabrika, imalâthane vesair her türlü işe müsaid düz bir arsa satılıktır. Elektrık 75 metre yakınında, suyu içinde, civannda arteziyen kuyusu, hâlen etrafındaki parsellerinde fabrikalar bulunan, Topkapı asfaltına bir buçuk dakika mesafede, Yılanlı Ayazma şosesi üzermde, arsa hududları dahüinde müteaddid dut ağacı bulunan, ziraate de olverişli 12312 metre karelik arsa satı• • • • • • lıktır. Müracaat: Tel: 41099. • ^ ^ ^ • ^ • ^ H Devlet Havayolları Yeşilköy Meydan Müdürlüğünden: 1 Aşağıda cins. miktar ve muhammen bedeli yazılı bulunan malzemeler açık arttırma suretile satılacaktır. 2 Arttırma, Yeşilköy meydarunda müteşekkil Ahm, Satım Komisyonunda icra edilecektir. 3 Bunlara aid şartnameler her gün mesai saati dahilinde Ye(9791) şilköy Hava Meydanında görulebilir. Malzemenin cinsi Kamyon şoför mfaVıalii Ticaret kurslarmın on bırınci devrre ogretımı 1 ağustos 1950 salı günü başlayacaktır. Muhasebe, gelir vergisi. ticarî hesab, muhaberat. neşrivat ve daktilo dersleri verilen akşam kurslarına okurra yazma bilen herkes kavdolunabüir. Kurslar altı aylık ve parasızdır. isteklilerin birer fotoğrafla pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okuluna müracaatlerı (°S?9) Pratik Akşam Ticaret Kursları Nüdürlüğünden: m 150 aded sokak tenvirat armatürü yaptırılacaktır Erzincan Belediye Başkanlığından: I DENIZYOL ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZİ VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESSNDEN: nümuneye tamamen uygun olmak ve 20 günde teslim edilmek şartile 150 aded camsız sokak tenvirat armatürü yaptınlacaktır. 2 İlgililerin nümuneyi goıüp ve geçici teminstı Müessese veznesine yatırdıktan sonra teklif mektublannı 2S< 7/950 tarihine kadar Müessese Umum Müdürluğüne vermeleri 1 Müessese, Alım, Satım ve Tesisat Şubesindeki mühürlü Mevcud Skoda Dizel gruplarımız için aşağıda yazıh parçalar satrn alımcaktır. Ellerinde bu parçalardan bulunan firmalann 2/8/950 çarşamba gürüne kadar belediyemize fiat teklifinde bulunmalan ilân olunur. (9832) 3 S 160 tip 3 aded piston kolu yatağile 60 beygir kuvveti 3 laded piston kolu burcu 750 adedi devir • 2755 motör numarası 1946 yapıldığı tarih. 3 aded piston kolu yatağile 3 aded piston kolu burcu 67.5 750 4977 1948 3 S 160 tip beygir adedi devir motör numarası yapıldığı tarih Hazırladığı fevkalâde seferlerden istifade ediniz. Banyosn, sıcak, soğuk snyu bulunan kamaralar, çeşidli ve bol yemekler. tertemiz ibadet, yıkanma yerleri, rahat salonlan bulunan liıks. siıratli yolcu gemileri. Miktan 10 aded Muhammen bedeli 2250. 1525. Geçici teminaü 168.75 11437 Asfalt bidonu ağzı açık, boş 610 ad?d Arttırma günü saat 4/8/950 cuma 15 te 4/8/950 cuma 16 da ilân olunur. ^•^••••••HDHBHiSHIİ^HHiiMHHH HAC YOLCULARIİCİN İKİ SEFER Yapacaktır ((Cumhuriyet vapuru» 4 eylülde, Ordu fîpî lüks yolcu gemisi I I eylulde Ishnbuldan hareket edeeektir. şekilde yapabilmeniz rahat, emniyetli Hac yolculuğunun en ucuz ve en için • 60 yıldanberi Memleketimizde çok iyi tanınmış İngiliz RUSTON ı AMASYA VÂLİLİdİMDEN: Eksiltmeye konulan iş: Merzifon Merkez sağlık binası. doktor evi, ve garaj inşaatı olup keşif bedeli (226044 09) liradır. İhale, 28/7/950 Cuma günü saat 16 da Amasya Hükumet binasmdaki Bayındıruk Müdürlüğü odasmda ve kapab zarf usulü ile yapılacaktır. İstekliler bu işe aid keşif, birim ftst listesi. Ö7el ve fenni şartname, elektrik ve sıhhî tesisat keşif ve proieleri, genel eksiltme şartnamesi, sözleşme projesi ve Baymdırlık işleri genel şartnamesinden ibaret dosyanın Ankarada Yapı ve İ. İ. Reısliğinde ve Amasya Bayındırlık Müdürlüğünde görebilirler. Eksiltmeye girmek için (12552.25) lirahk geçici teminat makbuzu ve bu seneye aid Ticaret ve Sanayi Odası belşesile bu işe mahsus olarak Bayındırlık Müdürlüğünden verilmiş müteahhidlik yeterlik bels;esini teklif mektüblan içerisine kovmaları şarttır Yeterlik belgesi almak igin: Teknik önemi haiz ve buna benzer denscede bir bina yapımı yapmış ve ikmal etmiş olduğuna veya denetlediğine dair işi yaptıran daireden almış olduklan belgeyi bir dilekçeye bağlıyarak ve ihaleden üç gün evveline kadar Amasya Valiliğine müracaat etmiş olmak lâzımdır. Teklif mektubiarımn usulüne uygun olarak ve ihaleden bir saat evveline kadar bir almdı mukabilinde Baymduhk Müdürlüğüne tevdi edilmelidir. Sonradan gelen ve postada vukubulacak gecikmeler kabul ecWmiyecektir. öevlet Denizyolları İşlefme U. M. İlânları 1 Eb'adı şartnamede yazılı 498 aded kazan borusu pazarhkla satm alınacaktır. 2 Pazarlık 25'7'1950 sah günü saat 10 da Tophanede Genel Müdürlük Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. S Tasarli.nns deserı voktur İsteklı'enn, teklif edecekleri mal bedelinin %15 nisbetinde guvenme paralanru pazarhktan önce vezneye yatırmaları lâzımdır. 4 Şartnamesi h e r g ü n komisyonda görulebilir. (9886) Fabrikası imalâtı muhtelif takatte tam Dizel yaük, dik, deniz, sulama motörleri ve elektrojen gruplan ve yedek parçalan gelmiş ve gelmektedir. Türkiye Mümessili ve Satış Acentası: DENIZYOLLâEI vapurlarile seyahat ediniz. A, C, BULDANLIOGLU ve ORTAKLARI İ s t a n b u l I z m1 r 4 üncü Vakıf Han zemin Gazi Bulvan kat No. 7 Buldanlıoğlu Han Telefon: 23441 Telefon: 3991 Telgraf: E H E M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog