Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHÜRİVKT 23 Temmuz 1950 ((Taşkızak)) tankeri dün törenle denize indirildi Baştaraf% 1 inci sahifede Bundan sonra Cumhur Başkanı: denize indirilmesi münasebetîle «Taşkızak» tankerinin hayırlı başTaşkızak tersanesi ve Halicde bu langıç olmasını temenni ederim» lunan gefnilerimiz baştan başa alay sözlerini söylemiş, ve tanker alkışsancaklarile donatılmıştı. Halicde lar arasmda denize indirilmiştir. Türk denizcılerinin göğüslerini bir bayram manzarası göze çarpıiftiharla kabartan yeni tankerimiz yordu. Türk denizciliğinin bu güzel ba denize inerken Halicde bulunan şarısını kutlamak üzere tankerin donanmamıza mensub gemiler düinşa edıldiği kızağın etrafı erken dük çalarak yeni gemimizi selâmsaatlerden itibaren gemi inşaiye iş lamıştır. Tanker denize indirildikten sonçileri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından doldurulmuş bulu ra Cumhur Başkanı Cslâl Bayar, gemiyi yapan yuksek deniz inşanuyordu. iye mühendisi Ata Nutku, Yarbay Curahur Başkanı, «Taşkızak» tan Fikret Gövüş, Binbaşı Ali Kara ve kerinin denize indirilişi törenınde Yüzbaşı Turgud Birayı kabul edebulunmak üzere beraberinde Baş rek kendilerini tebrık etmiştir. bakan Adnan Menderes, Istanbu! Cumhur Başkanı müteakıben milletvekili Salih Keçeci, Vali ve hazırlanan büfede ağırlandığı sıraBelediye Başkanı Dr. Fahreddin da Donaryna Komutanı Tümamiral Kerim Gökay olduğu halde saat Rıdvan Koraldan Taşkızak tersa11 de Taşkızak tersanesine gelmış nesi hakkında malumat almış ve ve tezahüratla karşılanmıştır. şunları söylemiştir: Cumhur Başkam Celâl Bayar ile « Türk işçisi «Taşkızak» tanberaberindekiler hazırlanan tribüne kerini inşa etmekle büyük bir kaçıktıktan sonra «Taşkızak» tankebiliyet göstermiştir. Bu suretle ıhrinin denize indirilme töreni başlatiyacımız olan gemileri yapabildimıştır. ğimize inanmış bulunuyoruz. Yerii Deniz bandosunun çaldığı İstik'.âi malzemeyi de dahilden temin edemarşmı takiben Tersane Müdürü biüyoruz. Şimdi bunun ekonomik Denız Albayı Kâzım Meriç, kür olup olmadığını gözönüne almamız süye gelerek bir hitabe irad etmiş ıcab ederse haricden temin etmeve 1455 senesinde kurulan Taşkızak miz lâzım gelecek. Fakat memleTersanesinin uzun zamanlar Türk ket müdafaası bahıs mevzuu olundenizcilik kudretinin dünyaya ta ra, inşa edeceğimiz gemilerin ekonıtılmasında büyük hizmetleri ol nomik olup olmadığı ikinci dereceduğunu, Birinci Dünya Harbinden de kalır, bize, yalnız yapmak düsonra bir müddet terkedilen tersa şer. Şayed ekonomik de olursa bahnenin, 1942 yılında 1 numaralı hü tiyarhğımız iki kat olur. . cumbotunu inşa etmekle yeniden Gemilerımize inşa malzemesini faaliyete başladığmı ve bugüne ka temin eden Karabük fabrikasımn dar 11 geminin denize indirilmiş yapılması mesuliyetini İktisad Ve bulunduğunu söylemiştir. kili iken üzerıme almıştım. Bunun Hatib sözlerine devamla ordumu münakaşası hâlâ devam ediyor. Fa*un deniz, hava ve kara kuvvetle kat faydasını görmüş bulunuyoruz rinin en büyük ihtiyacı olan akarDemek ki bütün bu emekler yeyakıtın naklinde büyük faydalar rini ve mükâfatını bulmuş oluyoı. sağlayacak «Taşkızak» tankerinin Arkadaşlan tebrik ederim.» 79 metre boyunda, 1251 metre geCumhur Başkanı, daha sonra işçi nişliğinde, 3350 tonluk olduğunu ve mümessillerile görüşmüş ve işçilerî 2100 ton akaryakıt taşıyabileceğinı muhabbet ve takdirlerinin iletilmebelirtmiş ve tamamen millî malze sini isteyerek tersaneden ayrılmışme ve Türk işçilerinin emeğile ha tır. zırlanmış olduğunu kaydederek Cumhur Başkanı tersaneden ayTürk mühendis ve işçilerinin bu rıhrken başta bando olduğu haıeserlerile iftihar ettiklerini ifade de deniz müfrezesi ve askerî ereylemiştir. kân tarafından selâmlanmıştır. Atletlerimiz dün Âvusturyaya gittiler Viyanada yapılacak olan Türkiye Avusturya millî atletizm müsabakalarına katılacak millî atletizm takımımız, dün saat 12 de kalkan Ankara vapuru ile Napoliye müteveccihen hareket etmiştir. Jerfi Fıratlmın başkanlığmda yola çıkan kafilemize, idareci olarak da Ankara Bölgesi Atletizm Antrenorü Besim Aybars katıbnıştır. Atletlerimiz nhtımda, başta Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Vahi Oktay olmak üzere kalabalık bir kütle tarafından uğurlanmışlardır. Giden atletlerimiz şunlardır: Muhiddin Akm, Doğan Acarbay, Kemal Horolu, Oktay Karakulak, Turhan Tükel, Cahid Önel, Ekrem Koçak, Turhan Göker, Burhaıı Cengiz, Osman Coşgül, Mustafa Özcan, Mustafa Batman, Erdal Barkay. Şevki Koru, Mehmed İkigül, Macid Göktürk, Mahir Aras. Ruhi Sarıalp, Ömer Özkap, Şetvan Toker, Halil Zıraman, Balcı Tamer, Celil Uçarer, Yılmaz Oktay, Nuri Turan, Âdil Bozdoğan. p Hakikat tecelli eder. RADYO f Bugünkü Program İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Salon konser orkestrasır.dan melodiler (Pl.) 13.30 Caz muziği (Pl.) 13.50 Istanbul Üniversıtesi Talebe Birliği adına konuşma 14.00 SEZ eserleri . Şarkı ve turkuler; okuyan. Muzeyyen Senar Işıl; çalanlar: Nubar Tekyay, Selâhaddin Pınar, İsma11 Şençalar; A) Saz eserler.; B) Şarkı ve turküler 14.45 Havay adalarından muzik (Pl ) 15.00 Konserto (Pl.) 15 30 Dans müziği (Pl.) 16.00 Kapanıs* 17.57 Açılış ve programlar 18 00 Akşam konserı (Pl ) 18.30 Dans muziği (Pl.) 19.00 Haberler 19 15 İstar.bul haberleri 19 20 Bourdon orkestrasından hafif müzık (Pl.) 19 30 Saı eserleri Şarkı ve turkuler; oku>an: Saflye Ayla; çalanlar: Sadi Işılay, Izzeddm Okte. Edıb Erten, A) Saz eserleri: Bı Şarkı ve turkü'er 20 15 Hurriyetin 41 inc t yıldönumu munasebeule konuşma. konuşan: Muzaffer Sahmoğlu 20.25 Hafif ara muziğ'. (Pl.) 20 30 Teknik hırsız Meırco (Radyofonık komedi) 21 00 Haf'f ara n.üziğı (Pl.) 21.05 ;Spor hasbıhallen konuşan: Eşref Şefık 2120 Fasıl heyetı konsen 'Muhayyer' l ı Peşrev. 2) Hal: siyehi gerriarı. 31 Sına g"jl konca, 4) Humarı yok bozulmaz. 5) Ta 1 :rn. 6ı Yavru lcjrban. 7) Alışîm, 8) Koşküm var, 91 Karsılama 22 00 Hurrtyetin 41 ınci yıldonıiTiu munasebetile Hurri>et âbidesırdeki yapılan meras mden röportaj 22 15 Dinleyici iEteklerı 22 ^5 Haberler 23.00 Dans nvız'ği (P! > 23.30 Hafif gece muzif' ıPl ) 24 no Kaı^anış Güzellik Kraliçesine hediye j 1950 Türkiye Güzellik Kraliçesine hediye vennek üzere, memlfiketimizin büyük, küçük pek çok firması gazetemize mnracaatte bulunmnşlardır ve bulnnmaktadırlaı. Bunlann içinde hakikjten pek kıymetli olanlan bulunduğu gibi, bir kısmı da, aynı manevî değeri taşunakla beraber, daha küçük çaptadırlar. Diğer bir kısmı ise, orijinallik bakımından dikkati çekmektedir. Bunlann hepsini, gazetemizin hususî bir sürununda her gün neşredebilmeyi pek isterdik, fakat teknik mahzurlar yüzünden buna maalesef imkân bulamamaktayız. Maamafih okuyucıılarımız, hediyelerin en kıymetlilerini gene bu sütunlarda bulabileceklerdir. İmkân olduğu takdirde müsabakanın yapılacağı günlerde büyük, küçük bütün hedij'elerin tam listesini de neşredeceğiz. Güney bölgesinin ve Adananm tanınmış kuyumcusu A. ALTINBÜKEN Kraliçeye gümüşten komple bir pasta takımı, Beyoğlundaki C. K. M. Kraliçenin beğeneceği bir kumaşı, Kapahçarşda kuyumcu RAGIP ÖZLER bir altın yüzük, Marpuççulardakı İNCİ ıtriyat evi gazetemizde resmi çıkacak her güzele «Havilland Vanishing» vazc kremlerinden birer aded, SAGLAM zeytinyağı firması Kraliçenin altı aylık ze>tinyağı ihtiyacını, BASMACILAR zeytinyağı ve sabun firması kraliçenin altı aylık sabun ihtiyacını, KECMİ RIZA kumaş mağazası fantezi bir kumaş, Adananın tanınmış ıtriyat mağazası F. İNCİ bütün orijinal Fransız markalanndan muteşekkil bir parfüm koleksiyonu, meşhur kadın terzisi MUAZZEZ CANSU en son model üzerine bir tuvalet, meşhur SELİM EMRt en son ve en güzel modellerinden birini, Ayazpaşadaki tanınmış kadın terzisi MELÂHAT Paristen çetirdiği en son nıodellerinden kraliçenin beğeneceği birini, İSMAİL KEMAL ve TANCA kundura mağazaları ısmar'.ama Hirer iskarpın, OSMAN GÜZEL son model bir Fil'DS radyo, FEMİNA en şık şapkalarından birini. FARUKİ ITRIYAT1 kraliçe'.ere birer düzıne, gazetede resmı çıkanlara birer aded 368 No. lı büyük krem NİVEA, BAKER fevkalâde bir model, EKSELSIYOR İngiliz kumaşlarından ısmarlama bir trençkot, KELEBEK korseevi ısmarlama bir skandal korse, HASAN DEPOSU bütün müstahzarlarından birer nümune, Kapahçarşıdaki tanuımış h&lı taciri \. ŞENGÖK mutena bir Kayseri seccadesi, Beyoğlundaki büyük SELEKT mağazası İngiltereden hususî surette getirteccği bir tayyorluk kumaş, ŞARK PAZARI zarıf bır tuvalet takımı, Suıtanhamamındaki İPEKER ticarethanesi tuvaletlik bir kumaş, FINDIK TAREVI Satış Kooperatifı bir çuval en iyi cinsten fındık, Kadıkoyünde SIDIKA ÜGE çamaşır dikim ve işleme evi işlemelı bir tsJcım çamaşır, Çarfikapıdaki MELEK itriyat evi. hususî surette hazırlanan bütün çeşıdlennı, Samsundaki BUKET itriyat evi Coty marka muhtelif itriyat, Beşıktaştaki ÖMER LÛTFİ ve Şrk. tuhafiye mağazası beğen'lece< kumaştar. bir sr' hlık, Beyoğlundaki ESVET terzi ve şap'n evi kendı modellerinden bir şapka hediye edecek ayrıca bir de son model elbise dikecek, HALK SİGORTA Şirketi Kralirsyi Kraliçe seçildiği günden itibaren, Milletlerarası Avrupa Güzellik Müsabakasına katılmak üzere İtalyaya yapacağı tayyare gidiş geliş seferi de dahil bir sene müddetle 20 bın liraya sigorta edecek, meşhur dans hocası PANOSYAN Kraliçeye dans öğretecek, MARKİZ Kraliçe şerefine Yıldız Parkınm Çadırköşkü paviyonunda, TEPECAŞI bahçesi sahibi 20 kişilik bir ziyafet (kraliçenin davetlilerine mahsus) verecekler, Çarşıkapıdaki kadın terzisi MEHMED GÜRDAGCIK, gazetemizde resmi çıkacak her güzele 7c 50 ten^ilâtla dikiş dikecek, ÇANGA dekorasyon mağazası Kraliçenin ikametgâhının dekorasyon projesini yapacak, ŞAFAK boya fabrikası Kraliçenin evüıde bir salonu ıSuaz Distemperi) yağlı duvar boyasile boyayacak, Dr. MUSTAFA EYCBOĞLU Kraliçeyi ve ailesini beş sene, Dr. SÜHEYLÂ HİKMET Kraliçeyi biı sene müddetle lüzum hasıl olursa, bedava tedavi edecektir. Ayncs, tanınmış bestekânmız ve saz sanatkânmız SALÂHADDİN PINAR ile müzisyen C. ALİ BEXD, Kraliçeye ithaf edecekleri birer beste yapacakUrdır. SALÂHADDİN PINAR, eserinin telif hakkıru da Kraliçeye bırakmaktadır. Kraliçeye ve arkadaşlanna hediye verecek müesseselerin isimterini neşre dcvam edeccfiz. Hediye vermek istiyen finnalann «Cumhtıriyet Gazetesi Güzellik Müsabakası Tertib Heyeti» adresine müracaat etmeleri kâfidir. İstanbul yüzme şampiycnluğu seçmeleri Küçukler ve ortalararası istanbul yüzme şampiyonluğu seçme müsabakaları dün Lddo yüzme havuzunda oldukça kalabalık bir yüzücü kütlesinin iştirakile yapılmıştır. İki seri üzerinden yapılan bu yarışmalar sonunda derece alan $u yüzücüler finale kalmışlardır: 66 metre serbest (küçukler): 1 Aldo May (MS) 55, 2 Ergin Karakaş (MS) 56.8; 3 Engin Sander (Yİ); 4 Doğan (MS) 58.4; 5 Atillâ (MS) 1.07; 6 Dinçer (DS) 1.08.6. 66 metre kurbağalama (küçukler): 1 Ergin Sander (Yİ) 1.09.2; 2 Oktay (MS) 1.12.8; 3 Doğan (MS) 1.14 5; 4 Togay (MS.) 1.20; 5 Engin (Yİ) 1.22; 6 Talât (DS) 1.26.4. 100 metre serbest (ortalar): 1 Kayra (MS) 1.17.5; 2 Abdullah (DS) 1.19; 3 Niyazi (MS) 1 19.2. 200 metre serbest (ortalar): 1 Kayra (MS) 3.05.2; 2 Abdullah (DS) 3.07; 3 Niyazi (MS) 3.125; 4 T Ertan (Yİ) 3.30; 5 Serter (DS) 3.45; 6 Metin (DS) 3.52.4. 200 metre kurbağalama (ortalar): 1 Metin (DS) 3.43.3; 2 Rıfkı (MS) 3.48.3; 3 Cemal (DS) 3 49.3; 4 Niyazi (MS) 3 59.5; 5 Doğan (Yİ) 4.20. Ayrıca millî takım deneme müsabakası mahiyetinde yapılan 400 metre serbest yanşta da Modasporlu İbrahim Sulu 552.8 ile birinci; gene Modasporlu Nejad Nakkaş da 5593 ile ikinci olmuşlardır. Tramplen müsabakasına iki yüzücü katılmışlar; neticede Mahir (GS) 105.08 puvanla birinci, Muarnmer (DS) 89.10 puvanla ikinci oldular. A' "\RA 8 28 Açılış ve program 8 30 Haberler 8.45 Günaydın (Pl.) 9.10 Gi'nün prrjrramı 9.15 Radyo ıle mgilizce 9 30 Sevilmiş oarcalar (Pl 1 10 10 Krnuşma 10 25 Makimlarduı 1ir demet 11 05 Terrçil 11 30 Salon orkestrası (Pl.) 12.00 Hep beraber 1 sovlivelinr (Yıırddan sesler kr^nsıı) 12.30 Telden tele; mefhum Sevki beyın ölum yılı dolavısıle eserlerinden ornekleT 12 50 Oyun havalan (Ba^lama tskımı) 13 00 Haberler 13 15 Dans müziği (Pl.) 13 30 Ögle Gaz»tesı 13 45 Dans müziği (Pl.) U.00 Kapanış. * 17.58 Açılıs VP Drogram 18 00 tnce ?az (Usşak fa'lı) 19 00 Haberler 19 15 Gecmlste bugün 13 20 Yanrn saat dans fPI ) 19 25 Akşamın karrra müziği (Pl.) 20.15 Radyo Gszetes! 20.30 Sanat heveslileri saati 20 45 Hefif melodiler (Pl.) 21.15 Müzkle G«zi (Pl ) 22.00 Konuşma 22 15 Dans nvziBi (Pl.) 22 45 Haberler Türkiyenin Ingiltere Deniz subaylarımızın ile ticareti kıyafelleri değişiyor Baştarafı 1 ınci sahifede mukabil Türkiyenin İngiltereye yapmakta olduğu ihracat mühim öl çüde artmıştır. Aynı müddet içinde İngiltere Türkiyeden 5.620.000 sterlin değerinde mal ithal etmiştir. 1948 senesine göre vaziyet tamamile değişmiştir. O sene İngilterenin Türkiye ile ticaretinde 3 milyon sterlinlik bir fazlalık mevcud idi. Şimdi ise vaziyet tamamen tersinedir. İstatistiklere göre. İngiltere bilhassa Türkiyeden kuru meyva ithalini arttırmıştır. Bu sene haziran ayı sonuna kadar ingiltere Türkiyeden 1.697.294 sterlin değerinde kuru meyva satm alnuştır. Tiirkivenin İnsiltereye ihrac etmekte olan tütün miktan da azalmaktadır. Aakara 22 (Telefonla) Deniz subaylarımızm kıyafetlerinde bazı tadiller yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmiş ve kararın tatbikına başlanmıştır. Kararnameye göre, yeni subayların elbiseleri bej rengi, açık yakalı, tek önlü ve 4 ceblı olacaktır. Kumaş keten yahud yündür. Ceket içinde bej renkli gömlek giyilecek, siyah boyunbağı takılacaktır.. Şapka da bej rengi olacakür. Aynca lüzumlu yerlerde elbise renğinde kep giyilebilecektir. Bu elbise, düz beyaz elbise yerine günlük hizmette giyüecektir. Beyaz elbiseler yalnız merasim günlerinde ve gece yemeklerinde giyilebilecektir. BULMACA I * 4 9 0 TEŞEKKÜR Atle buy\ığumuz ÖLÜM Yanya esrafından merhum Kaçkar zade Elmas beyın haremı. Fıtnat Tumen, Tek Nakliy.ıt Muessisi Ta>yar Kaçkarın annelerı. Antalya Şirketl İdare Meclist Reisi Adem Sipahioğlurmn kayınvalidesı. serbest hesab mutehassısı Lutfi, Ülvı, Hulkı Tumenın ve Nurt Sıpah.oğlur.un buyükanneleri M KÂZIM TANERin * •* aramızdan ebediyen a>Tilmasından mütevellid biıyük acımıza iştırak eden doatlarımıza. merhuma ve ailemize karşı gofterdıkleri yakınlıktan dolayı ayrı ayrı teşekküre büyük acımız mani oîduğundan. saym gazetenızın tavassutunu rica ederlz, Taner ailesi i a » •4 «I REFİA KAÇKAR İsrafl Ticaret ve Basın ataşeleri Bursaya gittiler Bursa 22 (Telefonla) İsrail Ticaret ve Basın ataşeleri şehrimize gelmişlerdir. Bugün gazetecilerle konuşan ataşeler Israildeki terakkileri anlattıktan sonra bir gazetecinin Kore harbine dair sorduğu suali cevablandırarak, «bizim de düşüncemiz Türkiye gibidir» demişler ve üçüncü bir Dünya Harbinin çıkacağını zannetmediklerini ilâve ermişlerdir. ısoııs \ 22 Temmuz 1550 ~ \ Hakkın rahmetLne kavuşmuştur. Cenazesi bugun (pazar gunü) Kadıkby Bahanye caddesı 126 numaralı evinden kaldırılarak Kadıkoy Osmanağa camiinde öğle namazını müteakıb Karacaahmeddekt ebedî ıstirahatgâhına tevdi olur.acaktır Çelenk gdnderilmerresi rıca olunur. * * * Karaferye ır.ubadıllerırden eşraftan ujun seneler Belediye Reisliğl yapmıs olan Hacı Yahya Mollah kerimesl Hafız Ikbal ailesi. Saii Aylan, Yuruf Aylan anneleri m m Yugoslavyanın Bulgaristana verdiği nota Belgrad 22 (a.a.) Bugün Belgraddaki Bulgar Büyük Elçiliğine tevdi ettiği notada Yugoslavya Dış Işleri Bakanhğı, Bulgaristanda bulunan Yugoslav vatandaşlarının Bulgar tabiiyetine kaydedilmeleri hakkında Bulgar hükumetinin kararını protesto etmiştir. Italyan ve îspanyol boksörleri gelecek Ankara 22 (Türk Ajansı) Bir müddettenberi istanbul Boks Ihtisas kulübü ile îspanyol ve Italyan boks kulübleri arasında cereyan eden muhaberat bir anlaşma ile neticelenmiştir. Bu anlaşmaya göre, Italya ve Ispanyanın en maruf ve profesyonel boksörlerinden dörder kişilik iki kafile ağustos ayı içinde Istanbula gelecek, Boks Ihtisas kulübü boksörlerile istanbul Spor ve Sergi sarayında 3 karşılaşma yapacaklardır. AçılıE KaıiA'i * 1 Sterllo 7 84.50 7 84 50 100 Dolar 282.25 282 25 100 Fransu frmngı 0 i» u 80 100 Llrei . 0.44 l'n i * ı 12R 100 bviçr» rangı 64 03 6103 100 Florin 73.68 40 73.68 40 100 Belcika trangı 5.60 5 60 100 Drahml 0.01.876 «.01.876 100 ÇekosJovak Kur 100 Isveç Kur. 54 12 50 S4.12.50 100 Eskudet 9 73 90 «73.90 ZEHRA AYLAN 21 7 950 cuma gıınu Allahın rahmetine kavuçmuştur. Cenazesi Maltepede aıle kabristanına defnedilmlştir. Allah rahmet eylesin. * * * Şehrimiz tüccarlarından Kırşehirli Esham ve Tahvilât % 7 faizli tahviller Aiıa Sıvas • Erzurum Slvas • Erzurum 1941 Demiryolu 1941 Demiryolu 1941 Demiryolu Millî Müdafaa Milll Müdafaa MUU Müdafaa Milll MUdafaa J 27 . D m J D tU IV 21. 21 05 20.70 20.60 19.90 21.45 20.20 20 70 20 «0 HAYRULLAH TÜRKKAN Satıı 21 21 05 20.70 20 60 • 19 90 21.45 20.20 20.70 20 60 YENİKAPlM. CAKIR Her gece muazzam program Tannnın rahmehne kavuşhı. Cenaze namazı 23 temmuz pazar günü öğle namazını müteakıb Beyazıd camil 6*rifmde eda edılecektir. SÜKRÜ CANAL'ın Soldcn sağa. 1 Istanbulun rıhtımı bulunan bir semtln halkından, 2 Hıç bir olağanüsruluğu olmıyan uydurma sbz (ıkı kellme). 3 Bazan o kadar yayılır ki insan gerçek sanır. 4 Bir edat, ileriye doğru saren 5 Hususî bir ayakkabı ile yapılan kayma hareketi. 6 Zaman kısımlarından. peyk devletlerden bırinın parası. 7 Fazla alıngan olanlar rutubetten hemen bunu kapıverırler, cn\ı havana koy dbv dbv gene aynı şekılde kalır. 8 Bir Ingıliz scrr.urgesı. Yuk.ar'dan aşağıya: 1 Acayıb veya kimsesiz kalmış valide (İki kelimel. 2 Kılı kırk yararcasına hakkı arıyanlara mahşus tarzda 3 Tersı kötu bir lâfı ıyi şekilde gostermeğe çalışma gayreti. cocuğun mıdesinin yarısı. 4 Avucun ortasmdakı kısım, çalışkanlar bundan zevk alırlar. 5 Bir kımseyl bir makama getimıe. bir harfin drunuşu. 6 Araç ele geçıren (iki kelime). 7 Çevr lince «bitki ile iigill» manasma gelir. 8 Başına bir harf ilâve edince bazı silâhları onun içıne yerleştirebilirEiniz. Orta Asya ökuzu. Evrelkl bıdmacttmn haIledtlTnı'5 şekli •1 1 «1 lL L. • m 1 1 m 1 1 Hem Nahna, Hem Mıhına: Güzellik Müsabakası Baştarajı l ınci sahtjede Jüri, aşağıdaki zevattan müteşekkildir: (İsimler soyadı sırasile yanlmıştır.) • Ressamlar Nurullah Berk, ibrahim Çallı, Nad Elif Bedn Rahmı E)uboğlu. Azra Tna.1, Cemal Tollu. Bir gemi böyle yapıldı (İk'ncı sah'.feden devam) şarıdan almak kolaylığı onun da pek kolay jlmadı^ı rneydanda ise de yüzünden bu 3350 tonluk tanker 45,000 tonluk zııhlılardan bir misli fazla zamanda ikmal edüerek nihayet denize indiıilcbilmiştir. Bu uzun gecikmeye rağmen, bizim hattâ noksan vasıtdlarla dalıi gemi yapabileceğimiz, bilmem kacıncı defa sabit olmuş bu'unuyor. Eğer yiiksek makamlaıHa gemi yaptırmak azim ve iradesi olsaydı, yıllardan.beri Türk inşaiye mühendisleri, ustabaçılan ve işçilcri küçiıkten başlıyarak pckâlâ harb gcmileri yapabilirlerdi ve bö>lece bizim de yeni gemi yapan bir tersanenıiz çoktan kurulmuş olurdu. Nitekim. Halic tersanesinde Suîtan Aziz zamanında. 1873 te, 2805 tonluk Mukaddemei Hayır zırhlı korveti ilk zırhlı gemi olarak inşa edildiği gibi, mühendisi Ali Paşa adında bir zat olan 6700 tonluk, adı sonradan Hamidiyeye tebdil edilen Nusretiye zırhhsı da \apılmıştı. Daha sonra Halirde 145 tonîuk ŞemşiriHiicnm torpidobotile ŞahiniDerya torpitogeyrcıi ( o zaman muhriblere bu isim verilirdi) yapılmıştır. Sultan Hamid zamanında 1893 te Hiıdavendigâr hafif kruvazbrile Abdiilkadir zırh'ı kruvazorünün inşasına başlnmış; fakat, o devrin cesidli acizleri yüzıinden 1B08 e kanar kızakta kalan bu yartm pemiler, Meşrutiyetin ilk ydlarında deniz yüziı görmeden bozucu>a satılmıştı. Halic tersancsijiin va'.tile yaptığı gemilerden aldıj'mız bu bir kaç misal de gosteriyor ki biz satvet devrinde kadirga, kalyon ve daha sonralan buharlı ahşab gemi yaptığımız gibi, 80 yıl önceleri nrhlı harb gemileri de inşa ermişiz: yani genıi iıış^ıiyeeiliğinde müptedi ve acemi değiliz. Taşkızakta dün denize indirilen tanker de, imkân vcrildiği takdirde, gene gemi yapabileccgimizi gosteriyor. Davanın ruhu, bir inşaat programt hazırlıyarak muntazam çalışmaktadır. Böylece Ilalicde ve Gölcükte küçükten başlıyarak gemiler yapmak mümkün olur. Bu, bir azim meselesidir Bu azmi göstemıeliyiz. Taşkuak tankerini, bir çok güçlükleri yenerek yapmağa muvaffak olaıılan tebrik eder ve yeni gemiler yapmak başansma nail olmalannı dilerün. Bir de temenni: Taşkızak tankerinin ikmal edilerek hizmete girmesi için omurgası konulduktan sonra denize indirilinciye kadar geçen zamana muadil bir müddet geçmemesine gayret edilmelidir. Heykeltraşlar Zühru. Murıdoflu, Nejad Sirer. Akademi hocalan Zekı FaJc Izerfmudürl, Vedad Emm B^lling, Kenan Temızan. Ar, Güzel sanat mensublan Toprak, Aziz Ogan. Burhan Onver. Süheyl Yüksek mimarlar Sedad Seyfi Arkan, Sedad H. Eldem Erkoğlu. İlim adamlan Prof. Hulki Erem'T. Ü Rektoru), Pıcf. Sîid Kuran ıMımayi Fakultesi Dekanı). Prof. Abdullah Turkmen (Mımari Fakultest). Prof Turgan Sabis (M mari Falcultesi). Prof. Dr Kâzım İsmaıl Gurkan ıDekan). Prof. Melıh K^cer (Dekanl. Prof. Kamdi Peynırcioğlu (Dekan). Prof. Alı Tano|lu (Dek ö r ) . Prof. Mukbil Gokdoğanı Eskı Dekarp, Prof. Refu Şukru Suvla Ferıd Zuhru Örucu (I. U Genel Sekreterıl, Murad Uraz (Milli Eğ tım Mudurut. Kadın doktorlan Prof. Dr. Naşıd Erez Prof Dr. Tevfik Remzi Kazancıgıl. Ceviz kütüğü ihracatı Ankara 22 (Telefonla) 1949 yılında ceviz kütüğü ihrac etmek için, Tarım Bakanîıçrına müracaat eden ihracatçılardan bir kısmı listeye girmiş. fakat ban sebeblerle ihracat yapılamamıştı. Ihracatçüar, Ticaret Bakanlığına yeniden müracaat ederek evvelce verilmiş müddetin temdidini istemişlerdir. Bakanlık bu hususta bir kararname haarhyarak Bakanlar Kuruluna bir teklifte bulunmuştur. Teklif pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağianacaktır. % 6 faizli istikrazlaı Ralkınma Istikrazı ' 96. 96. Kalkınma n 96 96. Kalkınma Ol 96 50 96 50 1940 Demiryolu (V 96.50 96 50 1941 Demiryolu VI 96.40 96.40 1918 Tahvili J 96.50 96 50 194S TahvlU O 97.97. 19(9 tahvili I 98. 93. 4 1/5 faizli 1949 98.85 98 85 TEMEL KİCKİ kitabı çıkü. Kadm elbiselerine aid bütün biçki kaidelerini hocasız öğretir. Kültüı Bakanlığınca Ka Enstitüleıi için yardımcı ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Fîatı 5 Uradır. Hocasız öğreten diğer eserleri Erkek biçki dersleri 5 lira Yapma çiçekler 150 Kr. Hocasız şapkacılık 5 lira Bedeli gönderildiğinde taahhüdlü gönderilir. Posta ücreti alınmaz. Satış yeri: % 5 faizli ikramiyelilet 22 50 20.70 20 S0 99. 99 22.50 20.70 20.S0 99. 99. 123. 30. 5 İR 38.70 35. 34.50 45. 516 Müzeyyen Senar Işıl Suzan Güven Muallâ Gökçay İzmirli Melâhat Semiha Coşar Beyhan Varyete. B Ucuzluk, temiz hava, mehtab eğlencelerL Telefon: 23757 | 1933 Erganl X 1938 tkramtyeB Milll Müdafaa I Demiryolu IV Demiryolu V Merkez Bankası Iş Bankası Türk Ticaret Aslan Çimento ReşaA Cumhuriyet Gulden tnglUz Külça • Muaznele SİEİDİBİAİ5I I I * AİRİAİt|L|E| «|A e » R|l İYİGİAİTİ •iz • JİTİIİRİ |A|Ş|I o. IH|E;BIE|TI«I A|Ş AİNİI|T|L|A|R|* ıN • |S|*|A|TI ıiş • K| 1 |ZJH|A|L|A 00 1 i 3 4 5 6 1 8 Sahne sanatkârlan Nevtn Akkaya, I. Galıb Arcan. Talât Artemel, Behzad Butak t Muhsın Erruğrul, Hüseyin Kemal Gurmen, Mahmud Morah, Cah.de Sonku, Bedıa Statzer. Ferdı Tayfur, Perıhan Yenal, Vasfi Rıza Zobu. Bale mütehassıslan Miss Newton (Yesilkoy Bale okulu rr.utehassıs öğretıneni) Nedim Akçer. Müzisyenler Cemal Rejid Rey. Ferdi Statzer. Ses sanatkârlan Necmi Rıza Ahıskan. Can Aksit, Perıhan Altındağ, Âkile Artun, Safıye Ayla, Zehra. Bilır. Münir Nureddin Selçuk, M.izeyyen Senar, Hamiyet Yü. ceses. MEVLİDİ ŞERİF Şehremar.eti esbak Meclıs Reısi merhum İbrahim Sarım beyin ker mesı ve merhum Feridun Paşa Vefaîoğlunun buyuk hemşıresi Hisse senedleri Film prodüktörleri Kccıb Kenç. Erses İhsan İpekcl, Faruk İsfanbul Jandarma Safınalma Komisyonu Başkanlığından: 1 J. ihtiyacı için tahmınen beher kılosu 132 kuruştan 10.000 kılo kabara çivisi şartnamesine göre kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli 13200 liradır. Muvakkat teminat miktan 990 liradır. 3 Eksiltme 3 ağustos 1950 tarih perşembe günü saat 11 de TakEİm Ayazpaşadaki Kurulumuzda yapıiacaktır. 4 Şartaamesi her gün mesai saatlerinde Kurulumuzda görülebibr. 5 İpteklilerin belli günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun alâka^ar maddelerine göre hazırhyacakları teklif mektublarını makbuz karşılığı Komisyona vermeleri ve bu sac.tten sonra mektublann kabul edilmiyeceği. (9167) ÖLÜM Sürmeneli Hacı oğullanndan merhum Kaptan Yakub Uzunerin oğlu Şairler Yahya Kemal Beyatlı, Behçet Kemal Çsğlar, Faruk Nafiz Çamhbel. BAYAN SABİTE FEKAN'ın veiatının kırkıncı gumıne musadıf 24 temmuz 1950 pazartesı gunü azız ruhuna Ithai olunmak üzere Teşvikiye camii şerıfinde öğle namazını müteakıb Mevlidi Nebevî okutulacagından dost ve akrabalarımızın arzu eden zevatın duasında huzurlarıle sevtnc du>"acağımızı muhterem gazetenlz delâletile iblâSını rica ederiz. A'lesi Sahib ve Basmutıamn Sartafiarda altın Fıatı 38.60 34.90 34.40 44 90 516 görraüştür. Güzellik kraliçeleri Armatör ŞÜKRÜ UZUNER dünku cumartesi gunü kalb sektestnden anl olarak Hakkln r a h . metine kavuşmuştur. Cenazesi bugünkü rıazar günü saat 12 de Arnavudköy Ovez sokağındaki evinden alınarak Arnavudköy camiınde cenaze namazı kılındıktan sonra Rumelhisarındak! aile mezarlığma defnedllecektir. Çelenk getirilmemesi rica ohınur. Keriman Halıs (193B Düny» Güzell), Naşide Saffet (1931 Tilrklye Güzeü). UGUR Kitabevidir. Cağaloğlu yokuşu No 44/1 Kadın terzi ve şapfcacılan Cemal Bürun. Sârâ I. Cosar, Calıba İşbay. Selim Emre, Fegaro Femina. FotogTafçılar Sureyya Bukey. Âli Ersan. İsmail Insel. Selâhaddin Giz, Cemal Işıksel. I. DIŞTABİBİ • BÜRHAN CEM Babıâli, Ankara caddesi No. 99. Telefon: 20778 I NADİR NADI ffilen Muharrirler, gazeteciler ve mecmuacılar Bu nushada yoaı i^iennı CvmhuTiyeı Itatbaan idare eden. CEVAD FEHMİ Roş for 'un adamarıc nprede kaldı! İstanbul Radyosu baş spikeri Leydi, o gece odasuıuı penceresine çıkmış, merakla bekliyordu. Nihayet dışandan nal sesleri duyulunca Konstans'a haber verdi. Zavalh kadın, nasıl kaçacaklannı düşünerek korku ve halecan içinde titriyordu. Fakat biraz sonra korku ve halecan sırası Leydi'ye geldi. Pencerederj bakınca işi anlamıştı. Son dakika Konstans cesaretini büsbütün kaybetti ve kaçmaktan vazgeçü. Memnuniyetle öğrendiğimize göYol mukelleflerinin çahşacaklan re, tanınmış edebiyatçılarımızdan giinler Baki Süha Ediboğlu İstanbul rad950 yılı içinde çalı;tırılacak olan 5 csu baş spikerliğine tayin edil bedeni yol mukelleflerinin 16 eylul 1950 miştir. Bu suretle Zahir Törümkü den itibaren hangı gur.de ve hangi yol. neyin Müdiirlüğüne getirildiği rad da çalıştırılacnklarına dair olan defterler kaymakamhklara gönder.lmıstir. yomuz yeni ve kıymetli bir elemanla Mükellefler ihüyar heyetlerlne müracft. bir kat daha kuvvetlendirilmiş ol atle hangi yol ve hangi günde çalışacaklaruu anlıyacaklardır. maktadır. Âdile Ayda, Buıhan Eelge Cevad Fehmi Başkut, Adalet Cımcoz. Rakım Çalapala, Abidin Daver. Hasan ÂU Edız, Hıkmet Fer.dun Es. Selim Ragıb Enveç, Mekki Said Esen. Burhan Felek, Bedii Faik, Vahdet Gültekin. Faruk Giirtunea Ahmed İhsan, Ali Naci K a . racan. Refk Halid Karay. Sâri Korle, Sınan Korle. Mithat Cemal Kuntay, Sac d Oget Mithat Perin. Şevket Rado. A. Hidayet Reel. Sezai Solellı, T e ^ i k Sadullah. Kemal Salıh Sel, Sadım Gal'.b Savcı, Reflk Ahmed Sevengil, Atıf Sakar İsmail Habıb Sevük Eşref Şefık, Ercümend Ekrem Talu. Zahir Torumkuney, Samih TiryakioğJu, Enis Tahsil Tıl Ahmed Hamdi Tanpınar, Hakkı Tarık Vs. Refi Cevad Ulunay. Nâzım Ulusay, Vslâ Nureddm \âN"u, Rezzan E Yalman, Ahmde E. Yalman Cavıd Yamaç, Reşad Fe\zi Yuzuncu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog