Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

18 Temmuz 195Ö COTHURÎYET I \ Akümiilâtörlere Dair Tavsiyelerimiz , Bir akümülâtör haricen cazib bir görünüşte olabilirse de,, sizi alâkadar eden en mübim tarah bu bataryanın dahilen haiz olduğu evsaftır. Her şeyden cvvel. alacağınız bataryanın taze bır l olmasma itina ediniz. Uzun müddet stokta kalmış m a ve miadını doldurmuş bir batarya çobuk bozulur. • k , , . • .t#,urini A«,^r a ; tesmiyeleri Amperaj t M miveleri bataryaların Kapasueıerııu ^ ifade ederse de rnükemmeliyetlerinin bir dehlı degıldir Bir bataryanın fazla dayanmasj için plakalanmn n kalın olarak en saf kurşundan yapılmış ohnaaı tae zımdır. Nitekim tesmiye amperajı daha ufak fakat daha mükemmel olan bir batarya daha çok yüksek amperajda bir bataryaya nazaran çok v Su hale nazaran, Şu hale nazaran, , , bataryalardan. kurgun J* * m hiç ormazsa ayni amperajda hiç oh™ .jt,.!,*. daha fazla olanı teroh ağırhgı pİâkalar ara«indaki separatorler, bataryalann fealiyetini tanzim ederler. Ve ömürleri üzerinde b n n a derecede müessir olurlar. Separatörlerin de bu babmdan ve işçilik mahsulü olması şarttır. l i k Isveç memleketi vapuuhr. Galata, Bankalar <^ ddesi Bu «UM * *"*. »*• «*" ": u™fl'±r^! ta ma Toptan ve ^r^çasaı Satış Yeri S^NAYİ TEÇHİZATI T.A.O, JI°i Jl Tel: 44510. Telgraf: TELOTOMAT İ S T A N B U L Zerafet Hafiflik Sağlamlık Bütün bu hususiyetlerin bilhasso çok uygun bir fiyatla bir arada bulunması bisikletten anlıyanlann meşhur MANFREDWEİSS fabrikası mamulâfından Tourıng bisikletlerini tercih etmesinesebepo'maktadır. 35Ooctn <^| JAWA EN ÜSTÜN EVSAFLI En Mütekâmil En Ucuz CEKOSLOVAK THOTOStKLETLERI SEFERLERI için izahat isteyinir. BOL YEDEK AKSAM TESLIMAT HEMEN YAPn.IR 1ÜRKİY6 UMUMÎ LİBKA MOMESSİLIİĞİ TİCARET T.A.O. Utiktil C»dd..i 3OB. » Telefon: *3849 Devlet Denizyolları VAPURLARI NEHMET KAVAÎ.A Galata Tahir Han Telefon: 40430 42673 Telgraf: Lamet lstanbul Teşhîr ve S»ü? Yeri: Tepebaşı ALP Oteü altında Türkiye Genel Mümessili |,..nl»ul Sergisinin En Gürcl P.viyonlm A 2 U J tlpi\ 6 lombolı • Cec«yonlı \ | A2B»ipl 4 lambolı Pitlî . M İtii M. I] PANAMERİKAN AİR FRANGE ve HUSUSÎ SERT KALİTE • | / f İ N G İ L İ Z DEV UÇAKLARI Resmî acenta Adana Belediye Başkanlığmdan: 1 Belediyemizce Igletilen otobüslerin on sene müddetle isletme lm tiyazı isteklisine devredılecektir. KOHTflflLiT .e japılmıştır. Türkiye Umum Mümessili : T PRESE EDİIMİŞ DUVAR LEVHAUBI TRANSTÜRK LTD ŞTİ 2 DOKTOROGLU Nakliyat Ambanna müracaat 3 S H r i n bu husustaki tekliflerinm 28 temmuz; 950 cuma gunune kadar dilekçe Ue Başkanlığınuza büdirmelen ılan olunur. (9281) Sayın müsterilerimin ve hısım akrabaaın Bayramını fpyıriaTi kutlanm. ^ ^ £ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ ^ j \ SATIŞ YERLERİ: ra«s<ürk\,d. ŞtL Tunel Cad. No. 18. Galata, SLfet Ke'reTve h^t Malzemesi, Şukru Kay. Bulvan No. 14. KADIKÖY ve HAVALİSİNE MÜJDE Meçe odunu çekisi 11 lira depoda teslim Gürgen odunu çekisi 10 Lira depoda tesbm Mangal kömürü kilosu 12 Kuruş depoda teslim Iinyit kömürü tonu 25 Lira depoda teslim Kızıltoprak Kismet odun ve kömur deposu sahıbi İBBAHİM TORAMAN PAMUK, ÇELTİK v . buna benzer AORES . I. T E N D A R AHMED TEMİZ ICARAKÖY • rOKSEK KALDIRIM KÖ5ESİ tMİRÜOĞU) HAN1 AlTl Ev v muayenehane: Çarçıkapı Tel: 25616. H E R G Ü N Halebli Sünnetçibaşızade Soydan Sunntçi ARAZİ SAHIBLERİNE MÜJDE 6,8,10 ve 12 inç kutrunda ve ^tte 250 1200 ton »u vercn MOTÖRSÜZ 'ürryaeo tontnmı» momuKjrı IdJü OtN BEfı Sfelikan Mürtkkepli dolmo kolemler Kurjun dolmo kolemler Dolmo kolem mürekkebl Yazı murekkebi 4 0 0 ) Yozı makmeji s*rkli Karbon kâgıdı Kutu ııfampalan Istampa mürekk»pJ«»f Petıkanol f»k$ir moktn«f«fT Stsntil muıtılii kâğıtlon Tekıir mUrtkkabi Çin mür«kk«M Rttim murakkebi G R A P H O S çeşıtler? Rejim boyolorı t v» kutu Silgi lâstıkl«'t< \,ltorco SULFADERME Deniz banyolannda MARŞAL PLANI Ue tfARA MERHEMI FAİRBANKS. MORSE and Co 1 boyolan MAMULÂTI KASSAKLI SV TVLVMBALAR1 Türkiye Umumî Vekili: » hoyron bırakmif olan bu mollor/ Almanya'dan ithal edilerek butun birincı sınf kırtosiy» mogozolofino Guneşveruzgann cîlt üzerinde yaptığ» lahrıbata karşı kul. lanılır.. TAMİŞ TÜRK TİCARET ve SANAYİ A. Ştİ. G»l«ta BM*.lar C*A. Adalel H«n 1facikat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog