Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

SELİM RAHİM SUNTUR İNGİLİZCE TÜRKÇE TEKNİK LÛGAT En yeni 20.000 teknik ıstılahlan taşıyan bir lugattir. Bütün tektüsyenlerm. mühendislerin, fen subaylannın, teknik enstitü ve okulları öğretmen ve oğrencilerinin ve bütün iş adamlanmn elinde buhınması zanırî olan yeni bir eserdir. Fiatı cildli olarak 750 kuruştur. İNKILÂP KİTABEVİ umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADf 97 nPİ fll Cl IIU Vll Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 r; U m u m î Santral N u r M r a s x : 24298. Yazı Işleri: 24299, Matbaa: 24290 En son değişikliklerle birlikte İŞKANUNU üesSeifelerle bütüa işçilerin kanunî haklannı Her şeyden once iş diınya şartlannın yıllardır bizi tetikte bulunmağı zorladığı bir gerçektir. O kadar buyiık bir gerçek ki, buna davanan eski iktidar, yerini bir başka partiye bırakmamak hususunda avak direrken hep dış tehlikeyi ileri sürıiyordu: Dün>anın bu halinde kaderimizi acemi ellere nasıl devTederiz? Genel bir barış kurulmadan halk bizden başkasına rey veremcz! Gibi klişe haline gelmiş propaganda sozleri de aynı kaynaktan Truman'ın tebessüm etmediği halde çekilmiş ender resimlerinden ikisi: Amerika Curahur Başkanı, Kore ilham alıyordu. hâdiseleri üzerine Washington'a döndüğü gün hava meydanında Oysa ki, dış dünya ahvali hiç değişmediği halde millet iktidan değiştirmeğe lüzum gordü ve C. H. P. propagandasmı dinlemiyerek reyini D. P. ye verdi. Bizce pek de iyi etti. Geçen yıllarda da bir kaç defa burada dokunduğumuz gibi, benimsemeğe çalıştığımız demokratik zih niyet mutlaka halk tarafından seçilmiş hükumetlerin iş başında bulunmasını gerektirir. İdare edenlere karşı idare ediknlerin güvenl hürrijet rejimlerinde şarttır. Tecrübesizliğin doğnrabileceği bazı mahzurlar düşünulse bile, halkla hükumet arasındaki kaynaşmadan tneydana gelerek inanc havası o mahzurları bol bol geride bırakan bir kuvvet kaynağı olur. Dört yıldır bekliyoruz, daha da kimbilir ne kadar bekleyeceğiz? Bir gün belki de yurdumuzu savnnmak için dövüşmemiz, ölmemiz emredilecektir. Bu emri veren kuvvetin bizim dz irademize dayandığını bilirsek elbette daha iyi dövuşür, canımızı düşmana elbette daha pahalıya satarız. İstiklâl Savaşı yıllannda bu tnillet aynı harikayı başarmamış nııydı? Dört bir yandan yurdumuza istilâ hançeri saplandığı. üstelik Saray da yabancılara boyun eğdigi Şuranın toplantısı 10 gün halde millet kendi iradesini kullakadar devam edecek ve oarak hepsine meydan okumuş, 83 Yalovada tesbit edilen nisan MceUşfle tekhaşına eşsiz taferlerin kapısını lorlamıştı. Salâhiyet Is Kore harbini kazanmak için 10 milyar dolar taleb ediliyor Silâhlı kuvvetlerin yekunu arttırılacak Truman'ın mesajı açıklanddrtan sonra Âyan Mecüsî, hür milletlere 1,228500.000 dolarlık askerî yardım kanununu çoğunlukla kabul etti Washıngton 19 (a a) (Unıted Press) Başkan Truman, bugün Kongreye gonderdıği mesajda, Kore harbini kazanmak maksadile sılâhlı kuvvetlerin yekununu arttırmak ve teçhiz etmek ıçın Kongreden taknben 10 milyar dolar isüyeceğini bildirmiştir. Muhtaç olduğu nısbette millî muhafız bırlikleri ile ihtiyat kuvvetierinin silâh altına ahnmaları müsaadesini vermis olduğunu açıklıyan Truman. süâhlı kuvvetlerin yekunu hakkında halihazır statukoyu, yani 2 milyon 5 bin kisılik kadro tahdidini kaldırmasını Kongreye tavsiye etmijtir. Truman'ın tavsiyeleri Amerika iktısadıyatının kat'î surette kontrolunu ve silâhlı kuvvetler üzerfaıde mevcud tahdldlerin kaldmlmasmı yeni mesajı ıle istiyen Baskan Truman, ajağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur: 1 Kongrenin, bükumete millî güvenliğl sağîamak için tercih hakkını haiz obnak ve muhtelif malzerneyi gerekli işlerde kullanmak yetkisdni veren bu kanun kabul etmesi. Fazla miktarda mevcud ve millî müdafaa için eerekli naal ve malzemeye el konması. 2 Daha yüksek vergjler ihdası. Truman bu hususta §öyle demektedir: Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Kore'ye ilk Amerikan çıkarma hareketi yapıldı Iki Amerikan turaeni harekâta iştirak ediyor, dün 45 komünist uçağı tahrib edildi Askerî Şura bugün toplanıyor Bu yıl hububat etmemiz jnuhtemel Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşenin dünkü demeci Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe dun sabah istanbul Ticaret ve Sanayi Odasına giderek tacirlerle temasta bulunmuştur. Tacirlerin dıs ticaret refımi hakkınaa sormuş olduğu muhtelif sualleri cevablandıran Bakan, yabancı sermaye üzerinde de durmuş ve fazla kazançlara karşı hükumetin icra orsanlannda bir kıskançhk oîduğu yolundaki iddiaya şu cevabı vermiştir: 1 Çok fazla menfaatlere müsaAsistan Selma Kciksal. dünkü ade etmemek lâzımdır. Kazancın bir duruşma esnasında hududu olmak icab eder.» Ekonomi ve Ticaret Bakanı öğleden sonra İstanbul Gazetecileri Cemiyetinde bir basın toplantısı yapmıştır. Bakan muhtelif meseleler hakkında sorulan sualleri ayn syn cevablandırmıştır. Bakanın beyaHatıru hulâsaten veriyoruz: « Memlekette hayatı ucuzlatmak maksadile şimdiye kadar girişDünkü duruşmada, Prof. Feyyaz tiğimiz teşebbüsler yanında yeni Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Gürsanın asistanı Selma Köksal şahid olarak dinlendi > Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri m Seçimlcr 13 ağustosta yapılacak, İç İşleri Bakanlığı bu hususta valiliklere bir tamim gönderdi İç İşleri Bakanlığı dün Valıhğe gönderdiği bir tamımle, şehır ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçiminin bir defaya mahsus olmak üzere 13 ağusttssta yapılmasına karar verildığini bil Arkası Sa. 3, Su 4 te Bugün dış tehlikeye karşı düne kıyasla şüphesiz çok daha elverişli bir durumdayız. Bir defa, hangi şartlar altuıda olursa olsun taarruza nğradığımıı zaman sonnna kadar dövüşntek azmimiz bugün her zamandan kuvvetlidir. Son mangamızın son erine, son kriyümüzün son kulübesine kadar varlığımızı savunacağiz. Buna çoktan karar verdik. Şimdi iş başında bulunan hükumet, millî iradeyi bütün canlıhğile temsil eden genc bir kuvvettir. Ordumuzu bünyemizin ihtiyaclanna göre her ihtimal önünde hazir tutmak onun birinci vazifesidir. Bağlı bulunduğumuz hürriyetçi milletler safında yalnız burakılmıyacağımıza da inanıyoruz. Bu güven çerçevesi Içinde hergün harb patlayacakmış gibi tetikte durmak, aynı zaman da sürekli bir barış devrinde imişücesi ne milli kalkınmamızı düşünmek, öyle sanıyoruz ki, bizim için en doğru hareket çizgisidir. Uzakdoğnda çıbanbaşı, lkinci Cihan Harbi sonunda ortaya çıkan istikrarsızlık havasımın gerektirdiği bir vaziyettir. İçinde bulunduğumuz olaganüstü şartlar gözonüne getirilecek olursa, bunu olağan saymaroak için bir sebeb yoktur. Bazı Avrupa gazetelerinin Birleşik Amerikayı Korede tedbirsiz davranmakla snçlandvrdıklannı görfiyoruz. Sekiz ay önce Amerika oradaki kuvvetlerini geri çekmeseymis komünistler bu taarrnza cesaret edemezlermiş. Şimdi de Sovyet Rusya Uzakdoğuyu tahrik ederken Batı demokrasilerinin kuvvetlerini dafıtmak amacmı güdüyormuş. Hâdiselere hükmeden gizli kurvetleri iyice bilmedikçe bütün bunlar mücerred düşiınceler olarak kalmağa mahkumdur. Bizce Kore Ankara 19 (Telefonla) Hsr sene haziran ayında toplanması mukarrer olan Yüksek Askerî Ş'lra bir ay teahhurla yann sabah saat ondan itibaren Genelkurbay Başkanlığı binasında Ivlillî Savunma Bakanı Refık Şevket Incenin başkanlığında toplanacaktır. Topiantıya Yüksek Şui'a azalarından başka G«ıelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut ve ordu yüksek komuta heyeti de iştirak edecektir. Toplantılar 10 gün kadar devan edecektır Toplantılarda Yalovada yapılan gorüşmelerde tesbit edilen esaslann gözden geçirıleceğı tasrih edı'mektedir. Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Ankaraya döndüler Ankara 19 (a.a.) Millî Savunma Bakanı Refik Şevket Ince, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muzaffer Goksenin, Oenız Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Sadık Altmcan, Genelkurmay harekât dairesi başkanı Tümgeneral Yusuf Eğeli, yanlannda Genelkurmay Başkanlığı özel kalem raüdürü kurmay yarbay Niyazi Selek ve yüzbaşı Hayri Bars olduğu halde bu sabah saat 8.50 de Yalovadan kalkan özel bü uçakla Ankaraya dönmüşlerdir. Paristeki Türk talebesi Bunlardan yüzde altmışının komünist olduğu iddiası üzerine Bakanlık harekete geçti Pariste tahsilde bulunan talebelerimızden yüzde altmışının konünıst olduklaruıa dair, Way teşkilâtındaki daımî delegemiz Mükerrem Taşıçıoğlu tarafmdan ileri sürülen iddia üzerine Mdlî Eğitrn Bakanlığı harekete geçııuştir. BaArkası Sa. 3. 6 da Kore'de son vaziyeti gösterir harita: Kızıllann Uerleyiş istikameti ve Amerikalılann çıkarma yaptıklan liman NewYork 19 (R.) Kore harekât sahasına ıki Amerikan tümenmın daha vardığı ve boylelikle komünıstlerle savaşan Amerikan birliklerınin üç nusli arttığı bildirılmektedir. Bunlar 25 inci ve 1 inci Amerikan tumenleridır. Bu tümenlerden bırı bugunkü çarpışmalara iştirak etnüştir. Diğer tümene mensub birlıkler de harekât sahasına doğru ilerlemektedirler General Mac Arthur karargâhında bu akşam neşredilen teblığ, cephe boyunca büyük değişiklikler olmadığını bildirmiştir. Bazı komünist birlıklerinin yaklaştığı soylenen Tayjon şehrinde olan Amerikan kıt'alarının bulunduğu da bıldirilmektedir. Dığer taraftan Amerikan kara bırliklerının Kore seferinde giriştikleri ilk çıkarma hareketi de muvaffakıyetli bir netice vermiştir. Amerikan takviyelerinın gelmekte olduğu Pusan limanınm 66 mil kuzeyindekı Pohang limanı bölgesine yapılan bu çıkarma İngiliz ve Ame Arkası S a . 3 , Sü. lde Teknik Üniversite cinayeti Ticaret ve Ekonomi Bakanı dun Sergiyi gezerken «Cumhuriyet» paviyonu önünde • D. Partililerin dün akşamki toplantıları Başbakan Yardımcısı, Partililerin sordnkları sualleri cevablandırdı Teknik Üniversitede matematik profesörü Feyyaz Gürsanı tabanca ile vurarak öldürmekten sanık oğrenci Mehmed Taşkesenin mühakemesine dun oğleden sonra 1 inci Ağır Ceza Tnnkemesmde devam edibniştir. Bundan evvelki celsede olduğu gibi dünkü duruşmayı da kalabalık bir dinleyici kütlesi takib etmiştir. Duruşma başlar başlamaz sanık I Mehmed Taşkesenin hazırlık tahkikatında verdiği ifadesi okundu ve bunlann bundan çvvelki celsede Bayram tatilini şehrimizde geçiren verdiği ifadelere zıd olduğu görül Adalet Bakanı Halil Özyörük, dün Arkası Sa. 4, Sü. 7 de sabah Adliyeye gelerek Savcı Nail Ozkanm makamında Yargıçlann ve İlk Ögretim Umum Müdiirü bımlann durumlannın tetkikine başlandığım söyledi Af kanununun tatbikı ile başgösteren güçlükler Savcıların tebriklerini kabul etmiş çok yakından meşgul olmuştun, tir. Adalet Bakanı öğleden sonra Kendisile goruşen bir muharririınitekrar Adliyeye gelmiş, Af Kanunu ze Adalet Bakaru Halil Özyörük nun tatbikatma aid muhtelif işlerle Arkası Sa. 4, Sü. 1 de 152 lik öğretmenler Müherrer suçlardan sanık veya mahkunt olanlarm durumu müşhülât doğuruyor NAOİB NADİ Arkası Sa. 3, SiL 5 te Yurnıs Nadi Mükâfatı 1950 51 devresine aid mevzuumuz: "Millî Mücadele ve istiklâl Savaşma aid bir hatıra,, Atatürkün 19 mayıs 1919 da Samsuna ayak basmasile Anadoluda Türk mılletinin, çığnenmek istanen son varhğını müdafaa için kukreyerek şahlanması bir oldu. O andan itıbaren başlayan çalışmalara «Millî Mücadele» ismi verildi, ve kendısini takib eden çarpışmalar ise «Istıklâl Savaşı» adını aldı Bunlar sade bizim tarihimız için değil, bütün dünya tarihı için eşsiz bir kahramanlık destanı, sonsuz bir şeref ve «an kaynağıdır. Arkası Sa 3, Sü. 4 te riaşbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu (ortada) dünkü toplanüda sorulan sualleri cevablandırırken Demokrat Parti il ve ilçe idare heyetleri, ocak ve bucak başkanları ve dığer delegelerin iştirakıle dun saat 18 de Beyoğlunda Ses Tıyatrosunda bir toplantı yapmıştır Başbakan Adnan Menderesm hafıf rahatsızlığı sebebıle Başbakan adına De\let Bakanı Başbakan yarduncısı Samed Ağaoğlu bu toplantıda sorulan sualleri cevablandırmıştır. Toplantıda bulunan Ekonomi ve Tıcaret Bakanı Zühtü Velıbeşe de kendı çalışma sahasile ilgili suallere cevab vermiştir. Saat 18 de başlayan toplantı saat 22.30 da sona ermıştir. Millî Eğitim Bakanlığı ilk öğretim Umum Müdürü Yunus Kâzım Köni, dün, kendisile görüşen bir arkadaşımızın 152 lik öğretmenler ve diğer mevzular hakkmdaki suallerini aşağıdaki şekılde cevabla^dırmıştır: « 152 lik öğretmenlerden bazılannın geçenlerde neşrettikleri mekrubu gazetenizde ckudum. Ru mektubda iki nokta beni müteessir etmıştir. Bunlardan bircncisi «kapris», diğeri de cdevri sabık» tabirleridir 3en, ükönce, «tdevri sabık» adamı değilim, Türkıye Cumhuriyetinin bir ferdıyim. Bütün öğretmenler kadar ben de aemokrasi prensiplerine hizmet etmişimdir. 152 lik tabirile anılan öğretmenlerden bazıları bir haksızhğa uğramışlardır. Durumları teikik edilmektedir. Oğratmen oKuılarından mezun olanlar kur'a ile doğu illerine tayin edılmektedir er. Bu öğretmenler bir tı'rfi süresı, yani üç sene tayin edddikleri yerlerde başan ile vazife gördükten sonra, di Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Cumhur Başkanı Celâl Bayann cumartesi günü Yalovr'c an şehrimize dönmesi muhteme!r*ır Cumhur Başkanı burada bulunduga muddet zarfında IstanDul sergısıni de gezecektir. Cumhur Başkanı cumartesi günü şehrimize dönecek Imralıda bulunan ve af kanunundan btifade eden raahkumlar, dün hu^ } ana S ,ken ve >olculanudan goğsunde hâlâ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog