Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET Tenunuz 1956 AMERIKA MEKTUBLARI Faydalı örnekler Yazan: Oğuz Türkkan Ne zaman kalkuımamız görüşülse, Jbirisınin ortaya para meselesını attığını görürüz. «Evet ama» derler, kbiz Amerıka gibi zengin değılız ki! na hamlelermi destekleyepara nerede?» Amerikan tarihıne bakarsak, meelâ geçen asırda, Amerıkalıların da kir bır mıllet olduğunu gorüruz. •$fufuslan 23 mılyon, millî gelirleK, bugımku U S.S. Çelik Kumpanpasının senelik gelırı kadar bile deildi.) Bugun dünyanın en zengin illeti olan Amerıkalılar, bu sevı „ altın madeni keşlederek veya harb ganimeti elde ederek erişmemişlerdır. Servetleri, kurduklan fab rikalarla, teşkıl ettiklerı muesseselerle ve açtıkları petrol ve maden kuyularile doğmuştur. Bu fabrıkaları kurmak ve bu kuyıuan açmak için de para lâzımdı. Büyuk sermaye lâzımdı. l e k kişinin parası yetmezdi. Iki, üç ortağm sermayesi büyük işler çeviremezdi. Devletin de her işe yetişemıyeceği besbelliydi. Tek çıkar yol, evvelâ dağınık ufak paralan bir araya getirmekti; bunun içın ilk Amerikalılar, bankacılığa fevkalâde bir önem vermişlerdi. Amerikan kadını, işçisı '*e ufak burjuvası, parasını şilte ilt'nda veya çarşaf içinde saklayacağına, emin bankalara yatırmayı ve faiz almayı tercih etmiştir. Bankacılar da halkı bu yola sevketmek için binbir çare düşünmüşierdir Ellerinde büyuk paralar toplanan bankalar, bâkir imkânlarla dolu bir memlekette kâr getireceği besbelli olan teşebbüslere bu paralan «borç» vermişlerdir. Amerikada, dünyanın hiç bir tarafında eşi görülmiyecek derecede munkesif ve kolay bir «kredi» sistemi alıp yürümüştür. Bugün bütün Amerikan ekonomisinin kredi sisten\ıe dayandığmı söylemek yanlış olmaz Teşebbüsler ve şirketler kredi ile iş görmüş, bu suretle iş çaplannı geaişletebilmişler, halk da, elbisesinden bilek saatıne kadar, her şeyini kredi ile. taksıtle almaya alışarak, hayat standardmı ve alıcı kudretini arttırmış, bu kolaylıkları temin eden bankacılık hızla gelişmiş ve memleketi geliştirmiş, Wall Street'in beynelmilel hâkimiyeti başlamıştn Daha 1833 te beş yüz kadar banka Amerikanm her tarafınla faaliyete geçmiş bulunuyordu. Bugün Amerikada 15 000 banka vardır ve depozit yekunu 155 milyar dolardır. J Kasımpaşada otomobil ve otobüs dcrdi Yunus Nadi Mükâfatı Baftarafı 1 ind gahiiede Merhum ustadımu Yunus Nadi de bu mücadele ve favagta tarihî vazıfeler alnug bir müeahiddir. Onun için «Yunus Nadiı nin aziz hatırasm» tahsis olunmuf bu mükâfatm bir devresini de «Millî MücaIdele ve İstıklâl Savaşı» na aid yazılara hasretmek muhakkak ki onun ruhu kadar bu uğurda emck ve gayret sarfetmiş, kanlarını dökmüş, canlanm feda etmiş, bütün kahramanların da ruhunu şad edecektir. Bundan dolayı okuvucularımızı «195051 Yunus Nadi Mukâfatı» icin bize «Millî Mücadele ve Istiklâl Savaşı» na aid bir yazı göndermeğe davet eddvoruz. Bu hatıra bizzat yaşanmış ve gönılmüş bir hâdise olabüeceği gıbi, kahramanınm nğzmdan veya ondan naklen diğer birin.len de ışitılmış bır vak'a olabilir. Yeter ki o sahada hepimizi ilgılendirecek askcrî, siyasî, içtımaî bir olay olsun' mıyan yazılar müsabakaya tokulmazlar. 6 Idaremize gönderilen yazılar Yazı işleri Müdürlüğümüzde teşkü edilmiş bir heyet tarafından «yıklanarak basılmaya liyık görülenler gazetemizde neşrolunacaktır. 7 Gazetede çıkmış yazılar bir eleme komısyonu tarafından tetkik edıierek «Büyük jüri» ye arzolunacaklstr seçilecek ve «Büyük jüri» de bunlar arasmdan birinci, ikinci ve üçüncülüğe hak kazanmış olanları intıhab edecektir. 8 Birinciye 1000 iira nakdî mükâfat, ikinci ve üçüncüye de munasib hediyeler veri'.ecektir. 20 temmuzdan itibaren yazılannızı göndermeğe başlayınız! r RADYO Bugünkü Program İSTANBUL j 1 Camegie, dürüstlüğü, çalıskanlığı, Okuyuetılarımızdan Ahmed Öze zekâsı ve hoş şahsiyeti sayesinde den aldıgımız mektubda, Kasımdemiryolları idaresinde çarçabuk paşa halkı namma derd yamlaralr y.ikselmiş ve az çok para biriktır şoyle denılmektedir: miş. Az buçuk sermayesini ekspres «İstanbulun ezelî bir derdi olan trenleri, petrol ve demir işlerine otobüs ve taksi meselelerınin gepek akıllıcasma yatırarak arttırmış ten her vali tarafından ele alındı ve 1865 te bütün parasını demir en ğım, fakat kısa bir müddet sonra düstrisine yatırmış. bir sabun kopüğü gibi bu mevzuur Bir kaç sene içinde çeşidli şir hayatiyetini kaybettiğini bütün ketler kurarak, organıze ederek ve hemşerıler görmekteyiz. satm alıp biıbirine katarak, kopru, Bendeniz Kasımpaşada oturmakYurdumuzu ziyaret edecek ray ve lokomotıf endüstrisine atıltayım. Bu semt âdeta İstanbul hu mıs. Büyük capta iş adamlanm yabancı öğrenci kafileleri bellı eden o «hıssetme» hassasile, dudları haricinde farzedılen son rle Ankara 17 (a.a.) Verılen mademir çağmm yakında kapanacagı rece bakımsız ve kendı haüne terlumata göre, İran Tarım Fakültesi kedilmış zavalh bir semttır. Bunı ve çelik çağının başhyacağmı öğrencilerinden bir grup önümüzanlıyan Camegie, şirketinin . a rada beledıye kontrolu aramayınız >n deki günlerde memleketimize gelesermayesıle, Ameııkanın en büyuk zaten belediye seyrüsefer işlerinı cek ve Ankarada bir hafta kaldıkbu semtte Halicde çalışmakta olan çelik fabrikasını kurmuş. Çok geçBir Mehmedciğin haııkulâde bir meden fabrikası, Amei'Lkanm butun çamaşır teknesi şeklinde bir kaç kahramanlığı, bır komutanm • em tan sonra Eskişehire, İstanbula ve çelik fabrıkalarınm mecmu ıstıhsa Ha'.ic vapuruna terketmıştir. Esa salsiz bir manevrası, bir Türk ka oradan da İzmire gidecektir. Gene aynı günlerde, Irak Tıb Falinden daha fazia çelık yapar ol sında i=lek bir semtte. gayrımunU dınmın taklid edilemez fedakârlığı, muş. Rakiblerini yavaş yavaş ba zara tarıfelerle çalışmakta olan ve ihti\ar bır köylünün gözler yaşar kiiıtesi ve Suriye Üniversitesinden tıran veya satm alan Carnegıe, şir aynı zamanda kapiumbağa süratile tacak bir jardımı, bir istıhbaratçı de birer öğrefıci kafilesinin memleketini durmadan buyutmuş, kcmür sheste beste yoîuna devam eden ou nın yarattığı zekâ oyunu bu husus ketimize gelmesi beklenmektedir. ve demir madenleri de saün almıs, vanurların bu işleri başaramıyacağı ta ne guzel bir mısal olabilir Halen 40 kişilik Yunan Kız Koleji istimbot fıloları kurmus. fabrıkasi tabıidır. Beledıye bu semte otobuöğrencilenle İsveçten yaya olarak Müsabaka şartları le liman şehirlerı arasma demir tahrık etrr.ez, çunku beltedıye haık 195051 Yunus Nadi mükâfp.ü gelen 3 kişilik bir grup Türkiye yolları inşa etmiş ve 1900 senesinde hizmetierinden ziyade kazanc zih«Millî Mucadeleye ve Istik'.âl Sa Millî Talebe Federasyonu Turizm pirketini. sene^e 40 mılyon rToiar nıyetinin esiridir. Tabiatile bu ih vaşına aid bır hatıra» roüsabakası komisjonunun misafiri olarak mem kâr yapar hale getirmış. 1901 de leketimizde bulunmaktadır. tiyacı taksilerle karşılamak yohle nın şartlan şunlardır: hisselermi 500 müyon dolara satıp haşbasa kahyoruz. Diğer taraftap Diğer taraftan Dünya Genclik Birl 1 Müsabakaya herkes iştirak iş ha3 atrndan çekılince, şirketının da taksıleıin halı malum. Bir nevi üğının Türk tertib komitesince İssermaye, esham ve tahvilâtlanna sus kabihnden taşımakta olduklan edebilir. Yalnız matbuatta imzala tanbulda yapılacak Dünya Genclik bir buçuk mılyar dolar kıymet bı taksimetrelerle hiç çahşmazlar. Bır rıle yazı yazaıak tanınmış olanlar Teşkilâtı umumî toplantısımn haçılmistır. Amerik?nın çeiik endüs taksı çağırırsınız, hemen pazarhk giremezier. zırlıklarını tsmamlamaktadır. 2 Yazılar 750 kelimeyi aşmıtrisınin yüzde 60 ına sahib olan bu faslı başlar, aksi takdirde binip yacaktır. Bundan kısa olabilir. şirkpt «Unite'i States Steel CorpoHindistanda su basması 3 Bu yazılann daha önce garation» olarak yenıden isimlendı gidersenız şoförün keyfine boyun nlmistir. Eu muazzam teşekkül bu eğmeğe mahkumsunuz. Tekhfine zetelerde ve dergılerde neşredılBombay 17 (a a ) Saurashtra gun dunyanm en buyük çclık mus itıraz edecek olursanız küfüre uğ memiş olması ş&rttır. eyaletinde su basması neticesi 20 rarsmız. Pekâlâ bizim halimiz n« tahsilidir. 4 Yazılar, mutlaka daktilo e kişi ölmüş, 175 kişi kaybolmuştur Amerikan sanayiinin her saha olacak? Bu hususlarla acaba vi d.lmiş ve kâğıdm yalnız bir yüzü Taşan iki nehir, 3 köyü su altında smda bu «monopollajma, büyume» lâyet ne zaman kat'i bir mücadele ne \azılmış olarak gönderılmeli ve bırakmıştır. hususiyeti muşahede edilır. Bu ıs ye başlayacak ve şehrimızın bu yazanın ismini ve sarih adresini Mıısiki sanatkârlannın fevkalâde rın başmdan ıtıbaren, memleketın unutulmuş semti ne zaman beledi taşımalı, aynı zamanda zarfların ükongresi imalât, maden, tasıt, banka ve mu yenın çok uzun bır zamandanberi zerme «Yunus Nadi mükâfatı» Türk Musikisi Yüksek Sanatkârlan haberat endüstrisi hep dev şirket, beklcnen lutfuna mazhar olacak? s kaydı konulmahdır. Cemiyetinden: tröstler tarafından çevrilmeğe başFevkalâde kongremizde n i « b olma5 Müsabakaya iştirak müddeti İzmirde gürültü ile lanmıştır. (Amerikan l"elefon Şırdığından ikinci toplantımız 21 temmuz 20 temmuz 1350 den 1 şubat 1951 e cuma gunil »aat keti, Cieneıal Elektrık, General Momücadele temennisi kadardır. O günden sonra gelen ve vinde yapılacaktır.15 te Beyoğlu HalkeAzanın tesrifleri r.ca tors, A ve P bakkallan bır kaç miİstanbulda gürültü ile mücadele yukanya sıraladığımız şartlara uy olunur. saldir.) Bunun iyi ve fena taraf tedbirlerıne temas eden, İzmirli ları olmu|tur. İyi taraflan, zsraıına okuyuculanmızdan Saffet Argönül, rekabeti azaltması. çok büvuk ser İzmınn bu kabil tedbırlere çok ihmayeler toparlıyaıak, bü\uk işlere tiyacı oldueunu yazmakta, radyo, gırışebiîmesi, araştırmalara para otomobil klâksonu, sejyar satıeılar ayırabılmesi ve kütle halınde ima vesaire gibi gürültü yapan vasualât yaparak malıyeti düşurmesıdır. ların şehir halkına uyku uyutmaKotu taraflan, küçük teşebbüsu si dığından şikâyet etmektedir. Okulıp süp araıeleri, rekabetin sönme yucumuz. mektubunun sonunda sı. 'ıatlarm keyfıleşmesi, servetin Izmır Beledıyesinin İstanbulu ; irmahdud ellerde toplanması, zeng.n nek alarak gürultu ile mucadeleye #** bır ekalliyetın fazla bir kudrete başlamasını temenni etmektedir. Ikinci dava, dağınık teşebbüsleri sahib olması, işçi smıfına baskı yave bunlarla birlikte emek ve ser pılması ve zengin azlığın politıka Vapur büfelerinde satılan mayelen bir araya getirmekti. Bu da müessir rol oynamasıdır. Fedesular gayret neticesinde şirketçüık Ame ral hükumet tröstlere karşı kananrikada, dünyanır hiç bir yerinde lar koymuşsa da, bunlar bazan zaTaksimde oturan okuyuculanmız görülmiyen bir vüs'at almıştır. Ilk man isim ve şekil değiştirerek faa dan Albert Yennıden şu mektubu önceleri «ortaknk» şek 1: nde başla liyetlerine eskisi gibi devam etmiş, aldık: yan tc ' ' " 'er, ça/çabuk mahdud ler dir. o Şehir hattı vapurlarmm büfelemesuliyetli ve çok bissedarın işti* * * rinde satılan sukr için kapalı şişerakıle bol sermayeli şürketler halinı» Amerika teşebbüsçülüğünün 3 ün lerın 30 cc' lüklenne 8, 50 cc lükinkılâb etmiş, büyük işlere kalkış cü mühim dayinağı da sigortacılık lerıne ıse 10 kuruşluk naık konmak mümkün olmuştur. Bu büyü ür. Sermayenin korkusuzcasma, muştur. Satılan su şişeleri ise da'*• 1 menin bi çok âmillari ohnuştur teşebbüslere aülabilmesini mümkün ima 30 cc' lük olup her zaman 10 Bir kere halk uyanıklık göstermis, kılan bu fevkalâde icad, aym za kuruş üoret ahnmaktadır. Hayatın KOVANOA ehnde bir parça parası bulunan, manda orta »mıf halk için de bü ucuzlamağa başladığı bugünlerde EVOEARIUNLARI bunu ufak işlerde kullanacağına, yük bir güven v« dayanma kaynağı dahi 2 kuruşun her ne kadar büfazla para getireceğini tahmin et olmuçtur. Bugün Amerikada sigor yük bir ehemmıyeti yoksa da dütiği şirket ve teşebbüslere yatınnıj, tasız hiç bir i$ tasavvur edilemez. rüstlük esaslarınm gözö'nüne alınahisse senedi ve tahvılât »atın alnuç Bu o kadar tabiî olmuşrur ki, nefes rak bu vaziyete son verılmesi içın tır. Borsacılık yalnız spekülâsyon aldığmız hava gibi, farketmezsiniz gazetenizin alâkalı makamlarjı culann işi olmakl» kalmamıs, mil bile. Köşedeki ufak bakkal dükkâ nazan dıkkatini celbetmesini saygıyonlarca Amerikalı, biriktirdikleri nından tutun da, sebzecisine, itha larımla rica ederim.» jparalarile, yeni, eski, tanınmıs ta lâtçısına, toptancısına vanncaya runmamış firmalann sermayelerin» kadar, herkes işinin her safhasında para yağmasmı tabiatile bekliyecek iştirak etmişlerdir. Ikinci âmil, hal sigorta kullanır. Çiftçi sıgortasız değiliz. Amerıkadan ıstikraz ve kı bu teşebbüslere ilgilendirmesini tohum atmaz, kabareler sıgortasız kredi kâfı bir çare değildir. Hükubilen reklâmcılar, üçuncü âmil de, kapılarmı açmaz. Yangm, hayat. metten herşeyi beklemek de pek PıRıNÇ ve NU6UBAT UNLARI çirket liderlerinm şaşüacak ihtiras» kaza, haştalık ve çocuklann tahsil favdalı bir davranış olmasa gerck. olmuştur. parası sigortalan, aıle bütçesinde Fakat bız de Amerıka gıbi yapar, Şirketçiliğin gelişmesi Amerikada ekmek ve kıra kadar demirbaş unkollan sıvar, dağımk kuivet ve bununla kalmamış, durmadan bü surlardır. Otomobil sigortası olmaimkânları birleş'ırir, şirket adedıni yüyen, fideta canavarlaşan bir hal dan hemen hiç bır Amerikalı direkarttınr, bank?lara ve teşebbüslere almıştır. Çok geçmeden küçük v» siyonun arkasına geçmez. (Bazı para yatırmağa alıştırır, her işi orta boy teşebbüsler yutulmuş, mu hallerde kanunen mecburidir). Ve sigortayla riske karşı emniyete azzam tröstler ve karteller doğmuş sigorta şirketleri, artist bacak ve almasını bilırsek, en faydaiı adımburunlanndan tutun da, zelzele ve tur. lan atmış oluruz. Bu adımların Bu gelismeyi, Rockfellerle Car hırsızlığa kadar, akla geldik gel faydalı yollara sevki, uşad ve yarDgın ilçesine bağh Argıthanı bucağuıda yapılmakta olan okul binegie'nın hikâyelerini anlatmakla medik herşeyi sigorta ederler. (Ki dım da, hükumetten beklenebilecek nasının 26012 İira 22 kuruşluk keşif bedelli ikmal inşaat işi 31 7/950 daha güzel canlandırmak kabildir. tablar' 567 çeşid sigorta sa>makta en büyuk hizmet olabilir. pazartesi günü saat 15 de İl Daimî Komisyonunda ihale yapümak üzere Şimal Cenub harbinm sonlan dırlar.) Yalnız sıgortacılık memleketimiz 26 gün müddetle açık eksiltmeye konmujtur. Bu suretle Amerikada gerek halk, için bellibaşlı bir servet kaynağına doğru John D. Rockfeller, CleGeçici teminat 1950 İira 91 kuruştur. veland'da rafine petrol «lışverişile gerekse iş sahibleri, felâket denilen dır: Hemen hemen el dokunulmaŞartname ve keşif evrakı her gun Millî Eğitim Dairesinde görüuğraşan uiak bir şirketin ortakla şeyden asgarî zararla kurtulurlar. mış bir saha. Fakat tabiî halkı il lebihr. nndan biriymiş. Petrolun ilerde (İngilterede harb sonrası başlıyan gilendirebilmek, satabUmek şartıle. Eksiltmeye girecek kimselerin bu işi yapabileceklerine dair ehliyet bütün dünyaca isteneceğini hisse ve Amerikaya da sirayet eden «iç Satabilmek... Bu da başka bir mev v«sikalarınt ibraz etneieri ve bu gibi işleri yaprrus ve yapürmış olden Rockfeller, şirketini büyült timaî sigorta» ayn bir mevzudur). ması lâzundrr. (9317) Bu muazzam sigorta şirketleri müş, sermayesini yavaş yavaş arthrmış ve rakib şirketler de hisse pek faydah işler de görürler. MeOSMANU BANKA Sl 30 O C A K 1950 tarihindeki vazîyet 6atın almağa başlamış. Çok geçme selâ, Amerikanın en büyük hayat den, Cleveland'ın 25 müstakü pet sigorta şirketi olan «Metropoiitan Sterlln P. A K I İ f Itarlla $. F. p As lr rol rafine şirketinden 21 i Rockfel Lıfe İnsurance Co.», milyonlarca Hisse «nedlerinin ödenmecl Istenm»dolarlık (araştırma) bütçesıle, en ler tarafından satm alınmış. Kartom.ş olan kısmı 5 000 900 "• Kasada ve bankalarda bulunan papu gıbi büyüyen şirke'ine Ştandard tanınmış âbmleri kalb, kanser. ve9.104.408 14 9 ralar İP 000.000 Sermay» Oil Company adını koyan Rockfel rem gıbi hastalıklara şifa yollannı 6.930.000 Kısa vadell avanslar v« röporlar Statu mucibince ayrılan thüyat ler. başka şehirlerdeki rafine sana aramak işine koşar. Bu hastalıklaTurkıye ve Ingıltere hukumetleri 1.250.000 akçesi yıini de eline geçircniş ve 1SS2 de, ra karsı mücadele eder ve halkı 2 460 672 6 7 Haııne bono'arı Goruldüğunde Bdenecek «enedleı ıkaz eder, bedava broşürler dağıtır 8 6.667,404 15 Amerikanın yüzde 90 petrol rafirve Tahsil olunacak senedler 729.493 5 1 ve vadeli senedler 16 049.554 1 10 Cuzdanda bulunan kıymet'er endüstrisi onun olmuş. Bununla rbu hastalıklarm kurbanı szaMı'tAlacaklı carl hesablar 55.328.482 19 5 4 2 12 944 61» Borçlu carl hesablar Vadell bonolar ve cari hesablar kalmıyan Rockfeller, şirketini pet ça, şirketin kârı o nisbette çoğal3 180.602 18 3 11 169 131 10 2 Rehin mukab.lmde avanslar Kabuller 880.564 2 9 rol kuyulan ve istihsali işine de maktadır.) 2 9 SS0.564 Kabul yoliyle borçlular Muteferrik 462.360 6 11 sokmuş ve 10 yıl içinde bir muaz* * * 10 11 348 389 Gayrlmenkul mallar ve mobilya S 226 764 zam tröst Jcuyudan müstehlike kaTürkiyemizın kalkınması mevMuteferrik 71.831.508 12 dar petrol sanayiinin her safhasına zuu bahsolurken, Amerıkadan fay71.831.508 12 s hâkim olmuş. dalı örnekler olarak bankacüık, Türkiye ümum Müdürfl Kuyuda ntutafıfc elduitt tnıdik olunur. Çelik hikâyeai de buna benzer. şirketçilik ve sigortacılık insanın Ph. Gartlli UMUMÎ MUHASEBE Iskoçyadan Amerikaya beş parasız aklına kend.liğmden gelıyor. BüŞef Muavınl Şef bir oğlan olarak gelen Andrew yük işlerin yapılması için havadan A. A. Mayer O. Deila Sudda 12.57 Açılif ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dana muzlgı (Pl ) 13.45 Şarkı ve turkuler. otuyan Seroa. hat Ergokmen; ç«Janlar: Hakkı Derman, Şerif Içlı. Şukru Tunar. 1) Açıldl bahçede guher, 21 Gul sevdıceğım. 3 > Ol şuhi sefa 4j Geçti scvdalarla omrüm, 5ı Gonlum nıce bır, 6) Mahzun duruşun 7) Yalnız beium ol, 8) Hıcranı açmıştır 14.20 Serbest saat 14 30 Oğle konseri (Pl.) 15 00 Yurdun her koşes.nden deyışl.er ve soyleyışler (ozel Bayram programı ı, tertıb ve ldare eden Kedlm Otyam 15 30 Dans muziği (Pl ı 16.00 Kapanı». 17.57 Açılış ve prograTilar İS 00 D»ns muzığı ıPl ı 18 30 Sadı Yaver Ataman memleket havaları Ses ve Saz Bırlıği konseri 19.00 Haberler 19 15 Istanoul haberlerl 19 20 Radyo senfoni orkestrası korseri: idare eden: Cemal Reş d Rey 20 00 Şnr dunyamız; konuşan. Behçet Kemal Çağiar 20 10 Sonat; G. F. Haendel Vıyola sonatları (iDo major» ve «Sol mınor»; çalanlar: Enofk Kavaf>an 'Vıyolal, Ferdı Stauer (Pıyano) 20 30 Opera ve bale'»erden sahneler (Pl j 2100 Asırlar bojunca Turk musık.si Takciim eden Lâ.ka Karabay, mSsar.er: Ileri Turk Musıkısı korosu tarafından 21.30 Fasıl hevetl konseri cHıcaz» lı Peşr^v, 2) Çeşmi Mahmurun. 3) F.rkatm aldı, 4) İptılâyı derdı aşkın. 5 ı Beni sev, 6 ı Taksim, 7 > Bana her yerde, 8' Baharm zamanı ge'.d , 9 ı Pencere açıldı. 10ı Saz semaısi 22 10 Asrımızm nıuzığjnden ornekler ıPl.I 22 40 Ara muziğı (Pl ) 23 45 Haberler 23 00 Karışık haf f gece muziğl (Pl ) 23 30 Kapanış. ANKARA 8 28 Açılış ve program 8 ?,0 Haberler 8 45 Neşeli melodller (P! I 9 10 G'jnun programı 9 15 Sevılrriş parçalar ı P. j 10 10 Halk tıırkulerı 10 25 Beraber şarkılar ve ojun havaiarl 11 15 Tems 1 11 45 Bayram fasll (İnce saz heyeti) 12 30 Yurddan se^er, ıdare eden* Neriman Aitındağ »13 00 Haberler 13 15 Hafıi melodiler (Pl ) 1310 Öğ'.e Gazetesl 1" 45 Dans mi.zıgl (Pl.) 14 00 Kaparıj. 17 58 Pr.jram İS 00 Zevhek. ciftetellı ve o>Tin iıavalsiT"i 18 30 Salon orkestrasl (Pl.) 19 00 Haberler 19 15 Gecmışte bugun 19 20 Yurddan tes] e T 19 45 Hadyo İle ir.gıl zce 20.00 Gjzel sesler (Pl ) 20 15 Radyo Gazete^i 20.30 Ince saz (Bayati faslı) 21 00 Temsil 21 45 Serbe't saat 22 00 Konuşma 22 15 Dans muz.ğl (Pl.) 22 45 Haberier 23 00 Kapanış. BULMACA * • • l s 4 3 0 1 a fj 60 • # m 195« Türklye Güzellik Kraliçesüıe hedije vermek üzere, memleketimizin büyuk, küçük pek çok firması gazetemize muracaarte bulunmuşlardır ve bulunmaktadırlar. Bunlann içinde hakikaten pek kıymetli olaııları bulunduğu gibi, bir kısmı da, aynı manevî değeri taşımakla beraber, daha kuçük çaptadırlar. Diğer bir kısmı ise, orijinallik bakımından dikkati çekmektedir. Bunların hcpsini, gazetemizm hususî bir sütununda her gün neşredebilmeyi pek isterdik, fakat teknik mahzurlar yüzunden bnna maalesef imkân bulamamaktayız. Maamafih okuyucularımız, hediyelerin en kıymetlilerini gene bu sütunlarda bulabileceklerdir. İmkân olduğu takdirde roüsabakanın yapılacağı günlerde büyük, küçük bütun hediyelerin tam listesini de nesredeceğiz. Güney bölgesüıüı ve Adananm tanınmış kuyumcusu A. ALTINBÜKEN Rrahçeye gümuşten komple bir pasta takımı, Beyoğlundaki CJİ.M. Kraliçenm beğeneceği bır kumaşı, Marpuççulardakı İNCİ itriyat evi gazetemizde resmi çıkacak her guzele «Havilland Vanishing» vazc kremlerinden birer aded, SAGLAM zeytinyağı firması Kralicenin altı aylık zeytinyağı ihtıyacını, BASMACI sabun firması Kraliçenm altı aylık eabun ihtiyacını, NECMI RIZA kumaş mağazası fantezi bir kumaş, Adananm tanınmış itriyat mağazası F. İNCİ bütün orijinal Fransız markalarından müteşekkil bir parfüm koleksiyonu, meshur kadm terzısi MTJAZZEZ CANSU en son model üzenne bir tuvalet, meşhur SELIM EMKl en son ve en güzel modellerınden birmi, Ayazpaşadaki tanınmış kadm terzisi MELÂHAT Paristen getirdiğı en son nıodellerindfn kraliçenm beğeneceği birıni, İSMAİL KEMAL ve TANCA kunduza mağazalan ısmarlama birer iskrrpm, OSMAN GÜZEL son model bır Fılips radyo. FEMİNA en şık şapkalanndan büini, FARUKÎ ITEIYATI kralıçelere bürer duzıne, gazetede resmi çıkanlara birer aded 368 No. U büyük krem NİVEA, BAKER fevkalâde bir model, FKSELSriOR İngiliz kumaşlanndan ısmarlama bir trençkot, KELEBEK korseevi ısmarlama bir sksndal korse, HASAN DEPOSU bütün müstahzarlanndan birer numune, Kapalıçarşıdaki tanınmış hölı taciri \. ŞENGÖR mutena b\r Kayserı seccadesi, Beyoğlundaki büyük SELEKT mağazası İngiltereden hususî surette getırteccği bır tayyörluk kumaş, ŞARK PAZARI zarif bür tuvalet takımı, Sultanhamamındaki İPEKER ticarethanesi tuvaletlık bir kumaş. F1NDIK TARLM Şatış Koopeıatifi bir çuval en iyi cınsten fındık, Kadıköyünde SIDIKA İ.GE çamaşır dikim ve işîeme evi işlemeli bir takım çamaşır, Çarşıkapıdaki MELEK itriyat evi, hususî surette hazırlanan bütün çeşıdlerini, Samsundaki BVKET itriyat evi Coty marka muhtelif itriyat, Beşiktaştaki ÖMER LÜTFI ve Şrk. tuhafiye mağazası beğenilecek kumaştan bir sabahlık hediye edecek, HALK SİGORTA Şirketı Kraliçeyi, Kraliçe seçıldiği gunden itibaren, Mılletlerarası Avrupa Güzellik llüsabakasına katılmak üzere İtalyaya yapacağı taj'jare gidışgeliş seferi de dahıl bir sene müddetie 20 bin liraya sigorta edecek, mejhur dans hocası PANOSYAN Krabçeye dans öğretecek, MARKİZ Kraliçe şerefıne Yıldız Parkmm Çadırköşkü pavıyonunda, TEPEBAŞI bahçesı sahıbi 20 kişilik bir ziyafet (kralicenin davetlilerme mahsus) verecekler, Çarşıkapıdaki kadın terzısi MEHMED GÜRDAĞCIK, gazetemizde resmi çıkacak her güzele % 50 tenıilîtla dıkiş dıkecek, ÇANGA dekorasyon mağazası Kraliçenin ikametgâhınm dekorasyon projesini yapacak, ŞAFAK boya fabrikası Kralicenin evinde bir salonu nSuaz Dıstemper» yağlı duvar boyasıle boyıyaeak. Dr. SÜHEYL HİK3IET Kraliçeyi biı sene müddetle lüzum hasıl olursa, bedava tedavi edecektır. Aynca, tanınmış bestekânmız ve saz sanatkânmız SALÂHADDİN PINAR ile rrüzisyen C. ALİ BE\D, Kraliçeye ithaf edecekleri birer beste yapacaklardır. SALÂ*HADDİN PINAR, eserinin telif hakkını da Kraliçeye bırakmaktadır. Kraliçeye ve arkada^larına hediye verccek müesseselerin isimlerini neşre devam edect?İ7. Hediye vermek isriyen firmalann «Cumhuriyet Ga?etesi Güzellik Müsabakası Tertib Heyeti» adresine miiracaat etmeleri kâfidir. Güzellik Kraliçesine hediye Veren Müesseseler «X •» •1 • II • 0* m ARI Soldan sağa: 1 Uzuniugu fazlalaşan (lkl kelime). 2 Gunahlarını açığa vurma. 3 Tarihi kınnlara a>ıran, fend 4 Bır çeşid bahk tutma va^ıtası yapmava mahsus sıcım (ıki kehme). gozu toka birşey demez fakat kamı açı şahlandırır. 5 Aynı kırstta devam edıp gıden. 6 «Çok mayhos» un yarısı, ek: harr.erden b'.rinin okunusu. 7 X.'7un kulaklınm yenırse pek hosa gıtmıyecek tarafı (ikl kelıme). 8 Mutlaka yfinkesıcidlr. Yukar\dan aşcğıya: 1 Ac.nılmaya lAyık olanlardan. Z E=ki Padısah çadırı. budala «ınıfırdan •=;,>ılsnlar'lan 3 Lajabıle an'lır derler, ikl d.rhem bir çekırdeğın yarısı. 4 Utanmazm hiç nasibedar olmadığı duygu, merhum 7 eylul kahraniBnlarından. 5 Malıki mezheb.ne salik olanlara göre koDek bovledir. bır hafın okunusu. 6 . K.ılhar.beğınn ke^t ğı. cuz'i genişlik (ikı kel'rrp>. 7 rAforoz'ama» harekeü. 8 Palamud ormanı. Evvelki bulmacantn haUedHmlf jekH <<Yedi kaymakam emeklive aynldı» başhklı yaz'mızla a'âkalı bulunan Şebinkarahisar Ka^Tnakamı Hikmet Yavuzdan şu Eçıklamayı aldık: «14 mayıs «eçimlerinde bu tarihe tekaddüm eden günlerde vazıfe basında değıldım. Hastalığım dolayısile Sıiıdde idım ve halen de Siirddeyim. Bu safhalar Tç Isleri B?kanlı§;nca kayden sabittir. Vazife bpşında bulunmıvan bir kaymakamm bulunmad.ğı bir kazanm seçimlerine müdahale imkânmın ve binaenaleyh hakkmda tahkıkat icrasının tahayyülu bile abcstir. Bu hikâye, particılik gayret ve edebiyatıle dermeyan edilr"isse böyle bir rclün de her vakıt ifîasa mahkum olduğu aşikârdır. Ş'kâyet ve tahkikat yapılmış ve bu şücâyetler doğru çıkmış olduğu fıkrasma gelince bu dahı varid deği'dir. İki kaymakamın mekfubları Bulgar sanayiinin fecî durumu Londra 17 (B B C ) Bu'gar ko» rr.ünist partisinin sözcüsü olan Rabotniçesko Delo gazetesi Bulgar sanayiinin baştanbaşa bozuk olduiunu itiraf etmiş ve ciddî yolsuzlukların önlenmesini istemi'jtir. Rabotniçesko Delo'nun acıkladığ'na gore, bılhassa Bulsar mrnsucat sanayii gavet kötü işlemekte ve mensucat işçıleri vazifeleri bajma gelmek istemediklerinden istıhsal plânlan yerıne getirilememektedir, Aynca makıne, maden, deri ve lâstik sanaviının de kötü bir durumda olduğu bi'ıdirilmistu". Japonyada komünistlere karşı alınan tedbirler 1 2 3 4 5 6 7 8 Konya Valiliğinden: K|A|R|A|Y|AİZİ AİTİ1İNİAİLİI S/AİKİAİLİAİRİ IİRİAİLİAİRMİS YİAMİAİKİIİCİI AİKİ1 İFİBİHİAİK •İPİEİRİI1SİAİN « D r . Orfanidis^ Deri, frengi, zührevî hastalıklan mütehassısı | Beyoğlu TokatiıyaB karstn Suterad (Tumacıbaşı) sokak Nil Apt. 5/3. Tel: 43734. AL M ANCA i I Lisanma mükemmelen vâkıf stano daktilo aranıyor. M ü racaat. Telefon: 41757. Sahib v* BarmuharriH Londıa 17 (B.B.C.) Tokyodan bildirıldığıne gdre, Japon komıinıstlerinin faaliyetlerine bır son ver rnck maksadile şıddeth tedbirler aFikrimin iyilıği veya kötülüğüne llnmaktadır. General Mac Arthur'ün gelince: her hangi bir psrtınin leh emri üzerine Japon başsavcısı 100 veva aleyhinde kullanmakla mı öl den fazla Japon komünist gazete?içülecekmiş? Bu tabire ne kadar nin kapatılmasuıı istemiştir. Bu gaesef edılse yerıdir. Idare âmiılerı zeteler devamlı olarak ışgal makam hiç bir partınin değılair. Onlar lan aleyhinde çalışmaktaydılar. dtvlet otoritesinin mahallinde mü Bclhbaşh komünist gazeteler ise messili ve idare ve emniyet unsu bundan evvel kapaülmıştı. rudurlar. Bu açıklamanın dercini Ayıca Japon polisi komünist mer rica ederim.» kezlerine baskuılar yapmış ve baıı Küre Kaymakamınm mektubu Emekli Kure Kaymakamı Sa'.â kimseler tevkif edılmıştir. Japon haddin Erçinden de şu mektubu komünist partisi liderinm şu sırada nerede* bulunduğu bilinmemektealdık. «206950 tarihli gazetenizin bi dır. Bu şahsın yeni talımat alraak rincı sahife 2, 3. sütununda: 14 ma üzere Moskovaya gittiğindeıı bahyıs seçimlerindeki hareketleri do sedilmektedir. layısile haklannda vaki şikâyetler Reşid Mercan tahliye edfldî tahkikat neticesinde doğru çıktığın İsparta 17 (Hususî) Şehrimiz dan ve fikirleri de iyi gönilmedığmden bahisle emekliye avrüdığını cezaevinde yüzden fazla mahkum bıldirdığiniz kaymakamlardan biri af kanunundan faydalanarak seTde benim. 35 senelik kaymakamım. best buakılmışlardır. Bu vesile üe Idarl ve siyasî vazifemi bitarafane gerek serbest kalan gerekse cezalave namusla yaptmı. 5434 sayılı ka rı iniüilen malıkum'.ar davul ve r.unun 39 uncu maddesmin B fık zumalarla cezaevi onünde şenlikrası gerefmce emekliye aynldım. ler yapmakta, millî oyunlar oyn«14 mayıs seçimlerinde hakkımda maktadırlar. Şehir adeta iki bayraşikâyet vaki olmadığı gibi tahkikat mı bırden kutlulamakta ve mahda yapılmamıştır. Keyfiyetin açık kumlar «Yaşasın Demokrat Partı» dıye bağırmaktadırlar. Aftan faydalanmasmı dilerim.» lanan bu mahkumlar arasında Ankara cinayetmin faıllerinden Keçid Portsmuth infilâkında Mercan da bulunmaktadır. sabotaj izleri göriildü Londr» 17 (A.P.) İngüiz donanmuma aid cepane jniklü 9 mavnada ctıma gecesi vukua gelen infılâkın iabotaj neticesi olabileceği Amirallık Dairesinm bugun yayınladığı bir tebliğde beurtünııştir. İnfilâk, mavnalardan bürinde çıkan yangını takib etmişti. Takrıben 30 kişi yaralanmış olmakla beraber, Gosport'la bu civardakı Portsmouth tersanesini sarsan muazzam ınfilâklar neticesinde ölen olmamıştır. Amirallık Dairesi iki gün evvel yayınladığı tebliğde, sabotajm muh temel olmadığmı beyan etmişti. Bununla beraber devam etmekts olan tahkikat sırasında yeni delıller meydana çıkarılmıştır. SÜKRÜ CANAUın KADİR NADt Bu nüshada ıra TEMEL BİÇKI kitabı çıktı. Kadın elbiselerıne aid bütün biçki kaidelerinı hocasız öğretir. Kültür Bakanhğınca Kız Enstıtiileri için yardımcı ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Fiatı 5 liradır. Hocasız öğreten diğer eserleri Erkek biçki dersleri 5 lıra Yapma çiçekler 150 Kr. Hocasız şapkacılık 5 hra Bedeli gönderildiğinde taahhudlu gonderilir. Posta ücreti alınmaz. Şatış yeri: idare «t«». CEVAD MıMbaam Cvmkitrivt f osn.de Kardinai'in ( yuzüd bende tanırım Vnlttrt Ankarada bir buğday tarlası yandı Ankara 17 (a.a.) Bugün saat 16 sıralannda, Ziraî Kombinaların üerisınde Uçak Motor fabrıkasırun yanında bir buğday tarlasında j'angm çıkmıştır. Zamanında vak'a mahallıne yetışen itfaiye ekipi yangmın genışlemesme meydan vermeden söndürmuştür. Yanan tarlalann genijlıği 15 dönüm kadardır. UCUR Kitabevidir. Cağaloğlu yoku^u No. 44/1 Başrahibe Leydi vj alarak Konatans'a götürdü ve ikisini bagbaşa bıraktı. Leydi, evvelâ bu kadınm Konsatns olup olmadığıni anlamak için Paristen lâf Konstans Parise dair hatıralannı anlaurken süâhsorlardan ve Atos'tan bahsetti. Leydi, onu da, Dartanyan'ı da çok İyi tanıdığuu söyledi. Konstans çok »winmi|ti. " Zavallı sai kadın, sevdiği erkeği tanıyan birüü bulunca ne yapacağmı •jagırrnııtu,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog