Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Vitai Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne kuvvet GIDASI umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADT Telgraf ve mektufe adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298 Yazı Isleri: 24299, Matbaa : 24290 (skfîPAl 93 TfilTimUZ 1 95fl Tehlike alâmetleri gün e fazlalaşıyor ingiltere de Rusya ile Kore meselesini sulhan hal için yaptığı temasları kesip savunmasını kuvvetlendirmek üzere tedbirler alacak 23 Temm Amerihan Kongresi, Başkan Truman'm talebini biran önce tatbih mevkiine koymah üzere gayret sarfediyor Washington, 22 (a.a.) Batılı devletler Kore harbine nihayet vermek için sıyaset değü, sılâh kullanmağa karar vermişlerdir. Hem Washüıgton'da, hem de Londrada siyasî teşebbüslerin terkedildiği açıklanmıştır. Bırleşik Amerika Dış Işleri Bakanı Dean Acheson, kuzey Kore'liler kendi arzularile 38 derece arz dairesinin kuzeyine çekilmedikleri takdirde, Kore harbine son vermek için hiç bir teşebbüs yapılmıyacağını büdirnuştir. Londrada, Başbakan Clement Attlee, İngiliz hükumetinin Moskova ile müzakereler yaparak banş teminine çalışmaktan vazgeçtiğini bıldirmiştir. Şimdiye kadar, Kore harbine son vermek üzere, siyasî kanallardan yapılan dört teşebbüs de akim kalmıştır Amerikan kongresinin çalışmalan Amerikan kongresi Başkan Truman'ın Arkası Sa. 3, Su. 2 de eşrutiyetl» yaşıt olan bizim nesil, o günlerin heyecanuu yaşıyamadı. Tüsımlı hürriyet şarabile başı dönen kalabalığın günlerce nasıl bayram ettiğini gbremedik. İmamlan kucaklayan papazların, bektaşi dedelerinin elini öpen hahaıruann hikâyesini, sonradan, büyüklerimizden duyduk. Hürriyet, adalet, müsavat gibi kelimeleri sökecek bir yaşa geldiğimiz zaman, bunlara, oknl kitablan dışında galiba sadece nikel paralann bir yanında rastlayabiliyorduk. Hoş, Birinci Cihan Harbinin yurdu kasıp kavuran felâketleri ortasmda siyasi hakların eksikliği de pek akla gelmiyordu doğrusu. Millet, hayat memat kaygusuna düşmuştü. Kırk kişilik vagonlar içinde tıklım tıklun cepheye gönderilen Mehmedcikleri Göztepe eayınndan uğurlarken, ba dantesk hayatı, tasavvur edilebilecek hayatIann en iyisi sanırdık. Beyazım hatırlamadığuoız için mısır koçanı uAnkara 22 (a.a.) Türkiyedeki J nundaa yapılma ekmeği yadırgamazdık; pirinci bilmediğimizden Amerikan askert yardım heyeti 1 pilâv deyince yalnız esmer bulgu başkanı General Horace McBrıde Reuter muhabiri Harry Whyte'la ru düşünurdük. yaptığı bir konuşmada şunları söy1908 devrimi, kaynağını Rumeli lemiştir: den alan bir aydınlar hareketi idi. ı Amerikan yardımile Türkiye İstanbula gelmiş, istibdadı yıkmış, şimdi silâhlı kuvvetlerini modem fakat Anadoluya geçip halka ine harb bilgisi metodlanna göre yetişmemişti. Hürriyet şuurunun aşağı tırecek bir sisteme maliktir.» dan yukarıya doğru şahlanması 23 General McBride bu mülâkatmda, nisanda başlar. Bununla beraber iki Amerikan yardım heyeti kara grutarih arasındaki yakm akrabalığı pu başkanı olarak 10 aralık 1947 inkâra da yer yoktur. Atatürk, 1908 de Türkiyeye gelişi ve 16 ocak 1948 inkılâbının gönüllülerinden biri olde heyet başkanı oluşundan itibaduğu gibi 1920 Meclisinin de baş ren yapılan işleri ve kaydedilen tekahramanı idi. Yanda kalan meşnıtiyet hareketi, onun şahsında ha rakkileri anlatmış ve sözlerine şöyle rikulâde bir istihaleye uğradıktan devam etmiştir: & Türkiyeye yardım malzemesi sonra, cumhuriyete ve medeniyete doğru göriılmemiş bir hızla devam sevkiyatında önümüzdeki günlerde etti. Hâlâ o hızla yiırüyoruz. büyük bir hızlandırma yapılmasına Devamlı bir oluşun iladesi bil ihtiyac görmemekteyim. Fakat bu diğimiz cemiyet hayattnda belli ta yardımın bugünkü temposile devarihlere tüsunh meziyetler atfetmek mı çok mühim ve zaruridir. Istikbal bilmem ne dereceye kadar doğru için ümidler iyidir. Kanaatimce dur? Bugünkü siyasi ve içtimaî se Türkiyede diğer bir çok memleket Türkiyeye >apılan askerî yardım hakkında beyanatta bulunan viyemiz, gerive doğrn sayısız gay lerde bulunmıyan bazı şeyler mese Arkast Sa. 3, Sü. 7 dc Gnl. McBride retlerin bir neticesidir. Fakat nedense bazan unutulmaz günlerin çerçevesi içinde muayyen bir zaferin manasını okumaktan hoşlanıyonız. Daha doğrusu bunu biz kendiliğimizden değil de tarihin zoru ile yapıyoruz. Bu bakıradan 1908 inkılâbının en büyuk vasfı Türk milletini saltanat istibdadından kurtarmak olmuştur. Hukuk devleti mefhumunun bizde temelleri o gün atılmıştır, diyebiliriz. Gerçi bugiin hâlâ tam bir hukuk devleti kurduğumnzu iddia edemiyorsak da, kırk yıldır hiç gerilememecesine o gayeye doğru yürudüğümüz de bir gerçektir. Saltanat, kendini, istibdadın Tannya ve Tann buynıklanna dayanarak Millt Savunma Bakanlığı Deniz at 11 de törenle denize indirılmişNADİB NADİ Kuvvetleri Komutanlığının Taşkı tir. Gemi inşaiye mühendislerinin ve Arkast Sa. 3, Sü. 5 te zak Tersanesinde inşa edilen 3350 tonluk «Taşkızak» tankeri dün sa Türk işçilerınin çalışmalan ile ta Demir Perde jlışındaki kızıllar Bunlann Demirperde gerisine kaçmakta olduklan bildiriliyor Cumhur Başkanı Celâl Bayar, dün BaşbakanU birlikte Küçüksa iskelesindçki kar kahvesinde halk arasuda mısır yerken Türkiyeye askerî yardıma dair McBride'in beyanatı Celâl Bayar saraylan gezerek izahat aldı Hürriyet âbidesine gidip Mahmud Şevket ve Talât Paşaların kabirlerini de ziyaret eden Celâl Bayar gece Yalovaya döndü Cumhur Başkanı Celâl Ba^ar '1ia sabah, Taşkızak tersanesındekı torenden dondükten sonra beraber.nde Başbakan Adnan Menderes, Istanbul miUetvekıii Salıh Fuad Keçeci, Vali ve Bele'iıve Bsjkam Dr. Fahreddın Kerım Gokay ve EasmYayın ve Turizm Genel Müdurü Dr Halım Alvot bulurduğu halda saat 12,30 da Hurıivet sbi''2£ne gıderei merhum Mshmud Şevket ve Ta!ât Paşaların kabirlerini zıyaret etmış ve saygı duruşunda buîunmuştur Cumhur Baskara bundan sonra Parkotele gelerek Fahreddın Kerım Gokayın yemeğinde hazır bulunmuştur. Yemekten sonra, Arkası Sa. 3, Su. 3 te Amerikalı general, önümüzdeki günlerde bize yardım malzemesi sevkıyatımn hızlandırılmasına ihtiyac olmadığını söyledi ve sebeblerini anlatü Paris 22 (AP.) Son günlerde bir çok Fransız komünistinin demir perde memleketlerine seyahat için pasaport istedıkleri bugun Fransa İç İşleri Bakanlığından oğrenilmiştir. Resmî makamlar herhangi bir rakam vermekten kaçınmışlarsa da, Fransız gazetelerine göre, 80 komünist mebus kendileri ve aıleleri için pasaport istemişlerdir. Bunlann çoğu Çekoslovakyaya gitmeğe çalışmaktadır. Bir gazete, bunun milletlerarası gerginhğın netıcesı olduğunu ve komünistlerin kaçmağa uğraştıklannı yazmışsa da. İç işleri Bakanlığı herhangi bir yorumda bulunmak istememiştir. «Aurore» gazetesi şunlan yazmıştır: cKomunistlerın ıhtıyati ted birler almakta olduklan banzdır. Durum kotaleşecek ve müleümız kendısinı düşmana karşı müdafaa zorunda kalacak olursa, komünistlerin ilk işi tabıatıle kaçmak olaMelih Esenbel. Bakan Yardımcısı caktır n McGhee ile iktisadi 9 meseleleri görüştü Washington işgüderimiziıt temasları Taşkızak99 tankeri dün törcnle denize indirildi mamen yerli malzeme kullamlmak suretile deniz kuv\'etlerimize kazandınlan «Taşkızak» tankerinin A r k a s ı S a . 4, S ü . l d e Kral Leopold (4 VTashıngton 22 (a a ) Turkiye işgüderi Melıh Esenbel, Yakındoğu meseleleri için Dış İşleri Bakan Yardımcısı George McGhee ile cuma gunü öğleden sonra yarım saat süren bir görüşme yapmış br. McGhee'nin bürosundan çıkarken Taejon güneyinde yeni bir verdıği beyanatta Melih Esenbel, komunist taarruzu beklenijor «Turkiye ve Birleşık Amerıkayı NewYork 22 (R.) General alâkadar eden iktisadî meseleler hakkında gorüştuklerıni», umumî Mac Arthur karargâhı tarafından dünya ahvalını kısaca gözden ge neşredilen son tebliğ, Taejon güne Arkası Sa. 3, Su. 5 te çırdıklerıni ve Kore hâdiseleri üzerinde pek az durduklannı bildirmiştir. Kore de cephe lutuııciıı 23 Temmuz Bugün Şişlldeki Hürriyet âbidesinde bir toplantı japılac.'ı Bugun, 1908 hürriyet hareketinin 45 incı yıldonümüâur. Bu munasebetle Şışlideki Hürriyet abıdesmde bir toplantı yapılacaktır. TopİEintıda hürriyet şehidleri anılacak ve manevî huzurlannda, hurriyetin kıymetini ifade eden hitabelerde bulunulacaktır. D. P. ıl idare kurulu saat 17,30 da yapılacak toplantıya butun vatandaşlan davet etmektedır. Celâl Bayar Dobnabahçe Sara>inı gezerken Güvenlik Konseyine iiye seçilmemiz muhtemel Lake Success 22 (a.a.) (United p r e ss) Birleşmış Milletler Güvenlik Konseyinde bu sene açılacak olan yeri Türkiyenın abnak istediği bildirılmektedir. Bütun Birleşmiş Mılletler üyeleri, Türk heyetinden Güvenlik Konseyine iki yıllık uyelik müddeti bu sene bitecek olan Mısırın yerıne Türkiyenin seçilmesini teklif eden birer mektub almışlardır. Mısır'dan açılacak yer ile Norveç ve Küba'nın üyelikleri için seçimler Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun gelecek toplanüsında yapılacaktır. Bu hususta sorulan sualleri cevablandıran Türkiye temsilcisi Adnan Kural, Turk heyetinin gönderdiğı mekrublara tasvıbkâr bırçok cevablar aldığıru ve Türkiyenin seçılme ıhtimalinin kuvvetli olduğunu bildirmiştir. Adnan Kural, Türkiyenin en büyük Orta Doğu mületı olduğu ve Birleşmiş Milletlerin esas organı olan Güvenlik Konseyine şimdiye kadar hiç üye olmamış bulunması dolayısıle memleketinin bu sene seçilmesi gerektiğıni belirtmiştir. Tirk heyetinin yaptığı leşebbüse bir çok iiyeler müsbel cevab verdiler Türk mühendis ve işçisi tarafından yapılan geminin denize indirilmesinde Cumhur Başkanı da bulundu Türkiyenin ingiltere ile ticaretti Ithalâtuıı^ azalırken ihracatumz mühim blçiide artü I^ndra 22 (Naien) İngilterede Ticaret Bakanlığı tarafından neşredden son ıstatistiklere göre, İngilterenin Türkiyeye ihracaünda muhim bir azalma görülmektedir. Bu senenin ilk beş ayı ıçınde ingiltere Türkiyeye 2.960 186 sterlin değerinde mal ihrac etmiştir. Buna Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Kral Leopold dün Belçikaya döndu Sosyalistler ile Liberaller Kraliyet Konseyi toplanhsuıa gitmcdiler kong Giizellik Müsabakası Türkiye güzelitti seçecek jüri heyetinin âzâiarını bildıriyoruz Bu senenin sonbaharında ItaJyada yapılacak olan «1950 Mılletlerarası Avrupa Guzellık fiasabakası» nda Türkıyeyı temsil edecek «en guzel Turk kızı» m seçmek üzere tertıblediğımız müsabaka devam etmektedır. Turkiye Guzellık Kralıçesmın yuksek bir ıştırak nısbeu neticesınde olduğu kadar, memleket çapmda bir ]urı tarafından seçılmesmi ıık gunden ıtıbaren duşunmuştuk. Işte bugun bu gaye ile büyuk bır juri heyeti terüblemiş bulunuyoruz. Bu juriyj memleketın en tanmrriiŞ sanatksrlan, edıbleri, şaırlerı, ilım adamlan, muzısyenleri, füm produktorlerı, fotoğrafçıları, kadın aoktorlan, terzıleri, eski güze'lık kralicelen, bu mevzuda söz sahıbı olan dığer şahsıyetlerı dahıldirler. Jurımiz, guzellenn resımlerinm gazetemızde neşrı bıttıkten sonra toplanacak ve kralıçe ile ıkmcı ve üçüncüyü seçecektır. Arkası Sa. 4, Su. 8 de «Ta&kızak» tankeri denize inerken Brüksel 22 (R ) Alü sene men 10 ağustosta toplanacak olan kongre, tütün ihracatile alâkah fada kaldıktan sonra Belçıka Krah meseleleri ele alacak Uçuncu Leopold bu sabah hususî bir uçakla buraya gelmiş ve doğruca Ankara 22 (a.a.) Hgıli tütün saraya gıtmiştir. Kendisıni hava aia nında karşıhyan gazeteciler arasuıda tacirlerımiz ve bılhassa tütün eki Arkası Sa. 3, Sü. 2 de cılerımizin iştirakile, tütünün istihsahnden ihracatuıa kadar tütüncüîüğümüzu alâkadar eden meseleleri etraflı bir surette gözden geçirmek üzere tertıblenen tutün kongresi 10 ağustos perşembe günü Ankarada toplanacaktır. Ankara 22 (a.a.) Selâhiyettar Tütün kongresinin ele alacatı deniz makamlarından bildınlmıştir: mühım meselelerden biri de tütüGazetelerde ezcumle Cumhuriyet nümuzün surümünü emniyet altma te Ingılız, Ameıikan ve Turk fılo alacak ve inkişaf ettirecek imkânlarının yakında muştereken manev lann araştmlıp tahakkukunu sağI ra yapacakları hakkında yazılar lamak ve bu maksadla ılerisi için neşredılmıştir. gırışılecek çalışmayı tertıb, tanzim Arkası Sa. 3. Sü. i te ve tesbıt etmek olacaktır. Hangi haberimiz fekzib ed^liyor?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog