Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ff^ljV HediıjelerİH cy krijHietlisi saahdir ARLON SAAT MAĞAZASI ENmÖHÛ" ((jE? HEVPANII4 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ 97 I • 0399 l . Ö O ^ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı Islen: 24299, Matbaa : 24290 P.||m!> 9 1 TomiTlll7 UUIflcl ^ I ! BmmUZ IQRfl I30U Akdenizde Emniy etTedbirleri Alınıy ö 1 Amerikamn Akdeniz fiîosuna bağit gemiler İstanbulu ııyarete geteceh Birleşik Amerika, İngiliz ve Türk Donanmalarının manevraları Harb gemilerimizin Marmara ve Karadenizde yapacağı harekâta donanmanın bütiin birlikleri katılacak Kore harbinde tek çıkar yol NewYork 20 (R.) Kore'de komunist tecavüzünün vukubulmasnu müteakıb Birleşik Amerika ile İngilterenin Akdenizde acele savunma tedbirleri aldıklan ve gafıl avlanmamak maksadile hazırlıklar yapüklan büdirilmektedir. Bu husustakı ilk tedbir Amerika tarafından alınmıştır. Amerikan Bahriye Bakanhğı Akdenizdeki altıncı Amerikan fılosunun Midway uçak gemisi ve 4 muhrible takvıye edilecegini bildırmiştir. 45.000 tonluk bu uçak gemisi şimdi Atlantiği geçmektedir ve yakında Akdeniz sulanna girmesıne intizar edilmektedir. Ikinci tedbir Amerika ve İngiltere t?rafından müştereken ahnmıştır. Bu tedbırin hedefi Akdeniz münakale yollanrun ve bu bölgedeki birliklerin savaş kudretlerinin denenmesidir. Bundan bir kaç gün evvel doğu Akdenizde, Kıbns ve Omki adalar sularında cereyan eden müşterek ingiliz Amerikan manevraları Arkası Sa. 3, Su. 2 de İstanbnla geleceği bildirilen 45,000 tonluk Midway uçak gemisinin daha evveDd ziyaretinde alnunış bir resml ore harbi başhyalı 26 gün pluyor. Amerika, ccnub Koreliler lehine fcemen müdahale karan venniş; önee hava ve deniz kuvvetlerile, sonra da kara kuvvetleri gondermek suretile Kore Cumhuriyetine filea yardım yoluna girmiştir; fakat kızıl Korelilere karşı henüz hiç ViT muvaffakıyet elde edememış: bunlann ileri yürüyüşünü herhangi bîr miidafaa hattında durduramamıştır. Kızıl Kore birlikleri Kum nehrini geçmiş ve bu nehrin cennbnndaki Amerikan knvvetlerini geri çekiimeğe mecbur etmiştir. Cenub Kore Cumlıurivetinin mnvakkat başkenti olan Taejon da tahliye edilmiştir. Kum nehri cenubundaki Amerikan cephesinin çökmesine sebeb olarak kml Korelilerin bii>ük sayı üstunlüğü gnsterilmektedir. Demek ki Amerika. henüz Koreye kâfi derecede kuvvet göndereıremiştir. General Mac Arthur'un Atafürkun Sakarj'a meydan muharebcsi esnasında «Hattı miidafaa yok, sathı miidafaa var» vecizesile ifade ve tatbik ettiği stratejiye uygun bir hareket hattı takib ettiği anlaşılıyor. Sayıca zayıf kuvvetleri, gonderilen takviyeler jetijınciye kadar iistün bir düşmana vakitsiz ve boşuna ezdirmemek için tutulacak en doğnı, hattâ yefrâne yol da bundan ibarettir: Vakit kazanmak maksadile sey\al bir miidafaa. Bıiyle bir mudafaa strateüsınin Kore j a n m adası gibi mahdud bir harekât sahasındaki en büvuk mahzuru, nihajet osaîhı miidafaa» kaîmamasıdır. Filvaki Taejon 38 arz dairesile Korenin cenub burnu arasındaki mesafenin hemen hemen ortasında«iır. Kızı! Kore kuvvetleri, şimdiye kadarki tairnız tempoîannı rnuhafaza edebildikleri ve Amerikalılar Antidemokratik kanunlann tadiii meselesini ele alan da. kiâa bir zamanda yeni kuvvetler Adalet Bakanı Halil Özyörıik sevkederek duşmanı herhangi bir Ankara 20 (Telefonla) Bütün meşhud suçlar ve millî korunma hatta durduramadıklan takdhde, aşağı vukan yirmi beş gün, bir ay antidemokratik kanunlann değiş kanunları ele alınmıştır. Bu kanunsonra Amerikan kuvvetlerinin; 1942 tırileceğHe dair, Menderes kabinesi lar arasında meşhud suçlar ve millî ma.'tıitda Fihpinlerde Japon kuvı programmda yer alan va'dler ta korunma kanunlannda yapüacak velîeri tarafır.da.ı Bataan yanmada hakkuk yoluna gırmiştir. Adalet tadıller bilhassa dkkati çekmektesma sıkıştırıldıkîan vazijete ben Bakanlığın îa kuruîan hususî ko dir. Verilen bilgiye göre, meşhud ser iimîPlfe bir vaziyete duşmeleri misyon butun kanunları gözden ge suçlar kanununda «derhal tevkifi» tehîikesi belirir. O zaman General çirmeğe başlamıştır. Ük olarak hay derpiş eden hükümler değişecek, Mic Arthur kuçuk bir hücumbotile van hırsızlığını men, kaçakçılık, tevkifler ancak hâkim kararile ya Arkast Sa. 3, Sü. 4 te FiHpinlerden uzaklaşırken «Tekrar ceza muhakemeleri usulü kanunu, geleceğim» dernişti. O. bu söziinü yerine getirdi amma ancak iki buçuk yıl sonra, 1944 ekiminde tekrar F'ı'Hir'ore çıkrrmğa muvaffak oldu. Siradi Amerikan kıtalan Koreyi tahliye mecburijetinde kalırlarsa Yiiksek Askerî Şura diin toplandı Uç ana komisyondan aynlan tâli komisyonlar 20 mevzuu ihtiva eden esaslan tetkik edecekler Ankara 20 (Telefonla) Yüksek Askeri Şura bu sabah saat onda ve öğleden sonra 15 te olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı binasın(Ja iki deîa topîandı. Toplantılarda Yalova kararlarıru tatbik safhasına geçirecek olan esaslan tesbit içm komısyonlar kurubnuştur. 20 mevzuu ihtiva eden esaslar üç ana komisvOndan aynlan tâli komısyon larca incelenmeğe başlanmıştır. Çahşmalarda Millî Savunma Bakanı Refik Şevket Ince, Genelkurmay Başkanı Nuri Yarr ut, Askerî Şura iiyelen, Kara. Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlan, Ordu Mufettişleri hazır bulunmuşlardir. Çalışmalara yarm sabah da saat ondan ıtibaren devam edılecektir. Meriç nehrinin zararları önlenecek Türk Yunan temsilcileri, alınacak tedbirleri görüşmek için toplandılar Türk Yunan hükumeti temsilcileri Meriç nehnnin taşmasını kontrol işıne aid hazırlayıcı çalışmalara dün Tekruk Ümversitede başlamışlar dır. Türk heyetine Bayındırhk Bakanhğı Su Işleri Dairesi Başkanı Nezih Devres Başkanlık etmiştir. Istanbüla Türk hükıimea tanrfmdan davet edilmiş olan Yunan heyeti, Yunan kalkmma prograrronı tanzim eden ve Atinada İktisadî İşbirliği İdaresile irtibat memurluğu vazifesini gören M. C. A. Doxiadis'in başkanlığı altında çalışmaktadır. Toplantıda İktisadî İşbirliği İdaresi Yunanistandaki İcra Heyeti Başkam Mr. Pul R. Porter ile Türkideki İcra Heyeti Başkanı Mr. Russel H. Dorr da hazır bulunmuşlardir. Her iki heyet başkanlanna ve iktisadî işbirliği İdaresi mensublarına mütehassıslar refakat etmişlerdir. Müzakere edilen başlıca meselelerden bıri Meriç nehri yatağının hem Türkiye hem de Yunanistan "topraklarînda tâşma S'SzündeB" sebeb olduğu hasarın giderilmesi tedbirleri ve bumm her iki memleketin işbirliği ile kontrol edilmesidir. Bugünkü toplantıda Türk, Yunan ve iktisadî İşbirliği İdaresi mutehassıslannm yarm Meriç nehrini tetkik etme'.eri kararlaştınlmıştır. Mütehassıslar evvelâ uçakla Edirneden denize kadar nehri havadan görecek ve İstanbula döneceklsr Arkası Sa. 3, Su. 3 te Truman'ın yeni beyanatı "Hür milletler, her zamankinden daha fazla müteyakkız olmalıdırlar,, Washington 20 (a.a ) Çarşsmba gecesı televızjonlu bir prcgıjmla yayınlanan beyanatında Baskan Truman, Kore harbıni kazanmîk ve bu suretle dünya banşını tehd:d eden tehliReyî rjertaraf etme*k içırF azimle çahşmasını ve devamlı bir gaytet sarfetmpsini Amerikan mılletinden istemiştir. Kongreden istedıklerinden bahisl» A r k a s t S a . 3 , S u . lde Millî Korunma ve Meşhud Suçlar Kanunları değişecek Kanundaki mesken kiraları meselesi ele ahnıyor, meşhud suçlarda tevkifler ancak hâkim kararile yapüacak Millî Saraylara aid eşya Bunlardan bazı parçalann hususî eşhasa inti.'ol ettiği söyleniyor Ankara 20 (Telefonla) Millî Saraylara aıd eşyalar hakkmda Istanbulda tetkikler yapan Meclis komısyonunun faalıyetıne muvazi olarak bazı saraylardan ahnan kıymetlı eşyalar ıçifı ılgılılere ıhbarlar Arkası Sa. 3, Su.,4 te Ömer İnöniînün sorgusu yapılaeak Kral Leopold tahtına kavuşuyor Brüksel 20 (R.) Bu akşam fev(kalâde celse akdeden temsilciler meclisils âyan lehte 198 reyle Kral Üçüncü Leopold un yeniden taht3 çıkmasma mâni olan kanunu lâğvetmiştir. Kral Leopold aleyhinde cephe alan sosyalistler, komünistler ve liberaller toplantı yerini terketmişler ve reye iştirak etmemişlerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te General Mac Arthur r Kore'de ilk safha bitti General Mac Arthur, Krallann zafer ümidleri arük suya düşmüştür, dedi NewYork 20 (R.) General Mac Arthur tarafmdan bugün neşredüen hususî bir tebliğ, Kore savaşınm ilk safhasının sona erdiğıni bildırmektedir. General Mac Arthur artık komunist Korelilerin bir zafer elde etmelerıne ımkân kalma Arkası Sa. 3, Sü. l d e » Muzalfer Kayalıbayın ölumile netıceienen hâdıseye aıd tahkıkata 3 üncu Şorgu Yargıçlığmca devam edılmektedır. riakkında âmme davası açılan Ömer Inonunun sanık sıfatıle ifadesınm alınması ıçm Ankara Sorgu Yargıçlığına talımat yazılmıştır. Bu sebeble onumuzdeki gunlerde Ömer İnonu Ankara Sorgu Yargıçlığına davet edılerek sorgusu yapılacaktır. 3 üncü Sorgu Yargıcı dün de bazı şahidleri dinlemıştir. Bu meyanda Remzi Tatarının de malumatma muracaat ed^mıştır. İsmet İnönüye aid hususî araba bir vatandaşı yaraladı faaliyete Yakın bir zamanda tatbikına baş diye Birlığinin kurulup geçmesini beklemeğe başlamışla*Ankara 20 (Telefonla) Bu aklanacak olan serbest ıthai rejıminin mahiyeti henüz tam manasile dır. Marshall yardım programından şam saat 18 sıralarında İsmet Inö Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Su. 7 de anlaşılamamıştır. Bu rejimle yakından alâkadar olanlar dahi bir çok noktalarda tereddüde düşmektedirler. Hakikaten semest ticaret rejimınin mahiyeti nedir? Nasıl tatbik edilecektir. %60 serbest ithal listesi nedir? Serbest ticaret i rejimi başlayınca mer'î ticaret rejimimiz ne olacaktır? Bu rejim hangi memleketler arasmda tatbik edılecektir? Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasının hazırladığı bir rapordan da istifade ederek bu ka | ranlık ve tereddüdlü noktalan ay ' dınlatmaya çalışıyoruz: Serbest ticaret rejiminin mahiyeti Yüzde 60 serbestî ithâl rejimimizde büyuk değişiklikler yapmamaktadır Sartıoşlar dilenciler ve güriiltü ile mücadele Sarkıntılık yapan sarhoşlar^ kamyonlarla toplanarak zabıta hekimine sevkediliyor Sasın Yayın Umum Müdürü Gazeteciler Cemiyetinde j CUT'HURİYET Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Avrupa Ekonomik işbirliği konse>inin tavsiyesi üzerine .Marshall yardım plânmdan faydalanan mem leketler, aralanndaki ithalât ve ihracatrn yıllık tutarının °i60 ını serbest bırakmak esasını kabul etmişler ve bu kararlann tatbıkini mumkün kılacak olan Avrupa Te V mus Nadi Mükâfatı Yazîîarımzı bekliyoruz! Me,zu: «Millî Mücadele ve İstiklâl savaşmdan bir hatıra» Hür ve bağımsız «Yeni Türkıye» nın kurulmasını sağlayan temelleri Türk milleti «Millî Mücadele» ve (tİstiklâl Savaşı» ıle atmıştır. Genc, ihtıyar, kadın, erkek butün eli ayağı tutan herkes kimi sınırda, kimi cephe gerısınde inanılmaz fedakârlıklara katlanarak, kanını dökerek ve canını vererek üzerine saldıran düşmanı yenmiş ve gayesine kavuşmuştur. Dünkü ve bugünkü nesil rahat ve şerefli bir havat ya Arkası Sa. 4. Sü 1de Memurlara gösterilecek verilen borç paralar Yarmdan itibaren ev yaptıranlara para verilmeğe başlanacak Ankara 20 (Telefonla) Emekli Sandığı memurlara borc para dağıtmağa devam etmektedır. Şimdiye kadar sel ve zelzele felâketinden zarar gorenlere para verUmıştir. Yarmdan ıtibaren de ev yaptıranDun malbaamızı da ziyaret eden BasınYaym U. Müdürü ile Radyo Müdıiru c Cumhuriyeti) ten çıkarlaıkea lara para venlmeğe başlanacaktır. Sandığın dağıtacağı 3 mily%n lira Yeni Basın Yayın ve Turizm küncy olduğu halde Gazeteciler Mudür Dr Alyot. teşkılâtın çalış bitmek uzeredir. Bu sebeble yardım Umum Mudüru Dr. Halım Alyot, Cemıyetine gelerek, basın mensub raaları etrafında ızahat vermiş ve fonunun 10 mılyon liraya çıkarıldun saat 16 da yanında Iitanbul larıle tanışmıştır. Bu vesile ile ya muhtelif vasıtalarla ahnan haberle ması içın hukumet nezdınde teşeb Arkası Sa. 4, Su. 8 de büs yapılnuştır. kffnvşrriRİflr sırasırıdâ Umum Radyosu Müdüjrü F. Zâiuı Torüm kolaylık Hacılara Maliye Bakanı hükumetin bu mesele ile meşgul olduğunu söyledi Bursa 20 (a.a.) Bayram münasebetıle şehrimıze gelen ve burada kaldığı gunlerde Bursa milletvekili sıfatıle tetkiklerde bulunan Maliye Bakanı Halıl Ayan Karakby üzerinden Ankaraya dönmek üzere otobüsle Bursadan aynlmışür. Maliye Bakanı Halil Ayan hareketi esnasında bu yıl Hacılara verilecek dovize ve hac seferleri etrafır.da Anadolu Ajansı muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: Vali ve Beledıve Başkanı Fah« Şehri ilgılendiren bir kaç me« Hac farizasını eda etmek için reddin Kerim Gokay Ş^y ılgılen sele etrafında hemşerılerımın dıkgıdecek olan vatandaşlara gerekli dıren meseleler hakkında dun bir katinı çekmek istiyorum. Bunlardan kolaylıklan göstermek ve vatandaş muharrırımize aşağıdaki izahatt gaüba mevsım sıcakjanrun < Arkası Sa. 3t Şü. 2 4e Aaüsa» Sa. 3, Sü. ^ i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog