Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

18 CUMHUHİKH BIR DAKİKA Brezilyada Kore ihtilâfının halli matem için gizli temaslar havası Dünya futbol şampiyonluğu finalinde, 17fi kişi yaralandı, bir kişi de teessurden öldü Bıo de Janeıro 17 (A P.) Dünya futbol kupasmın dunkü final maçında Brczılyanm Uıuguaya mağiub olması netıcesinde millî bir matem havasına bürunen Rio'da durum normaUeşmeğe başlamıştır Bir Brezılyalı pazaT gunu maçm tafsılâtını radyo başında dınlerken, mılli tflkımının yenıldığini öğrenince teessurunden ölmuştur. Stadyotnda vukua gelen muhteiif duşmeler, tehacum ve dığer sebeblerden de takrıben 176 kışi yaralanmıştır. Dunva kupası maçları ceman 650 bın steılın hasılat tcmın ettnıştır. Dun geee tchcvvure gelcn 3 Brezılvalı Şehir otrlınde kalan Uruguaylı oyunculara taarruza kalkışmışlarsR da polısm seri harekçu hâdısenm buyumesinı onlemıştıt Kanşıkhk sırasında bir Uruffuayn yaralanmış ve bir Brezılyalı hapse atılmıştır. Dünkü mağlubiyetlcr hcr Brezılyalı oyuncuya 60.000 cruzeiros'a mal olmustur Bu mıktar 3000 dolar tutmaktadır. Brczılya Spor Konfederasyonu her oyuncuva Urucuayı yendıklerı takdırde 10 000 cruzeiros, dunya jampıyonluğunu kazandıkları takdirds ise ayrıca 50 bın cruzeiros Vermeyi vadetmıştt. dilmesinin mümkün olduğunu da behrtmiştir. Amerikanın cevabı Washingtonda behrtildığıne göre, Stalin'in cevabını nazan ıtibara alarak Amerıka Dış Işlerı BakanIığının yakında Pandıt Nehrunun mesajını cevablandırması beklenmektedır. Bazı sıvasî çevrelere göre, Amerıka Dıs Işlerı Bakanı Acheson bılhassa şu hususlar uzerınde ehemmıyetle durmaktadır: 1 Bir uzlaşma bahis mevzuu değildir. Çünkü böyle bir hareket veni tecavüzlerin dünyanın başka bolgelerinde tekrarlanmasına sebebiyet verebılir. 2 Komunist Kore kuvvetlerinin 38 inci arz dairesi gerisıne çekilmeleri ve savaşa son vermeleri elzemdir. Bu yapılmadsktan sonra bir goruşmeye girişmek bahis mevzuu olamaz. 3 Amerika, Kore ihtilâfının haili için Birleşmiş Milletler çerçev c i dahilinde goruşmeler yapılmasına hıç bir vakir muhalif değildır. Fakat Rusya ile Amerika arasında ikili RÖrüşmeler hiç bir vakit ver almıyacaktır. Ve ayrıca Komunist Cinin Birleşmiş Mıletlere kabulü hususundaki Rus teklifi de «beynelmilel şantaja yol açacaktır. 4 Birleşik Amerikanın Komiı (Hidrojen Bombası) imai ve tecrübe ediliyor Baştarafı 1 inci sahifede Hidrojen bombasının imal edilip edilmiveceği ve bu bombanın bir harb silâhı olarak kullanılıp kullanılmıyacağı hakkmda kendisine tevcih edilen sualleri cevablandıran McMahon, Hidojen bombasının yakında imal edılebileceğinden ve bir harb silâhı o'arak da kullanılaHleceğinden bahsederek demiştir ki: « Fakat hidrojen bombasının bir harb vukuunda diğer silâhlar arasında yer almamasım temenni ederim. Bugün bu bombanın imalini istememize tek sebeb Sovyet Rusyanın da bu bomba üzerinde çalışmalarda bulunmasıdır.» Ne ekersen onu. Gazetelerde, az hemen her gün okuyoruz: Hayat ucuzhyacak (demek pahalı imiş!) Vatandaşa iyi mııamele edilecek (demek fenası yapilıyormuşl) Dayak atilmıyacak (demek Polis guler yiizlü olacak (demek asik suratlı ımiş') ... Ve buna benzer haberler. Halk Partisi de iktidarı kaybettiğinin sebebini bir türlü bulamıyorl D. N. T Ü R K î Y r: GözelUk Kraliçesi M Ü S A B A K A S I Bizi bıraksp nerelere gideceksiniz? Amerikalıiar eidivormu?. Simdi herkesin ağinda biı yet.. Garetecilik bn. Bir haheri a l d * İ tan «onra onun e":asını karıştırmı >? kalktınır mı? Is avaca düşe Fteıkes öerenir. Bu zanaatın noktası, başkalarının alamadıeı baberi alıp oknyuculara yetist mektir. T>ondrada Reutcr'i zivaret ettiği^ m\z zaman bize bir çnk haberler di5<»r rakib'prindpn bir saat, ya saat. hattâ beş dakika daha ewe vcrmis oldııklnnnı makımı iftilı da şojledilpr. nemek ki bir halı almnk dr"H. erken haber verme liarıdır. Amerikan koniolosu Amerikan tebaasına. icabında memlekpti terkptmeve ha7ir olmalarını. bunun irin dp S"vle hareket etmelerini tavsive etmiş rCumhuriyet» de bunu haber almış ve yazmıs. Gprri hu haber telâş verici bir haberdir. ama haberdir. Telâsı veren «Cumhuri\ct'> deeil. Amerikan konsoloslueunun tamimiHir. Sonradan Anadolu Aiansının. Amerikaa spfarethanesinin verdi ei izahartan anlıvoru/ ki bu yapılması mutad biı tamim imiş. bu bakundan telâ=a da mahal yok. Bana snrarsanız: Iştanbul. hattâ hiikumet teşvikile harh senelerinde kaç defa tahliveye hazırlandı İdi. Ben, Konyada konak rutup ' ailesini naklermiş olanlan da bilirim. Biz neler gördıık? Bucün de böyle bir ihrimal var mı? Harb miitehassııı, politika manı değilim: ama size yüzde doksan beş temin edebilirim ki; eğer çıkaraksa ucuncU dünya harbi şimdi rıkmıvacaKtır. Kore meselesi silâhlı bir umumi ihtiiâf haline giremez ve ıımıımî harb böyle çıkmaz. Olsa olsa bu dava yeni bir Yunanistan veya Ispanya iç harbinin daha başka bir şekli olur. Amerikalılarla Koreliler, Çinliler, hattâ Ruslar çarpışahilir; fakat muhasamat Korenin askerî veya giyast hudııdlan içinde kalır. Belki şurada bıırada sivilceler de patlar. Bütun hunların ihtimali vardır: Lâkin umumi harb?. Hayır. Bu afet boylo eeliyorum, geldim şcklinde değil, birdenbire patlavarak ve taraflardan birinin bu İ5 için kendini for« mııııda hissettigi anda belki de pek küçük bir scbeble patlayacaktır. Zira. husıinkü silâhlar ancak bir surnrizle iıstıinl'ik elde edecek şey« lerdir. Onun icin müsterih olun sevgili okuyuculanm! * * * Şimdi ırelelim işin şaka tarafına: Ben bunu Borazan Tevfik merhumdan dinlemiştira. Bir yerde yaneın olmuş. Ateş Mr türbeyi de tehdide başlayınca. türbedar, iizeri saliarla atlas üzerine kılaplan işlennıiş yazılarla örtiilü sandukayı sırtına alıp türbenin kapı^ından çıkarken mahalloli hep bir agızdan: Iki Rozüm sultanım! Bizi bırakıp nerclrre gidiyorsun? diye fer.vad etmi^lor. Amprikalıların sehri terkedeceklrri lâfı çıkınca bu fıkıa akhma geldi. Ayol! Bizi bırakıp nerelere gideceksiniz? B. FELEK Baştarafı 1 inci sahifede nist Çinin Birleşmiş Milletlere kabulü hakkındaki kararı değişmemiştir. Formoza meselesi ancak Japon sulh andlaşmasının hallinden sonra görüsiılebilecektir. Ingilterenin tavassntu Bugün Avam Kamarasmda Dış Işleri Bakan vekılı Davıes, Moskovadaki Ingılız buyuk elcisi Şir David Kely'nin Sovyet Dış Işleri Bakan vekili Gromyko ile yaptığı gizli goruşmeler hakkmda izahat vermeyi reddetmistir. Bazı milletvekilleri izahat ıstemekte ısrar etmişler ve bunun üzerine de Dış Işleri Bakan vekıli şoyle demiştir: * Bu goruşmeler, Ingilterenjı Kore ihtilâfının hallı için Sovyetler Bırhğinin tavassutunu istemesi üzerıne yapılmıştır. Şu anda yapılacak yeni bir beyanatın bu görüşmelenn seyrine tesir etmesi ihtimali mevcuddur. Fakat ileride bu hususta gereken bütun tafsilât açıklanacaktır.» Diğer taraftan Hindistanm Londradaki yüksek komiseri Krişna Menon'un Basbakan Attlee'ye bugun yaptığı zıyaretın de bu mesele ile ilgıli bulunduğu zannedılmektedır Muhabirler, Hindistan temsilcisinin Stalin tarafından Pandit Nehruya gönderılen mesajın bir mrtnini Ingılız Başbakanına tevdi etmiş olduğunu belirtmektedirler. Hvrupanın savunması Baştarafı 1 inci sahifede ler. Bu teşkilâtın başında Mareşal Montgomery bulunmaktadır. Muhabirlerin bildirdıklerine göre, Fontaınbleau'daki genel karargâh uzun müddettenberi Batı Avrupanm savunmasile ilgili plânlar üzer rinde çalışmaktadırlar. Sa\ unma Bakanları bu konferansı müteakıb hazırlıyacakları raporları Londrada 25 temmuzda toplanacak olan Atlantik Paktı Konferansına arzedeceklerdir. Bu konferans esnasmda Batı Birliği ile Atlantik Paktı savunma plânlan arasında bir koordınasyon yapılacağı ve yeni tedbırler almacağı zannedilmektedir. Sembolik yardım mı? veyş kanahna, Kızıldenize dayanır: Ortadoğudaki o kıymetli petrol kajnakları elden Rİder. Tıırkiyenin, bu fevkalâde mühim slıatcjik vaziyeti iribarile askerî yardımdan Yunanistandan çok dalıa fazla faydalanması lâzım geldiği halde, bunun tamamile aksi bir yol tıırulmuş olması, ha.vret uyandırmaktadır. Bu defaki 120 milyon dolarhk yardım tahsisatındaı. Türkiyeje yalnız 25 milyon dolar ayrıldığı hakkındaki haber doğru çıkarsa. bu sembolik yardımın Türk milleti üzerinde pek fena bir tesir husule getireceiji muhakkaktır. Son kabul edilen yardım tahsisatının, hiç olmazsa. Tiırkiye ile Yunanistan arasında eşit bir surette yarıyarıva taksim cdilmesini btklerken bİ7e beşte bir nisbetinde ve daha eTvcIki yardımlardan çok daha az, kıiçıık bir hisse ayrılmasını aklımız almıyor. 1951 lemmuzu başına kadar. 25 milyon dolarla Tiırk kara. deniz ve hava ordulanna ne çibi bir yardım yapılabilir ki .. Amerikalı dostlanmız, bu yardımın kıymeti 25 milyon dolarla ölçülmesi doğru olmadığını, hakikatte on misli yani, J50 milyon dolar kıymctinde yardım yapılacaçmı. hcr zaman olduğu gibi, ileri sürpceklerdir. İkinci Dünya Harbinden artakalmıs. silâh ve malzcmenin kıymetini ölccrkcn dnlarla deçil; bunların modern harbdeki kifavet derecesini gözönunde tutnıak lâzım gelir. Karşımıza çıkacak duşmanın tepkili av uçakları. 50fifl tonluk ağır tanklar. bir kruvazor bıi\ üklüğünde muhriblerlc mücehhez olduîunu diışunmck ı c Tiırk kuvvetleıini bunlarla sava^acak kudrct ve kifayette modern silâh vc malzeme ile tcchiz ermek kesin bir zanırettir. Modern silâh ve maİ7cmenin mali^et fi?tlırı çok yiıksek olHuçuna e'nrc 25 milyon doların kifajetsizliği apaçık mcydandadır. Bu kndarcık bir para ile bİ7e ancnk ikinci Dıinva Harbi stoklanndan modası gecıniş silâh ve malzcme verilccek demcUtir. TJçüncü bir dünya harbinin patlanıası ihünıaiinin cok kuvvetlendiü;i bir sııada, Türkiye kalesinin za>ıf kalnıası nasıl tecv'7 edilebilir? Rore harbi. yarım ve eksik tedbirlcıin nasıl fcna neticcler verdiğini gostermektedir. Kaldı ki Türkivc. bir taarruza uğrarsa kızıl Kore gihi bir pejkiıı deâil; pe>klerile beraber bizzat So%'yet Rusyanın teraMizü karşısında kalacaktır. B«y le bir vazivette Tiırkive kalesinin daj anabilmesi için, bize sembolik dejjil: ciddî ve esaslı jardımlar yapılması gerektir. Türki>e>e yalnız 25 mihon doIarlık jardım >apılacas;ı hakkındaki haber dojrnı ise, hükvımetimizin bunun sh asi ve askerî mahzurlannı dost Amerikan hiikumetine ciddî bir lisanla anlatması lâzımdır. CUMHLRİYET Başmakaleden devam 41 N. Ş. Toto Sünyya Ittanbul Tifc'nun sulh kongresi» Rn'nrnfı 2 incı sahifede üzere Yueoslavvada mevıud ccmiyet ve teşekküllere mensub binden fazla temsılcının kabul ettıkleri takrirde: «Yugoslavyanın dığ?r memleketlere Karşı mutecaviz nıyetleri yoktur ve olamaz; Yugoslavya, mıllı sivasetınin bir vasıtası olarak, asla s;I?ha muracaat etmıyecektır» dentlmektedır. Pıto hukumetinin sözcüsü Mılovan Cılas daha evvel verdıği bır demeçte, Busya tarafından sevk ve idare edilen Kominformun yalan ve tehdıdler kampanyasını takbıh etmiştir. Sovvet sulh kampanyasını takbih Kore'de Amerikan ric'afi Bn^nrafı 1 inci sahifede ğı aoıklanmıştır. Baskan Truman'm beyanatı bütün radyolar ve televızvon istasyonları tarafından verilecektir. Baskan Truman'ın, Birleşik Amerıkanın alması lâzım gelen mühim tedbırleri acıklamasına intizar edılmektedır. Bu aıada Başkanın dunyanm bütün bolgelerinde komünîzme karşı daha şiddetli tedbırler alınması icin bazı tavsiyelerde bulunacağı da ilâve edılmektedır. İngiliz kabinesinin toplantısı Londra 17 (a a ) Bpkanlar kurulu Attlee'nın başkani'ğında Başbakanl:kta toplanmısür. Avustralya Başbakanı Menzies'nin de iştirak ettiği bu toplantıda Koreye kara kuvvetlerı gonderılmesini taleb eden Trygve Lie'nin telgrahna verilecek cevab incclenmutır. Fakat kabıne bu hususta kat'i bir karar almamış ve yarm ,eniden toplanmağa karar vermıştir. Koreyi terke davct edilen Amerikalı gazetcci Tokyo 17 (a a ) «Ne\vYork Herald Tribune» gazetesmm muhabiri Margarit Higgins, sekizinci Amerikan ordusu komutanı Gen?ral Walton Walker'ın emrile Kore harekât sahasından çıkarılmıştır. Muhabirin harekât sabasından avrılarak Koreyi terke davet edilmcsindeki sebebler açıkUnmamışrır. Bakanlar Kurulu bugün Yalovada loplanıyor Semplon ekspresini istilâ eden pire ordusu Roma 17 (a.a.) Paristen Mılanoya gıden Orient Express'ın bir kompartımanmdaki, bır Hindlinin berabennde taşıdığı sandığının yere düşmesıle içinde bulunan terbiye edılmiş bir pire ordusunun kaçması kompartımanda bulunan yolcular arasında telâş ve panik yaratmıştır. Bu gürültüye koşan polısler işe mudahale etmişler, yolcular da kompartımanı terketmışlerdır. Pirelerm sahıbi de ümidsızhk içinde kaçaklan aramağa koyuimuştur. Güzellerin resimleritıi çekecek (otoğrafhaneler Beyoglunda > Şişlide Kadıkoyde Eskışehirde Dıvanyolunda Foto Sabah Foto Süreyya Foto M. Özen Foto Suad Foto Özen Foto Şen Ankarada Izmirde Adanada Düzcede Uskudarda Izmitte Foto Etem Foto Can Foto Venüs Foto Model Foto Kcnan Foto F. Seyrek Baş'nrnfı 1 incı sahifede halledılecektir. Başbakan. yarın Dcmokrat Parti istanbul Teşkilâh Baskan ve temsiL cıleri ile de bir edrüsme yapacaktır. Diger taraftan Cumhur Başkanı Celâl Bayarin vakın bir tarihte Dnğu illerine bir seyahat yapacaeı soylcnmcktedir. Cumhur BaskanıWashineton 17 (a a ) İsveç Başnın ilk olarak scçimden evvel söz bakanı Tge Erlander, yayınladığı verdiği halde ^idemedığı Erzurumu bir bejanatta şoyle demektedir: ziyaret edeceği tahmin olunmakta« Biz İsveçliler, mıîletlerarası rlır. komunist propagandasmm başkentimizin ismini istismar etmesini nefretle karşılamaktayız.> İsveç hukumeti şefi komunist taraftarlan kongresinin geçen martta hazırlanan sözde barış beyannamesinin, bütün dünyada kolay, fakat Bnjfnrofı I inci sahifede İsveç, için pek iftıhar edılecek bir nı ve sosyalistlerin Kralı tanımışey oimıyan <Stockholm beyannayacaklarını, kendısıle istışarclerde mesi» ismi altında dolaşmasını ima bulunmıvacaklarını bıldırmiştır. etmekte ve şöyle demektedir: cisBp'.çıkanın yarısını teşkil eden veç halkının ezici bir ekseriyetinin FUmanlar Kral Leopoid'un geri insan nev'ıne has olan banş aşkı donmesıne tanftardırlar. Dığer ya ve harb nefretini kendi hususî menrısını teşkil eden Valonlar ise Kral faatleri için isüsmar eden komunist Leopold'a aleyhtardırlar. lcrin teşebbüsleri ile hiç bir alâkası Hırıstivnn Sosyal partisi. Kral yokrur.» Loopokl'un hafta sonuna kadar tahU donuşünu tcmın etmrk üzeTepkili uçakları robotlar re hazırlıklar yapmağa koyulmuştur. kullanacak IktiHar partisi kaynaklarından Londra 17 (Nafen) Sesten dabıldiıildığıne gore bazı yüksek şah ha çabuk gidecek tepkıh uçaklann siyetler, önümüzdeki cuma Runüne pılotlar tarafından idaresınin çok rast'.ayan Belçıka ıstıklâhnin 120 in muşkül olacağı nazarı itıbara alınaci yıldonümu eünune kadar Leo rak bunların kullanılmasında ropold'un tahta dönmuş olmasını botlann istimali düşünülmektedir kuvvetle arzu etmektedırler. Bu hususu R.A.F ';n ılım adamlan da ileri surmektedırler. Kraliçeye verilecek hediyelerin listesi 4 üncü sayfamızdadır Grev hakkı için Tüliincüler kongresi yapılan hazıriıklar 10 ağustosta açılacak Baştarajı 1 inci sahifede raki Meclis faaliyetlerinde görüşulmek üzere hazırlayacağı tasanrun esaslan da tesbit edilecektir. İşçi sendıkalarınm 2rev hakkı üzerınde tesbit ettıkleri noktai nazarlar, raporlar halınde şimdiden Cahsrna Bakanhğına gonderilmektedır. ^^^ Baştarafı 1 incı sahifede mücadele, korunma ve muhafaza, tütün ekimıne tahsıs edılecek sahalann tesbıti, ekimin tahdıdı, kredi ve faiz haddile ekıcılere luzumlu maddelcrın kolay ve ucuz şekılde teminı mevzulan v&rdır. Tutün enstıtusü ve tecrube ıslah istasyjnlan, zııaî sıgorta mevzulan üzerinde de kararlar verılecektır. i Rusya, Singapurda gizlice kalay mübayaa ediyor Londra 17 (A.P.) Londra basınında bucün çıkan haberlere gore, Sovyetler, Sıngapur piyasasında, Bombavdaki ajanlar vasıtasile niş ölçude ve gizlice kalay mubayaasına girişmişlerdır. Kalay fiatlarının bu yüzden yukseldıği belırtilmiştir. Kra! Leopold meselesi Dünya Genclik Birliği lcra Komitesindeki azamız Dunya Genclik Bırlığı İcra Komıtesi üyesı ve t.M.T.F. merkez idare heyetı azası sıfatıle bir senedenbcrı Belçikada vazıfe gormek te bulunan Mukerrem Taşçıoğlu yarın Ankara vapurile yurda donmüş olacak ve bir senelık çalışma'.an hakkmda izahat vermek uzere yarın saat 17 de Teknık Unıversıtcde Talebe Birliği Lokahndeki komıte meıkezinde bü: basın toplantısı yapacaktır. Otomobille dünya turuna çıkacak gazeteci Roma 17 (a.a) İlk defa olarak bir Italyan aazetecısı, Francc Nucci, otomobille dün>a turuna cıkmak tasavvurundadır. Nucci Palermodan hareketle şu yolu tak'ıb edecektir: İsviçre, Avusturya Macaristan, Rusya (herhangi bır engel çıktığı takdirde Yugoslavya, Yunanistan, Turkiye), İran, Afganistan, Pakıstan, Hindistan, Birmanva, Sıvam, Malezya, Cava, Sumatra, Avustralya, Yeni Zelanda, Şili. Arjantm, Uruguay, Brezılya, Bolivya, Paraguay, Peru, Ekuator, Kolombıyp, Venezuella, Panama, Kostarıka, Nıkaragua, Honduras, Guatamala, Meksika, Birleşik Amerıka İngıltere, Holanda, Belçıka, Fransa, İtalya. Bu yol 70.000 kilometre uzunluğundadır. Aslan Humbaracı Baştarafı 1 inci sahifede himaye etmeleri için Türk sefaretine muracaat ettim. Kabul etmedıler. Paris Emniyet Mudurü de sadece kuru bir teminat verdi. Artık izimi kaybetmek için çahşıvorum. Ma^lesef memleketime de doncmiyorum Paris Polis Müdürii: «Türk Konsolosluğu bize resmen yazsın, o zaman çıkış musaadesi verebiliriz.» diyip, beni atlaüyor. Konsoloshane ise: « Biz Ankaraya yazdık, eevab bckliyoruz» demekten başka bir şey yapmıyor.» Aslan Humbaracının karısı Neclâ Humbaracı da bu dyrumdan duyduğu üzuntuvü ifade etmiş. fakat kocasmı sonuna kadar takıb edeceğini söylemiştır. Humbaracı. bu mülâkrtmda 5u iddiajn da ileri surmüştür: Erzurumda serbest bırakılan mahkumlar için yapılan tezahürat Macaristanda pasif mukavemet Londra 17 (Nafen) Daily Telegraph'ın Vivanadaki muhabırının bıldirdığıne gore, Macar işçilerının artan pasıf mukavenıetleri savcsınde beş senelık ıstıhsal prograni' toptan muvaffakıyetsiziığe duçaı olmağa mahkum bır vaziyettedır. Bu vazıyeti onlemek üzere Macar hııkumeti âcil tedbır almağa karaı vermıştir. Bu cümieden olmak azere her işcı gelecekte çok sıkl bil kontrola tâbı tutulacakür. «îhtiyar günahkâr» NewYork 17 (Nafen) Mosha Bvron isminde bir kadm tıhtiyar gunahkâr» sıfatını tam manasıle haketmıştır. 1842 senesinde Kuduste doğduğunu iddia eden bu yuzlük kadın asırhk olduktan lonra bir defa ruhsatsıı ilâc sattığından, ıkıncı defa kumar oyriadığından, uçuncu defa da kufrettığınden mahkum ölmuştur. Amerikanın kâğıd garfiyatı NewYork 17 (Nafen) Birleşik Amerikanın muazzam miktarda kâğtd sarfetmekte olduğu tesbil edılmiştir. Sımdiki halde Amerikadakı pinlük 1850 gazetenin 48 milyon 800.000 nüsha satılmakta oldufru anlaşılmaktadır. Kâğıd sarfiyatı kitab sanayiinin genişlemesinden de mühim ölçüde artmışfar. « M MHURIYET» in C L EDEBÎ Erzurum 17 (Turk Aıansı) Dün Af kanunundan istıfade eden i20 mahkumun ser'rest bırakılmalan, şehırde büyuk bır heyecan ve şen'i ğe sebcb ölmuştur. Tahliye muamelesının yapıldığı sıralarda, hapisane onünde toplanan halk, mılli oyunlar oynamış ve şarkılar söylemiştır. Bu Camide bulunan cesed arada, cYa^asın Demokrat Partı, Erzurum 17 (Turk Ajansı) Şch yaşasın Celâl Bayar» nidaları rimizde şimdiye kadar eşine tesa yükselmis, zaman zaman tezahürat düf edilmemiş esrarengiz b:r cina yapılmıstır. yet işlenmiştır. Kadana camıinde, sabah nama PROF. NİMBUS'ÜN MACERALARI: zından sonra, kolları kesilmiş ve gırtlağı sıkılmıj hüviyeti meçhul bir cesed bulunmuştur Hem maktulü, hem katıli meçhul olan bu cinayet hâdisesi etrafında tahkikata başlanmıştır. Beşiktaş, Çeliksporu 32 yendi Bursa 17 (a.a ) Şehrimizde mlsafır bulunan Goztepe ve Beşiktaş futbol takımları bugün Akınspoı ve Çeliksporla karşıUşmışlardır. Bu maçlar Bursalıların büyük olçude alâkasını celbetmiş ve stadyomu havanuı çok sıcak olmasma ragmen kalabalık bir seyirci toplulugu doldurmuştur. •İlk maç Turkiye birincisi Goztepe i'e Akınspor arpsında yapıl. mış ve 32 Goztepenın galibıyetile bitmıştır. Bu maçtan sonra Besıkts^la Çelıkspor karşılaşrmşlar ve Beşiktaş üstun oynamasma rağmen fazla gDİ çıkaramamış ve maçı 32 kazanmıştır. Kanser konferansı açıldı Paris 17 (Nafen) Bugün 40 memlekete mensub 100 delegenin iştirakile beşinci Kanser Konfera'nsı açılmıştır. Delegeler bu hastalığa karşı tesirli bır tedavi usulü bulunması hususunda sarfedilen gayretleri açıklayacaklar ve müşterek biı çalışma teminini sağlayacaklardır. TEFRİKASI: bütün hayatımca özlediğim ıtnnı ruhuma sındirmem gerekti. Eğildim, yanağımı yavaşça yanağına koydum... Şahizer gozlerini açmadı. Yabuz teninin, o gül teninin, gizli ve belli. belirsiz bir ürperti geçırdiğini hissettim. Ve daha ziyade cesaretlendim... Gözleri hep kapah idi. Uyuyor; yahud ujur gibi yapıyordu. Dudaklanm dudaklarına değdıği zaman dahi kımıldamadi™ Ancak, göğsü ile goğsüm arasında duran kollannı usulca çekip boynuma dola' dığını, bu kollann beni sardığını, sıktığmı ve ikimizin bir tek can haline geldığimizi hissettim. NedeD sonra, daldığım uçsuz bucaksız zevkin derinlıklerinden çıktığım zaman, dünyaya yeniden gelmiş gibi Evet, Şahizer ruhuma bütün baharı, bütün ıtrı ve bütün fifasile doluyor; aevdasmm ateşile yanıp yıkılan gencliğimı nefesıle diriltiyor, bu nefes, aşka teslim olmu} vajlığımda bir hayat soluğu halinde dolaşıyor ve beni adeta yeni bastar» yaratıyordu... Buselerindeki lezzet, hayatta tattığım bütün zevklerin cümlesine l^cdcldl Ben o hayatı şimdi avuçlanmda tutuyordum; on« tahibdim. Vc onun dışındaki herşey tamamen bcştu, hiçtı'... Fakat sakın bu an bır serab olmasın? Onu nasıl muhafaza etmeli, bu saadeti nerede saklamalı idim?... İskender!™ Biraz telâşlı çıkan sesini duymak beni şaşırtmıştı. Şahizer!... diyebildim. Ve bu ad, kalbimin tâ dcrinlerinden bir inilti, bir sada aksi gibi yükseldi, iskender.. Beni dinle canım . Fakat bu itiraz ni^indi?... Bu dolu dizgin gidişi. bu çılgın koşuyu hangi kudret durdurabilirdi?... Şahizer neye mani olmak istiyordu'V. Bana dudaklarını vermekle bütün mevcudıyetini teslim etmiş olmuvor muydu?... İliklerime geçen o dudaklardaki hayat onun bütun varlığı demek değil miydi?... Ben bunu hissettim ve hissederek aldım.. aldım ve canıma can olarak kattım.... Evet. Şahizer^ıeye mâni olmak istiyordu? İşte intıkam saati çalmış bulunuyordu. Bir zalim kocaya, bir kara talihe ve daha uğradığı nicg bin haksızlığa karşı bir defacık mukabele!.. Bunun günahı yoktu şüphesiz!.. Zevkle saadetin o karanhk dehlizlerinden, hakikatın apaydın çev resine çevrilen şuurum bu sabit fıkre saplandığı sırada, Şahızerir» sesi, beni kendime getirmek istei gibi şuurla şu sozleri fısıldıyordu' Sünnet oldugun zamanı hatırlıyor musun? Yaranı »ardığım e gunü? Bu hatırarun hayatımızdak» ehemmiyetini takdir ettiğini sanırım. Bız değişemeyi» İskender.. Asla'... Hattâ aradan asırlar da geçse, o gun birbırimiz için ne idiysek hep o kalacağız.. Ve eğer bırbirimıze ebedıyen bağlı kalmak ıstıyorsak, rabıtamızı bu değişmezlik temeli ustunde tutmamız şarttır.. Bunu bılmelisin canım Fakat ben hiç bir şey bilmek istemıyordum. Yarı şuursuz bir halde: " Ben seni seviyorum. . Senı sevıyorum diye tekrarladım. Gozü donmuş bir erke^i zaptetmek ona yarı yarıya teslim olmuş bır kadm için imkânsız bir şeydl muhakkak . Ama, nasıl oldu bılmiyorum... Şahizer. benim bir gafil ânımdan istifade ile, birer çelik haline gelııiş olan kollarımdan ken dini az çok kurtarmaya muvaffak olmuştu. Var kuvvetile göğsüme dayanırken, ateş kesilmiş olan yüzünde gozleri misilsiz bir pınltı ile yanıyordu. O ciddî ve makul sesi: Sen çıldırdtn mı? diye soludu. Âsi bir halde: Olabilir! dedim. Hiç bir İşe yaramaz bir akıl taşımakla çıldırmak arasında ne fark var ki? Heyecan, korku, şaşkınlık ve daha binbır mefhumla dolu olan bakışlan, benim tanıdığım bakışlarından çok farklı idi. Ve bu farkı da, asıl, o gozlerde ilk defa gördüğüm bütün dığer ifadclere faık şehvetengiz bir mana teşkil edıyordu. Evet iıileşmiş, gözbebeklerile bu bal ren STA ÜVERCINI : KERİME XADİR Dudak'anmı ısırdım. Kuruyan boıazımı ıslatmak ıçın yutkundum. O devam etti: Şimdı. hugune gelelim: Bugün ne yapmak istedım? Doğrusu şuurla değil de sevki tabiî ıle hareket ettıgım için bunun izatıuıda guçluk çekeccğim. Bır mukabeîci bilmisıl mı? Zannetmem. Belki de sadece bir isyandı bu .. Saman alevinden farksız olan, süreksiz bir isyan!. Fakat yapmak istediğin şeyde eevkı tabiiden zıyade şuur eseıi vardı! dedim. Benim sevki tabıîlerım hep fuurumun kontrolundadır İskender. Böyle yaşamaya alıştım... Vakıa giıç; lâkin emin bir hayat'... Beni mahveden tcbessümünü görnıemek için başımı eğerek: Sen kocanı seviyorsun Şahirer! dcdim. Ancak kendisine tahammül *debi!ecek kadar... Daha ne kadar Uhammül edebileceksin? Belki bütün ömrumce... Belki de bundan böyle hiç'.^ Ne demek istediğini anlamak için gözleıinın içine baktım. Fakat gözleri bana sır vermedi. Şirndi daha derin ve daha karanhk bir manaya bürünmüştü. Ve bakışlanmın ısrarı karşısında kirpikleri yavaş ysvaş indi. Ancak birer çizei arasında göz bebeklerindeki kıvıkımlar kaldı. Sonra o kıvılcımlar da söndü! Kirpikleri kavuşmuştu... Böy'.ece bir zaman geçti. Ama elimdeki elinin bir kor külçesi gibi yandığını hissediyordum. Alevlerin kımıltıh aksi altında teni, ateş yanmdaki taze bir gül yaprağını andırıyordu. Ve bu gülü koklamak için duyduğum arzunun şiddeti dayanılmaz bir hale gelmişti. Şahizerle aramda hiçbir zaman bn kadar beşert bir iklim vücud bulmamıştı. Ona karşı duyduğum ?rzuyu eksrnya vok eden şefkat de çımdi yok olmu'ştu Hnttâ onu drslemek, ıncıtmck. hırpalamak ihtiypcile kıvranıyordum. Tek bır koklanı»! bile beni bldurecek olsa, < Benden Amerikan yardımmın çürüklüğü hakkında yazı ya7mamı istiyenler, Reccb Peker hükumetinden iki eski Bakanla. bir Gcneraldır. O zaman bunun boyle oldufru Ankaradaki Amerikan mahafilinde şayi olunca. Dış Işleri*Bakanı Necmerldın Sadak heni caâırmış ve: • Size bu malum.ih verenler arasında, bir 'Takan yoktur, değil mi?» Panamerikan, rakib bir Şeklinde bir sual sormuş. ben de, o zaman: şirkcti satm alıyor • Havır«. Washıngton 17 (A P.) SiviJ Demek zorunda kalmışhm.» Havacıhk Kontrol Kurulu bugün Panamerikan Havayolları Şırketinin. rakib Amerıkan Overseas Hagi gözler şimdi âdeta bir yabancı Amerikanın Nevada eyale vavollaruu 17 450 000 dolara satm nın, daha doğrusu herhangi bir dıalmasını sağlayan bir kaıarname tinde Türk Amerikan şinin ihtiras dolu gozleri ıdı. vayınlamıştır. dostluğu Buna rağmen Şahizer daha sert: Ruslar otomobillerini ucuz Sen hakıkaten çıldırmışsın! diNewYork (Hususî) Newye devam etti. Beni öldurmek ıçın York Haberler bürosu, Nevada efiata sürüyorlar ıçımdekı derdi az mı buldun?. Ne'vYork 17 (Nafen) Komüyaletinde her sene kut'pnan cGrOOnun bu raddede öfkesi bcnı vemor Dayiı gününde, AmerıkaHa nıst oimıyan memleketlere Sovyetmuşkül mevkie düşurüyordu. Ken tahsil gören talebelerimizden Tah ler, Rus yapi5i otomobıTer süımedisini nasıl ikna edeceğimi bilemi sin Karacabey vasıtasile. NevaHa ğe çaİ!=maktadırlar. Belçıka. İsveç, yordum. Ve geçen her saniye, ta valisine, Türkiye hakkındı uç adpd MeksıVa, Lübnan ve Arjantme bu miktır Sovvet arabsları gonderılbiatıle, onun ınadından ziyade be kitab hediye etmiştir. miştır Bunlann satılması icin bıinim ısranmı manasızlaştırıyordu Törenin vuku bulduâu stadyom yük gavret sarfedılmektedir. MosDaha sabırsız ve oldukça ümidsiz" da bu münasebetle bir konuşrM kovadi 3000 dolara satılan bu ara Vâkıa içindeki derdin sabibi yapan vali, bu hediyeden çok mü balar Belçikada 670 ve İsveçte 1200 olmadığımı, kalbinin erkeği olma tehassis olduğunu, bunun Türk dolara ^i dığımı bilıyorum, dedim. Asla ola Amerikan dostluğunu rkiha da kuv mıyacağımdan da eminim... Böyle vetlendırecek Dir mana taşıdığmı, TEŞEKKÜR bir hulyaya hiç bir zaman kapıl Türkiyedeki çelişmeleri AmerikalıBavan Zehra Bsyraktarın e=ı Mlırmadım Şahizer . Ve sana şu kadsı lann büyük bir i'gi ile takiW ettik vet AVaUnın bi'~a=ı Yıb Dr Bvı^han yaklaşmak için bana verdiğin cesa lerini, Türkiyenin Şimall Atlantik Akatanın kaympederı emeklı Bınbaşı Dr. CEMAL BAYFAKTAR retin de bana olan sevğmden depaktının ve Avrupanın kuv\'etli biı 16 7 950 pazar gunu \pfat etrrıs ve ğil, kocandan öc almak arzundan üyesı haline geleceğini ümid etti Edırnekapı a le rnezarhğma dcf> edıldoğduğunu tamamen müdrikim mıçtır Gerek ce^aze mera'Tiıne ıştirak ğini beyan etmiştir. Bununla beraber tattırdığın saadeti Gene aynı tar.hte, Nevada'da ku e^en ve Berek acımuı pavlasan pkraba sonuna kadar yaşamak istıyorum ve dostlarımıza teşekkıir ederız rulmuş olan «Türk Amerikan Ailesi Bu benim hakkım... Dostluk Kulübu» tarafından veriŞahizerin goğsüme dayanan kol len bir yemekte, Türkiye hakkmda ları kuvvetime mukavemet edeme filmler gösteriln.iş ve Nevada ünıÖLÜM di; çoktü. Başının isyankâr çırpı versitesi profesörlerınden Dr. JcnŞehrımız bo>a tiıtcarlarından V9 nışları arasında bir an tekrar ne sen, memleketimiz hakkmda bir piıemısin bı. ıpu olan Ba* VITALİ ANAVİ feslerimir birleşti .. Fakat onur buçuk saat suren bır konuşma yap\^fat ctrr 'ır. Cenazs? merasiraı 18'7/'95O bütün mevcudiyetinin isyan halın ınıştır. bııpınfcu sfllı gıınu Galata Bujmk Hende oldugunu \"e ne pahasına olursa Nev 3 da gazete'.eıi. Türkiye hakkm dek Krnc=et Torael Einagogunda eaat olsun beni durdurmak azmınde bu dakı bu olaviarı ehTnmıyetle be 12 ?0 da ıcra olunacağım teessürle bll» dırırız. lunduğunu hissetmıştım. lırterek Türk demokrasıtinin inkiOgullan: Alber AnaH, şafından sıtayişle bahsetTiışlerdır, Leon (EdO Anaot Arkası ı;or
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog