Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Dünyaaın en büyük patronlu, elişi ve model mecmuası 100 sahife 100 kuruş. No. 358 ÇIKTI. umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADİ Jfer akşam saat 22.30 da XANLI BALIK J^okâttıta ve Gazinosu Sinema ve radyo yıldızlan İNCİLER1 "(Black Diamonds Show) Takdım ecîer. Yartn aMapıdan itibaren Y EIN i ^ ' p R O G R*& M 97 Başbakanm muhteüf i meselelere dair görttşleri Antidemokratik kanunlar, gecekondu işi ve belediye gelirlerine dair hükumet nedüşünüyor? Bir yara Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 g ^ ^ N u m a r a £ l : 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa: 21290 T€İefonIar: U m u m î İ 9 9 TfimiTHI7 Adnan Menderes: "D.P. muhalefette iken umumi efhâra karşı yapttğt vaid ve beyanlara sadtk kalmak axmindedir99 diyor aristeki Tiirk bğrencileri arasında sol fikirlere doğru fazlaca bir kay ma hareketi görüldüğü, hattâ bir kısmının komünizm bataklığına saplandığı soyleniyor. Soylentiler doğrudur. Geçen yıl Unesco toplantısı vesilesUe Fransız başkentinde balunduğum sıralarda bazı öğrencilerimiz beni gönneğe gelmişler ve bir çok arkadaşlannın kotü yollara süriıklendiğinden acı acı şikâvet etmişlerdi. O zaraan devletimizi orada temsil eden ilgili şahsivetlere meselevi açtığımda «durumun bana mübalâğalı bir şekilde aksettirildiği. yüzlerce öğrenci arasında beş on serseri bulunmakla kıyamet kopmıyacağı» cevabını almıştım. Halbuki sonradan edindiğim tecrübe açıkça gösterdi ki kötü yola sapanların sayısı öyle soylendiği gibi beş ondan ibaret değildir, çok daha fazladır ve manzara bizi Başbakan diin gazetecilerle görüşürken düşünmeğe zorlayacak derecede ciddidir. İster babası hesabına, ister devlet hesabına okusun, bu fakir milletiıı alınterinden arttırdığı dövizlerle yabancı memleketlerde yıllar geçiren genc vatandaşlan oralarda elbette kendi hallerine bırakamayız. Bilgi ve karakter sahibi aydınlar olarak yurda dönmesini beklediğimiz insanlan daha şimdiden kaybedeceksek bnnca emeğe ne hacet? derhal ödeneklerini keselim, hepsi geri gelsin. İleride nasıl olsa başımıza belâ olacaklarsa, hiç değilse onlan kendi elimizle yetiştirmek felâketinden knrtuluruz. Bununla beraber, benim anladığuna göre Pariste Türk bğrencileri arasındaki bu solculuk salgını pek sanıldığı kadar basit bir olay değildir; bunu bir kaç cepheden incelemek gerektir. Bir defa Paris Avruyanın, hattâ dünyanın akıntı burnu sayüır. İyi, kötü, doğru, yanlış yeryuzündeki bütiin fikirler, gürültülü bir nehrin sulan gibi orada kaynaşır. Bu kaynaşma ortasuıda yolunu saşırmamak için ya pek sağlam bir Amerikan kara kuvvetleri iradeye, yahud da elijnizden tutan Kore'de ilk muvaffakıyeti bir yardımcıya ihtiyac vardır. Bizim elde ettiler gibi fikir nevalesi pek mütevazı ve politika geleneği oldukça sakin bir Tıkyo 21 (A.P.) General Mac memleketten gidenler, eğer dikkat Arthur bu sabah, Amerikan kuvedilme^se, Pariste bir muddet kenvetlerınin dun gece yarısında Taedilerini şaşırabilirler. Burada yasak jon'u tahliye etmış olduklannı bilolanın orada serbestee tartışıldığını, dırmiştır. burada ajıb sayılamn orada tabii Tebhğ, Amerikan kuvvetlerinin karşılandığını goren bir genc, bilbir tank ve pıyade muharebesinden mediği ufukların ışığına kapılarak sonra şehirden çekılmış olduklannı gecici bir fikir sarhoşluğuna tutubıldjrmektedır. Jabilir. Benre bu zararsızdır, hattâ Arkast Sa. 3, Sü. 1 de faydalıdtr. Çunkü kafası işlejen öğrenci, çok geçmeden görecektir ki Marksizm adı altında önüne sürülen malzeme, çoktan devrini taraamlamış basmakalıb bir takım hırdavattan ibarettır. Onlann ardında saklı duran çeşidli menfaatler Kore harbinde kullanılan Amerikan tanklan cepheye göuderibnek iizere trenlere yükleoiyor 5 tizyılımızın büyıik davalaruu temLondra 21 (B3.C.) Amerika yıl temdid eden bir kanun tasarısil edebibnekten uzaktır ve bugünku insanlığı kurtarmak, bir kitaba âyan ve temsilcıler meclisleri si sını tasdik etmiştir. Tasan, her iki gelişigü/el sıkıştırılmış uç beş lâhlı kuvvetler komisyonu bugün meclise sevkedilerek nihai müzaŞehrimizdeki bir kısım prensiple oluverecek işlerden de silâh altında bulunan kur'a efradı kereye konacakür. nın askeri hizmet müddetlerini bir karakollar kaldmlacak, Arkan Sa. 3, Sü. 2 de ğildir. Emniyet teşkilâtmm üç Bu neticeye varmak uğruna aşuı solculuk mabedinde bir lâhza gözmerkezde toplanması leri kararan genci sevgi ile bağndüşünülüyor mıza basarız. O akıntıyı geçmiş, iradesini denemiş, kendini kurtarBir kaç gündenberi şehrimizde nıış bir vatandaştır. Bilgîsile, ihtıbulunan Emniyet Genel müdürü sasile, yurda karşı sonsuz sevgisile Ferrah Şahinbaş dün Türk Ajansı 9 parçadan müteşelr.kil olan filo, muhabirine aşağıdaki beyanaü ver artık o bizim malunızdır. Onunla iftihar ederiz. 31 temmuzdan 7 ağustosa kadar ıciştir: Bir de zayıflar vardır. Düşerler limanmuzda kalacak « Zabıtarun daha faydalı olve kalkamazlar. Ellerinden tutmak, Amerikanın Akdeniz filosuna ması için, polisin teknik vasıtalaryol gristermek, gerekirse tedavilemensub bir filonun limanımıza ge dan istıfade etmesı cihetme giderine yardun etmek lâzundır. Buleceğini dün yazmıştık. Filo 9 par ceğiz. nun için devletin bteki büyük merIstanbuldaki Emniyet Teşkilâtını, ça gemiden müteşekkil olup 31 kezlerde olduğu gibi Pariste de temmuz günü limanımıza gelecek jetkili bir organı vardır. Öğrencile Arkası Sa. 3, Su. 5 te ve 7 ağustosa kadar kalacaktır. Geri devamlı bir kontrol altında tutlecek gemiler şunlardır: mak, onlarla teker teker uğraşmak, ruhî vaziyetlerini yakmdan takib Arkası Sa. 3, Sü. 4 te etmek, şifa kabul etmez derecede bozulanlarını yurda döndürmek bu organın vazifesidir. Zannımca şimdi ye kadar talebe müfettişliklerine hükumet lâyık olduğu ilgiyi göstere memiş, bu makamı bir nevi «âdet yerini bulsun» düşüncesile yaşatKonya 21 (Telefonla) Sıcaklaınıştır. Talebe müfettişliklerimizden nn tesirıle Seydişehrin Suğlu göhiç birinin kadrosu yüzleıce genci lünde sular çckilmeğe başlayın>a koruyabilecek kadar geniş değildir. golün ortalanna doğru yansı çamurda saplı bir uçak govdesi gorülMufettiş tekbaşına, yanında bir Hararname hazırlandı. fakat meğe başlamışUr. Bundan 5 sene yerli daktilo ile calışır. Çok defa isimler gizli tutuluyor evvel fırtınalı bır gecede bu golun ona kültur ataşeliği gibi munzam uzennde parlayarak bir cısmm duşvazifeler verilir, hattâ bazan bu zat Ankara 21 (Telefonla) Bakan tuğü çorülmüş ise de, o zaman bumilletlerarası konferanslara da İsraildeki Turk Elçisi Sej'fullah Esin'in Cumhur Başkanı profe lar kurulunun onumuzdekı hafta nun yıldırım olduğu sanılmıştı. Bır devlet adına iştirak ettirilir. E.. bu şartlar altında adamcağız hangi bir sör Veızman'a itımadnamesini verdıği yazilnuştı. Resim, İsrail Cumhur ıçınde yapacağı toplantılarda mun It3İyan uçağı olması muhtemel olan NADIR Dl Başkanı (solda) ile elçimizi itimadname takdım merasiminden sonra hal bulunan Ankara, Balıkesır. Ay bu uçak enk?zı için şimdı yenıden i Arkası, Sa. 3, Su. 3 te taiıkikata başlaaüınjstir. yanyana koauguılajtken Arkası Sa. 3, 5u. 5 te Bayar dün gece, Rize milletvekili Zeki Rızanın evinde.ingiliz Büyük I3çisi v« Russel Dorr ile görü§ürkeB Başbakan Adnan Menderes dün saat dörtte beraberinde Başbakan yardımcısı Samed Ağaoğlu olduğu halde Vilâyete gelmış, Vali ve Belediye Başkanının odasmda dort saate yakın bir çahşma toplantısı yapmışlardır. Müteakıben dün sabahki trenle şehrimize gelmiş bulunan İç İşleri Bakanı Rüknpddin Nasuhoğlu da bu toplantıya iştirak etmiştır. Toplanü sonunda gazetecileri kabul eden Başbakan Adnan Menderes, evvelâ sözü İç İşleri Bakamna vermiş, İç İşleri Bakanı: « Ben bayram dolayısile gelememiştim. Bazı işlerimiz bınkraişti Bunlar hakkında Başbakanla go I rüşmek için geldim» demiştır. I Bundan sonra Başbakan, toplantı hakkında şu izahaü vermıştir: « Tahmın ettiğiniz gibi İstanbulun Vılâyet ve Belediye işleri uzerınde göruştük, Bu meyanda İstanbulun gecekondular işını, su işi ni, kışhk kömür ıhtiyacını, halkın gıda maddelerini ucuza tedarik et A r k a s ı Sa. 4, S ü . l d e Cumhur Başkanı, dün akşam Yalovadan geldi Doıtamna tarahndan selâmlanan Bayar, Denizcilik Kulübünün balosunda bulundu Gazeteciler Cemiyeti idare heyeti dün Cumhur Başkanı Celâl Bayan Yalovada ziyaret etmiştır. Bu ziyaret sırasında Cumhur Başkanı yeni Basın Kanunu hakkında ızahat almış, kanunda matbuat aleyhınde hükümler olup olmadıpnı sormuştur. İdare heyeti yeni kar.unun matbuat hürrıyetını temin bakımından bır takım hukümler ıhtıva ettiğini, şeklî de olsa kanunda tadile muhtac .bazı mueyyıdelerJi mevcud olduğu cevabını vermışlerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Cumhur Başkanı, dün Gazeteciler Cemiyeti idare heyetinden Basın Kanunu etrafmda izahat aldı Ameriha, ihtiyat efradt sitah attına Hâlen silâh altındaki kur'a efradının hizmet müddetlerinin de bir yıl uzatılacağı anlaşılıyor. Vergiler yüzde on arttırılacak ••f * Kore'de harb vaziyeti Celâl Bayar dün akşam Moda nhtımında kendisini karşıhyanlar arasında r İsrail Cumhur Başkanı ve Elçimiz Limammıza gelecek Amerikan filosu Emıtiyet Genel Nüdüriinütı beyanaü Belgrad 21 (a a.) (Reuter) Sır bıstan Glas gazeteiinin dun bildirdığıne göre, Bulgaristan, Moskovadan aldığı emirleri müteakıb Yugoslavya ile arasmdaki hududunu kapatmıştır. Yugoslavya resmî Taniug haberler ajansının dün gece açıkladığına gören hududun kapatılması için Bu rejimden zarar gören memleketler bu za 1 temmuzda emir verılmiştir. rarlannı, mucib sebeblerile birlikte Konseye Hududun her ıkı tarafrnda arazisi bulunan köylulere kendi topbildirecekler ve Konsey bunlar hakkında raklarına geçmek ızni de verılmebir karar verecek mektedir. Tanjug ajansının ve Glas gazeteSerbest ticaret rejimini şüpheyle ki de Avrupa Tediye Biılığinde va sinin ilâve ettıklerine göre, hudud karşıhyanlar, hattâ bu rejımı mu nlan en son kararlardan haberdar Bulgarların Yuçoslavyadakı hâdise vaffakıyetsizliğe gotürecek noKta değıller. Bugun piyasayı en çok ler hakkında malumat tlde etme» ların mevcudiyetıne inananlar, bel Arkası Sa. 4, Su. 7 de Arkası Sa. 3, Su. 4 te Serbest ithalât rejiminin kontrolu Bulgaristan, Yugoslav hududunu kapattı Rumanyada yeniden 192 bin komünist tasfiye ediliyor Rumen Hükumetine göre bu niktar, Rumen Komünistierinin yüzde yirmisidir 7 ile tayitı edilecek valiler Soğlu gölünde meydana cıkan uçak enkazı Rumen komünistierinin yatftıklan bir miting (Yagısı üçüncü sdhijemlzdeJi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog