Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

18 Temmuz 1950 Herkesln evinde •• seyahate çıkacak olanlarda her geyden evvel bir şişe CUMHURÎYE1 AZON Meyva tuzu bulunmalıdır. Güç HAZIMLARI kolaylaştınr. KABIZLlGl defeder, mide ŞİŞKİNLİK ve yartmalarını giderlr, ağızdaki tatsızlık ve fena kokuyu izale eder; HOBOS markasına dikkat. m İNSAAT İLÂNI Ereğli Kömürieri İşletmesi Genel Müdürluğünden: 1 İşletmerrhin Karadonda yaptıracağı F. tipi ev inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esasile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu inşaat için İgletmemiz tar | rıdan verilecek malzeme, eksiltme dosyasının hususi şartnamesinde yazılıdır. 3 Bu işin tahmin edilen bedeli (10.060) liradır. 4 Muvakkat teminat miktan (755.) liradır. 5 Eksiltme evrakı 5. lira mukabilinde: Zoneuldakta: Etüd Tesis Grubu Müdürlüğümüzden temin edılebilir. 6 Eksiltmeye işt < '< edeceklerin, ihale gününden üç gün evveline kadar İşletmemız Etüd ve Tesis Grubu Müdürlüğüf muracaat ederek ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 7 Eksiltme 26 Temmuz 1950 Çarşamba günü saat 15 te Zonguldakta Ereğli Kömurleri İşletmesi Etüd ve Tesis Grubu Mudurluğü binasında yapılacaktır. 8 Teklif zarfları eksiltme şartnamesine ?öre tanzim edilmiş olarak ihale günü saat 12 ve kadar makbuz mukabilinde İştetme Genel Müdürlüğü Bcçkâtibhğine teshm edilmiş olacaktır. Postada vaki olabilccek gecikmeler nazan itibara alınmaz. 9 İşletmemiz ihpleyi yapmakta tamamen serbesttir (9626) TENSI 510 Y E Ş İ L İPEKLİ KART Atelyeler BUZ DOLABLARI v e KÂĞID için en üstündür DÜNYACA MARUF T E NSI 508 C E LER E yapüan tecrübelerde Memleketimizde ZEİSS PUNKTÂL Almanyanın gözlük camlan pek yakında geliyor. En iyi alâmiinit kâğıdı olduğu anlaşıldı Şehir Suyu Tesisatı Yapfırılacaktır İLLER BANKASINDAN: 1 Aşağıda isimleri, keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu inşaatı yaptınlacaktır. Keşif bedeli Geçici teminat Kasaba adı 81.820.06 5.161.00 1 Edirne 84.053.54 5 272.68 2 Bünyan 100.407.18 6.270.36 3 Gölcük 47.607.63 3.570.57 4 Kargı 42.716.60 3.203 75 5 Koyunlu 141 727.13 8.336.36 6 Silifke 225.443.97 12.522.20 7 Zonguldak 49.985.17 3.748 89 8 Varto 124.487 68 7 474.38 9 Kınık 59.710 04 4.235 50 10 Bozkır 112 505 16 6.880 26 11 Kızılcahamam 2 Bu keşif tutsrlarmdan font boru, hususî akssm ve armatürler beâe'.'.eri haric olup bunlar Eankanın İstanbuldaki deposunda müteahhide teslim edilerektir. 3 Her kasaba için ayn teklif mektubu verilecektir. 4 İhale 20 temmuz 1950 perşembe günü saat 15 te toplanacak olan Bsnksır.ız ihale komisyonunun inceleme sonucunun idare meclisince tasdikım müteakıb kesinleşecektir. 5 Teklif mekrublannın en geç 20 temmuz 1950 perşembe günü saat 12 ye kadar Bankamıza makbuz mukabılinde teslimi şarltır.. 6 Ker bir işin eksiltme evrakı 5. lira bedel mukabilinde Bankamızdan ahnabilir. Projeler Bankamızda görülebilir. 7 Eksiltmeye gireceklerin Bayındırhk Bakanlığına ihale gününden en az üç gün evvel yaptıklan işleri gösterir belgelerile muracaat ederek bu işi yapabilecek kabiliyette olduklarına dair yeterlik belgesi slma'an icab eder. 8 Banka ihaleyi vapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermektc serbesttir. (9163) Malzeme Satışı Sümerbank Kayseri Pamukîu Sanayii Miiessesesi Mödürliiğünden: Fabrik?mız ambannda mevcud sınal müessese ve fabrikalarda kullanılmaya elverişli, kablo bobin teli freze. bord dokuma tarağı, kopça bilyah yatak fiuer pirinç, çubuk çelik tel ve çubuk cam, çivi ve buna mümasil 110 kalem muhtelif cins malzeme 28/7/950 cuma günü saat 10 da pazarhkla satılacaktır. İsteklilerin belirli günde fabrikamıza müracaatleri. Şartname ve listesi Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul Satış Mağazalpnmızda mevcuddur. Malzemeler her gün Kayseri Bez Fabrikasında görülebilir. Müessesemiz, satıs yapıp yapmamakta serbesttir. (9544) G 0 L DEN |\ ÇİKOLATA FABRİKASI Sayın müşterilerinin saadetler dıler. Şeker Bayramını kutlar. candan 1 Sıtma savaşı iıölgeleri ihtiyacı için 300 aded Dobbins markah pülverizatör kapalı zarf usulile eksiltmeve konulmuştur. 1 19501951 o>ıenim yılı için aşağıda isimleri ve bulunduklan 2 Eksiltme 7 ağustos 950 pazartesi günü saat 15.30 da Kadıköy, yerler yazılı olan As okullara öğrenci alınmasına 25 mayıs 1950 den Haydarpaşa Rıhtım caddesi 134136 numaralı Sıtma Savaşı Başkanlık itibaren bajlanacaktır. Bu mürscaatlere As. Liselerle Mızıka Meslek ve binasında toplanan;< komisyon tarafından yamiacaktır. Gd. Erb. Hzl. Ortaokuüan için 15 eylulde, As. Ortaokul için 1 eylulde 3 İşbu püiverizatörlerin tahmin olunan bedeli 17100 lira olup ve Mustki Gd. Erb Hzl. Orteckulu için de 20 Ağustos 950 de son geçici teminatı 1282 lira eUi kuruştur. Bu malzemeiere aid gerpken verilecektir. döviz temin edilmi;tir 4 Şartname, çahşma saatleri içinde başkanlık kaleminde görülebilir 2 Okullann muhtelif smıflannı (Musiki Gd. Erb. Hzl. Ortao5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarıfatı dairesuıde hazırlıyakulun yalr.ız 1. sınıfma) Millî Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokullarına cakları vesikalarile birlikte kapalı zarflannı ihale saatinden bir saat rienk sınıf'.ardan diplomalı v?ya tasdiknameli öğrenci alınacaktır. 3 AJmacakların Türk vatandaşı olmaları, yapılacak muayenede evveline kadar mezkur binadaki komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzımdır. sağlm çjkmalan ve kavıd kahul şartlarmı taşımaîan lâzımdır. Posta gecıkmelen nazan itibara alınmıyacaktır. (8306) 4 Öğrenimi bırakanlar, bulunduklan suııflann imtihanlannda başarı göstcremıyenleı okullara alınmıyacaktır. (Gd. Hzl. Ortaokullarııih iki yıl cğrenimi bırakanlar ahnabilir.) Yaşlannı tashih ettirenlerin tashihten evvelki yaşları esas tutulur. Bütünlemeye kalanlar kendi okullarındı bu imtihanları başan ile verdıkleri takdirde alınabilirler As. Ortaokula bütünlemeye kalmış olanlar alınmazlar. 5 Bu şartlan taşıyan istekliler bulunduklan yerlerin As. ŞuHalkalı Ziraat Okulunun arazisi dahilinde 27 nci kilometre mevbelerine ve aynı zamanda girecekleri okullann müdürlüklerine birer kiinde 40 dönümlük arazıde taşocağı açık arttırmaya konmuştur. dilekçe ils başvuracaklar ve okula gönderecekleri dilekçelerine nüfus Senelik muhammen kıymati 1250 liradır. Kira müddeti 3 senedir. kâğıdı örneklerile 3 aded vesika fotoğrafı ekliyeceklerdır. Geçici teminat 281 lira 25 kuruştur. Okullann bulunduklan yerlerde istekliler doğruca Okul MüdürArttırma 20/7/950 perşembe günü saat 14 te Halkalı Ziraat Okulüklerine muracaat ederler. (6606) lunda yapılacaktır. Şartname her gün okulda görülebilir. (8994) O KU LL A R İstanbulda : Kuleli ve Maltepe As. Liseleri Bursada : Bursa As. Lisesi Konyada : As. Ortaokul Belediye itfaiye hizmetir.de kullanılmak üzere kapalı zarfla eksiltAnkarada : Mızıka Meslek ve Musiki Gd. Erb. Hzl. me suretile bir kamyonet satın alınacaktır. Ortaokulu Markası serbesttir. Merzifonda : I. ve II. Gd. Erb. Hzl. Ortaokullan. Muhammen bedeli 13.000 lira olup geçici teminatı 975 liradır. Eksiltmesi 3 ağustos 1950 perşembe günü saat 15 te Belediye Komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenler 2490 sayılı kanuna gore hazırlıyacakları 1 Bu yıl Kaldınm Tuzlasından açık eksiltme ile 10 bin ton tuz teklif mektublarile teminat makbuzlarını ihale saatinden bir saat önce Başkanlığa vermeleri. istihsal olunacaktır. Eksiltme müddeti 21 gündür. Postada vuk.u bulacak gecikmeler dikkat nazara alınmaz. 2 Eksiltme 21/7/950 cuma günü saat 16,30 da Tavşan Tuzlası Buna aid şartname Zonguldak Belediye Başkanlığından isteneMüdürlüğünde yapılacaktır. (9623; 3 On bin ton tuz için tahmin olunan bedel 15 000 lira olup ge bilir. çici güven akçesi 1125 liradır. 4 Eksiltmeye girenlerin ticaret ehli olmaları ve belge ibrazlan mecburidir. 1 Belediyemize aid 3 tonluk Şevrole kamyon uzerine 2600 lira 5 Tuz çıkarma şartnamesi Ankara ve İstanbul Başmüdürlüklerinde, Şerefli Koçhisar ve Kaldınm Tuzlası Memurluklarında ve Yav muhammen bedelli et nakliye karoserisi yaptırılacaktır. 2 Eksiltme ve ihalesi 31/7/950 tarihine musadif pazartesi günü şan Tuzlası Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 6 İsteklilerin belli eün ve saatte güven akçesile birlikte Yavşan saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Talibler ihale saatinden evvel %7.5 teminat akçesi 195 lirayı Tuzlası Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyona müracaatleri ilân olunur. (9282) nakden yatırmalan ve ihaleyi müteakıb %15 e iblâğ etmeleri lâzırndır. 4 Daha fazla izahat almak ve şartnamesini görmek isteyenleıiru her gün bo'ediyeye müracaatleri ilân olunur. (9630) İ L Â N M.S.3. Kara Kuvvetleri Komırfanlığından: İstanbul Sıfma Savaş Bölge Başkanlığından: ALMAN TEKNİĞİNİN ŞAHESERİDİB. Çift kayışlı, pistonlu Kompresörü, 110 ve 220 Volt cereyanla işleyen Motörü, elâstikî Süspansyonlu ve kat'iyen »essiz soğutucu Grubu sayesinde başka markalarda aradığuuı ve bulamadığınız evsafı haiz "EİSFİNK,, I Üç ten 89 ten Buz dolabları satışa arzedilmistir. Satif Mahtlleri: İstanbul : Cankoç Müessesesi Sirkeci. Gülşen Pazan Ankara Caddesi, Sirked Bevoğlu : «NEKTAR» D. Manika» İstikl&l Cadded 176 İzmir : Şeref Kaptanoğlu, Ftmipaşa Bulvan 43/4 Taşra için acenta aranıyor: Muracaat: CANKOÇ MÜESSESESİ Halkalı Ziraal Okulu Sabil Sermaye Çiflliği Satınalma Komisyonundan: İSTANBUL JANDARMA SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN: Cinsi Miktarı kath keipliği 750 kilo 12375 Lr. 928Lr.l3kr. 27 7.950 16 Lr. 50 kr. 11 kath keipliği 440 kilo 6820 Lr. 511Lr.50kr. 15Lr.50kr. 1 Yukanda cinsleri, muhammen fiatlan. bedelleri, ilk teminatlan, eksiltme tarih ve saati yazılı olanlar kapalı zarf eksiltme usulü ile satın ahnacaktır. 2 " Eksiltmesi Taksim Ayazpaşadaki Kurulumuzda yapılacaktır. 3 Bir şartnameye dercedilen iplikler ayn ajTi kişilere de ihale edılebilir. Şartnamesi her gün Ankarada ve İstanbulda J.SaAl.Kom. nunda ve İzmirde İl J. K. lığında görülebilir. 4 İsteklilerin belli günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun alâkadar maddelerine göre hazırlıyacaklan teklif mektublannı Kurulumuza vermeleri ve bu saatten sonra da mektubların kabııl olunmıyara3ı. (8899) Muhammen fiatı tlk Muhammen teminatı bedeli Ek<lltm« tarihi ve •aati Zonguldak Belediye Başkanlığından: Tekel Yavşan Tuzlası Müdürlüpnden: İSTANBUL BELEDIYES! ILANLARI Bolvadin Belediye Başkanlığından: Tahmin bedeli İlk teminatı Lira Krş. Lira Krş. 14170 00 1062 75 13072 00 980 40 İzmir Yollar İkinci Bölge Müdiirlüğünden: 11932 95 4000 00 894 98 300 00 Talebe Almacaktır. İsfanbul Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu Müdiirlüğünden: 1 Parasız yatılı ve iki yıl tahsil müddetli okulumuza bu yıl ortaokulu pek iyi ve iyi derecede bitirenlerle lisede sınıf geçenlerden ve aşağıda yazılı yaş haddi içinde olanlardan 50 öğrenci alınacakür. Ortaokul mezunlarının yaşı 18 den gün almamıs olacak. fjise S dan geleceklerin yaşı 19 dan gün almamış olacak. Lise 10 dan geleceklerin yaşı 20 den gün almamıs olacak. Lise 11 ve mezunJaruıın yaşı 21 den gün almamış olacaktır. 2 Muracaat tam evrakla 25 Eylul 950 akşamına kadardır. Bu tarihe kadar muracaat edenler kadrodan fazla olduğu takdirde ortaokulu iyi derecede bitirenler arasında 30 Eylul 950 de okulda matematik, türkçe ve biyolojiden müsabaka sınavı yapılacakhr. 3 Lisede sınıf seçenlerle ortaokulu pek iyi derecede bitirenler imtihsnsız alınacaktır. 4 Kabul şartlan, Vilâyet Veteriner Müdürlüklerile Okul Müdürlüğündeı oğrenilir. (9484) İşşi Alınaeak Mües=:esemiz dflhilî nakliyatı için dekovil hattı, lokomotif idare edebilir k^iler a''n^cakt!r. Talibİ3~in müessesemize müracaatleri. (9622) Süsr.srbank Sellüloz Sanayii Miiesşssesinden; 0 ÎZMİT I 1 Eksiltmeye konulan iş: Kütahya ilinde şube atölyesi yapımı olup keşif bedeli 67029 lira 92 kuruştur. «Altmış yedi bin yirmi dokuz lira doksan iki kurustur.» Bayram dönüşü münasebetile İstanbul Ankara hattma 19 7 950 2 Eksiltme 4 8 950 tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 de Bomova Mersinlisinde bulunan Yollar 2 nci Bölge Müdürlüğü bina çarşamba günü sabahı Yeşilköy hava alanından hareket etmek üzere ilâveten üç uçak tahsis olunmuştur. sında kapah zarf usulü ile yapılacaktır. . Mufassal malumat ahnmak üzere Karaköyde D. H. Yollan Bilet 3 Eksiltme evrakı 3.35 kurus mukabilinde Bölge MüdürluğünSatış Bürosu ve Yeşilköy Hava Alanı Müdürlüğüne muracaat edılmesi den ahnabilir. nca olunur. (9629) 4 Eksiltmeye girebilmek için: Yeşilköv Meydan Müdürlüğü: Telefon: 25322 a) İsteklilerin bu iş öneminde bir işi iyi surette başarmış oldukKaraköy Bilet Satış Bürosu: Telefon 42877 lanm isbata yarar belgeleri Bölşje Müdürluğünden alacaklan tanıtmd •beyannamelerine «müteahhid ehliyet beyannamesi, müteahhid plân ve teçhizat beyannamesi* bağlamalan ve yeterlik belgelerini isteme dilekçelerile birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce yazı ile 1 39402 lira 90 kuruş keşif bedelli Terean Yetiştirme Yurdu Bölge Müdürlüğüne muracaat ederek bu iş i'çin yeterlik belgeleri albinasının tamir ve tadil işi 5/7 950 tarıhinden itibaren 15 gün müddetle malan. eksiltmeye konulmuştur. b) 1950 ticaret odası belgesini haiz olmak, 2 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. c) t4601 lira 50 kurus» dört bin altı yüz bir llra elli kuruş ge3 Geçici teminatı 2955 lira 21 kuruştur. çici teminat yatırmalan. 4 İhale 20 temmuz 195C günü saat 11 de Tercanda Yetiştirmp 5 îsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri gereğince hazırlıyacaklan yükleme mektublannı eksiltme günü en geç saat 10 a ka Yurdu binasında toplanacak setınalma komisyonu tarafından yapılacaktır dar makbuz karsılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 5 Buna aid şartname ve proje, bedeli mukabilinde Terean YetijPostada olan gecikmeler kabul edilmez. (9549) tirme Yurdu Müdürluğünden alınabilir. 6 İstekliler yeterlik belgesi göstermek mecburiyetindedirler. D O E I O B ••• .İMANfMrZ/ GELEN 7 Teklif mektublarının ihale saatinden bir saat önce makbuz GİDEN karsılığında komisyona verilmiş bulunması şarttır. 8 Postada vâki olan gecikmeler kabul edilmez. VAPURLAR Kadm • Doğum Hastahklan 9 isteklilerin geçici teminat makbuzlarile belli gün ve saatte ve arneUyatlan Mütehassısı komisyona başvurmalan. • (9312) m Dsvlet Havayolları Yeşilköy Meydan Müdiirlüğünden: Tahsildarlar için beher takımı ceket ve pantalondan ıbaret 218 takım elbise diktiriknesi. Karaağaç Kurumlan et nakliye servisinde çalışan 1942 1946 model Şevrole marka kamyonlann tamirinde kulliınılmak için satın alınaeak 46 kalem yedek malzeme. Karaağaç Kurumlan ihtiyacı için satın alınaeak 43 kalem boya ve boya mal Terean Yetiştirme Yurdu Müdürluğünden: İtfaiye âmir ve efradı için yaptırılacak 250 aded yazlık ceket ile 250 aded şapka kıhfı. 3379 00 253 43 Tahsildarlar için yaptınlacak 218 aded iskarpin. Tahmin bedellerile ilk teminatlan yukarıda yazılı işler ayn ayn açık eksillme suretile yaptırılacakür. Şartnameleri Divanyolunda Belediye merkez binasındaki Zabıt ve Muamelât Müdürluğünden alınpcak veya eörülecektir. İhale 14 ağustos 950 pazartesi günü saat 14.30 da Belediye merkez binasında rrütesekkil Daimî Komisyonda yapılacaktır. İstekhierin ilk teminat makbuz veya mektubu ve 950 yıh Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihale günü saat 14.30 da Daimî Komisyonda bulunmalan lâzımdır (9473) TÜRKİYE BANKAS! SERMAYESİ 1.500.000 T . L KURULUSU : 1928 Yenipostane arkasında Aşirefendi Caddesi No 35 37 Emir Necib Atakam l V'.desiz tasarruf Tevdiatına % 4.5 Vâdeli tasarruf Tevdiatına % 6 Faiz verir ve vadeli mevduat faizleri arzu edenlere avlık olarak ödenir. ^^^^^^^^^^mmm KHEDİVİAL MAİL LİNE Ni Bevoğlu. tstiklâl Cad. 403 kat 2. Sark Pazarı karşısı Muayene. 15.30 • 19. Tel: 43864 H B İstanbul İskenderiye NewYork ve Filâdelfiya arasında seri ve muntazam posta Urla Tahaffuzhanesi Müdürluğünden: 1 Şartnameye tevfikan Urla Tahaffuzhanesine aid 40 numaralı pa Deniz Kuvvetleri Komutanlığından: Aşağıda eb'adı ve evsafı yazıiı şamandıra, demir ve zincirler ile Konya Valiliğinden: Ermenak ilçesinde yapılmakta olan okul binasının ikmall inşaatı için V9577 lira 11 kuruşluk keşif bedellı iş 31'7'950 pazartesi günü H Daınıi K"Tiisyf>nunda saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 26 gün müddetle açık eksiltmpye konmuştur. Geçici temınat 2218 lira 27 kurustur. Şartname ve kesif evrakı her gün Millî Eğitim Dairesinde görüleb'ir £>si;tmeye şirecek kir'"Win hu işi yapacak'.anna dair ehliyet vesikaisnnı ibraz etmeleri ve bü gıbi işleri yapmış ve yapürmış olmaları lâzımdır. (9316) MUHAMMED ALİ ELKEBİR Transatlantik Vapuru 27 Temmuzda muvasalat ve 29 Temmuzda yolcu ve eşyayi ticariye alarak İskenderiye Filâdelfiya ve NewYork'a hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Karaköyde Yeni Handa ikinci katta GİLCHRİST WALKER et Co. Ltd. Acentalığına muracaat. Tel: 42964. ^ * Rumelihlsaruıda ^ ^ " Bozüyük Belediye Başkanlığından: 1 Kasabamn E"=Hşehir caddesi üzerinde yeniden yaptınlacak TAHAL PAZA^I inşaatı 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltme suretıle ıhsleye çıkarılmıştır. 2 Bu işiT mrhamır.en keşif bc^pli 33541 lira 01 kuruştur. 3 Geçici temınatı 2515 lira 58 kuruştur. 4 İhalesi 28 temmuz 950 cuma günü saat 16 da Bozüyük Belediye binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Bu işe aid proje, keşif, birim fiat cetvelleri, ihale şartnamesi ve sozleşme evrakı, tatıl gun'eri haric her gün Beledıyede gorülebikr 6 Eksiltmeye gire"e''erin 2490 say.lı kr.unun hükumlerine göre hazırlıyacakları ve buna beğlı 1950 yılma aid Ticaret Odası vesikasile yeterlik bel'e'erinı ve 3 unrü msddede yazıh miktara ?;d teminat mektubu veya m?''vbuz'^nnı havi tekjif mektub^rım eksiltms sa^tin^'"'' ssgarî oir saat önce komisyon başkaniığma tevdi etmeleri gerektir. 7 Postada vâki gecikmeler nazan itibara alınmaz. (9628) S A T I L I K EV Rumelihlsarm en güzel yerinde, dört tarafı bahçe içerisinde, deniz manzarası gayet güzel, bos olarak 7 odah ve banyolu bir ev satılıktır. Muracaat: Tahtakale, Prevuayans | Han No. 53 54. 4 Geçici teminat (1626) lira (74) kuruztur. " A sınıfı silindir g., 5 Geçici teminatın Müdürlüğümüz veznesine ihale saatine kadar ya şamandıra 91 30 6.1 12" V bnlması şarttır. Zincirler 6 Eksiltmeye girecekler 1950 senesine aid ticaret odasına kayıdlı bulük 90 kadem boyunda lokmalı zincır Çocuk Hastahklan Mütehassısı | Demirler lunduklanna dair makbuz veya vesika ile birlikte en az 20.000 liVezneciler Cümbüş Apt ralık onarma işini muvaffakıyetle yaptıklanna dair resml daire Admiraltı demiri tonluk ^ ^ H Tel: 23273. lerden verilmiş belgeyi ibraz etmeleri şarttır. (9146) Admiraltı demiri tonluk Admiraltı demiri 3 tonluk • Elektrojen Grubu Dizel Tipi 130150 BK. Mnhammen Alternatör bk bedeU 110120 Muhammen fiatı K.VA. Eksiltme Teminatı Lira k r . Saati Miktan kuruş Volt 2"»0100 tarihi C 1ns 1 Lira kr. 176 000 11.00 Safha 220.000 metre 30 2.81950 Çamaşırlık bez 10050 20.950 15.00 Period 50 2500 kilo 838 2.8.1950 Beyaz dikiş ipliği 1571 25) 1S.760 2.000 kilo 988 Hâkı dikiş ipüği 1482 ) 1 Yukarıda cinsleri, miktarlan, muhammen fiatlan, muhammen bedelleri, ilk teminatlan yazıh olanlar şartnamelerine göre kapalı zarf eksiltme usulü i ] e satın alınacaktır. 2 Eksiltme, Taksim, Ayazpaşadaki Kurulumuzda yapılacaktır. 3 Şartnam'elen 880 kuruş ve 204 kuruş bedel mukabilinde her gün Ankarada J.SaAl.Kom. Bşk Her ikisi de Renault msrka dört kapaklı. beş lâstikli, arka motörlü hğında, Kurulumuzda ve izmirde İl Jandarma Komutanlığından alınabilir. hiç kullanılmamış, birinin rene^ açık filizî. diğerinin siyahtır. Sataş 21 4 İsteklilerin belli gün, eksiltme saatlerinden birer saat evvellerine kadar 2490 ssyıb kanunun alâ temmuz cuma günü saat 17.30 da Ankarada Kcçak hanında kat 2, No. kadar maddelerine göre hazırlıyacakları teklif mektublanm Kurulumuza vermeleri ve bu «aatlerden sonra 3 te kapalı zarfla yapılacaktır. Otomobüler Ankarada Yeni$ehir Lise(9232) mektublann kabul olunmıyacağı. (9139) sinde görülebilir. elektrojen grubu satın alınacaktır. Vermeye istekli olanlann temsil etKAYIB Rlz« aakerlik fubesir.den viyonun tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. tikleri fabrikaların orijınal tekliflerile şartlaruıın en geç 25 Temmuz aldığım terhls tezkeremi nüfu» hüviyet Keşif bedeli (21689) lira (83) kuruştur. cuzdanıını ve Trabzon Lıman İdaresin1950 gününe kadar göndermeleri ve sartnameleri görmek isfcjyenlerin den aldı|ım 28 sayf.ı maklnist seha 2 Tamir işine aid fennî ve idarî şartnameler Müdürlüğümüzden, Iz Komutanhğımıza muracaat etmeleri. (9642) detnameslnl 4000 ve 2500 liralık iki bono mirde Sahil Sağlık Merkezi Baştabibliğinden, İstanbulda Hudud Şamandıralann eb'adı ve motöre aid iki aded hesab defteri ve Sahiller Sağhk Genel Müdürlüğü Ayniyat Şubesinden, AnkaMîcmuu Havada Yalova deresınde kaybolnıuştur. Yenirada Sağlık Bakanlığı binasında. Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Mai Mahraç ağırlığı İs+i' içüı Müvazenesi leri almacağından esk lerinln hükümMüdürlüğü İrtibat Memurluğundan bir lira on kuruş mukabilinleri yoktur. Ton Ton Ton oı k u t m de alınır. 1. d Einıf silindir Üstünda j motörü sahlbi Rlzenin 3 Açık eksiltme 28 temmuz 1950 cuma günü saat 15 de Müdürlüğü şamandua Diktaş köyünden Yunus oğlu 20 4 50 15.4 14"8" 8'8" Hızır Aleva müz binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 1. ci sınıf topaç 20 9 ö.O1 14.9 10'2" lr. Semsi Mutver İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Satılık İki Otomobil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog