Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, YİTAMİNLERİ KATILMIŞ Tegâne kuvvet Vitat GIDASI umhu 27 nciyıiSayı : 9303 KURUCUSU: 7 U N V S NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuzri Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : 24290 PASLANMAZ ve OYULMUŞ Pazar 2 Temmuz k ^ P f * T r a ş B.çakları HHmü.SA. Fatent N. 2266288 Amerihan piyade birlihleri cephe hatttnda mevzi atdılar Suwan şehri ile hava alanı komünistlerden geri alındı. Seul'daki . kızıl demiryolu merkezleri de siddetle bombalandı uney K ore savaş şiddetlendi Konseyin \ Kore 1 kararı İsveç de komünistlere karşı cephe aldı ;mlş Mffletlerfn yanCmdan fazlaa Korc'ye ; yardımı kabul erti ark. 1 (R.) Şimdiye lesmis Milletlerde üye bu•letlerden 88 1 Kore hâdıGüvenlik Konseyüıin karannı lesteklemeyi kabul etmışlerdi»Pöylelıkle Birleşmis MiLetlerıi'. j^nsmdan fazlası Amerılcan takrıri fehinde cephe almıs bulunmaktatt. Bu gaee bitaraf İsveçın de Konscyin kJrsrım desteklemesi sevinçle karşıUmaıjür. Londr* 1 (B3.C.) Korede tnuhaseŞıatı durdurmak için Sovyetîer tteafmdan ileri sürülen şartlar foHprdır: Amerika, Koredekı askeri Bpekâta son verecek ve Güney Kü||^e yardımı kesecektir. C. H. P. milletveküleri, grup idare heyeti karar verdiği takdirde Meclisten çekilebilecekler Ankara, 1 (Telefonla) Halk Partısı Kunıltayı bugım sabahtaa geç vakte kadar ıkı oturum halıade çalışmalarma devam etti Saat 10 da açılan ilk celsede, Gazıantefa delegesı a\ukat Refık Danış Uraftndan verilen önerjre uzermde konuşmalar yapıldı. Onergede ıktidann. muhalefete tahammul edememesinden dolayı Halk Partısi milletvçkıllerinın ve tu+an2klanna> » Arkast Sa 3 Su. 2 de dün alınan BLrleşik Amcrika tarafından ittihaz edilen tedblrlerin süratle tatbik mevkiine konması muhakkak ki Sovyet liderlerini şaşırtmıştir. Kremlinin, hiır milletlerin Kore Nihad Erim, eski milleUekili ve delegelerden bazüarile konuşurken savaşına filen müdahale hususundakl kararlanna verdiği cevablar bu saşkınlığın btr netiresi olarak görulmektedir. Moskova, Güneylilerin tecavüz hareketinde bulunduklannı ve Kore komünistlerinin de İnönunün tekrar Başkanhğa kendilerini müdafaa etraek mecbuseçileceğ^ anlaşüıyor. Bariyetinde kaldJdanm iddia ederkea rutçu, A\rni Doğân, Erinı, birden bu husustaki <rfikrini« deBarlas ve Sirer de Genel Rİştirmiş ve bu sefer de mürteei bir Başkan vekilliği için hukumete sahib olan Güneyin, aday sayıhyorlar Kore «Halk Cnmhnriyerl içln blr tehlike teşkil ettiğini ve buna da Ankara 1 (Telefonla) Halk tahammııl edemiyen» Kore komüPartisi Kurultayı bu sabahtan ıtiîıistlerinin bir «knrtuluş harbine» baren en harateli safhasındadır. pristikierini söylemistir. Komisyorüardan çıkan raporldrîa Giivenlik Konseyinin karariarma bajn önergler sert konuşmalara yoj KoreH komutanlar Amerikaa temsildlerine isahat >wül«rfc«n karsı Sovyet iddialannm da blr set: KjJi'Jprdeki fealıyet» geli&ce, la^Vrrrbk ,nt tr«nde Uert »ürüldügü n» srtsmâi plyttde istihkârcalar k^mtcoistierİBs fcıCsıcepue >'azi oiasak, tı&gun oa gorülmektedir. bu geca aknaa haberler* göre, ilk v« tenkasavar tooçulan bulundu ğinı kaydetmektedirler. Bir iki e.aı^a.i v.c am etm.stır. Haltâ Moskova, Koıneyde ekseriye Amerikan kara kıtalan Kor» top ğu belirtılmektedir. Muhabirler ö hafta içinde de bu kuvvetin iki Arkası Sa. 3. Su 4 te tin elde edilmediğini iddia et raklanna inmişler r» derhal capha nümüzdeki bir iki gün içinde bir misli artması beklenmektedir. miş ve bnnu soylerken de ntilli kattmda mevzi almıjlsrdır. Bunla Amerikan tümeninin kuzey Kore A r k a s ı S a . 3, S ü . l d e yetçi Çinin reyîni saymadığnu göstermişti. Fakat bu rey sayılmamıs olsa dahi Hindistanm sonradan verdiği lehte rey gene ekseriyeti temln etmiş ve Rus iddiası boylelikle çürumüştür. Bu vazivette Rusyanın Kore hâdisesile üsrili cdiplomatik mukabil taamızunun» tam bir fiyasko ile neticelendiği Köylenebflir. Inkişaf etmekte olan askert haDün Olga, Tokat milletvekili Ahmed Gürkan rekâtın sündi ne gibl âkıbetlere yol ve eski Emniyet Müdürlerinden Ahmed tstanbul milletvekili Kore'de saaçabileeeği soralmaktadır. Baskan Demirin ifadeleri alındı vaşmak için bir gönüllii kuvveti Truman'iB Kore savaşına kara knvArif Necib Kaskatuun tabutu hududdan alınırken ve cenaze arabasına yerleştirilirken Delegemiz, Türkiyede yapıvctlerinin de işttraklni emretmis teş.'dline çabşıyor Edime 1 (Telefonla) 3 hafta sında, Memleket hastanesıne kadar Ankara 1 (Telefonla) Ankara tur. Olga savcılıktan çıkarken galan seçimlerin cereyan ve donanma ile hava kuvvetlerine önce Bulgarlar tarafından öldürü getırılen Arıf Necıbın Turk bajTağı biıtıuı Kore yanmadasını thedef» savcılığı bugün Istanb.üdan aldı letecilerin bütün ısranna rağmen tarzını Amerikalılann memtstanbul milletvekili Senihi Yülen gazeteci arkadaşımıı ve Cum ile örtülü na'şı yarın saat 13.30 da göstermiş olmasj Rusyanm askerf ğı talımata uyarak Muza'fer ICaya tek bir kelıme söylememis. yalnız nuniyetle karşıladıklaruu huriyetin Edime muhabiri Arif törenle toprağa verilecektir. Cenaze rüten, dun matbaanuza gönderdiğl sahada mukabil bir tedbir alması lıbaym ölümü hâdisesile ilgili tah poz poz resmini çektümckle iktifa bir mektubda Korede müstevlıler» belirtti Necib Kaskatının na'şı dün Türkiye merasiminde bulunmak istiyen JTI kücata başlamışür. Bu aünasebetle etmiştir. Olga'nın ifadesi alındıktan na yol açabilir mi? rı ! saati üe 12 de Kapıkuledeki Türk lerce kimse köylerden ve kasaba karşı fı'len savaşmak üzere bir göhâdısede ısmi üzerinde durulan sonra hidiseyi Meclıse intıkal ettiMoskovamn başvnrması * 'nal| nüllü kuvveti teşkili için çalışmaBirlesmif Mületler nezdindeki askeri makamlanna teslim edılmiş lardan Edirneye akın etmektedirdahilinde görfilen tek hareket, eski Muzafferin eşi Olga'nm ıfadesi alın ren Toka^ mılletvekıh Ahmed Gür daimî delegemiz Selım Sarper, dün lara başladığıru bıldirmiştir. mıştır. Olga, bu sabah saat 10 da, tan da savc:lığa davet edilmiş, tir Bulgarlar, üç hafta önce vur ler. işgal bölgesi olaa Kuzcy Koreye Arkası Sa. 3, Sü. 6 da akşam saat 20.30 da uçakla Waberaberinde av >katı Hüseyin Hur Meclia l:ürsüsünden ' • mahiye shmgton'dan şehrinuze gehniştir. >eniden Kızılordu birliklerini »okGüreşçilerimiz müsaba duklan vatandasımızın cesedini vermemek için akla gelen her çareye masıdır. Her ne kadar Başkan Tru. şid Horoğlu olduğu ha^e Adliyeye tinde yapüğı konuşma nazan dıkSelim Sarper, hava alamnda kenkayı 5 3 kazandılar başvurmuşlar ve yeıü jeui giiçlükman ileri harekâtm bn bölgede de gelmiştir. Kendısile konyşmak is kate almarak bilgısıne müracaat disi ile göruşen gazetecılere tatılinl ler çıkarmışlardı. rfcvam ettirilmesi hususunda sarih tej'en gazetecüere hiç bir şey söy edılmiş ve elmde olduğundar. bahgeçirmek ve yenı hükumetten diDün gece Fin güreşçılerinin ilk bir emir vcrmemis.se de Rusyanın, lemeden dograca savcının yanına settiği ve'kalara dair malumrt 8 defa görüşmeler yapıldıktan hâdiseler tamamile aleyhine döndti gırmiştir. 4,5 saat süren üadesi n abnmıştır. 45 dakı" kadar süren rektif almak üzere 3 senedenben müsabakalanna sahne olan Beşik sonra ancak Dış işleri Bakanhğıilk olarak memlekete ddndüğünü taş yüzme havuzu, Güreş Kulubü yardımcılanndan sorgudan sona, savcılıktan çıkan pu takdirde hu tedbire başvnrması rasmda, ssva »öylemiştir. Seıım Sarper, gazeteci idarecilennin himmet ve gayretle nıjzm katî ve sert hareketi üzerimuhtemeldir. Simdikl halde Gftney Zeki Kumrulu da hazır bulunmuş Arkası Sa. 4, SiL 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 3 te rile iyi bır şekilde hazırlanmıştı. ne Bulgar makamlan meslekdaşıKorede ccreyan etmekte olan samızın na'sını vermeye razı olmuşGüreş meraklılannın henüz alış.\a5lann sevri bu husustaki Sovyet lardır. madıklan için, dün gece kalababk karanna tesir edecektir. Bugün, bütün Edirnede bayrakolmıyan Beşiktaş jüzme havuzuSnvvet siyaselinin bugün «beyar» nun, güreş zaviyesi bakımmdan, lar yanya indirilmijtir. Kapıkuleye dediği şeye yann «siyah» demerf kapah Spor Sarayından da, Açık akın eden halkın göz yaşlan arade artık normal blr hal oldnğundan, hava Tıyatrosundan da daha müRus Iidcrlerinin. Kuzey Rore"' işsaid olduğunu gördük. Tribünler Eal cderken. Cüvenlik Konseyinin Spor Sarayrndakinden daha yay«muhasamata son verdirilmesi» huvan olduğu için ringte güreşenlesusundaki talebine uyularak bu harin hareketleri pek canlı bir tesiı rekete girisiMi^inden bahsetmeleri bırakıyordu. Esasen mücadele spor bile mümkündur. Sovyetlerin Kolannda ringin icadj, hareketlerin T° komünist hukumetile her!.agi muallâkta imiş gibi bir his bırakbir yardıra andlaşması imza «tTnemaa içindir. Beşiktaş yüzme hamis olması da bu desişikliği ko!ayvuzu bu bakımdan mücadele sporla^tırabileccktir. Arkan Sa. 4. Sü. 1 de FaJ:at komünist Çin ile Birleşik Amerika arasmda husule gelen Yüzlerce subay namzedi durum a"nı değildir. Rusya Pekin hukumetile yirmi senelik bir asHarb Okuluna katıldılar kerî >ardım paktı imzalamıştır. Birleşik Amerikanın. milliyetçi Çin Dün saat 16 da Çeıgelköj Malelir.deki Formoza adasını müdaiaatepe Askert Lisesinde parlak bir ya karar vermesi \ e Mao Tse Tsung tören yapıldı. Harb Okuluna gecen hukvunetinin de bu tedbire rağmen vüzlerce genc Maltepeliye diplomaadayı isgal edeceğini bildirmesi ne lan tevzi olundu. Ordu eTkânı, gepibi hâdiselere yol acacaktır? Daha neraller ve seckin bir halk kütlesi Asıl ismi Ciuna Yapar olan ve davetliler huzurile yapılan bu şimdiden bütün nazarlaruı Kore«len avrılıp Formoza üzerine topHasan Geserin tevkifî İçin törene IstiklSl marşile başlandı. lanmakta olduğu gorüluyor. Hattâ Hânğdan Kütahyaya Mekteb Komutanı kurmay albay Sta&t'in bas> ardımrısı Molotov ile Hulki Öcal bir nutuk söyliyerek çekildi D's ^!eıi Bakanı Vichinsky'nin şu yannm subaylanna, tuttuklan şeanda Pekinde oldukları sojleniyor. Elizığ 1 (Telefonla) Yurdun refli yolun önemini anlatb. KomuAcaba Sovyetler Ikinci Cihan Harher tarafmda derin akisler bırakan tanına âteşin bir nutukla eevab vehinde demokrasileri zayıflatmak Kandıra yamyamlannın resimleri ren genc Maltepeli de yannkl Cumirin naei Almanyasma verdikleri gazetelerde çıktıktan sonra Elâzığ huriyet ordulanna komuta edecek ödevi simdi de Mao Tse Tsung'a mı hapisanesi gardiyanlannın bir şey arkadaşlannm temlz hlslerme tervermeğe. çalışıyorlar? nazan dikkatlerini çekmiştir. ciıman oldu. Davetliler mektebin Gazetelere yamyamlardan Hasan zengin büfesinde ağırlandıktan son CUMHURİYET Gezer olarak ismi ve resmi geçen ra berkes temiz hisler ve taze üjahn pek yakından tarııyan ve bu midlerle dağıldılar. *** nun Elâzığ cezaevinde dolandıncılık suçundan mahkum olup geri kalan 1923 te İstanbul 2 ncl defa fetdokuz aylık cezasını bitirmek içm holunmuş sayıldığı sıralarda (MalKütahya Tuncbılek asrî ceza evıne tepe) de askerî ilk okul kuruldu. Ankara, 1 (Telefonla) Ruman götürülürken trenin >niz numara Ekserisi şehıd çocuğu olan asker yajda casusluk yaptığı iddiasıle bir sından kaçan ve avlardanberi aran evlâdlan burada toplanarak onlarla Arkadaşımız Abidin Daver, dun Barbaros türbesi önunde yapılan tdrende nntuk soylerken Türkin <^vkif edildığine daır Dımasına rağmen bir turlü bulunmıDün açılan sergiden iki gdriınüş: «Cumhuriyet» paviyonu önunde İşleri Bakanlığmda henuz resm. 1 tera.Tiuz DenızcJık bayramı, daki direğe Istıklâl marşile bayrak huriyet abidesine konmuştur. Ha yan Cuma Yapar olduğu anlasıl meslrk terbıyesmın ilk temellerıni Tekel Bakanı Nuri Ozsana «Cumhuriyet» rozeti takılırken (yukamahiyette malumat mevcud degıl dun şehrımızın muhtelıf yerlerınde çekme merasımıni muteakıb muh zırlanan kürsüye ilk olarak Ulaştır mıştır. Elâzığ savcılığı harekete pe attılar Bunlar hselı çağına gelınce nda). Vali ve Belediye Başkanı profesör Fahreddin Kerim Gökay dir. Euntenyadaki Elçılığımızden icra edilen torenlerle kutlanmıştır. telıf makamlar ve teşekküller ta ma Bakanı adına Liman ve Denız çerek Kutahva savcılığına telle â kenriıleri jçın Maltepe lısesi kuruldu (1928) Bu lıse 12 yıl içinde İs : scıgidc açış nutkunu söyiiiyor (aşağida). bu husnsta acele tafsilât ıstenmiştir Saat 9,30 da, Taksım meydanın raiından yaptınlan 10 celenk Cum Arkan Sa. 3. Sü. 8 d* ızım gelen malumatı vermıstir. Arkan Sa. 3, Su. i £• K Kore'den Formoza'ya ore tecavüzüne karsı Bulgarlar A. Necib Kaskatının na sını dün teslim, ettiler C. H. P. Geıtel Başkanhğı Talihsiz arkadaşımızın cenazesi bugün öğleden sonra büyük merasimle defnediîecek Kayalıbay yeni tahkikat safhası Selim Sarper dün geldi Senihi Yürüten ve Kore harbi Dün geceki güreşler Denizcilik Bayramı dün tezahüratla kutlandı Istanbul sergisi dün törenle açıldı Taksimde ve Barbaros turbesi önunde törenler yapıldı. Modadaki yanşlar çok heyecanh geçti Maltepe Askerî Lisesinde diinkii tören Sergi, millî mamullerimizin teşhiri bakımından çok zayıf görülüyor Yamyamlardan biri hapisane kacağı imiş Gasüsluk suçiSe tevkif edilen vaiantfaşımız İX&sı$ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog